DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Peňažný príspevok na opatrovanie je dlhodobo na nízkej úrovni a je predmetom nespokojnosti opatrovateľov a ťažko zdravotne postihnutých osôb. Jedná sa o fyzicky i psychicky náročnú činnosť, ktorá nie je dostatočne ocenená. Súčasné znenie zákona v § 40 ods. 8 a 9 obsahuje zníženie príspevku v prípade, ak opatrované ťažko zdravotne postihnuté dieťa navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. V praxi to znamená znevýhodnenie všetkých ťažko zdravotne postihnutých detí, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacom procese a na príprave na budúce uplatnenie v živote. Čas školského vyučovania presahuje hranicu 20 hodín týždenne, čo znamená vždy krátenie príspevku pre rodiča - opatrovateľa. V prípade všeobecnej požiadavky absolvovania povinnej školskej dochádzky sa tento problém javí ešte viditeľnejší. Okrem toho, rodič dieťaťa - opatrovateľ sa o dieťa stará nielen počas školského roka, ale aj počas školských prázdnin alebo sviatkov. Návrhom sa toto znevýhodnenie odstraňuje tak, aby výšku príspevku na opatrovanie neovplyvňovala návšteva školy ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom. V § 40 odseku 13 je navrhovaná úprava zvýšenia príspevku na opatrovanie nezaopatreného ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa v prípade, ak opatrovateľ nemá vlastný príjem zo súčasných 49,80 Eur na 100 Eur z dôvodu potreby lepšej podpory rodičov - opatrovateľov s ťažko postihnutým dieťaťom, ako aj z dôvodu, že táto fixná suma sa od zavedenia zákona nezmenila.
Účinnosť zákona sa navrhuje s prihliadnutím na potrebu zapracovania finančných požiadaviek do štátneho rozpočtu od 1.1.2015.
Návrh zákona bude vyžadovať zvýšenie finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2015.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet, nebude mať dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
II. Osobitná časť
K čl. I bodu 1 až 2:
Navrhuje sa vypustiť z textu zákona v § 40 ods. 8 a 9 návštevu školského zariadenia ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom ako dôvod zníženia peňažného príspevku na opatrovanie.
K čl. I bodu 3:
Navrhuje sa v § 40 ods. 13 navýšenie sumy zvýšenia príspevku zo súčasných 49,80 Eur na 100 Eur pre opatrovateľa bez vlastného príjmu, ktorý opatruje nezaopatrené ťažko zdravotne postihnuté dieťa z dôvodu podpory rodiča- opatrovateľa z takýmto dieťaťom, ako aj z dôvodu dlhodobej stagnácie tejto sumy.
K čl. II:
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2015.