1
(Pracovný návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z ... 2014
o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby a
o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 a § 101 ods. 6 zákona č. ... /2014 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Zdravotná spôsobilosť občana na prijatie do štátnej služby (ďalej len „zdravotná spôsobilosť občana“) a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie (ďalej len „zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka“) sa posudzuje na základe zdravotného stavu občana alebo profesionálneho vojaka v čase jeho posudzovania.
(2) Zdravotná spôsobilosť občana a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa posudzuje podľa Zoznamu chorôb a chýb a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách. Zoznam chorôb a chýb je uvedený v prílohe č. 1 a kritériá zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z povahy činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.
§ 2
(1) Zdravotná spôsobilosť občana zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa v lekárskom posudku vydanom lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky alebo na pracovisku Vojenského spravodajstva a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa v rozhodnutí prieskumnej komisie podľa § 101 ods. 1 zákona označuje písmenami
a)„A“ – „spôsobilý vykonávať štátnu službu“,
b)„B“ – „nespôsobilý vykonávať funkciu“,
c)„C“ – „dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu“ alebo
d)„D“ – „nespôsobilý vykonávať štátnu službu“.
2
(2) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje prijatie občana do štátnej služby a pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka, ktorá umožňuje výkon štátnej služby a výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí písmenom „A“ „spôsobilý vykonávať štátnu službu“.
(3) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotný stav neumožňujúci označenie jeho zdravotnej spôsobilosti písmenom „A“ a jeho zdravotný stav nie je trvalo narušený tak, že mu nedovoľuje vykonávať štátnu službu, zdravotná spôsobilosť občana sa označí písmenom „B“ – „nespôsobilý vykonávať funkciu“.
(4) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je profesionálny vojak trvalo nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, pričom je spôsobilý vykonávať inú funkciu, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia, zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa označí písmenom „B“ „nespôsobilý vykonávať funkciu“.
(5) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej počas podpornej doby1) nie je podľa odseku 2 profesionálny vojak spôsobilý vykonávať štátnu službu a funkciu alebo podľa odseku 4 je nespôsobilý vykonávať funkciu, pričom možno odôvodnene predpokladať, že pred uplynutím podpornej doby2) profesionálny vojak nadobudne spôsobilosť vykonávať štátnu službu, alebo spôsobilosť vykonávať funkciu, zdravotná spôsobilosť sa označí písmenom „C“ „dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu“.
(6) V rozhodnutí prieskumnej komisie sa pri určení zdravotnej spôsobilosti označenej písmenom „C“ „dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu“ uvedie text: „Pred uplynutím ..... mesiacov znova preskúmať“.
(7) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana alebo profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je zdravotný stav občana alebo profesionálneho vojaka trvalo narušený tak, že im nedovoľuje vykonávať štátnu službu, zdravotná spôsobilosť sa označí písmenom „D“ – „nespôsobilý vykonávať štátnu službu“.
§ 3
(1) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 3 na pracovisku ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo na pracovisku Vojenského spravodajstva.
(2) Psychodiagnostické vyšetrenie občana pozostáva z posúdenia
a) intelektových a kognitívnych predpokladov,
b) osobnostných predpokladov,
c) interpersonálnej orientácie.
(3) Psychickú spôsobilosť občana hodnotí psychológ v závere psychodiagnostického vyšetrenia výrokom
1)§ 6 a 17 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
a) „je psychicky spôsobilý na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov",
b)„je psychicky spôsobilý na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov",
c)„je psychicky spôsobilý na výkon určenej funkcie vo vojenskej odbornosti“ alebo
d)„nie je psychicky spôsobilý".
(4) Okruh funkcií vo vojenskej odbornosti podľa odseku 3 písm. d), na výkon ktorých je občan psychicky spôsobilý sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.
(5) Záver psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. a) c) je platný dvanásť mesiacov odo dňa vykonania psychodiagnostického vyšetrenia.
(6) Záver psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. d) je platný šesť mesiacov odo dňa vykonania psychodiagnostického vyšetrenia.
§ 4
(1) Previerka fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva preskúšaním pohybovej výkonnosti.
(2) Pohybová výkonnosť občana sa preskúšava v troch disciplínach, z ktorých jedna je povinná a dve voliteľné. Voliteľné disciplíny občan oznámi výberovej komisii podľa § 19 zákona alebo prijímacej komisii podľa § 21 zákona.
(3) Disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku občana uvedené v prílohe č. 4.
(4) Vek občana sa posudzuje ku dňu vykonania previerky fyzickej zdatnosti.
(5) Fyzickú zdatnosť občana výberová komisia alebo prijímacia komisia hodnotí výrokom
a)„je fyzicky zdatný" alebo
b)„nie je fyzicky zdatný".
(6) Občan, ktorý nedosiahol normu pohybovej výkonnosti v niektorej z disciplín, sa hodnotí podľa odseku 5 písm. b).
(7) Hodnotenie fyzickej zdatnosti občana podľa odseku 4 písm. a) je platné dvanásť mesiacov odo dňa vykonania previerky fyzickej zdatnosti.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
4
Príloha č. 1
k vyhláške č. ......../2014 Z. z.
ZOZNAM CHORÔB A CHÝB
Zoznam chorôb a chýb bude spracovaný podľa alfanumerickej kódovacej schémy zoznamu trojmiestnych položiek publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov 10. revízia (ďalej len „MKCH – 10“) s čiastočným využitím podrobnej MKCH – 10.
5
Príloha č. 2
k vyhláške č.../2014 Z. z.
Kritériá zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka
vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách
Vybrané vojenské odbornosti a funkcie
Kritéria
Poznámky
Delostrelecké
Letecký pozemný personál
Obsluha rádiolokátorov
Prieskumné a rádioelektronického boja
Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov
Potápači
Vodiči
Strážni
Výsadkové
Potápači
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a OS SR
Výsadkové
Mechanizované a tankové jednotky
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
Telesná výška :
od 150 cm
od 160 cm do 185 cm
od 160 cm
od 160 cm do 185 cm
od 183 cm do 190 cm
Telesná hmotnosť :
od 60 kg do 90 kg
Od 70 kg do 90 kg
Telesný vzhľad :
Bez jaziev i iných porušení kože tváre
Bez potreby dioptrických pomôcok
U výsadkárov so splneným výsadkovým výcvikom možno pripustiť zoskoky padákom i pri vyššej telesnej hmotnosti, ak sú upravené technické podmienky zoskoku.
