DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Významným medzníkom v procese prechodu ozbrojených síl Slovenskej republiky od zmiešaného typu s povinnou základnou vojenskou službou k plne profesionálnym ozbrojeným silám bolo prijatie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 346/2005 Z. z.“) v roku 2005. Vytvorili sa právne predpoklady na budovanie moderných, relatívne malých, ale dobre vycvičených ozbrojených síl Slovenskej republiky. Európska únia, ktorej súčasťou je aj Slovenská republika, je otvoreným priestorom, kde občania Slovenskej republiky s potrebnými jazykovými spôsobilosťami môžu nájsť a nachádzajú stále väčšie uplatnenie. Rezort ministerstva obrany pre elimináciu migrácie vekovo zaujímavej kategórie 19- 35-ročných a pre naplnenie svojho poslania, úloh a cieľov musí reagovať a prispôsobiť legislatívne prostredie tak, aby vojenská profesia bola na trhu práce konkurencieschopným povolaním. Ľudské zdroje majú pre rezort ministerstva obrany v oblasti zdrojov obrany naďalej prioritné postavenie.
Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) bol spracovaný za účelom realizácie úlohy vytvoriť podmienky pre stabilizáciu najkvalitnejších profesionálnych vojakov, ktorá vyplynula z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 2016 na podmienky rezortu ministerstva obrany a z Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona, rovnako ako platná právna úprava, vychádza z materiálu „Systém manažmentu vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Návrh zákona za cieľ stabilizovať kvalifikovaných a skúsených profesionálnych vojakov v služobnom pomere s dôrazom na veliteľský zbor. Týmto sa zabezpečí prepojenie systému štátnej služby s osobitným systémom sociálneho zabezpečenia a vytvoria sa podmienky na efektívnejšie využitie vojenského personálu a tým aj pozitívny vývoj vo financovaní tzv. osobitného účtu. V konečnom dôsledku dôjde k posilneniu dlhodobej udržateľnosti osobitného systému sociálneho zabezpečenia, čo je plne v súlade s úlohou z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016.
Účelom návrhu zákona je prispôsobiť štátnu službu profesionálnych vojakov novým podmienkam, zapracovať poznatky aplikačnej praxe a zabezpečiť vhodné právne prostredie pre manažment vojenského personálu vo vzťahu k novým zdrojovým možnostiam v perspektíve rozvojového plánu rezortu ministerstva obrany.
Návrh zákona obsahuje sedem článkov, prvý článok vymedzuje právnu úpravu štátnej služby profesionálnych vojakov, druhým šiestym článkom sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; siedmy článok vymedzuje účinnosť návrhu zákona.
Návrh zákona v prvej časti vymedzuje predmet zákona a niektoré pojmy napríklad štátna služba, minimálna doba služby, maximálna doba služby, veková hranica, doba povýšenia. S cieľom prechodu vojenského povolania na celoživotné povolanie sa navrhuje predĺžiť trvanie štátnej služby pre jednotlivé vojenské hodnosti, ruší sa doba výsluhy v hodnosti a ustanovuje sa
veková hranica 55 rokov veku dokedy možno vykonávať štátnu službu pre všetky vojenské hodnosti, s výnimkou vojenských hodností vojak 2. stupňa, slobodník a poručík u novo prijatých profesionálnych vojakov. Návrh zákona v upravenej podobe preberá ustanovenia z predchádzajúcej právnej úpravy, ktoré sa týkajú služobného úradu, vedúceho služobného úradu a veliteľa, bližšie sa upravujú ich povinnosti a postavenie. Návrh zákona vymedzuje základné obmedzenia niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov, ktoré zodpovedajú špecifikám výkonu vojenskej služby, pričom rozsah týchto obmedzení vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a korešponduje so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ide najmä o niektoré obmedzenia politických práv a o obmedzenia vo vzťahu k výkonu inej zárobkovej činnosti profesionálnych vojakov. Navrhuje sa rozšírenie ustanovení o možnosti inej zárobkovej činnosti popri výkone štátnej služby analogicky ako v systéme štátnej služby policajtov, resp. v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. pastoračná činnosť, činnosť vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, prípadne zdravotníckych pracovníkov v táboroch pre deti a mládež). Návrh zákona tiež ustanovuje možnosť obmedzenia osobnej slobody profesionálneho vojaka pri výcviku s cieľom dosiahnuť podmienky približujúce sa skutočnému nasadeniu počas výcviku. Takéto obmedzenie bude podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom profesionálneho vojaka, ktorý môže profesionálny vojak vziať späť aj počas výcviku.
Návrh zákona definuje informačný systém používaný pri registrácii údajov súvisiacich so štátnou službou profesionálnych vojakov a jeho obsah.
