1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
_______________________________________________________________________
1049
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len „štátna služba“) a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru profesionálnych vojakov.
(2) Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, ak to ustanovuje tento zákon.
V y m e d z e n i e n i e k t o r ý c h p o j m o v
§ 2
(1) Štátna služba je činnosť, ktorou profesionálny vojak plní úlohy vyplývajúce z tohto zákona a z osobitných predpisov.1)
(2) Profesionálny vojak je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Ak sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka.
(3) Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti je časový úsek, po ktorého uplynutí možno profesionálneho vojaka vymenovať do inej vojenskej hodnosti alebo povýšiť. Minimálne doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sú uvedené v prílohe č. 1.
1)Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
(4) Maximálna doba štátnej služby je časový úsek ustanovený na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe. Maximálne doby štátnej služby uvedené v prílohe č. 1.
(5) Veková hranica je vymedzenie fyzického veku profesionálneho vojaka, do ktorého môže zotrvať v štátnej službe. Vekové hranice sú uvedené v prílohe č. 1.
(6) Doba na vymenovanie alebo povýšenie do vojenskej hodnosti (ďalej len „doba povýšenia“) je časový úsek, počas ktorého môže byť profesionálny vojak vymenovaný alebo povýšený do vojenskej hodnosti. Doba povýšenia začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti a skončí sa 12 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby alebo 12 mesiacov pred dosiahnutím vekovej hranice.
§ 3
Na účely tohto zákona
a)miesto výkonu štátnej služby je obec alebo inak určené miesto, v ktorom profesionálny vojak vykonáva štátnu službu,
b)občan je občan Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
c)kontaktná osoba je blízka osoba2) alebo iná osoba, ktorú profesionálny vojak určí na účely zabezpečenia kontaktu pri mimoriadnej udalosti podľa tohto zákona alebo aj inej udalosti, ak je zabezpečenie kontaktu potrebné; kontaktná osoba musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,3)
d)služobná kariéra je postup profesionálneho vojaka vo vojenských hodnostiach, do ktorých je vymenovaný alebo povýšený, a vo funkciách, do ktorých je vymenovaný alebo ustanovený počas trvania služobného pomeru,
e)organizačná zmena je
1.zrušenie funkcie,
2.zmena vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený, alebo
3.zmena vojenskej odbornosti a jej špecializácie, ak profesionálny vojak v dôsledku takejto zmeny prestane spĺňať kvalifikačné predpoklady alebo požiadavky na výkon štátnej služby,
f)iná funkcia je funkcia, do ktorej môže byť profesionálny vojak ustanovený, okrem funkcie,
1.pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje vyčlenenie podľa § 71 ods. 1,
2.pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje skončenie vyčlenenia, ak ide o profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo
3.ktorá je podľa § 80 ods. 4 určená na ustanovenie profesionálneho vojaka po skončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
g)medzinárodná organizácia je najmä Organizácia Severoatlantickej zmluvy, Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia Spojených národov.
§ 4
Zákaz diskriminácie
(1) Služobný úrad je povinný zaobchádzať s občanom a profesionálnym vojakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,4) najmä ak ide o podmienky prijatia do štátnej služby, podmienky výkonu štátnej služby, odmeňovanie a iné
2)§ 116 Občianskeho zákonníka.
3)§ 8 Občianskeho zákonníka.
4)Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
3
plnenie peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s výkonom štátnej služby, vzdelávanie a skončenie štátnej služby.
(2) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a profesionálneho vojaka z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, povinností k rodine, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na ujmu druhého.
(4) Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4) Služobný úrad je povinný na podnet občana a profesionálneho vojaka bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu a odstrániť následky nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania.
(5) Služobný úrad alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z výkonu štátnej služby alebo z uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania.
(6) Služobný úrad zabezpečí oboznámenie občana a profesionálneho vojaka s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa odsekov 1 až 5.
§ 5
Hlavný služobný úrad
(1) Hlavný služobný úrad na účely tohto zákona je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Vedúcim hlavného služobného úradu je minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2) Hlavný služobný úrad
a)riadi služobné úrady,
b)zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
c)kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
d)plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3) Hlavný služobný úrad je služobným úradom pre
a)náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „náčelník generálneho štábu“),
b)riaditeľa Vojenského spravodajstva,
c)riaditeľa Vojenskej polície a
d)rektora vojenskej vysokej školy.
§ 6
Služobný úrad
(1) Služobný úrad na účely tohto zákona je
a)ministerstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl a pre profesionálnych vojakov, ktorým sa skončilo vyčlenenie podľa § 71 ods. 5,
c)Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská kancelária prezidenta“) pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej kancelárie prezidenta a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „čestná stráž prezidenta“),
4
d)Vojenské spravodajstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva,
e)Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,
f)vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej vysokej školy.
(2) Služobný úrad v mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy vydané na vykonanie tohto zákona.
(3) V mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich v rozsahu ustanovenom zákonom aj minister.
(4) Služobné úrady podľa odseku 1 písm. b) ustanoví služobný predpis.
§ 7
Vedúci služobného úradu
(1) V služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu.
(2) Na účely tohto zákona vedúcim služobného úradu je
a)vedúci služobného úradu ministerstva5) v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)vedúci organizačnej zložky ozbrojených síl v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c)náčelník vojenskej kancelárie prezidenta v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c),
d)riaditeľ Vojenského spravodajstva v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d),
e)riaditeľ Vojenskej polície v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e),
f)rektor vojenskej vysokej školy v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(3) Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich rozhoduje prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“).
(4) Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich rozhoduje riaditeľ Vojenského spravodajstva.
(5) V čase neprítomnosti vedúceho služobného úradu, alebo ak funkcia vedúceho služobného úradu nie je obsadená, za vedúceho služobného úradu rozhoduje
a)profesionálny vojak, ktorému zastupovanie neprítomného vedúceho služobného úradu vyplýva z funkcie,
b)profesionálny vojak, ktorý je poverený
1.zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu alebo
2.výkonom voľnej funkcie vedúceho služobného úradu, alebo
c)vedúci štátny zamestnanec6) alebo vedúci zamestnanec7), ktorý je poverený zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu.
(6) Rozsah pôsobnosti vedúceho služobného úradu podľa odseku 2 písm. a) c), e) a f) ustanoví služobný predpis.
5)§ 12 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
6)§ 11 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
7)§ 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5
§ 8
Veliteľ
(1) Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu vojakovi vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom v určenom rozsahu.
(2) Veliteľ podľa odseku 1 je aj profesionálny vojak,
a)ktorému zastupovanie neprítomného veliteľa vyplýva z funkcie,
b)ktorý je poverený zastupovaním neprítomného veliteľa,
c)ktorý je poverený výkonom voľnej funkcie veliteľa.
(3) Veliteľ podľa odseku 1 je aj
a)prezident, minister, štátny tajomník ministerstva a riaditeľ Vojenského spravodajstva,
b)vedúci služobného úradu ministerstva,5) vedúci štátny zamestnanec6) a vedúci zamestnanec.7)
(4) Pri uplatňovaní pôsobnosti voči podriadeným profesionálnym vojakom je veliteľ podľa odseku 1 nadriadený podľa funkcie. Ak veliteľ nie je nadriadený podľa funkcie, je nadriadený podľa vojenskej hodnosti.
(5) Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 a odseku 3 písm. b) ustanoví služobný predpis.
(6) Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom8) nie je týmto zákonom dotknutý.
§ 9
Základné povinnosti veliteľa
Veliteľ je povinný
a)riadiť, organizovať a kontrolovať výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov,
b)zabezpečovať, aby podriadení profesionálni vojaci boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne oboznámení so služobnými predpismi, vojenskými rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi, ako aj s informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
c)vytvárať podriadeným profesionálnym vojakom podmienky na riadny výkon štátnej služby, najmä zabezpečovať materiálne a technické podmienky pracoviska vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov nevyhnutných na riadny a bezpečný výkon štátnej služby,
d)viesť podriadených profesionálnych vojakov k dodržiavaniu základných povinností a služobnej disciplíny, vyvodzovať dôsledky z neplnenia základných povinností a z porušovania služobnej disciplíny a vykonávať disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona,
e)zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby a kontrolovať dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a v oblasti prevádzky technických zariadení; ak veliteľ zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie,
f)navrhovať opatrenia, ak zistil dôvod na zmenu v služobnom pomere alebo dôvod na skončenie služobného pomeru podriadeného profesionálneho vojaka,
g)vytvárať podmienky na predchádzanie vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania9) profesionálneho vojaka, viesť evidenciu služobných úrazov, zabezpečiť vyšetrenie služobného úrazu alebo choroby z povolania a viesť evidenciu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz (ďalej len „dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz“),
8 )§ 7 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 494/2009 Z. z.
9)§ 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6
h)zabezpečiť vedenie písomností týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka v osobnom spise profesionálneho vojaka.
§ 10
Služobné predpisy
(1) Služobné predpisy predpisy, ktorými sa v medziach tohto zákona ustanovujú podrobnosti o štátnej službe a podrobnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.
(2) Služobné predpisy vydáva hlavný služobný úrad, ak tento zákon v § 137 ods. 4 neustanovuje inak.
(3) Profesionálni vojaci musia byť so služobnými predpismi riadne oboznámení.
§ 11
Systemizácia
(1) Systemizácia na účely tohto zákona je určenie počtu miest profesionálnych vojakov a určenie objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
(2) Počet miest profesionálnych vojakov, pri zachovaní celkových početných stavov profesionálnych vojakov10) a objem finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov schvaľuje každoročne vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte. Návrh počtu miest a objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3) Systemizáciu v členení podľa vojenských hodností určuje
a) minister na základe podkladov, ktoré mu predkladá
1. náčelník generálneho štábu za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a f),
2. riaditeľ Vojenského spravodajstva za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d),
3. riaditeľ Vojenskej polície za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. e),
b) prezident na základe podkladov, ktoré mu predkladá náčelník vojenskej kancelárie prezidenta za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(4) Zmeny v systemizácii, ktoré nezvyšujú počet miest profesionálnych vojakov alebo ktoré nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať
a) minister
1. v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a f) na návrh náčelníka generálneho štábu,
2. v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) na návrh riaditeľa Vojenského spravodajstva,
3. v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e) na návrh riaditeľa Vojenskej polície,
b) prezident v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(5) Zmeny v systemizácií minister vykoná, ak v priebehu roka vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykoná úpravu počtu miest profesionálnych vojakov alebo objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
10)§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
§ 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2002 Z. z.
7
O b m e d z e n i e n i e k t o r ý c h ú s t a v n ý c h p r á v
p r o f e s i o n á l n y c h v o j a k o v
§ 12
(1) Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka.
(2) Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.
(3) Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami.
(4) Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.
(5) Profesionálnemu vojakovi možno z dôvodu prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl alebo na plnenie úloh podľa osobitných predpisov11) s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom obmedziť osobnú slobodu pri výcviku, ktorým sa prehĺbiť alebo preveriť jeho psychická odolnosť a fyzická odolnosť čo najvernejším priblížením k skutočným podmienkam plnenia úloh; súhlas môže profesionálny vojak vziať späť aj počas výcviku.
§ 13
(1) Profesionálny vojak nesmie
a)podnikať,
b)vykonávať inú zárobkovú činnosť; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,12)
c)byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.
(2) Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na
a)poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)lekársku posudkovú činnosť,
c)poskytovanie veterinárnej starostlivosti,
d)výkon osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,13)
e)vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, pastoračnú činnosť, publikačnú činnosť, literárnu činnosť, športovú činnosť, trénerskú činnosť, umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo na prekladateľskú činnosť,14)
f)činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, alebo zdravotníckeho pracovníka v táboroch pre deti a mládež,
g)správu vlastného majetku, majetku maloletého dieťaťa15) a na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
h)činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
i)činnosť v poradnom orgáne vlády,
j)vykonávanie funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie alebo funkcie člena komisie pre referendum alebo
k)činnosť člena v rozkladovej komisii.
11 )Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
13)§ 20 a 22 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
14)Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)§ 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.
(4) Zákaz podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby vládou alebo ministrom.
(5) Profesionálny vojak uvedený v odseku 4 nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.
§ 14
Informačný systém
(1) Služobný úrad na účely spracúvania osobných údajov16) o fyzických osobách vymedzených týmto zákonom zriaďuje a prevádzkuje informačný systém, v ktorom sa vedie register občanov, register profesionálnych vojakov, register profesionálnych vojakov, ktorým sa skončil služobný pomer, a register identifikačnej databázy.
(2) Register občanov obsahuje súbor osobných údajov občana a jeho rodičov, ktoré sa uchovávajú päť rokov.
(3) Register profesionálnych vojakov obsahuje súbor osobných údajov profesionálnych vojakov, ich blízkych osôb2) a nimi určených kontaktných osôb, ktoré sa spracúvajú po celý čas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka.
(4) Register profesionálnych vojakov, ktorým sa skončil služobný pomer, obsahuje súbor ich osobných údajov a súbor osobných údajov ich blízkych osôb,2) ktoré sa uchovávajú po dobu 100 rokov od narodenia profesionálneho vojaka.
(5) Register identifikačnej databázy obsahuje súbor údajov podľa § 60 ods. 2 o profesionálnych vojakoch a profesionálnych vojakoch, ktorým sa skončil služobný pomer a uchovávajú sa po dobu 100 rokov od narodenia profesionálneho vojaka.
(6) Registre podľa odsekov 2 až 4 sa vedú v elektronickej podobe a v listinnej podobe.
(7) Informačný systém podľa odseku 1, ktorý obsahuje údaje o občanoch, ktorí požiadali o prijatie do štátnej služby vo Vojenskom spravodajstve, o profesionálnych vojakoch vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a o profesionálnych vojakoch, ktorým sa skončil služobný pomer vo Vojenskom spravodajstve, vedie osobitne iba Vojenské spravodajstvo.
(8) Služobný úrad je povinný Vojenskému spravodajstvu na plnenie jeho úloh podľa osobitného predpisu17) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným v registroch podľa odsekov 2 až 5.
(9) Služobný úrad môže poskytovať informácie z registrov podľa odsekov 2 4 len s písomným súhlasom občana alebo profesionálneho vojaka alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.18)
16)§ 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SLUŽBA
§ 15
Druhy štátnej služby
(1) Druhy štátnej služby sú
a)prípravná štátna služba,
b)dočasná štátna služba,
c)stála štátna služba,
d)krátkodobá štátna služba.
(2) Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3) Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby a ktorá trvá do
a)doby uvedenej v § 28 ods. 1 písm. a) alebo v § 28 ods. 2,
b)uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo
c)vekovej hranice, ak túto vekovú hranicu profesionálny vojak dosiahne pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby a nebola mu povolená výnimka podľa § 32.
(4) Stála štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do stálej štátnej služby a ktorá trvá do dosiahnutia vekovej hranice, ak tento zákon v § 32 neustanovuje inak.
(5) Krátkodobá štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby vo funkcii určenej služobným úradom a ktorá trvá po dobu dohodnutú so služobným úradom.
P o d m i e n k y p r i j a t i a d o š t á t n e j s l u ž b y
§ 16
(1) Do štátnej služby možno prijať občana, ak
a)požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.členským štátom Európskej únie alebo
2.členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)je bezúhonný,
g)je spoľahlivý,
h)ovláda štátny jazyk,
i)dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j)ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,19)
19)§ 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
10
k)je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom,20) ak požadované na výkon funkcie, do ktorej bude ustanovený vo Vojenskom spravodajstve,
m)ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
n)nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,21)
o)súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)úspešne absolvoval výberové konanie alebo prijímacie konanie.