6
Príloha č. 3
k vyhláške č. ..../2014 Z. z.
OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA
1.Posúdenie intelektových a kognitívnych predpokladov občana sa zameriava na intelektovú kapacitu, psychomotorické tempo a vybrané charakteristiky pozornosti.
2.Posúdenie osobnostných predpokladov občana sa zameriava na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania a spôsobilosť na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
3.Posúdenie interpersonálnej orientácie občana sa zameriava na zhodnotenie schopnosti sociálneho kontaktu a kooperácie alebo riadiacich predpokladov.
7
Príloha č. 4
k vyhláške č. .../2014 Z. z.
POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITEĽNÉ DISCIPLÍNY
A NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI
1. Povinná disciplína je beh na 12 minút.
2. Voliteľné disciplíny sú:
a) člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,
b) ľah sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy.
3. Normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana pre príslušné disciplíny sú:
Norma pohybovej výkonnosti
Disciplína*)
Veková kategória
muži
ženy
do 25 rokov
2430 metrov
2020 metrov
od 25 do 30 rokov
2330 metrov
1950 metrov
od 30 do 35 rokov
2240 metrov
1880 metrov
od 35 do 40 rokov
2160 metrov
1820 metrov
od 40 do 45 rokov
2080 metrov
1760 metrov
od 45 do 50 rokov
2010 metrov
1700 metrov
beh na 12 minút
50 a viac rokov
1850 metrov
1580 metrov
do 25 rokov
27,7 sekundy
30,9 sekundy
od 25 do 30 rokov
28,1 sekundy
31,5 sekundy
od 30 do 35 rokov
28,6 sekundy
32,1 sekundy
od 35 do 40 rokov
29,0 sekundy
32,5 sekundy
od 40 do 45 rokov
29,3 sekundy
33,0 sekundy
od 45 do 50 rokov
29,7 sekundy
33,5 sekundy
člnkový beh
10 x 10 metrov
50 a viac rokov
30,5 sekundy
34,4 sekundy
do 25 rokov
9,0 sekundy
10,0 sekundy
od 25 do 30 rokov
9,2 sekundy
10,2 sekundy
od 30 do 35 rokov
9,4 sekundy
10,4 sekundy
od 35 do 40 rokov
9,6 sekundy
10,6 sekundy
od 40 do 45 rokov
9,8 sekundy
10,8 sekundy
od 45 do 50 rokov
10,0 sekundy
11,0 sekundy
beh na 60 metrov
50 a viac rokov
10,8 sekundy
11,8 sekundy
do 25 rokov
44 opakovaní za minútu
36 opakovaní za minútu
od 25 do 30 rokov
41 opakovaní za minútu
33 opakovaní za minútu
od 30 do 35 rokov
38 opakovaní za minútu
30 opakovaní za minútu
od 35 do 40 rokov
35 opakovaní za minútu
28 opakovaní za minútu
Ľah – sed
s otáčaním trupu
od 40 do 45 rokov
33 opakovaní za minútu
26 opakovaní za minútu
8
Norma pohybovej výkonnosti
Disciplína*)
Veková kategória
muži
ženy
od 45 do 50 rokov
31 opakovaní za minútu
23 opakovaní za minútu
50 a viac rokov
26 opakovaní za minútu
19 opakovaní za minútu
do 25 rokov
6 opakovaní
od 25 do 30 rokov
5 opakovaní
od 30 do 35 rokov
4 opakovania
od 35 do 40 rokov
3 opakovania
od 40 do 45 rokov
3 opakovania
od 45 do 50 rokov
2 opakovania
Zhyby na hrazde
50 a viac rokov
1 opakovanie
do 25 rokov
174 centimetrov
od 25 do 30 rokov
167 centimetrov
od 30 do 35 rokov
161 centimetrov
od 35 do 40 rokov
156 centimetrov
od 40 do 45 rokov
151 centimetrov
od 45 do 50 rokov
146 centimetrov
Skok do diaľky
z miesta
50 a viac rokov
137 centimetrov
*) Pred preskúšaním pohybovej výkonnosti sa jednotlivé disciplíny názorne predvedú alebo vysvetlia.
9
Pracovný návrh
VÝNOS
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z ..............2014 č. ......................
o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. ..../2014 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Hodnostný zbor mužstva
(1) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie1) v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zo skupiny študijných odborov alebo zo skupiny učebných odborov2) elektrotechnika pre vojenské odbornosti
a) protivzdušná obrana okrem špecializácie veliteľ a obsluha prenosného protilietadlového raketového kompletu,
b) rádiolokačný prieskum v špecializácii
1. odborník inžinierskej a technickej služby rádiolokačného prieskumu,
2. odborník silnoprúdového napájacieho zariadenia rádiolokačného prieskumu,
c) komunikačné a informačné systémy,
d) letecké pozemné informačné systémy alebo
e) spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
1. odborník elektronického prieskumu alebo
2. odborník elektronického boja.
(2) Na výkon štátnej služby vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie dezinfektor, starší zberač ranených, starší zberač ranených-vodič, starší zberač ranených-špecialista a zdravotnícky špecialista-vodič sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností3) (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní
a) sestra,
1)§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
2)Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.
3 ) § 2 ods. 1 a § 78 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády č. 111/2013 Z. z.
10
b) pôrodná asistentka,
c) zdravotnícky záchranár,
d) zdravotnícky asistent alebo
e) sanitár.
(3) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva pre ďalšie vojenské odbornosti sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie bez ohľadu na študijný odbor alebo učebný odbor.
§ 2
Hodnostný zbor poddôstojníkov
(1) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa požaduje úplné stredné odborné vzdelanie4) v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov
a) elektrotechnika pre vojenské odbornosti
1. komunikačné a informačné systémy,
2. letecké pozemné informačné systémy,
3. protivzdušná obrana okrem špecializácie
3a.veliteľ, náčelník, odborník veliteľstva a štábu zväzku, útvaru a jednotky protivzdušnej obrany,
3b. veliteľ a obsluha prenosného protilietadlového raketového kompletu,
4.rádiolokačný prieskum alebo
5. spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
5a. odborník elektronického prieskumu alebo
5b. odborník elektronického boja.
b)ekonomika a organizácia, obchod a služby pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba.
