1
TABUĽKA ZHODY1
právneho predpisu s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah
Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship
Smernica Rady
Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Pôsobnosť
1. Táto smernica sa vzťahuje na všetkých platených zamestnancov, ktorí majú zmluvu alebo pracovno-právny vzťah vymedzený platným právom členského štátu a/alebo upravený právom platným v členskom štáte.
N
Návrh zákona
Č: I
§ 39
O: 1
O: 2
(1) Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu.44)
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a)výške a zložení platu,
b)týždennom služobnom čase,
c)dĺžke dovolenky,
d)dni výplaty platu,
e)lehotách na skončenie služobného pomeru.
Ú
Poznámka pod čiarou:
44) § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
Č: 1
O: 2
P: a
P: b
2. Členské štáty môžu ustanoviť, že táto smernica sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí majú zmluvu alebo pracovno-právny vzťah:
a)- na obdobie nepresahujúce jeden mesiac a/alebo
- pri týždennom pracovnom čase nepresahujúcom osem hodín, alebo
b)na práce príležitostnej alebo špecifickej povahy za predpokladu, že výnimku z pôsobnosti smernice v takýchto prípadoch odôvodňujú
n. a.
1 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice, napr. CT_32005L0001
2
objektívne okolnosti.
Č: 2
O: 1
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
O: 3
Povinnosť poskytnúť informácie
1. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje táto smernica (ďalej len „zamestnanec“), o hlavných aspektoch zmluvy alebo pracovného vzťahu.
2. Informácie uvedené v odseku 1 musia obsahovať aspoň tieto údaje:
a) označenie strán;
b) miesto výkonu práce; v prípade, že stále alebo hlavné miesto výkonu práce neexistuje, zásadu, že zamestnanec je zamestnaný na niekoľkých miestach, s uvedením zaregistrovaného sídla podniku alebo, ak je to vhodné, bydliska zamestnávateľa;
c)i) názov, funkciu, povahu alebo druh práce, na ktorú bol zamestnanec prijatý; alebo
ii) krátku špecifikáciu alebo popis práce;
d) dátum začiatku zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu;
e)v prípade dočasnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu ich predpokladanú dobu trvania;
f)dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo, ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky;
g)dĺžku výpovedných dôb, ktoré zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržiavať v prípade skončenia zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu, alebo, ak ich v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, metódu určovania týchto výpovedných dôb;
h)začiatočnú základnú čiastku, ďalšie zložky a výplatné termíny odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;
i)dĺžku normálneho pracovného dňa alebo týždňa zamestnanca;
j) tam, kde je to vhodné;
i) kolektívne zmluvy upravujúce pracovné
N
Návrh zákona
Č: I
§ 39
O: 1
O: 2
Č: I
§ 91
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
(1) Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu. 44)
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a)výške a zložení platu,
b)týždennom služobnom čase,
c)dĺžke dovolenky,
d)dni výplaty platu,
e)lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
a)pri prijatí občana do štátnej služby podľa § 22 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. b), § 29 ods. 6, § 30 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 43 ods. 1, § 50 a § 63 ods. 1,
b)v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 29 ods. 1 4, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2 5, § 36 ods. 2, § 37 ods. 4, § 43 ods. 2, § 45, § 46, § 47 ods. 1, § 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65 ods. 1 a 2, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 a 2, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 3 a 6 11, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81 a § 115 ods. 1,
c)pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 4,
d)v prípadoch podľa § 193 a 194.
(2) Personálny rozkaz vydáva služobný úrad a musí byť v súlade s právnymi predpismi a musí vychádzať zo skutočného stavu veci. Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) vydáva aj minister.
(3) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)označenie služobného úradu,
Ú
Poznámka pod čiarou:
44) § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
3
podmienky zamestnanca, alebo
ii) v prípade kolektívnych zmlúv, uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorej boli zmluvy uzavreté.
3. Ak je to vhodné, informácie uvedené v odseku 2 f), g), h) a i) možno poskytnúť v podobe odkazov na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo ustanovenia štatútov, alebo na kolektívne zmluvy upravujúce tieto jednotlivé body.
b)výrok o prijatí do štátnej služby s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)titul, meno a priezvisko občana,
d)dátum a miesto narodenia občana,
e)deň prijatia do štátnej služby,
f)druh štátnej služby,
g)čas trvania štátnej služby,
h)vojenskú hodnosť, do ktorej je vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby, alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
i)funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, vrátane vojenskej odbornosti a jej špecializácie,
j)miesto výkonu štátnej služby,
k)evidenčné a štatistické údaje,
l)odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený vedúci služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých základe rozhodoval,
m) poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
n)dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
o)meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(4) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) až d) obsahuje
a)označenie služobného úradu,
b)výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
4
d)dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)evidenčné a štatistické údaje,
g)odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený vedúci služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých základe rozhodoval,
h)poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i)dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j)meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4 obsahuje aj
a)dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b)menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c)ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d)prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6) Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
Č: 3
O: 1
Spôsoby informovania
1. Informácie uvedené v článku 2 odseku 2 treba
N
Návrh zákona
Č: I
§ 39
(1) Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej
Ú
Poznámka pod
5
O: 2
O: 3
zamestnancovi poskytnúť najneskôr do dvoch mesiacov od začiatku zamestnania v podobe:
a)písomnej pracovnej zmluvy a/alebo
b) menovacieho dekrétu a/alebo
c)jedného alebo niekoľkých písomných dokumentov, z ktorých jeden musí obsahovať prinajmenšom všetky informácie uvedené v článku 2 odseku 2 a), b), c), d), h) a i).
2. V prípade, že zamestnanec nedostane v predpísanej lehote ani jeden z dokumentov uvedených v odseku 1, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najneskôr do dvoch mesiacov od začiatku zamestnania písomné vyhlásenie podpísané zamestnávateľom, ktoré obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v článku 2 odseku 2.
V prípade, že dokument/y uvedený/é v odseku 1 obsahuje/ú len časť z požadovaných informácií, ostatné informácie zabezpečí písomné vyhlásenie uvedené v prvom pododseku tohto odseku.
3. Ak sa pracovná zmluva alebo pracovno-právny vzťah skončí pred uplynutím doby dvoch mesiacov odo dňa nástupu do práce, zamestnanec musí informácie požadované v článkoch 2 a 3 dostať k dispozícii najneskôr do skončenia tejto doby.
O: 1
O: 2
§ 91
O: 1
P: a
§ 91
O: 3
služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu. 44)
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a)výške a zložení platu,
b)týždennom služobnom čase,
c)dĺžke dovolenky,
d)dni výplaty platu,
e)lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
a)pri prijatí občana do štátnej služby podľa § 22 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. b), § 29 ods. 6, § 30 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 43 ods. 1, § 50 a § 63 ods. 1,
(3) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)označenie služobného úradu,
b)výrok o prijatí do štátnej služby s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)titul, meno a priezvisko občana,
d)dátum a miesto narodenia občana,
e)deň prijatia do štátnej služby,
f)druh štátnej služby,
g)čas trvania štátnej služby,
h)vojenskú hodnosť, do ktorej je vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby, alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
i)funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, vrátane vojenskej odbornosti a jej špecializácie,
j)miesto výkonu štátnej služby,
k)evidenčné a štatistické údaje,
l)odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený vedúci služobného
čiarou:
44) § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
6
§ 91
O: 1
P: c
O: 7
O: 8
úradu, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých základe rozhodoval,
m) poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
n)dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
o)meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
c) pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 4.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8) Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou.
Č: 4
O: 1
O: 2
O: 3
Zamestnanci vyslaní do cudziny
1. V prípade, že zamestnanec má pracovať v inej krajine alebo v iných krajinách, ako je členský štát, ktorého právo a/alebo prax upravuje jeho zmluvu alebo pracovno-právny vzťah, musí ešte pred odchodom dostať dokument/y uvedený/é v článku 3, ktorý/é
musí/ia obsahovať aspoň tieto dodatočné informácie:
a)dobu zamestnania v cudzine;
b)menu, v ktorej má byť vyplácaná odmena za
N
Návrh zákona
Č: I
§ 39
O: 1
O: 2
(1) Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu. 44)
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a)výške a zložení platu,
U
Poznámka pod čiarou:
44) § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
7
prácu;
c)ak je to vhodné, peňažné alebo vecné dávky spojené so zamestnaním v cudzine;
d)ak je to vhodné, podmienky návratu zamestnanca.
2. Informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a c) možno, ak je to vhodné, poskytnúť odkazom na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo ustanovenia štatútov, alebo na kolektívne zmluvy upravujúce tieto konkrétne body.
3. Odseky 1 a 2 sa nebudú uplatňovať v prípade, ak doba zamestnania mimo krajiny, ktorej právo a/alebo prax upravuje zmluvu alebo pracovno-právny vzťah, nepresiahne jeden mesiac.
