1
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Ústava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 44 každému právo na priaznivé životné prostredie a v čl. 40 tiež každému právo na ochranu zdravia. Spracovanie, úprava alebo zušľachťovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania predstavuje činnosť s výrazným zásahom do práva na priaznivé životné prostredie a potenciálom ho ohroziť a poškodiť a tiež predstavuje potenciálny zásah do zdravia populácie. Predložený návrh zákona preto v súlade s pozitívnym záväzkom štátu na úseku sociálnych práv a práva na priaznivé životné prostredie zavádza zákonný zákaz spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovania skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania.
Vyhradené nerasty ako súčasť nerastného bohatstva podľa čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika preto môže rozhodnúť o tom, ako s týmto svojím vlastníctvom naloží, vrátane rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky vyjadrenom vo forme zákona, že spracovanie, úprava alebo zušľachťovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania bude zakázané. Národná rada Slovenskej republiky môže tiež zákonom rozhodnúť o tom, že umožní, aby tento zákaz za určitých okolností neplatil. Navrhuje sa, aby tou okolnosťou bolo súhlasné miestne referendum obyvateľov dotknutých obcí.
Predložený návrh zákona v súvislosti so zákazom spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovania skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania vychádza tiež z princípu rešpektovania a podporovania komunálnej demokracie reprezentovanej miestnym referendom, ktoré predstavuje priame rozhodovanie obyvateľov obce s najvyššou legitimitou. Kladný výsledok miestneho referenda v každej dotknutej obci predstavuje jediný zákonný prostriedok ako prekonať tento zákaz. V záujme toho, aby bolo garantované právo obyvateľov dotknutých obcí rozhodnúť o vyslovení súhlasu so spracovaním, úpravou alebo zušľachťovaním nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovaním skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania sa tiež navrhuje úprava tohto referenda ako obligatórneho.
Návrh zákona vychádza preto z konštrukcie, že žiadateľ o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania pred podaním žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR podá každej dotknutej obci návrh na uskutočnenie miestneho referenda o vyslovenie súhlasu na spracovanie, úprava alebo zušľachťovanie nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovanie skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Za dotknutú sa považuje každá obec, v katastrálnom území ktorej sa navrhuje na spracovanie, úpravu alebo zušľachťovanie nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo sa navrhuje umiestňovať skládku, úložisko
2
alebo odkalisko odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu žiadateľa o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania miestne referendum o vyslovení súhlasu so spracovaním, úpravou alebo zušľachťovaním nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovaním skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania a toto sa uskutoční v lehotách stanovených v § 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak obyvatelia obce v platnom miestnom referende nevyslovia so spracovaním, úpravou alebo zušľachťovaním nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovaním skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania súhlas alebo ak miestne referendum nebude platné, teda ak nebude jeho výsledkom platné pozitívne rozhodnutie, žiadateľ nebude môcť podať návrh o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania. Ak by tak urobil, Ministerstvo životného prostredia konanie o jeho žiadosti preruší a vyzve ho na doplnenie tejto chýbajúcej náležitosti, inak konanie zastaví. Ak bude mať žiadateľ platný kladný výsledok miestneho referenda z každej dotknutej obce, v konaní o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania bude Ministerstvo životného prostredia SR pokračovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona si nevyžiada zvýšené nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nemá negatívny vplyv na podnikateľskú sféru, na zamestnanosť ani na životné prostredie.
3
Osobitná časť
K Čl. I –
Navrhuje sa doplnenie zákona č. 44/1988 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade so všeobecnou časťou dôvodovej správy predmetom osobitných ustanovení o použití technológie kyanidového lúhovania nasledovné zákonné pravidlá. Prvým a základným je vyjadrenie zákonného zákazu spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, ako aj umiestňovania skládok, úložísk alebo odkalísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Tým druhým je umožnenie tejto činnosti pod podmienkou vyslovenia súhlasu v miestnom referende obyvateľmi každej dotknutej obce. Nakoniec sa stanovuje pravidlo, že za dotknutú obec sa považuje každá obec, v katastrálnom území ktorej sa navrhuje na spracovanie, úpravu alebo zušľachťovanie nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo sa navrhuje umiestňovať skládku, úložisko alebo odkalisko odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania. Uvedené znamená, že na prelomenie zákazu na spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo umiestňovania skládky, úložiska alebo odkaliska odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania sa vyžaduje súhlas v každej dotknutej obci, inak tento zákaz zostáva platiť.
Návrh na uskutočnenie miestneho referenda podá žiadateľ o vydanie povolenia Ministerstva životného prostredia SR na použitie technológie kyanidového lúhovania pred podaním žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR. Aby mohli obyvatelia dotknutých obcí posúdiť návrh žiadateľa, návrh zákona stanovuje minimálne obsahové náležitosti jeho návrhu na vyhlásenie miestneho referenda, čo nevylučuje, aby súčasťou návrhu mohli byť aj iné informácie, ktoré podľa žiadateľa prispejú k lepšej a vyššej presvedčivosti a úspešnosti jeho žiadosti. V záujme informovania obyvateľov obce, po vyhlásení miestneho referenda miestnym zastupiteľstvom, obec zverejní tento návrh na úradnej tabuli a na webovom sídle, a to do body konania miestneho referenda. V záujme ochrany stability rozhodnutia obyvateľov obce a tiež v záujme ochrany obce pred šikanóznymi návrhmi na vyhlásenie miestneho referenda sa navrhuje, aby sa miestne referendum v prípade jeho neúspešného konania o tom istom dobývacom priestore mohlo konať najskôr o štyri roky od jeho uskutočnenia.
K Čl. II –
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom 1. novembra 2014.