(2) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa5) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa6) v študijnom odbore7)
a) elektrotechnika, elektronika, automatizácia, telekomunikácie alebo mechatronika pre vojenské odbornosti podľa odseku 1 písm. a),
b) cestovný ruch alebo ekonomika a manažment obranných zdrojov alebo z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť podľa odseku 1 písm. b).
(3) Na výkon štátnej služby vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie
a) mladší zdravotník, zdravotník a starší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1. sestra,
2. pôrodná asistentka alebo
4)§ 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.
5)§ 52 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)§ 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
7)§ 50 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Sústava študijných odborov Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2090/2002 – sekr. zo 16. decembra 2002 v znení neskorších predpisov.
11
3. zdravotnícky záchranár,
b)mladšia sestra, sestra a sestra-špecialistka sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra,
c)zdravotnícky asistent sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent,
d) mladší laborant, laborant, laborant-špecialista sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1. zdravotnícky laborant,
2. farmaceutický laborant,
3. laboratórny diagnostik alebo
4.rádiologický technik,
e)zdravotník a starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a v leteckej a pátracej záchrannej službe sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť alebo
2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
f) vedúci starší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť alebo
2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
g) vrchná sestra sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
(5) Na výkon štátnej služby vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie
a) hlavná sestra sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
b) veliaci poddôstojník - hlavný zdravotník ozbrojených síl sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
12
(6) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore poddôstojníkov pre ďalšie vojenské odbornosti sa požaduje najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie8) alebo úplné stredné odborné vzdelanie bez ohľadu na študijný odbor.
§ 3
Hodnostný zbor dôstojníkov
(1) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
a) elektrotechnika, elektronika, automatizácia, telekomunikácie, mechatronika alebo vojenské spojovacie a informačné systémy pre vojenské odbornosti
1. protivzdušná obrana alebo
2. spravodajstvo a elektronický boj v špecializácii
2a. odborník elektronického prieskumu alebo
2b. odborník elektronického boja.
b)z podskupiny študijných odborov právo, bezpečnostné služby, ekonómia a manažment, obrana a vojenstvo alebo informatické vedy, informačné a komunikačné technológie pre vojenské odbornosti
1.komunikačné a informačné systémy,
2.letecké pozemné informačné systémy alebo
3. vojenská polícia,
c)cestovný ruch alebo ekonomika a manažment obranných zdrojov alebo z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba,
d)z podskupiny študijných odborov humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, ekonómia a manažment, právo alebo obrana a vojenstvo pre vojenskú odbornosť personálny manažment.
(2) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo pre vojenskú odbornosť právna služba.
(3) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia pre vojenskú odbornosť personálny manažment v špecializácii psychológ.
(4) Na výkon štátnej služby pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo, okrem špecializácie odborník zdravotníckeho zásobovania, veterinárny lekár a odborný veterinárny lekár, sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní
a) lekár,
b) zubný lekár,
c) verejný zdravotník, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo,
d) zdravotnícky laborant, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
e) farmaceut alebo
f) laboratórny diagnostik.
8)§ 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
13
(5) Na výkon štátnej služby pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo v špecializácii
a)veterinárny lekár alebo odborný veterinárny lekár sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín,
b) odborník zdravotníckeho zásobovania sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez ohľadu na študijný odbor.
(6) Na výkon štátnej služby pre vojenskú odbornosť vojenská duchovná služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore teológia, katolícka teológia, evanjelická teológia alebo pravoslávna teológia.
(7) Na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov pre ďalšie vojenské odbornosti sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez ohľadu na študijný odbor.
§ 4
Záverečné ustanovenia
(1) Za požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa tohto výnosu pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 2002 v študijnom odbore ekonomika armády.
(2) Na výkon štátnej služby vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie vedúci starší zdravotník požadovanou odbornou spôsobilosťou je aj odborná spôsobilosť získaná v príslušných študijných odboroch podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,9) ak profesionálny vojak získal aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore andragogika alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
(3) Na výkon štátnej služby vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie veliaci poddôstojník hlavný zdravotník ozbrojených síl požadovanou odbornou spôsobilosťou je aj odborná spôsobilosť získaná v príslušných študijných odboroch podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,9) ak profesionálny vojak získal aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore andragogika alebo v študijnom odbore občianska bezpečnosť.
§ 5
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Martin GLVÁČ
minister obrany
Slovenskej republiky
9 ) § 78 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.
14
Pracovný návrh
V Ý N O S
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...................... 2014 č. .........................,
ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 112 ods. 5 zákona č. ...../2014 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí
Činnosťami vykonávanými profesionálnymi vojakmi v mimoriadne náročnom prostredí sú
a)vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,1)
b)plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky v období krízovej situácie.2)
§ 2
Mimoriadne náročné činnosti
Mimoriadne náročné činnosti
a)špecifické činnosti profesionálnych vojakov ustanovených do funkcie
1. pilota,
2. letovoda,
3. letovoda lietadla-navigátora,
4. palubného operátora
5. palubného radistu,
6. výkonného výsadkára alebo do funkcie padákového odborníka letectva,
7. pyrotechnika,
8. mínera,
b)špecifické činnosti profesionálnych vojakov vykonávajúcich
1.práce pri záchranných, lokalizačných a likvidačných činnostiach, ktoré vykonávané samostatne, v podzemných priestoroch alebo vo výškach s využitím leteckej techniky, pri ktorých by mohli byť vystavení nadlimitnému pôsobeniu škodlivých rizikových faktorov,
2.práce pri vyšetrovaní v ohnisku prenosných chorôb,
3.práce pri zásahoch špeciálnych zásahových jednotiek, výcviku a testovaní toxických, rádiologických a biologických látok,
4.práce pri výkone kontrolných prehliadok a technických prehliadok a skúšok munície,
1)§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2)Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
15
5.plnenie úloh spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky príslušníkmi Vojenského spravodajstva,3)
c)činnosti profesionálnych vojakov v rizikových prácach,4) ustanovené rezortným orgánom na ochranu zdravia.
§ 3
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
3)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
4)§ 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov.