§ 77
O: 1
P: a)
P: b)
O: 2
§ 80
O: 1
O: 2
b)týždennom služobnom čase,
c)dĺžke dovolenky,
d)dni výplaty platu,
e)lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1) Profesionálneho vojaka na základe rozhodnutia príslušného ústavného orgánu52) vysiela mimo územia Slovenskej republiky služobný úrad
a)na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo na účely plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
b)na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského veliteľstva53),
(2) Profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže minister vyslať mimo územia Slovenskej republiky
a)v súlade s osobitným predpisom,17)
b)ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo
c)po dohode ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.
(1) Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 sa vykonáva z dôvodu
a)uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky určené,
b)rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,
d)zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej republiky,
e)konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore
Poznámky pod čiarou
52) Čl. 86 písm. k) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z.
53)Severoatlantická zmluva (oznámenie č. 301/2004 Z. z.). Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie č. 551/2004 Z. z.).
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
§ 81
§ 91
O: 1
P: b
§ 91
O: 4
O: 5
O: 6
s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f)vznesenia obvinenia,21) na základe ktorého sa stal dôvodne podozrivým, že v súvislosti s výkonom štátnej služby spáchal trestný čin,
g)porušenia
1.základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) a s),
2.obmedzenia alebo zákazu podľa § 12, 13 a § 134 ods. 2 alebo ods. 3.
(2) Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 možno
a)v záujme služobného úradu,
b)na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov,
c)z dôvodu porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. a) i), k), l) prvého bodu alebo druhého bodu alebo písm. p).
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom vyslať do medzinárodnej organizácie na plnenie jej úloh.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
b)v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 29 ods. 1 4, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2 5, § 36 ods. 2, § 37 ods. 4, § 43 ods. 2, § 45, § 46, § 47 ods. 1, § 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65 ods. 1 a 2, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 a 2, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 3 a 6 11, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81 a § 115 ods. 1.
(4) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) až d) obsahuje
a)označenie služobného úradu,
b)výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych
Poznámka pod čiarou
21) § 206 Trestného poriadku.
9
O: 7
O: 8
predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)evidenčné a štatistické údaje,
g)odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený vedúci služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval.
h)poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i)dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j)meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenská hodnosť.
(5) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4 obsahuje aj
a) dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b)menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c)ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d) prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6) Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) až d) musí byť profesionálny
10
§ 156
O: 1
O: 2
167
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8) Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou.
(1) Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí
a)hodnostný plat,
b)platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
c)príplatok výkonným letcom,
d)príplatok výsadkárom,
e)príplatok príslušníkom Vojenského spravodajstva,
f)príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
g)príplatok zdravotníckym pracovníkom,
h)príplatok vrcholovým športovcom,
i)príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
j)odmena,
k)zahraničný príspevok.
(2) Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. a) i). Služobný plat je aj doplatok k služobnému platu podľa § 232.
(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) patrí okrem služobného platu aj zahraničný príspevok mesačne do výšky osemnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 a ktorý plní úlohy v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, nepretržite
11
po dobu dlhšiu ako tri mesiace, patrí okrem zahraničného platu podľa § 168 aj zahraničný príspevok mesačne do výšky štvornásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(3) Zahraničný príspevok podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do dňa odvolania z funkcie, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky.
(4) Zahraničný príspevok podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa plnenia úloh v mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice krajiny, do ktorej bol vyslaný podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do prekročenia štátnej hranice krajiny, z ktorej bol vyslaný na plnenie úloh do miesta podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(5) Zahraničný príspevok nepatrí profesionálnemu vojakovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný plat a za dni dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené na území Slovenskej republiky alebo na území krajiny vyslania, z ktorej bol vyslaný na plnenie úloh do miesta podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(6) Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný príspevok podľa odseku 1, sa poskytne preddavok na zahraničný príspevok do výšky sumy mesačného zahraničného príspevku. Poskytnutý preddavok sa zúčtuje najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu bol poskytnutý. Pri skončení vyslania mimo územia Slovenskej republiky profesionálny vojak vráti poskytnutý preddavok alebo jeho časť, na ktorý mu nevznikol nárok, najneskôr do 14 dní po skončení vyslania.
(7) Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh do krajiny, ktorá nie je členským štátom
12
§ 168
O: 1
O:2
O:3
O:4
O:5
O:6
eurozóny, vyplatí profesionálnemu vojakovi časť priznaného zahraničného príspevku v hotovosti v cudzej mene, obvyklej na platenie v mieste vyslania. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,99) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný príspevok.
(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je služobný plat podľa § 156 ods. 2 vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny. Zahraničný plat sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(2) Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorému patrí služobný plat podľa § 175 ods. 1, § 176 ods. 1 a § 182, sa poskytuje zahraničný plat. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného platu podľa osobitného predpisu.9) Služobný plat podľa § 177 sa poskytuje bez prepočtu platovým koeficientom.
(3) Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do dňa skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(4) Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje profesionálnemu vojakovi aj počas evakuácie najdlhšie však po dobu piatich mesiacov v rozsahu a za podmienok ako pred evakuáciou, a to bez ohľadu na to, do akého štátu je evakuovaný.
(5) Zahraničný plat podľa odseku 1 a 2 sa neposkytuje profesionálnemu vojakovi, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky nepresiahne 30 dní.
(6) Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77
Poznámky pod čiarou
99) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12. 2006).).§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
9) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
100) Napríklad zákon
13
ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, po vykonaní zrážok z platu vyplatí zahraničný plat alebo jeho časť, zložky platu podľa § 156 ods. 1 písm. i) a j), § 158 ods. 3 a § 177, plnenia poskytované profesionálnemu vojakovi podľa osobitných predpisov100) alebo ich časť v cudzej mene. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,99) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný plat. Zahraničný plat a plnenia alebo ich časť podľa prvej vety v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 59/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č: 5
O: 1
O: 2
Úprava aspektov zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu
1. Akákoľvek úprava náležitostí uvedených v článkoch 2 odseku 2 a 4 odseku 1 sa musí uskutočniť v podobe písomného dokumentu, ktorý musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri najbližšej príležitosti, najneskôr však jeden mesiac po tom, ako príslušná zmena nadobudne účinnosť.
2. Písomný dokument uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje v prípade zmeny zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo ustanovení štatútov alebo kolektívnych zmlúv citovaných v dokumentoch uvedených v článku 3, ku ktorým sa tam, kde je to vhodné, pripájajú dokumenty podľa článku 4 odseku 1.
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 39
O: 2
§ 82
O: 1
O: 2
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a)výške a zložení platu,
b)týždennom služobnom čase,
c)dĺžke dovolenky,
d)dni výplaty platu,
e)lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1) Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi písomné oznámenie podľa § 39 ods. 2
a)do 15 dní odo dňa
1.ustanovenia do funkcie alebo vymenovania do funkcie podľa osobitných predpisov,35)
2.vymenovania do vojenskej hodnosti alebo povýšenia,
3.poverenia výkonom voľnej veliteľskej funkcie,
4.zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
5.dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
6.zapožičania vojenskej hodnosti,
Poznámka pod čiarou:
35) Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení zákona č. 319/2012 Z. z., § 43
14
§ 91
O: 1
P: b
§ 91
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
O: 8
7.zmeny platového stupňa,
8.vymenovania do stálej štátnej služby,
b)do 45 dní odo dňa poverenia zastupovaním, ak poverenie zastupovaním trvá viac ako 30 dní.
(2) Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi opis činností vyplývajúcich z funkcie pri zmene v služobnom pomere podľa odseku 1 písm. a) prvého a tretieho bodu a písm. b) alebo ak počas trvania služobného pomeru došlo k zmene opisu činností vyplývajúcich z funkcie; opis činností vyplývajúcich z funkcie sa profesionálnemu vojakovi odovzdá alebo doručí spravidla v deň zmeny.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
b)v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 29 ods. 1 4, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2 5, § 36 ods. 2, § 37 ods. 4, § 43 ods. 2, § 45, § 46, § 47 ods. 1, § 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65 ods. 1 a 2, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 a 2, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 3 a 6 11, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81 a § 115 ods. 1,
(4) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) až d) obsahuje
a)označenie služobného úradu,
b)výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)evidenčné a štatistické údaje,
g)odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený vedúci služobného úradu,
ods. 5 písm. a) a d) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 písm. f) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z.
15
ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval,
h)poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i)dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j)meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4 obsahuje aj
a)dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b)menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c)ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d)prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6) Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) až d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8) Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou.
Č: 6
Forma a dôkaz existencie pracovnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu a procesné pravidlá
Táto smernica sa nevzťahuje na vnútroštátne právne
n. a.