(2) Podmienky podľa odseku 1 písm. c) g), k) a l) musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej služby.
(3) O prijatie do štátnej služby možno požiadať služobný úrad písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Ak občan podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť služobnému úradu žiadosť aj písomne, najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský22) alebo úmyselný trestný čin,23) a v prípade trestného činu vojenského a zločinu24) aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený.
(5) Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 sa skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky,
b)trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej lehoty,
c)je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len „omamné alebo psychotropné látky“) alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky alebo je alebo bol liečený z patologického hráčstva,
d)je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa na ich podpore alebo propagácii,
e)bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo profesionálnu službu,
2.porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka, obmedzenie alebo zákaz podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo zákaz podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
3.mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že opakovane porušil základnú povinnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
4.bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti, ktorú ako profesionálny vojak vykonávať, alebo trest straty vojenskej a inej hodnosti,
20)kon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)§ 206 Trestného poriadku.
22)§ 393 až 415 Trestného zákona.
23)§ 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
24) § 11 Trestného zákona v znení zákona č. 650/2005 Z. z.
11
f)jeho predchádzajúci služobný pomer podľa osobitných predpisov25) sa skončil z dôvodov, že
1.na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe podľa osobitných predpisov,
2.porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,
3.nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo štátnej služby podľa osobitného predpisu,26)
g) jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny alebo jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.
(6) Bezúhonnosť podľa odseku 4 a spoľahlivosť podľa odseku 5 písm. a) a b) sa vo výberovom konaní alebo prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7) Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje ani občan, ktorý podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby a má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(8) Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať
a)jeho údaje
1.meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.titul, vedeckú hodnosť,
3.rodné číslo,
4.dátum, miesto, okres a štát narodenia,
5.adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
6.štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
7.číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
8.vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
9.znalosť cudzieho jazyka,
10.zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
11.prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
12.miesto, čas trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere 31) a dosiahnutú vojenskú alebo inú hodnosť,
13.závislosť od požívania alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, alebo od patologického hráčstva,
b)meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov,
c)závery lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
d)závery psychodiagnostického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti,
e)závery previerky fyzickej zdatnosti,
f)závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9) Po prijatí občana do štátnej služby služobný úrad spracúva na účely
a)plnenia úloh podľa tohto zákona a posúdenia nárokov profesionálneho vojaka v súvislosti s výkonom štátnej služby
1.údaje podľa odseku 8,
2.príslušnosť k vojenskému útvaru,
3.osobné údaje o jeho rodinnom stave,
25)Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
26)§ 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z.
12
4.údaje o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,20)
5.údaje o zdravotnej klasifikácii a o zdravotnom poistení,
6.zobrazenie podoby tváre,
7.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu kontaktnej osoby a spôsob vyrozumenia kontaktnej osoby,
8.meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu jeho blízkych osôb,2)
9.potvrdenie o registrácii v príslušnej komore zdravotníckych pracovníkov a výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ak je profesionálny vojak zdravotníckym pracovníkom a vykonáva zdravotnícke povolanie v štátnej službe po ustanovení do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo,
b)kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a posudzovania podľa osobitného predpisu27)
1.adresu uvedenú na potvrdení o dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
2.začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
3.meno a priezvisko ošetrujúceho lekára, ktorý uznal dočasnú neschopnosť pre chorobu alebo úraz,
4.miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ošetrujúceho lekára.
(10) Služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) môže so súhlasom ministra výnimočne prijať do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva aj občana, ktorý nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti.
§ 17
(1) Občana, ktorý je blízkou osobou2) veliteľa alebo profesionálneho vojaka, nemožno prijať do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby, ak by vo funkcii, do ktorej byť ustanovený, bol v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo by jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého.
(2) Občan, ktorý požiada o prijatie do dočasnej štátnej služby, do stálej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1.
V ý b e r o v é k o n a n i e
§ 18
(1) Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového konania.
(2) Výberovým konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Výberovým konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3) Výberové konanie je verejné a začína sa vyhlásením vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad s uvedením údajov, ktorými sú
a)názov funkcie,
b)druh štátnej služby,
c)podmienky prijatia do štátnej služby,
d)zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5,
e)termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,
27)§ 80 ods. 4 až 9, § 86a a § 87 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13
f)doba trvania štátnej služby, ak ide o krátkodobú štátnu službu.
(4) Lehota na podanie žiadosti o prijate do štátnej služby nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(5) Vo výberovom konaní občan predloží
a)vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)životopis,
c)občiansky preukaz,
d)doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,
e)potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f)čestné vyhlásenie, že
1.sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
2.ovláda štátny jazyk,
3.má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
4.nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
5.voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
6.súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
7.bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g)osvedčenú kópiu rodného listu.
(6) Vo výberovom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.28)
(7) Občana, ktorý je na základe výsledkov lekárskej prehliadky podľa § 19 ods. 2 písm. a) zdravotne spôsobilý a spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) j), n) a o), služobný úrad pozve na posúdenie psychickej spôsobilosti a vykonanie previerky fyzickej zdatnosti najmenej sedem dní pred ich uskutočnením.
§ 19
(1) Výberové konanie uskutočňujú výberové komisie zriadené služobným úradom.
(2) Zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci výberového konania
a)lekárskou prehliadkou, ktorú možno doplniť na náklady služobného úradu odborným vyšetrením,
b)vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.
(3) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti.29)
(4) Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva praktickým preskúšaním v rámci výberového konania.
(5) Výberové konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o jeho prijatí alebo neprijatí do štátnej služby alebo späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby. Výsledok
28)Napríklad Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
29) § 2 zákona Národnej rasy Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
14
výberového konania služobný úrad písomne oznámi občanovi do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok pre prijatie do štátnej služby; túto povinnosť služobný úrad splní, ak oznámenie v uvedenej lehote odošle.
(6) Podrobnosti o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania ustanoví služobný predpis.
(7) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,
b)spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby.
P r i j í m a c i e k o n a n i e
§ 20
(1) Služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) prijíma občana do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva na základe výsledkov prijímacieho konania.
(2) Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(3) Prijímacie konanie je neverejné a začína sa zaradením občana do prijímacieho konania na základe podanej žiadosti občana o prijatie do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva. O zaradení alebo nezaradení občana do prijímacieho konania rozhoduje služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d).
(4) Zaradenie alebo nezaradenie občana do prijímacieho konania sa občanovi oznámi do 60 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o prijatie do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(5) V prijímacom konaní občan predloží dokumenty a doklady uvedené v § 18 ods. 5.
§ 21
(1) Prijímacie konanie uskutočňuje prijímacia komisia, ktorú zriadi služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d).
(2) Na prijímacie konanie sa vzťahuje § 19 ods. 2 až 4 a 7.
(3) Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 16 ods. 5 písm. c) a d) a ods. 7 sa občan podrobuje aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví služobný predpis.
(4) Prijímacie konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o jeho prijatí do štátnej služby, späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby alebo zamietnutím žiadosti o prijatie do štátnej služby bez zdôvodnenia.
(5) Podrobnosti o prijímacom konaní, o vytvorení a zložení prijímacej komisie, o postupe a spôsobe overenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby a o vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania vo Vojenskom spravodajstve ustanoví služobný predpis.
P r í p r a v n á š t á t n a s l u ž b a
§ 22
(1) Prípravnú štátnu službu profesionálny vojak vykonáva vo funkcii
a)čakateľ, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
b)kadet, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
15
(2) Do prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek
a)30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
b)25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,
c)30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3) Obmedzenie veku podľa odseku 2 sa nevzťahuje na občana, ktorý byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba alebo vymenovaný do krátkodobej štátnej služby.