Pracovný návrh
VÝNOS
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z ..............2014 č. ......................
o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a
vyobrazenie ich záväznej výtvarnej podoby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 154 ods. 10 zákona č. ..../2014 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Stupne vojenských vyznamenaní
§ 1
(1) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Medaila Vojenského spravodajstva a Medaila Vojenskej polície sa členia na tri stupne, ktoré rozlíšené farbou stuhy a farbou kovu, ktorý v 3. stupni bronzovú farbu, v 2. stupni striebornú farbu a v 1. stupni zlatú farbu
(2) Vojenská medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách sa člení na šesť stupňov, ktoré sú rozlíšené číselným označením na stuhe.
(1) Vojenské medaily Za statočnosť, Za humanitárnu pomoc a Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky nemajú stupne.
§ 2
(1) Vojenské kríže Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky a Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky sa členia na tri stupne, ktoré rozlíšené farbou stuhy a farbou kovu, ktorý v 3. stupni bronzovú farbu, v 2. stupni striebornú farbu a v 1. stupni zlatú farbu.
(2) Vojenský kríž Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii nemá stupne.
§ 3
Vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky a Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky sa členia na tri stupne, ktoré rozlíšené farbou kovu, ktorý v 3. stupni bronzovú farbu, v 2. stupni striebornú farbu a v 1. stupni zlatú farbu.
Udeľovanie vojenských vyznamenaní
§ 4
(1) Vojenskú medailu Za statočnosť možno udeliť profesionálnemu vojakovi ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „profesionálny vojak“) za
a)záslužný čin,
b)obetavosť pri plnení úloh počas krízovej situácie1) alebo mimoriadnej udalosti,2)
c)záchranu životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo
d)splnenie mimoriadnych služobných úloh.
(2) Vojenskú medailu Medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách možno udeliť profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný mimo územia Slovenskej republiky § 77 ods. 1 písm. a) zákona na účely mierovej pozorovateľskej misie,3) ak sa skončenie jeho vyslania nevykonalo podľa § 80 ods. 1 písm. c), e) g) alebo podľa § 80 ods. 2 písm. c) zákona, a to
a)po prvom vyslaní na účely mierovej pozorovateľskej misie – I. stupeň,
b)po druhom vyslaní na účely mierovej pozorovateľskej misie – II. stupeň,
c)po treťom a ďalšom vyslaní na účely mierovej pozorovateľskej misie III. stupeň VI. stupeň,
d) v priebehu mierovej pozorovateľskej misie za obetavé plnenie úloh alebo za záslužný čin.
(3) Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc možno udeliť profesionálnemu vojakovi za významný podiel na plnení alebo zabezpečovaní úloh spojených s humanitárnou pomocou
a)pri skončení vyslania mimo územia Slovenskej republiky§ 77 ods. 1 písm. a) zákona na účely humanitárnej pomoci,4) ak sa skončenie jeho vyslania nevykonalo podľa § 80 ods. 1 písm. c), e) až g) alebo podľa § 80 ods. 2 písm. c) zákona,
b)pri skončení zabezpečovania úloh spojených s humanitárnou pomocou alebo
c)v priebehu vyslania mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci alebo počas zabezpečovania úloh spojených s humanitárnou pomocou, za obetavé plnenie úloh alebo za záslužný čin.
(4) Vojenskú medailu Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za osobitné zásluhy alebo mimoriadny prínos k rozvoju ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“).
(5) Vojenskú medailu Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby, ak sa významným spôsobom podieľal na plnení alebo zabezpečovaní úloh Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej (ďalej len „vojenská kancelária prezidenta“) alebo sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s vojenskou kanceláriou prezidenta.
(6) Vojenskú medailu Medaila Vojenského spravodajstva možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby, ak sa osobitným spôsobom
1) § 2 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.
2)§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3) § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4)§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 321/2002 Z. z.
zaslúžil o výstavbu alebo rozvoj Vojenského spravodajstva alebo sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s Vojenským spravodajstvom.
(7) Vojenské medailu Medaila Vojenskej polície možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby, ak sa osobitným spôsobom zaslúžil o výstavbu alebo rozvoj Vojenskej polície alebo sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s Vojenskou políciou.
§ 5
(1) Vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby, ak podľa záveru služobného hodnotenia za dva po sebe nasledujúce roky, ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa profesionálnemu vojakovi navrhuje udeliť vojenský kríž, profesionálny vojak vykazuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky, po uplynutí štátnej služby v trvaní
a) 5 rokov – III. stupeň v bronzovej farbe,
b) 10 rokov – II. stupeň v striebornej farbe,
c) 15 rokov – I. stupeň v zlatej farbe.
(2) Vojenský kríž Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii možno udeliť profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný mimo územia Slovenskej republiky3) na účely vojenskej operácie,5) ak sa skončenie jeho vyslania nevykonalo podľa § 80 ods. 1 písm. c), e) až g) alebo podľa § 80 ods. 2 písm. c) zákona, a to
a)pri skončení jeho vyslania do vojenskej operácie alebo
b)v priebehu vojenskej operácie za obetavé plnenie úloh alebo za záslužný čin.
(3) Vojenský kríž Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby pri
a)významnom životnom jubileu alebo
b)skončení služobného pomeru po splnení nároku na výsluhový dôchodok alebo starobný dôchodok.
(4) Vojenský kríž Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť aj pri inej príležitosti ako je uvedené odseku 3, ak sa udeľuje príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnemu občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi podľa § 154 ods. 4 zákona alebo profesionálnemu vojakovi in memoriam podľa § 154 ods. 5 zákona.
§ 6
(1) Vojenský odznak Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby za záslužný čin alebo za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky alebo ozbrojených síl.
(2) Vojenský odznak Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi na ocenenie výkonu štátnej služby.
5) § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z.
§ 7
(1) Vojenské vyznamenania, ktoré sa delia na stupne, sa udeľujú od nižších stupňov k vyšším stupňom.
(2) Vojenské vyznamenania sa udeľujú
a)pri významných výročiach, ktorými na účely tohto výnosu sú:
1.Deň vzniku Slovenskej republiky,
2.Deň víťazstva nad fašizmom,
3.výročie Slovenského národného povstania,
4.Deň Ústavy Slovenskej republiky,
5.Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
6.Deň obetí Dukly,
b)pri významných výročiach a príležitostiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl,
c)v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 a § 5 ods. 2 alebo
d)pri iných príležitostiach podľa rozhodnutia
1. ministra obrany Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 4 ods. 4,
2. náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 5 ods. 4 a § 6.
§ 8
(1) Vojenské vyznamenanie možno udeliť profesionálnemu vojakovi, príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnemu občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi podľa § 154 ods. 4 zákona alebo profesionálnemu vojakovi in memoriam podľa § 154 ods. 5 zákona
a) na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa,
b) na návrh štatutárneho orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám,
c) bez návrhu.
(2) Návrh podľa odseku 1 písm. b) predkladá štatutárny orgán osobe, ktorá je oprávnen᧠154 ods. 6 až 9 zákona udeliť vojenské vyznamenanie
(3) Vojenské vyznamenania sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.
(4) Pri udelení vojenského vyznamenania sa zároveň odovzdá doklad o udelení vojenského vyznamenania.
(5) Vojenské vyznamenania udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.6)
§ 9
Vyobrazenie vojenských vyznamenaní
Vyobrazenie vojenských vyznamenaní je uvedené v prílohe.
6)§ 77 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Vojenské vyznamenania udelené podľa predchádzajúceho právneho predpisu sa považujú za vojenské vyznamenania udelené podľa tohto výnosu.
§ 11
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Martin G L V Á Č
minister obrany
Slovenskej republiky
Príloha
k Výnosu Ministerstva obrany
Slovenskej republiky č. /2014
Príloha bude obsahovať vyobrazenie vojenských vyznamenaní.
Pracovný návrh
V Ý N O S
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................................ 2014 č. .....................
o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 170 ods. 4 zákona č. ......../2014 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Tento výnos ustanovuje podrobnosti výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.
§ 2
(1) Platový koeficient príslušnej krajiny sa vypočíta k 1. januáru kalendárneho roka podľa vzorca
PKx = K1 x K2x x Kr
kde je
PKxplatový koeficient príslušnej krajiny,
xpríslušná krajina,
K1 pomer finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5 v prvom stupni (ďalej len „finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie“) účinného od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, ak je nariadenie Rady, ktorým sa upravuje finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie uverejnené do 1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava k hodnostnému platu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán v prvom platovom stupni účinného od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava alebo pomer finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie použitého na výpočet jeho platu za mesiac jún kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, ak nie je nariadenie Rady, ktorým sa upravuje finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie uverejnené do
1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava k hodnostnému platu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán v prvom platovom stupni účinného od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
K2xpomer priemeru indexov životných nákladov bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov príslušnej krajiny k priemeru indexov životných nákladov bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov v Belgicku,
Krkoeficient regulácie určený podľa § 170 ods. 1 písm. c) zákona.
(2) Priemer indexov životných nákladov bez ubytovania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov príslušnej krajiny sa zistí ako priemer indexov životných nákladov bez ubytovania tejto krajiny z posledných štyroch štatistík vydávaných štvrťročne alebo zo štatistík vydávaných v iných intervaloch za celé obdobie nasledujúce po posledne použitej štatistike pri ostatne vydanom platovom koeficiente, ktoré zverejnené do 1. septembra roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava.
(3) Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení koeficient regulácie, prepočíta sa platový koeficient príslušnej krajiny a uplatní sa odo dňa zmeny koeficientu regulácie.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Pracovný návrh
V Ý N O S
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........................... 2014 č. .......................,
ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok,
špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie
a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 208 ods. 1 zákona č. ..../2014 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Tento výnos upravuje druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní a odznakov na vojenskej rovnošate profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby.
(2) Na účely tohto výnosu sa rozumie
a)vojenskou rovnošatou vojenský odev, ktorý špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“),
b)výstrojovou súčiastkou všeobecný názov súčastí vojenskej rovnošaty alebo predpísaných vojenských súčiastok určených na osobné používanie profesionálnemu vojakovi,
c)príručnou batožinou príručný kufrík, aktovka, kabelka, cestovná taška, taška na výstroj, batoh nosného modulárneho systému alebo batoh bez výrazných vzorov a ozdôb, a to služobná alebo vlastná.
§ 2
Všeobecné ustanovenia
(1) Výstrojové súčiastky nemožno kombinovať v rozpore s ustanoveniami tohto výnosu.
(2) Vojenské rovnošaty sa podľa účelu použitia členia na
a)poľné rovnošaty,
b)služobné rovnošaty,
c)spoločenské rovnošaty,
d)slávnostné rovnošaty,
e)reprezentačné rovnošaty,
f)pracovné rovnošaty,
g)špeciálne obleky.
(3) Rovnošatu
a)spoločenskú bledozelenej farby a služobnú tmavozelenej farby nosí profesionálny vojak vykonávajúci štátnu službu v pozemných silách,
b)spoločenskú bledomodrej farby a služobnú tmavomodrej farby nosí profesionálny vojak vykonávajúci štátnu službu vo vzdušných silách,
c)podľa vojenskej odbornosti nosí profesionálny vojak vykonávajúci štátnu službu v silách výcviku a podpory, na Generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“) a profesionálny vojak vyčlenený na plnenie úloh ministerstva, jeho úradov a zariadení,
d)slávnostnú a spoločenskú Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská kancelária prezidenta“) tmavomodrej farby a rovnošatu služobnú vojenskej kancelárie prezidenta bledomodrej farby nosí profesionálny vojak vyčlenený na plnenie úloh vojenskej kancelárie prezidenta.
(4) Baretka sa nosí k poľnej, služobnej a spoločenskej rovnošate. Profesionálny vojak môže používať baretku namiesto poľnej čiapky, služobnej čiapky, služobnej čiapky lodičky a čiapky spoločenskej. Príslušník Vojenskej polície môže nosiť tmavomodrú baretku. Profesionálny vojak síl vysokej pripravenosti, profesionálny vojak plniaci úlohy vo vojenských operáciách mimo územia Slovenskej republiky môže nosiť tmavozelenú baretku. Profesionálny vojak plniaci úlohy v mierových silách Organizácie Spojených národov môže nosiť bledomodrú baretku. Profesionálny vojak výsadkovej jednotky alebo profesionálny vojak ustanovený do funkcie s predpísanou odbornosťou výkonný výsadkár môže nosiť k poľnej rovnošate bordovú baretku. Profesionálny vojak tankovej jednotky môže nosiť k poľnej rovnošate čiernu baretku. Ostatní profesionálni vojaci, ktorým nosenie baretky nevyplýva z výkonu zastávanej funkcie, baretku nenosia. Na ľavej strane baretky je umiestnený odznak podľa prílohy č. 1/a.