V druhej časti návrh zákona ustanovuje druhy štátnej služby. Navrhujú sa štyri druhy štátnej služby, ktorými sú:
- prípravná štátna služba, ktorá tak ako v súčasnosti bude prípravou na výkon dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby. Bude sa vykonávať vo výcvikovom zariadení alebo na vysokej škole. Oproti doterajšej právnej úprave bude prípravná štátna služba obsahovať komplexnú prípravu profesionálneho vojaka na výkon vojenského povolania. V prípravnej štátnej službe absolvuje profesionálny vojak aj odborný výcvik jednotlivca alebo vstupný odborný dôstojnícky kurz;
- dočasná štátna služba, v ktorej môžu zotrvať profesionálni vojaci najdlhšie 17 rokov. Ide predovšetkým o profesionálnych vojakov, ktorí po skončení dočasnej štátnej služby budú vytvárať zálohy ozbrojených síl;
- stála štátna služba, do ktorej budú profesionálni vojaci vymenovaní z dočasnej štátnej služby. Do stálej štátnej služby nebudú môcť byť vymenovaní vojaci vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík. V stálej štátnej službe budú profesionálni vojaci, ktorým charakter ich funkcií bude umožňovať vykonávať štátnu službu do dosiahnutia vekovej hranice 55 rokov fyzického veku. Do stálej štátnej služby sa dostane menšie množstvo personálu, ktorý bude motivovaný slúžiť čo najdlhšie obdobie. Úmerne s predĺžením priemernej dĺžky služobného pomeru profesionálnych vojakov sa predĺži aj doba ich prispievania do osobitného účtu a na druhej strane sa úmerne zníži počet poberateľov výsluhového dôchodku a skráti sa doba poberania výsluhového dôchodku;
- krátkodobá štátna služba, ktorá ako novo koncipovaný a osobitný druh štátnej služby s dĺžkou trvania 1 3 roky plní zámer vykryť dočasnú potrebu personálu v nedostatkových odbornostiach.
V druhej časti návrhu zákona sa tiež upravujú podmienky prijatia do štátnej služby, podrobnosti o výberovom konaní, prijímacom konaní, problematika započítavania rokov predchádzajúcej služby. Upravujú sa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby. Ustanovuje sa možnosť prípravy profesionálneho vojaka na vojenskej vysokej škole, ako aj možnosť vyslania profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na štúdium na inej ako vojenskej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Pôjde o vyslanie v takom študijnom odbore, v ktorom nepripravuje absolventov vojenská vysoká škola. Týmto sa reaguje na potreby aplikačnej praxe, pretože nie pre všetky odbornosti možno získať absolventa verejnej
vysokej školy a nie pre všetky odbornosti možno pripraviť odborníka na území Slovenskej republiky. Naďalej sa predpokladá, že okrem kvalifikačných predpokladov, ktorými je získanie požadovaného druhu vzdelania, bude potrebné v závislosti od vojenskej hodnosti a vykonávanej funkcie získať požiadavky na výkon štátnej služby. V tejto súvislosti návrh zákona upravuje podmienky vzdelávania profesionálnych vojakov.
Tretia časť návrhu zákona je rozdelená na štyri hlavy. Zaoberá sa vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru. V súlade s doterajšou právnou úpravou sa na konania vo veciach služobného pomeru bude s určitými odchýlkami vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Osobitne je upravený postup v prípade, ak profesionálny vojak podá písomné odvolanie proti služobnému hodnoteniu a takisto aj rozkazné konanie a disciplinárne konanie.
Do systému riadenia služobnej kariéry sa zavádza tzv. garant vojenskej odbornosti, ktorý zabezpečiť dohľad nad vojenskými odbornosťami s cieľom účelnejšie sledovať kariéru profesionálneho vojaka v rámci vojenskej odbornosti. V pôsobnosti garantov vojenských odborností bude tvorba služobných kariér profesionálnych vojakov v príslušnej vojenskej hodnosti a ich špecializácii. Menia sa ustanovenia o vojenských hodnostiach a hodnostných zboroch. Oproti platnej právnej úprave sa ustanovuje hodnostný zbor mužstva, hodnostný zbor poddôstojníkov a hodnostný zbor dôstojníkov. Ruší sa hodnostný zbor práporčíkov, pričom vojenské hodnosti práporčíkov sa transformujú do hodnostného zboru poddôstojníkov.
Základnými problémami súčasnej aplikačnej praxe predovšetkým nastavené doby služby a kariérny systém profesionálnych vojakov. Úpravou maximálnej doby služby pre vojenské hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík sa deklaruje cieľ zabezpečiť pravidelnú obmenu personálu v najnižších vojenských hodnostiach v kratších časových intervaloch. Týmto opatrením sa zvýši percentuálny podiel populácie, ktorá bude pripravená pre krízové situácie. Dôkladnou selekciou v najnižších vojenských hodnostiach sa spružní personálna práca a málo perspektívni vojaci budú prepúšťaní do zálohy v čase, keď pre vojenskú organizáciu, v rámci výkonu štátnej služby, nie prínosom, ale ešte ich možno využiť v systéme záloh ozbrojených síl. Pre personál v ostatných vojenských hodnostiach sa vytvárajú podmienky na jeho zotrvanie v služobnom pomere čo najdlhšiu dobu. Konkurenčný výber v tej podobe, ako ho zaviedol zákon č. 346/2005 Z. z. sa ruší. Zavádzajú sa nové pravidlá vytvárania služobnej kariéry profesionálneho vojaka, ktorými sa sleduje posilnenie právomocí veliteľov pri povyšovaní a pri ustanovovaní profesionálnych vojakov do funkcií prostredníctvom tvorby personálnych zámerov podľa stupňa velenia a riadenia. Povýšenie profesionálneho vojaka sa bude realizovať po splnení zákonných podmienok, na návrh veliteľa a v súlade s personálnym zámerom. Pre profesionálnych vojakov, ktorí dočasnú štátnu službu alebo stálu štátnu službu vykonávajú v niektorej z vojenských hodností hodnostného zboru mužstva alebo poddôstojníkov, pričom získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sa za určitých podmienok umožňuje prechod do hodnostného zboru dôstojníkov. Novo sa ustanovuje možnosť povýšenia v kratšej dobe, než po dosiahnutí minimálnej doby služby (tzv. mimoriadne povýšenie). Osobitným spôsobom sa na účely návrhu zákona upravuje priznanie vojenskej hodnosti. Upravuje sa spôsob hodnotenia a služobného hodnotenia profesionálneho vojaka počas jeho služobnej kariéry. Pravidlo pravidelného služobného hodnotenia z predchádzajúcej právnej úpravy ostáva zachované aj v návrhu tohto zákona, mení sa však obsah služobného hodnotenia a dosiahnuté stupne služobného hodnotenia.
Upravuje sa spôsob ustanovenia do funkcie, pričom na ustanovenie do funkcie nebude potrebné profesionálneho vojaka z predchádzajúcej funkcie odvolať. Keďže pri ustanovení do funkcie sa uvádza aj miesto výkonu štátnej služby, ruší sa samostatný inštitút premiestnenia profesionálneho vojaka. Ustanovuje sa možnosť vyhlásiť výber na ustanovenie do funkcie.
Podľa doterajšej právnej úpravy bolo možné iného profesionálneho vojaka iba zastupovať. V návrhu zákona sa zavádza nový inštitút, a to poverenie výkonom voľnej veliteľskej funkcie po dobu 6 mesiacov, resp. v odôvodnených prípadoch maximálne 12 mesiacov. Predpokladá sa, že tento inštitút sa bude využívať len v nevyhnutných prípadoch, ak
do voľnej kľúčovej veliteľskej funkcie nemožno okamžite ustanoviť iného profesionálneho vojaka, alebo ak je funkcia veliteľa blokovaná z dôvodu, že veliteľ je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky. Upravujú sa podmienky pre skončenie a zánik služobného pomeru profesionálneho vojaka. Navrhuje sa rozšírenie dôvodov na skončenie služobného pomeru. Novo sa zavádza inštitút obligatórneho prepustenia na vlastnú žiadosť po splnení podmienky nároku na výsluhový dôchodok. Aby mohol služobný úrad reagovať a pripraviť za prepúšťaného profesionálneho vojaka adekvátnu náhradu, ustanovujú sa lehoty na prepustenie podľa druhu štátnej služby v dĺžke 2 6 mesiacov, pričom možno dohodnúť aj kratšiu lehotu. Novým spôsobom sa pristupuje k príprave na civilný trh práce. Tzv. „rekvalifikácia“ sa bude poskytovať len na náklady profesionálneho vojaka v rámci lehoty na prepustenie.
Vo štvrtej časti návrhu zákona sa v prvej siedmej hlave upravujú podmienky vykonávania štátnej služby profesionálnymi vojakmi. Vzhľadom na osobitosti štátnej služby profesionálneho vojaka sa služobný čas upravuje tak, aby sa minimalizoval vplyv Zákonníka práce, pri súčasnom dodržaní európskej legislatívy. Zavádzajú sa pojmy ako „intenzívny vojenský výcvik“ a „nepretržitý vojenský výcvik“. Precizujú sa ustanovenia v prípadoch, keď sa úprava rozvrhnutia služobného času, štátnej služby nadčas a úprava služobnej pohotovosti na profesionálneho vojaka nevzťahujú.
Rozsah a spôsob udeľovania dovolenky sa preberá z doterajšej právnej úpravy. Základná výmera dovolenky v rozsahu šiestich týždňov sa zvyšuje o jeden týždeň u profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe, t. j. po 17 rokoch služby. Z doterajšej právnej úpravy sa preberajú aj ustanovenia týkajúce sa služobnej cesty, zahraničnej služobnej cesty, stáže, služobného voľna a študijného voľna.
Oblasť starostlivosti o profesionálneho vojaka sa rozširuje o ustanovenia týkajúce sa špecifickej zdravotnej starostlivosti. Navrhuje sa nová úprava foriem preventívnej rehabilitácie. Okrem rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov a liečebného pobytu v trvaní troch týždňov sa navrhuje preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku v trvaní dvoch týždňov spravidla v mieste pobytu profesionálneho vojaka. Preventívna rehabilitácia sa navrhuje poskytovať obligatórne raz ročne každému profesionálnemu vojakovi v stálej štátnej službe. Okrem profesionálnych vojakov v stálej štátnej službe sa preventívna rehabilitácia bude poskytovať aj profesionálnym vojakom, ktorí vykonávajú štátnu službu za podmienok ustanovených zákonom alebo v určených funkciách v dočasnej štátnej službe (napr. príslušníci Vojenského spravodajstva a Vojenskej polície, výkonní letci, pyrotechnici alebo potápači).
V oblasti služobnej disciplíny sa vzhľadom na aplikačnú prax precizujú jednotlivé ustanovenia a zavádza sa nový spôsob ukladania disciplinárnych opatrení formou rozkazného konania. Zavedením tohto spôsobu sa sleduje zjednodušenie a zrýchlenie disciplinárneho konania. V rozkaznom konaní bude možné ukladať len disciplinárne opatrenie vo forme písomného pokarhania v prípade, ak je nepochybné, že sa profesionálny vojak disciplinárneho previnenia dopustil a ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny postačuje uloženie takéhoto disciplinárneho opatrenia. Ak profesionálny vojak vinu neuzná, resp. proti disciplinárnemu rozkazu vydanému v rozkaznom konaní podá včas odpor, bude sa pokračovať v disciplinárnom konaní. Mení sa tiež spôsob riešenia priestupkov spáchaných profesionálnym vojakom. Priestupky sa budú prejednávať podľa návrhu zákona, pričom sankcie a ochranné opatrenia môžu byť uložené iba v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
Ôsma hlava upravuje odmeňovanie profesionálnych vojakov, ktoré nadväzuje na filozofiu doterajšieho systému odmeňovania. Zachováva sa odmeňovanie podľa vojenských hodností a poskytovanie príplatkov k hodnostnému platu. Z pohľadu zmien navrhovaných v kariérnom systéme a v prechode vojenského povolania na celoživotné povolanie je však potrebné pristúpiť k niektorým úpravám v systéme odmeňovania. Keďže sa predpokladá, že štátna služba časti profesionálnych vojakov bude trvať do veku 55 rokov a viac, je potrebné zabezpečiť, aby hodnostné platy rástli po dlhšiu dobu štátnej služby a aby profesionálni vojaci boli motivovaní zotrvať v služobnom pomere čo najdlhšie. Cieľom opatrenia je eliminovať súčasný trend, ktorý je príznačný pre uplynulé obdobie, keď profesionálni vojaci, ktorí
pripravení, vycvičení a majú skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí, odchádzajú do zálohy z dôvodu, že odmeňovanie prestáva byť motivačné. Na základe uvedeného návrh zákona predpokladá rozšírenie tabuľky hodnostných platov o dva platové stupne. Súčasne sa u všetkých vojenských hodností okrem vojenských hodností vojak 2. stupňa, slobodník a poručík zachováva rast platov vo všetkých platových stupňoch. V porovnaní s platnou právnou úpravou sa upúšťa od príplatku za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru a vzhľadom na to, že rezort ministerstva obrany neprideľuje žiadne služobné byty, aj od príspevku na úpravu bytu pri presťahovaní. Zavádza sa obmedzenie výšky príplatkov pri súbehu príplatkov, ktoré súčasťou služobného platu profesionálneho vojaka. Novým spôsobom sa ustanovuje stabilizačný príspevok, ktorý bude patriť profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe za každý ukončený mesiac dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby. Ustanovujú sa podmienky, za ktorých stabilizačný príspevok patrí v polovičnej výške, za ktorých nepatrí, spôsob výplaty a spôsob alikvotácie tohto príspevku. Zavedením stabilizačného príspevku nevznikajú nové nároky na štátny rozpočet. Výdavky na stabilizačný príspevok neprekročia výdavky, ktoré boli doteraz vynakladané na príspevok na bývanie, a ktorý sa nebude odo dňa účinnosti tohto zákona poskytovať. Stabilizačný príspevok z predchádzajúcej právnej úpravy sa transformuje do podoby osobitného stabilizačného príspevku pre profesionálnych vojakov, ktorí vykonávajú štátnu službu vo vybranej vojenskej odbornosti alebo špecializácii.
V modifikovanej podobe sa z doterajšej právnej úpravy preberajú ustanovenia o cestovných náhradách (deviata hlava). Prevzatý inštitút náhrady cestovných výdavkov na návštevu rodiny sa spresňuje, sprísňujú sa podmienky jeho poskytovania a obmedzuje sa doba, počas ktorej bude profesionálnemu vojakovi táto náhrada patriť. Profesionálny vojak čas vyriešiť si svoj kontakt s rodinou počas troch rokov odo dňa jeho ustanovenia do funkcie v inej obci ako je obec jeho predchádzajúceho miesta výkonu štátnej služby. V nadväznosti na umožnenie štúdia na inej než vojenskej vysokej škole sa zavádzajú náhrady výdavkov počas vysokoškolského štúdia.
Návrh zákona v desiatej hlave tiež ustanovuje naturálne náležitosti počas výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov, pričom táto úprava je v modifikovanej podobe prevzatá z platnej právnej úpravy. Posledná jedenásta hlava štvrtej časti návrhu zákona obsahuje osobitné ustanovenia o náhrade škody, ktoré rozširujú a spresňujú ustanovenia preberané zo Zákonníka práce.
V piatej časti návrhu zákona sa upravujú spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, ktoré štandardným spôsobom vymedzujú transformáciu právnych vzťahov profesionálnych vojakov súvisiacich s vydaním tohto zákona.
V nadväznosti na novú právnu úpravu sa navrhujú aj zmeny v súvisiacich právnych predpisoch.
V čl. II sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov tak, aby bolo možné realizovať u príslušníkov Vojenského spravodajstva psychologické vyšetrenie a psychofyziologické overenie pravdovravnosti. Nesplnenie povinnosti je priamo naviazané na obligatórny dôvod na prepustenie zo štátnej služby profesionálnych vojakov.
V čl. III sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa umožniť profesionálnemu vojakovi realizovať výučbu a výcvik aj v iných priestoroch ako v priestoroch vojenskej vysokej školy.
V čl. IV sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upravujú sa ustanovenia zákona v súvislosti s novou právnou úpravou štátnej služby profesionálnych vojakov.
V čl. V sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä v súvislosti so zrušením hodnostného zboru práporčíkov.
V čl. VI sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby sa umožnilo profesionálnemu vojakovi zastupovať vo funkcii vedúceho zamestnanca.
V čl. VII sa navrhuje účinnosť zákona.
Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na verejné financie a bude mať pozitívny aj negatívny sociálny vplyv, bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie. Celkový vplyv na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy bude pozitívny.
Návrh zákona reaguje aj na právo európskej únie a úplne transponuje smernicu Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah, smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzania v zamestnaní a povolaní, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) a smernicu Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Celkový vplyv na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy je pozitívny.
Zmenou filozofie štátnej služby profesionálnych vojakov sa pre niektorých profesionálnych vojakov vo vybraných vojenských hodnostiach môže služobný pomer stať takmer alebo úplne celoživotným povolaním. Dĺžka stálej štátnej služby je diferencovaná podľa dosiahnutej vojenskej hodnosti a je obmedzená dosiahnutím vekovej hranice pre vojenskú hodnosť. Z toho dôvodu dochádza k zmene stupnice hodnostných platov profesionálnych vojakov pridaním dvoch platových stupňov a zároveň dôjde k úprave hodnostných platov tak, aby rástli po celú dobu výkonu štátnej služby, okrem vojenských hodností vojak 2. stupňa, slobodník a poručík. Tento princíp je rovnaký, ako v prípade nárastu tarifného platu zamestnancov v štátnej službe 84 zákona č. 400/2009 Z .z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a nárastu tarifného platu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Uvedené bude mať dopad na rozpočet kapitoly MO SR v kategórii 610, ktoré však budú kompenzované úsporou pri priznávaní príplatkov, zrušením príplatku za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru bez náhrady a výrazným obmedzením možnosti preplácať štátnu službu nadčas. Ďalej dôjde k zrušeniu poskytovania príspevku na úpravu bytu pri presťahovaní bez náhrady a výraznou zmenou prejdú spôsoby vykonávania vstupných, odborných a kariérnych kurzov.
Oproti súčasnému stavu sa ustanovuje výška platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby priamo v návrhu zákona. Percentá platovej kompenzácie stanovené na súčasnej dolnej hranici výšky platovej kompenzácie, pričom pri vykonávaní činností zaradených do tretej kategórie je navrhovaná výška platovej kompenzácie 49 eur
(doteraz 49,50 eura) a pri vykonávaní činností zaradených do štvrtej kategórie 61 eur (doteraz 60 eur). Táto zmena nebude mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtovej kapitoly MO SR.
Ďalšou zmenou oproti súčasnému stavu je, že sa navrhuje poskytovať profesionálnym vojakom náhradu na návštevu rodiny jedenkrát týždenne počas troch rokov od ustanovenia alebo vymenovania do funkcie. V súlade s prechodnými ustanoveniami sa doba poskytovania náhrady cestovných výdavkov alebo náhrady za použitie súkromného cestného motorového vozidla podľa predchádzajúcich právnych predpisov do týchto troch rokov nezapočíta. To znamená, že do troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona bude mať táto zmena neutrálny dopad na rozpočet kapitoly MO SR. Keďže podľa rezortných štatistických údajov dôjde v priebehu jedného roka k zmene miesta výkonu štátnej služby približne u 8 % profesionálnych vojakov, od roku 2018 a v nasledujúcich rokoch možno počítať s úsporou vo výške približne 2.090.000 € ročne.
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie.
3. Sociálne vplyvy
Navrhuje sa rozšírenie tabuľky hodnostných platov o dva platové stupne. Súčasne sa u všetkých vojenských hodností okrem vojenských hodností vojak 2. stupňa, slobodník a poručík navrhuje rast platov vo všetkých platových stupňoch. Nový spôsobom sa ustanovuje poskytovanie stabilizačného príspevku a navrhuje sa rozšírenie okruhu profesionálnych vojakov, ktorým sa bude poskytovať osobitný stabilizačný príspevok. Preventívna rehabilitácia sa navrhuje poskytovať obligatórne a navrhuje sa nová úprava foriem preventívnej rehabilitácie profesionálnych vojakov. Tieto opatrenia budú mať pozitívny sociálny vplyv na profesionálnych vojakov.
Návrhom zákona sa zrušuje poskytovanie príspevku na bývanie, príplatku za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru a zavádza sa obmedzenie výšky príplatkov pri ich súbehu, čo bude mať negatívny sociálny vplyv. Pri súbehu poskytovania výsluhového príspevku a invalidného výsluhového dôchodku sa navrhuje poskytovať len jedna dávka a to vyššia, z dôvodu, že cieľom pôvodného zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nebolo súbežné poskytovanie týchto dávok. Ďalej návrh zákona bude mať mierne negatívny sociálny vplyv od roku 2018. Dôvodom je obmedzenie doby poskytovania náhrady na návštevu rodiny na tri roky, v dôsledku ktorého dôjde k miernemu poklesu celkového príjmu profesionálnych vojakov.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky žiada
a) doložku vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) vypracovať podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „jednotná metodika“) tak, aby bola
úplná, prehľadná a reálna a aby obsahovala prehľadnú analýzu všetkých zmien uvedených v návrhu v porovnaní s platným znením zákona o ozbrojených silách a časť Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu dopracovať o tabuľky č. 3. a 6,
b) v časti Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu tabuľke č. 1 doplniť rozčlenenie podľa programov, ak sa vplyv týka viacerých programov programovej štruktúry, vyplnia sa tabuľky č. 4 a 5 za každý program podľa Jednotnej metodiky a zároveň v tejto tabuľke správne uviesť príjmy a výdavky, pretože nesprávne spočítané, v nadväznosti na to upraviť v tabuľke č. 2 všetky údaje vo všetkých rokoch; v tabuľke č. 4 a 5 príjmy a výdavky rozpísať do položiek platnej ekonomickej klasifikácie podľa Jednotnej metodiky,
c) ku každej tabuľke doplniť textovú časť, ktorá by objasňovala metodiku výpočtu vplyvu návrhu,
d) v časti 2.3.1. Popis návrhu stručne doplniť všetky zmeny, ktoré návrh obsahuje v porovnaní s platným znením zákona o ozbrojených silách,
e) v časti Vplyvy na informatizáciu spoločnosti do analýzy vplyvov bodu 6.1. doplniť úroveň elektronickej služby a z bodu 6. 7. vypustiť, vo väzbe na zásadnú pripomienku k čl. I § 14 ods. 1, slová „register občanov,“,
f) do doložky vplyvov prehľadne doplniť všetky zmeny uvedené v návrhu, v porovnaní s platným znením zákona o ozbrojených silách, ktoré predpokladajú negatívny vplyv alebo pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a uviesť, aké vplyvy pri konkrétnych zmenách, pretože z doložky vplyvov a z analýzy vplyvov nie je možné posúdiť správnosť vplyvov (či sú presné a reálne),
g) do doložky vplyvov doplniť informáciu, ako Ministerstvo obrany SR plánuje usporené prostriedky využiť, pretože celkový vplyv návrhu na štátny rozpočet bude pozitívny.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odporúča prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona, ktoré podľa nášho názoru pozitívne aj negatívne. Odporúča v analýze sociálnych vplyvov zhodnotiť pozitívne vplyvy návrhu, ktorým dochádza k zmene stupnice hodnostných platov profesionálnych vojakov; návrhu, ktorým sa novoustanovuje stabilizačný príspevok a zavedenie náhrad výdavkov počas vysokoškolského štúdia na inej vysokej škole ako vojenskej vysokej škole. Odporúča v časti 4.2. analýzy sociálnych vplyvov (prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám) zhodnotiť pozitívny vplyv navrhovaného rozšírenia starostlivosti o profesionálneho vojaka v oblasti špecifickej zdravotnej starostlivosti. Odporúča analýzu sociálnych vplyvov doplniť o zhodnotenie ďalších negatívnych sociálnych vplyvov návrhu zákona. Ide najmä o návrhy týkajúce sa odmeňovania profesionálnych vojakov (napríklad upustenie od príplatku za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru, zavedenie obmedzenia výšky príplatkov pri súbehu príplatkov, ktoré súčasťou služobného platu profesionálneho vojaka); upustenie od poskytovania príspevku na bývanie a návrhu, ktorým sa upravuje poskytovanie dávky sociálneho zabezpečenia pri súbehu výsluhového príspevku a invalidného výsluhového dôchodku. Odporúča v analýze sociálnych vplyvov opis hodnotených opatrení uviesť tak, aby bolo zrejmé, k akým zmenám predpokladajúcim sociálne vplyvy dochádza v porovnaní so súčasným stavom. V časti analýzy sociálnych vplyvov týkajúcej sa kvantifikácie je potrebné doplniť kvantifikácie všetkých opatrení, ktoré v tejto analýze identifikované a kvalitatívne zhodnotené. Ak niektoré opatrenie nie je možné kvantifikovať, odporúčame uviesť z akého dôvodu.
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Aktualizovanej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Doložka vplyvov bola dopracovaná podľa stanoviska MF SR a MPSVR SR.
Vplyvy na rozpočet
verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2015
2016
2017
2018
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11
27 595,-
27 595,-
27 595,-
27 595,-
z toho:
- vplyv na ŠR
27 595,-
27 595,-
27 595,-
27 595,-
- vplyv na územnú samosprávu
Výdavky verejnej správy celkom
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
v tom: Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11 – program 096 - Obrana
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
z toho:
- vplyv na ŠR
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
- vplyv na územnú samosprávu
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
Financovanie zabezpečené v rozpočte
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
v tom: Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11 – program 096 - Obrana
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2015
2016
2017
2018
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
- 698 250,-
- 698 250,-
- 698 250,-
- 2 788 250,-
z toho vplyv na ŠR
- 698 250,-
- 698 250,-
- 698 250,-
- 2 788 250,-
financovanie zabezpečené v rozpočte Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11 – program 096 - Obrana
- 698 250,-
- 698 250,-
- 698 250,-
- 2 788 250,-
ostatné zdroje financovania
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
- 698 250,-
- 698 250,-
- 698 250,-
- 2 788 250,-
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Celkový vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet bude pozitívny. Ušetrené prostriedky plánuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po odsúhlasení Ministerstvom financií Slovenskej republiky použiť v rámci modernizácie techniky.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu
Navrhovaná právna úprava bola koncipovaná so zámerom nezvyšovať výdavky rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky a zásadne nezvyšovať celkový objem priznaných zložiek platu.
V dôsledku zmeny filozofie štátnej služby profesionálnych vojakov (viď časť A.3. Doložky vybraných vplyvov) síce dôjde k zvýšeniu hodnostných platov, čo sa dotkne 2 951 profesionálnych vojakov, ale dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky vyplývajúci z tejto zmeny bude kompenzovaný opatreniami v poskytovaní príplatkov (viď poznámky k tabuľke č. 5).
Ďalšou zmenou je transformácia hodnostného zboru práporčíkov do hodnostného zboru poddôstojníkov 231 návrhu zákona), čo sa dotkne 313 profesionálnych vojakov. Hodnostné platy tých profesionálnych vojakov, ktorým v dôsledku uvedenej zmeny dôjde k zníženiu ich hodnostného platu (217 profesionálnych vojakov), budú zachované v zmysle § 232 návrhu zákona formou doplatku (mesačne vo výške 7.576,- €). Táto zmena nebude mať dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky, nakoľko sa zachová súčasná úroveň priznaných hodnostných platov.
Navrhovanou právnou úpravou sa ďalej zrušuje poskytovanie príspevku na bývanie a zavádza sa poskytovanie stabilizačného príspevku. Navrhovaný stabilizačný príspevok bude profesionálnym vojakom poskytovaný v rovnakej výške a za rovnakých podmienok, ako tomu bolo pri poskytovaní príspevku na bývanie. Z tohto dôvodu predmetná zmena bude mať neutrálny dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
2.3.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpokladaný vývoj objemu aktivít
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Daňové príjmy (111001)1
27 595,-
27 595,-
27 595,-
27 595,-
Nedaňové príjmy (200 – RP 222)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
27 595,-
27 595,-
27 595,-
27 595,-
0
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Predloženým návrhom dôjde k celkovému zníženiu mzdových výdavkov na profesionálnych vojakov v objeme cca 70.000,- ročne, v dôsledku čoho dôjde k poklesu daňových príjmov ŠR o cca 13.300,- ročne. Zároveň však dôjde k zvýšeniu výdavkov v kategórii 640 zavedením osobitného stabilizačného príspevku profesionálnym vojakom vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo 193 ods. 3 návrhu zákona) v objeme 215.232,- ročne, v dôsledku čoho dôjde k zvýšeniu daňových príjmov ŠR o 40.895,- ročne. V celkovom súčte teda dôjde k zvýšeniu daňových príjmov o cca 27.595,- € ročne.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Bežné výdavky (600)
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610 - RP 611)
1 650 000,-
1 650 000,-
1 650 000,-
1 650 000,-
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610 - RP 612)
- 1 720 000,-
- 1 720 000,-
- 1 720 000,-
- 1 720 000,-
Poistné a príspevok do poisťovní (620 - RP 621 a 623)
14 523,-
14 523,-
14 523,-
14 523,-
Poistné a príspevok do poisťovní (620 - RP 628)
249 290,-
249 290,-
249 290,-
249 290,-
Tovary a služby (630 – RP 631)2
0,-
0,-
0,-
- 2 090 000,-
Tovary a služby (630 – RP 637)2
- 1 009 700,-
- 1 009 700,-
- 1 009 700,-
- 1 009 700,-
Bežné transfery (640 – RP 642)2
145 232,-
145 232,-
145 232,-
145 232,-
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
správy celkom
z toho výdavky na ŠR
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
Bežné výdavky (600)
- 670 655,-
- 670 655,-
- 670 655,-
- 2 760 655,-
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
- 70 000,-
- 70 000,-
- 70 000,-
- 70 000,-
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a
finančnými pasívami (800)
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Predloženým návrhom dôjde k :
-nárastu hodnostných platov z titulu zmeny stupnice hodnostných platov, čo bude mať za následok dopad na rozpočet vo výške cca 1.650.000,- ročne. Tento dopad bude kompenzovaný úpravami v poskytovaní príplatkov v celkovej výške cca 1.720.000,- ročne, kde
bude výrazne obmedzená možnosť preplácania štátnej služby nad určený služobný čas (súčasný § 90 zákona č. 346/2005 Z. z. - § 104 návrhu nového zákona) – predpokladaná úspora vo výške cca 300.000,- € ročne,
zmenou príslušného služobného predpisu budú upravené podmienky poskytovania príplatku podľa súčasného § 142 zákona č. 346/2005 Z. z. 159 návrhu nového zákona) adresnejšie tak, aby bola viac zohľadnená dosiahnutá úroveň vycvičenosti jednotlivých výkonných letcov predpokladaná úspora vo výške cca 50.000,- € ročne,
zmenou príslušného služobného predpisu budú upravené podmienky poskytovania príplatku podľa súčasného § 143 zákona č. 346/2005 Z. z. 160 návrhu nového zákona) adresnejšie tak, aby bola viac zohľadnená dosiahnutá úroveň vycvičenosti jednotlivých výsadkárov, a tým pádom aj možnosti ich okamžitého nasadenia do bojovej činnosti predpokladaná úspora vo výške cca 290.000,- € ročne,
zmenou príslušného služobného predpisu budú upravené podmienky poskytovania príplatku podľa súčasného § 145a zákona č. 346/2005 Z. z. 162 návrhu nového zákona) adresnejšie tak, aby bolo viac zohľadnené mimoriadne riziko ohrozenia života alebo zdravia pri plnení úloh u tých jednotlivých vojenských policajtov, ktorí takéto úlohy budú plniť predpokladaná úspora vo výške cca 300.000,- € ročne,
zmenou príslušného služobného predpisu budú upravené podmienky poskytovania príplatku podľa súčasného § 145 zákona č. 346/2005 Z. z. 163 návrhu nového zákona) adresnejšie tak, aby bol viac zohľadnený stupeň zodpovednosti jednotlivých zdravotníckych pracovníkov za zdravotný stav profesionálnych vojakov alebo stupeň zodpovednosti za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo v objektoch a zariadeniach vojenského spravodajstva predpokladaná úspora vo výške cca 40.000,- € ročne,
bude zrušené poskytovanie príplatku za vyvedenie vojska do výcvikového priestoru podľa súčasného § 145b zákona č.