NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 81/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 220/2013 Z.z. a zákona č. 365/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa za ods. 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
"(4) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj zdravotná starostlivosť v domácom prostredí v súvislosti s prípravou na pôrod v rozsahu jednej návštevnej služby počas tehotenstva a 10 návštev na účely psychofyzickej prípravy na pôrod, ako aj zdravotná starostlivosť v domácom prostredí po pôrode v rozsahu jednej návštevy do 24 hodín po návrate poistenkyne po pôrode do domácnosti a následne jedenkrát týždenne počas šiestich týždňov po pôrode. Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí podľa prvej vety vykonáva pôrodná asistentka.".
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.