(5) Profesionálny vojak - výkonný letec a profesionálny vojak padákovej, záchrannej a výsadkovej služby môže nosiť k leteckému výstroju, ktorým je odev jednodielny pilotný (overal) a bunda pilotná zimná, čiapku služobnú - lodičku leteckej a protivzdušnej obrany.
(6) Pri plnení služobných úloh v priestoroch jednej budovy sa pokrývka hlavy nosiť nemusí.
(7) Pri preprave dopravným prostriedkom možno nosiť pokrývku hlavy v príručnej batožine.
(8) K slávnostnej rovnošate, spoločenskej rovnošate a služobnej rovnošate sa môže nosiť vlastný dáždnik čiernej farby.
(9) Výstrojové súčiastky bez hodnostného označenia sa ako vrchné súčiastky k rovnošatám nenosia, ak v § 9 ods. 2 a 6 a v § 17 ods. 6 nie je ustanovené inak.
(10) Profesionálny vojak pri ustanovení do funkcie k inej zložke ozbrojených síl nosí rovnošatové súčiastky tej zložky ozbrojených síl, v ktorej vykonáva štátnu službu. Rovnošatové súčiastky zložky ozbrojených síl, v ktorej profesionálny vojak vykonával štátnu službu pred ustanovením do funkcie k inej zložke ozbrojených síl, môže profesionálny vojak nosiť do skončenia životnosti súčiastok, najdlhšie však do 24 mesiacov od ustanovenia do funkcie k inej zložke ozbrojených síl.
(11) Výstrojové súčiastky zavedené do používania v ozbrojených silách profesionálny vojak nepoužíva v kombinácii s výstrojovými súčiastkami iných armád a ozbrojených zložiek.
(12) Ak nie je určené jednotné ustrojenie, profesionálny vojak rovnošatové súčiastky používa podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na klimatické podmienky a charakter vykonávanej činnosti v súlade s pravidlami o používaní rovnošiat a rovnošatových súčiastok ustanovených týmto výnosom.
(13) Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré nemožno predvídať alebo charakter výcviku to vyžaduje, veliteľ alebo riadiaci zamestnania je oprávnený určiť pravidlá nosenia, zloženie a povolené kombinácie jednotlivých druhov rovnošiat samostatným ústnym alebo písomným pokynom, napr. vnútorným rozkazom, nariadením.
(14) Nezavedené výstrojové súčiastky, s výnimkou spodnej bielizne, nemožno používať. Akékoľvek konštrukčné zásahy do výstrojových súčiastok nemožno vykonávať.
(15) Výstrojové súčiastky a materiál spotrebného charakteru sa profesionálnemu vojakovi poskytujú na plnenie úloh služobnej činnosti, výcviku a pripravenosti.
(16) Na plnenie služobných úloh sa profesionálnemu vojakovi v súlade s požiadavkami na výkon zastávanej funkcie poskytujú aj osobné ochranné pracovné prostriedky.
§ 3
Poľná rovnošata
(1) Poľnú rovnošatu nosí profesionálny vojak
a)pri poľnom výcviku,
b)pri výkone štátnej služby,
c)na pokyn veliteľa alebo riadiaceho zamestnania,
d)v období krízovej situácie.
(2) Pri nosení poľnej rovnošaty možno
a)rozopnúť vrchný gombík blúzy,
b)odložiť pokrývku hlavy a blúzu podľa povahy zamestnania,
c)zdvihnúť golier kabáta a blúzy na ochranu proti vetru alebo dažďu,
d)natiahnuť kombinovanú kuklu, kuklu na hlavu pod čiapku alebo prilbu,
e)použiť kombinovanú kuklu ako šál,
f)za priaznivých klimatických podmienok vyhrnúť rukávy na poľnej blúze nad lakeť ruky a na poľnej košeli s dlhými rukávmi zapnutím na gombík; to neplatí pri vedení bojovej činnosti, výcviku a spoločne organizovaných zamestnaniach alebo ak veliteľ alebo riadiaci zamestnania nariadi inak,
g)použiť kuklu pre špeciálnu jednotku ako pokrývku hlavy.
(3) K poľnej rovnošate sa pod blúzou môže používať
a)košeľa poľná,
b)tričko kaki,
c)termobunda,
d)termorolák,
e)termotričko,
f)čierne tričko pre príslušníka Vojenskej polície s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“ bielou farbou.
(4) K poľnej rovnošate bez blúzy sa môže používať
a)košeľa poľná,
b)tričko košeľové a termotričko košeľové s hodnostným označením,
c)termobunda s hodnostným označením alebo bunda zimná poľná s digitálnou potlačou oddeliteľná vnútorná vložka,
d)čierne tričko s hodnostným označením pre príslušníka Vojenskej polície a s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“ bielou farbou.
(5) K poľnej rovnošate bez blúzy sa opasok nosí vždy upravený v nohaviciach.
(6) K poľnej rovnošate sa nosia topánky poľné. Nohavice poľnej rovnošaty sa nosia upravené cez topánky poľné.
(7) Podľa klimatických podmienok alebo na pokyn veliteľa alebo riadiaceho zamestnania možno k poľnej rovnošate nosiť poľnú zimnú bundu, bundu zimnú poľnú s digitálnou potlačou vrchná časť, bundu zimnú poľnú s digitálnou potlačou oddeliteľná vnútorná vložka, nepremokavý odev, poľný kabát s kapucňou a vložkou, zimné doplnky, zimné topánky poľné.
(8) Pri použití poľnej zimnej bundy sa popruhový opasok nosí pod bundou, len ak to vyžaduje povaha zamestnania. Pri použití bundy zimnej poľnej s digitálnou potlačou - vrchná časť, bundy nepremokavého odevu, blúzy poľnej rovnošaty alebo kabáta poľnej rovnošaty ako vrchnej výstrojovej súčiastky sa popruhový opasok nosiť nemusí, ak veliteľ alebo riadiaci zamestnania neurčil jednotné ustrojenie na zamestnanie, pričom blúza poľnej rovnošaty alebo kabát poľnej rovnošaty stiahnuté v páse tkanicami upevnenými vo vnútornej strane. Popruhový opasok sa nenosí pri použití vložky oddeliteľnej k bunde zimnej poľnej s digitálnou potlačou - vrchná časť ako vrchnej výstrojovej súčiastky. Príslušníci Vojenskej polície nosia opasok pre Vojenskú políciu čiernej farby.
