DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona - je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-čl. 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu cieľov ako udržiavanie a ochrana kvality životného prostredia a ochrana ľudského zdravia.
b) v sekundárnom práve -
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov
(členské štáty majú možnosť ukladať podmienky a požiadavky, ak si to vyžaduje bezpečnosť štátu alebo obyvateľstva, zdravie obyvateľstva, ochrana životného prostredia či ochrana biologických zdrojov, bezpečnosť zariadení a pracujúcich - čl. 6 ods. 2)
-Smernica 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
lenské štáty povinné prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že nakladanie s ťažobným odpadom neohrozuje zdravie ľudí a nevyužívajú sa procesy alebo metódy, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zákaz ponechávania, neriadeného skládkovania alebo neriadeného ukladania ťažobného odpadu - čl. 4)
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie právne záväzného aktu Európskej únie –
- smernice uvedené v bode 3 sú už prebrané
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie –
-konanie Európskej komisie nebolo začaté
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané právne akty Európskej únie už prebrané - zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplný