NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ............. 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. a zákona č. ......./2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V §30 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Pri spracovaní, úprave alebo zušľachťovaní nerastov je zakázané používať technológiu kyanidového lúhovania. Zakázané je aj umiestňovať skládku, úložisko alebo odkalisko odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania.
(6) Zákaz podľa ods. 5 neplatí, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia súhlas s použitím technológie kyanidového lúhovania pri spracovaní, úprave alebo zušľachťovaní nerastov alebo s umiestnením skládky, úložiska alebo odkaliska odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania.
Dotknutou obcou je každá obec, v katastrálnom území ktorej sa navrhuje na spracovanie, úpravu alebo zušľachťovanie nerastu použiť technológiu kyanidového lúhovania alebo sa navrhuje umiestňovať skládku, úložisko alebo odkalisko odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania.
(7) Organizácia pred podaním žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 8 druhej vety podá návrh na vyhlásenie miestneho referenda každej dotknutej obci podľa odseku 6, v ktorom uvedie technický popis technológie, ktorá sa použiť. Na postup na vyhlásenie miestneho referenda sa primerane vzťahuje ustanovenie § 28 ods. 4 a 5“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 13“.
2. V § 30 ods. 9 v úvodnej vete a písmene c) treťom bode sa slova „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ .
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.