(9) Pulóver s náplecníkmi pre pozemné vojsko sa ako vrchná alebo spodná súčiastka k poľnej rovnošate nepoužíva.
(10) Za nepriaznivých klimatických podmienok možno k poľnej rovnošate nosiť
a)gumové topánky namiesto poľných topánok podľa vlastného uváženia, ak veliteľ alebo riadiaci zamestnania neurčil jednotné ustrojenie, pričom nohavice sa nosia zasunuté do gumových topánok,
b)bundu nepremokavého odevu samostatne alebo ako súpravu s nohavicami nepremokavého odevu podľa vlastného uváženia, ak veliteľ alebo riadiaci zamestnania neurčil jednotné ustrojenie,
c)bundu zimnú poľnú s digitálnou potlačou vrchná časť a bundu zimnú poľnú s digitálnou potlačou - oddeliteľná vnútorná časť samostatne alebo ako súpravu s vložkou podľa vlastného uváženia, ak veliteľ alebo riadiaci zamestnania neurčil jednotné ustrojenie.
(11) Poľná rovnošata sa nosí s pokrývkou hlavy, pričom v budovách sa čiapka a baretka nosí v pravom bočnom nakladanom vrecku nohavíc.
(12) Profesionálny vojak môže používať k poľnej rovnošate čiernu čiapku so šiltom s označením namiesto poľnej čiapky. Označenie „VOJENSKÁ POLÍCIA“ bielou farbou nosí príslušník Vojenskej polície. Označenie „INŠTRUKTOR“ bielou farbou nosí inštruktor podľa zaradenia do funkcie, počas plnenia úloh výcviku.
(13) Šatku možno nosiť celoročne len k poľnej rovnošate s tričkom kaki.
(14) Profesionálny vojak môže k poľnej rovnošate nosiť vlastnú príručnú batožinu vo farbe kaki, čiernej, alebo vo farbe zhodnej s potlačou poľnej rovnošaty.
(15) Profesionálny vojak môže k poľnej rovnošate v závislosti od vykonávanej činnosti nosiť všetky typy zavedených rukavíc.
(16) Úľavy v nosení poľnej rovnošaty povoľuje veliteľ alebo riadiaci zamestnania.
(17) Príslušníci Vojenskej polície na poľnej rovnošate nosia na ľavom rukáve označenie „VP“. Ak plnia úlohy mimo územia Slovenskej republiky, nosia označenie „MP“.
§ 4
Služobná rovnošata
(1) Služobnú rovnošatu nosí profesionálny vojak pri výkone štátnej služby.
(2) Pri nosení služobnej rovnošaty možno odložiť pokrývku hlavy a blúzu podľa povahy zamestnania.
(3) Pri slávnostných príležitostiach alebo na pokyn veliteľa alebo riadiaceho zamestnania môže profesionálny vojak nosiť k služobnej rovnošate bielu košeľu.
(4) Profesionálna vojačka môže namiesto nohavíc k služobnej rovnošate pre profesionálneho vojaka nosiť sukňu. Dolný okraj sukne musí byť v strede kolien.
(5) K služobnej rovnošate sa nosí služobná čiapka, služobná čiapka lodička umiestnená na hlave profesionálneho vojaka, kde spodný okraj je vo vzdialenosti dvoch prstov od koreňa nosa alebo zimná kožušinová čiapka podľa vlastného uváženia profesionálneho vojaka okrem zamestnania, na ktorom je nariadené jednotné ustrojenie.
(6) Služobná rovnošata sa nosí vždy s pokrývkou hlavy, pričom v budovách sa lodička a baretka nosí zložená pozdĺžne pod ľavým náplecníkom odznakom dopredu a navrch, čiapka so štítkom sa nosí v ľavej ruke odznakom dopredu.
(7) Za nepriaznivých klimatických podmienok možno pri nosení ušianky pretiahnuť chránič zátylku na ušianke cez uši a zapnúť ho pod bradou.
(8) Košeľu alebo blúzku, na ktorej umiestnené náplecníky, používané bez blúzy pod bundu alebo plášť, možno nosiť s viazankou alebo bez viazanky, ak nie je veliteľom alebo riadiacim zamestnania určené jednotné ustrojenie na zamestnanie.
(9) Blúzka sa nosí zasunutá v služobných nohaviciach alebo v sukni s viazankou alebo vyhrnutá cez ne bez viazanky. Košeľa s pruženkou sa so služobnými nohavicami nosí vyhrnutá cez nohavice bez viazanky. Košeľa bez pruženky sa so služobnými nohavicami nosí zasunutá do nohavíc s viazankou.
(10) Pri nosení košele alebo blúzky s viazankou je viazanka pripevnená tesne pod tretím gombíkom zhora predpísanou sponou. Pri nosení košele alebo blúzky bez viazanky sa nosí košeľa alebo blúzka s rozopnutým jedným gombíkom pod krkom. Tielko, tričko alebo termotričko pod košeľou alebo blúzkou sa nosia tak, aby nepresahovali ukončené okraje košieľ a blúzok.
(11) Pulóver s náplecníkmi, pulóver s náplecníkmi pre pozemné vojsko a pulóver pre letectvo a protivzdušnú obranu sa nosí k služobným nohaviciam alebo k sukni s košeľou a s viazankou alebo bez viazanky.
(12) Profesionálna vojačka nosí k služobnej rovnošate obuv typu lodičiek s pančuchami. Pančuchy telovej farby bez ozdôb a vzorov môže nosiť k nohaviciam alebo k sukni. Obuv pre profesionálne vojačky musí byť čiernej farby bez výrazných vzorov a ozdôb, s uzavretou špicou a pätou s maximálnou výškou opätka 6 cm.
(13) Profesionálny vojak môže k služobnej rovnošate nosiť vlastnú príručnú batožinu. Farba príručnej batožiny môže byť čierna, šedá, tmavomodrá, tmavohnedá alebo kaki.
