NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z .................2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 136/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 40 odsek 8 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo navštevuje školské zariadenie“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo ktoré navštevujú školské zariadenia“.
2. V § 40 odsek 9 znie:
„(9) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 144,71% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, 29) ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba 1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, ktorej sa denná pobytová sociálna služba 1a) neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne.“
3. V § 40 odsek 13 sa číslovka „49,80“ nahrádza číslovkou „100“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.