16
predpisy a prax, pokiaľ ide o:
— formu zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu,
–– dôkaz o existencii a obsahu pracovnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu,
— príslušné procesné pravidlá.
Č: 7
Výhodnejšie ustanovenia
Táto smernica nemá vplyv na právo členských štátov uplatňovať alebo prijímať zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie, alebo stimulovať alebo povoľovať uplatňovanie zmlúv, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie.
n. a.
Č: 8
O: 1
O: 2
Ochrana práv
Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov potrebné opatrenia umožňujúce každému zamestnancovi, ktorý sa pokladá za poškodeného v dôsledku nedodržania povinností
vyplývajúcich z tejto smernice, domáhať sa svojich práv súdnou cestou po prípadnom posúdení jeho veci inými príslušnými orgánmi.
Členské štáty môžu ustanoviť, že možnosť využiť opravné prostriedky, uvedené v odseku 1, je podmienená predchádzajúcim oznámením zamestnanca zamestnávateľovi a tým, že zamestnávateľ do 15 dní nedá odpoveď na toto oznámenie.
Formálnu požiadavku predchádzajúceho oznámenia však v nijakom prípade nemožno vyžadovať v prípadoch uvedených v článku 4, ani pokiaľ ide o pracovníkov s dočasnou zmluvou alebo pracovno-právnym vzťahom, ani zamestnancov, na ktorých
sa nevzťahuje kolektívna zmluva alebo kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovno-právneho vzťahu.
N
Návrh zákona
Č: I
§ 4
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
§ 54
O: 4
O: 5
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na ujmu druhého.
(4) Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4) Služobný úrad je povinný na podnet občana a profesionálneho vojaka bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu a odstrániť následky nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania.
(5) Služobný úrad alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z výkonu štátnej služby alebo z uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania.
(6) Služobný úrad zabezpečí oboznámenie občana a profesionálneho vojaka s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa odsekov 1 až 5.
(4) Služobné hodnotenie spracúva hodnotiteľ písomne za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára a profesionálneho vojaka so služobným hodnotením preukázateľne oboznámi najneskôr do 15. februára. Profesionálny vojak oboznámenie so služobným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(5) Ak profesionálny vojak odmietne potvrdiť
U
Poznámka pod čiarou:
4) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
17
§ 55
O: 2
O: 3
§ 56
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
oboznámenie sa so služobným hodnotením, hodnotiteľ urobí o tom záznam do služobného hodnotenia; vykonanie záznamu má účinky oboznámenia.
(2) S priebežným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr posledný služobný deň pred vykonaním opatrenia podľa odseku 1 a profesionálny vojak oboznámenie s priebežným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(3) Na priebežné hodnotenie sa vzťahuje § 54 ods. 2, 3, 5, 6 a 8 rovnako.
(1) Proti služobnému hodnoteniu môže profesionálny vojak podať písomné odvolanie s uvedením konkrétnych dôvodov do siedmich dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením. Odvolanie profesionálny vojak doručí hodnotiteľovi.
(2) Ak včas podané odvolanie neobsahuje konkrétne dôvody, hodnotiteľ bezodkladne písomne vyzve profesionálneho vojaka, aby dôvody odvolania v určenej lehote doplnil a súčasne ho upozorní, že inak na odvolanie nebude prihliadať. Na oneskorene podané odvolanie sa neprihliada a hodnotiteľ o uvedenej skutočnosti písomne upovedomí profesionálneho vojaka.
(3) Včas podané odvolanie proti služobnému hodnoteniu má odkladný účinok.
(4) Ak hodnotiteľ odvolaniu do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania alebo jeho doplnenia vyhovie v celom rozsahu, pôvodné služobné hodnotenie zruší a spracuje nové služobné hodnotenie. Ak odvolaniu v celom rozsahu nevyhovie, doručí v tejto lehote odvolaciemu orgánu odvolanie spolu so služobným hodnotením a svojím písomným stanoviskom k odvolaniu.
Č: 9
O: 1
O: 2
O: 3
Záverečné ustanovenia
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 1993, alebo do
n. a.
18
O: 4
uvedeného dátumu zabezpečia, aby zástupcovia zamestnávateľov a pracovníkov schválili požadované ustanovenia vo forme zmluvy, pričom členské štáty
sú povinné podniknúť potrebné opatrenia, ktoré by im umožnili kedykoľvek zabezpečiť výsledky uložené touto smernicou.
Okamžite o tom informujú Komisiu.