(14) Profesionálny vojak nosí k služobnej rovnošate s blúzou bundu služobnú, plášť ľahký alebo plášť zimný podľa vlastného uváženia v závislosti od klimatických podmienok.
(15) Profesionálny vojak nosí k služobnej rovnošate bez blúzy pulóver s náplecníkmi, pulóver s náplecníkmi pre pozemné vojsko a pulóver pre letectvo a protivzdušnú obranu, zimnú výberovú bunku, letnú výberovú bundu alebo bundu služobnú podľa vlastného uváženia v závislosti od klimatických podmienok.
(16) Profesionálny vojak môže k služobnej rovnošate v závislosti od vykonávanej činnosti nosiť všetky typy zavedených rukavíc okrem rukavíc používaných na vedenie bojovej činnosti.
(17) Profesionálny vojak v prípravnej štátnej službe kadet nosí rozlišovacie znaky jednotlivých druhov vojsk na náplecníkoch služobnej rovnošaty po určení jeho vojenskej odbornosti.
(18) Príslušník Vojenskej polície môže namiesto blúzy služobnej rovnošaty nosiť zimnú výberovú bunku, letnú výberovú bundu pre Vojenskú políciu. Príslušník Vojenskej polície nosí počas plnenia úloh spojených s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky biely povlak na čiapku, bezpečnostnú vestu reflexnej zelenej farby s nápisom „VOJENSKÁ POLÍCIA“ alebo bezpečnostnú bundu reflexnej žltej farby s nápisom „VOJENSKÁ POLÍCIA“. V závislosti od plnenia služobných úloh môže používať biele rukavice a v prípade priaznivých klimatických podmienok bielu košeľu s náplecníkmi. Príslušník Vojenskej polície za nepriaznivých klimatických podmienok môže nosiť plášť do dažďa pre Vojenskú políciu s hodnostným označením, menovkou zo suchého zipsu s identifikačným číslom a s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“.
§ 5
Spoločenská rovnošata
(1) Spoločenskú rovnošatu môže profesionálny vojak nosiť
a)pri príležitosti osláv štátnych sviatkov, významných dní a pamätných dní Slovenskej republiky,
b)pri slávnostných zhromaždeniach, vyznamenaniach jednotlivcov a vojenských útvarov,
c)na oficiálne pietne akty, divadelné predstavenia a koncerty,
d)pri prijatí u prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra,
e)pri účasti na svadbách, pohreboch, plesoch,
f)pri iných príležitostiach spoločenského charakteru.
(2) Spoločenskou rovnošatou sa rozumie aj použitie služobnej rovnošaty s bielou košeľou a audienčnými šnúrami profesionálnymi vojakmi v generálskej hodnosti a v hodnosti plukovník, hlavným poddôstojníkom ozbrojených síl a veliacimi poddôstojníkmi veliteľstiev síl, bez audienčných šnúr ostatnými profesionálnymi vojakmi.
(3) Nosenie audienčných šnúr na služobnej rovnošate a spoločenskej rovnošate je uvedené v prílohe č. 1/p
(4) Profesionálna vojačka môže namiesto nohavíc k spoločenskej rovnošate pre profesionálneho vojaka nosiť sukňu. Dolný okraj sukne musí byť v strede kolien.
(5) Košele, blúzky, čiapky k spoločenskej rovnošate sa riadia rovnakými pravidlami ako pri používaní k služobnej rovnošate.
(6) Profesionálna vojačka nosí k spoločenskej rovnošate obuv typu lodičiek s pančuchami. Pančuchy telovej farby bez ozdôb a vzorov môže nosiť k nohaviciam alebo k sukni. Obuv pre profesionálne vojačky musí byť čiernej farby bez výrazných vzorov a ozdôb, s uzavretou špicou a pätou s maximálnou výškou opätka 6 cm.
(7) Profesionálny vojak môže k spoločenskej rovnošate nosiť vlastnú príručnú batožinu a dáždnik čiernej farby.
(8) Profesionálny vojak môže k spoločenskej rovnošate nosiť čierne kožené rukavice.
§ 6
Slávnostná rovnošata
(1) Slávnostná rovnošata sa nosí
a)pri významných slávnostných a spoločenských udalostiach,
b)pri udalostiach, ak to vyžaduje protokol.
(2) Slávnostná rovnošata sa spravidla nosí bez čiapky a plášťa.
(3) Slávnostnú rovnošatu môže nosiť profesionálny vojak
a) v generálskej hodnosti a v hodnosti plukovník,
b) hlavný poddôstojník ozbrojených síl, veliaci poddôstojníci veliteľstiev síl,
c) pridelenec obrany,
d) vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 zákona.
§ 7
Pracovná rovnošata
(1) Pracovnú rovnošatu profesionálny vojak nosí
a) pri údržbe a ošetrovaní techniky,
b) pri hospodárskych prácach,
c) pri prácach v laboratóriách,
d) v znečistenom prostredí,
e) na pokyn veliteľa alebo riadiaceho zamestnania.
(2) Pracovná rovnošata sa nosí s topánkami poľnými alebo zimnými topánkami poľ-nými, pričom nohavice do topánok sa zasúvajú vtedy, ak to vyžaduje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
(3) Špeciálna pracovná rovnošata, ktorá nie je zavedená do výstroja ozbrojených síl, ale jej nosenie si vyžaduje povaha vykonávanej činnosti, sa nosí podľa pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(4) Pod pracovnú rovnošatu a špeciálny oblek možno nosiť spodnú bielizeň alebo doplnky poľnej rovnošaty.
(5) Pracovná rovnošata sa nekombinuje s vrchnými súčiastkami poľnej a služobnej rovnošaty.
(6) Pracovná rovnošata a špeciálny oblek sa nepoužíva na verejnosti mimo výkonu štátnej služby.
(7) Ak veliteľ alebo riadiaci zamestnania nenariadi inak, zimná pletená čiapka sa nosí k pracovnej rovnošate za nepriaznivých klimatických podmienok podľa vlastného uváženia profesionálneho vojaka.
(8) Pozemní špecialisti letectva nosia pracovný odev s hodnostným označením a menovkou zo suchého zipsu.
(9) Špecialisti Vojenskej polície nosia pracovný odev čiernej farby s hodnostným označením, menovkou zo suchého zipsu s identifikačným číslom a s