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že v prípade pracovno-právnych vzťahov, ktoré existovali v čase nadobudnutia účinnosti nimi prijatých ustanovení, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na jeho žiadosť do dvoch mesiacov
od prijatia takejto žiadosti ktorýkoľvek z dokumentov uvedených v článku 3, ku ktorým sa tam, kde to prichádza do úvahy, pripájajú dokumenty podľa článku 4 odseku 1.
3. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené o takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob, akým sa tento odkaz vykoná, určia členské štáty.
4. Členské štáty Komisii okamžite oznámia opatrenia, ktoré prijmú na uplatňovanie tejto smernice.
Č: 10
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n. a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
19
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu Rady 91/533/EHS
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
2.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
3.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
4.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20
TABUĽKA ZHODY2
smernice EHS s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Názov smernice:
Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007)
Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Smernica EHS
Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Účel
1. Účelom tejto smernice, ktorá je desiatou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, je vykonávať opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok.
N
Návrh zákona
Č: I
§ 70
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
(1) Služobný úrad preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce z funkcie tehotným profesionálnym vojačkám zakázané alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, ak ju nemožno ustanoviť do inej vhodnej funkcie; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej profesionálnej vojačke.
(2) Profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie vykonáva podľa rozhodnutia veliteľa činnosti, ktorých výkon nie je tehotným profesionálnym vojačkám zakázaný alebo ktoré neohrozujú jej tehotenstvo.
(3) Za inú vhodnú funkciu podľa odseku 1 sa považuje funkcia v tom istom služobnom úrade a v tom istom mieste výkonu štátnej služby, do ktorej možno profesionálnu vojačku ustanoviť podľa § 64 alebo § 65, a ktorá nie je tehotným profesionálnym vojačkám zakázaná alebo ktorá neohrozuje
Ú
2 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice, napr. CT_32005L0001
21
§ 172
tehotenstvo profesionálnej vojačky.
(4) Ak pominú dôvody podľa odseku 1, prerušenie výkonu funkcie služobný úrad skončí.
Profesionálnej vojačke počas prerušenia výkonu funkcie patrí služobný plat, ktorý jej patril počas výkonu funkcie pred prerušením jej výkonu.
Č: 1
O: 2
2. Ustanovenia smernice 89/391/EHS s výnimkou článku 2 ods. 2 plne platia pre celú oblasť, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo konkrétnejšie ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.
n. a.
Č: 1
O: 3
3. Účinkom tejto smernice nesmie byť zníženie úrovne ochrany poskytovanej tehotným pracovníčkam, pracovníčkam krátko po pôrode a dojčiacim pracovníčkam v porovnaní so situáciou, aká v každej členskej krajine existuje ku dňu prijatia tejto smernice.
n. a.
Č: 2
P: a
P: b
P: c
Definície
Na účely tejto smernice:
a) tehotnou pracovníčkou sa rozumie tehotná pracovníčka, ktorá svojho zamestnávateľa informovala o svojom stave v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo vnútroštátnou praxou;
b) pracovníčkou krátko po pôrode sa rozumie pracovníčka, ktorá je krátko po pôrode v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/ alebo vnútroštátnej praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou;
c) dojčiacou pracovníčkou sa rozumie pracovníčka, ktorá dojčí dieťa v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo vnútroštátnej praxe a ktorá o svojom stave informovala svojho zamestnávateľa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.
N
Návrh zákona
Č: I
§ 70
O: 1
§ 217
O: 1
(1) Služobný úrad preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce z funkcie tehotným profesionálnym vojačkám zakázané alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, ak ju nemožno ustanoviť do inej vhodnej funkcie; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej profesionálnej vojačke.
(1) Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby sa primerane použijú aj ustanovenia § 1 ods. 4, § 15, 16, § 17 ods. 1 a 3, § 18, § 19 ods. 1, § 20, § 32 35, § 37, § 39 ods. 1, § 40 ods. 1, 2, 6 a 7, § 48 ods. 7 a 8, § 49 ods. 4, § 75 ods. 3, § 85 ods. 2 a 3, § 86 ods. 2, § 90 ods. 1, 2, 7, 8 a 11, § 91 ods. 1, 3 6, § 92 ods. 3, § 93, § 94 ods. 1, § 99, 117, 118, § 122 ods. 4, § 129 132, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, ods. 4 písm. b) a c), ods. 5 písm. a), b), e), i) l), § 138, § 141 ods. 1,