(4) Výnimku z dosiahnutia veku podľa odseku 2 môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
§ 23
(1) Profesionálny vojak absolvuje počas prípravnej štátnej služby základný vojenský výcvik.
(2) Profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov, absolvuje počas prípravnej štátnej služby po základnom vojenskom výcviku aj odborný výcvik jednotlivca.
(3) Profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas prípravnej štátnej služby po základnom vojenskom výcviku
a)štúdium na vojenskej vysokej škole30) vrátane vojenského programu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)štúdium na vysokej škole inej než vojenskej vysokej škole,30) ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vojenský program alebo
c)dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4) Na profesionálneho vojaka, ktorý bude po skončení prípravnej štátnej služby vymenovaný do krátkodobej štátnej služby, sa nevzťahuje odsek 3 písm. a) a b).
(5) Dĺžku trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.
§ 24
(1) Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa § 23 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) služobný úrad môže vyslať na časť vysokoškolského štúdia31) na inú vysokú školu.
(2) Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa § 23 ods. 3 písm. b) vysiela služobný úrad na
a)vysokoškolské štúdium v štandardnej dĺžke štúdia32) alebo
b)dokončenie vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe v štandardnej dĺžke štúdia, ak bol prijatý do štátnej služby počas vysokoškolského štúdia.
(3) Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka podľa odsekov 1 a 2 na vysokoškolské štúdium aj mimo územia Slovenskej republiky.
(4) Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na inej než vojenskej vysokej škole a študijné odbory vysokoškolského štúdia ustanoví služobný predpis.
30)§ 43 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)§ 54a a 58a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)§ 52 ods. 3, § 53 ods. 4 a § 54 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16
§ 25
(1) Pri prijatí občana do prípravnej štátnej služby občan a služobný úrad uzatvoria písomnú dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka vo vzdelávacom alebo výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby; to neplatí ak bude profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.
(2) S profesionálnym vojakom, ktorý je ustanovený do funkcie čakateľ alebo kadet, služobný úrad bezprostredne po skončení základného vojenského výcviku uzatvorí dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl vo vzdelávacom alebo výcvikovom zariadení; to neplatí ak bude profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.
(3) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)názov a sídlo vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
b)dĺžku trvania základného vojenského výcviku,
c)povinnosť občana uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), g) k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) f), k), n) a o), alebo podľa § 83 ods. 5,
d)najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)podmienky odstúpenia od dohody.
(4) Dohoda podľa odseku 2 obsahuje
a)názov a sídlo vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
b)dĺžku trvania odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl,
c)povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), h) k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o), alebo podľa § 83 ods. 5,
d)najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)podmienky odstúpenia od dohody.
(5) Povinnosť uhradiť náklady na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý do 30 dní odo dňa prijatia do prípravnej štátnej služby požiada o prepustenie podľa § 83 ods. 2 písm. j).
(6) Ak profesionálny vojak po uplynutí doby podľa odseku 5 skončí prípravnú štátnu službu prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b), g) k) alebo § 83 ods. 6 alebo zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako je uvedené v § 28 ods. 1 písm. a), suma podľa odseku 3 písm. d) a odseku 4 písm. d) sa pomerne zníži. Suma, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť, spolu s lehotou na jej úhradu sa uvedie v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(7) Určenie sumy nákladov a spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.
17
§ 26
(1) S profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe služobný úrad bezprostredne po ustanovení do funkcie kadeta vo vojenskej vysokej škole uzatvorí písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania.
(2) Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)názov a sídlo vysokej školy,
b)stupeň vysokoškolského vzdelania a formu štúdia,33)
c)študijný odbor a druh študijného programu,34)
d)dĺžku trvania štúdia,
e)povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b) e), h) k) alebo § 83 ods. 6 alebo ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu deviatich rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,
f)najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena e),
g)podmienky odstúpenia od dohody.
(3) Ak profesionálny vojak skončí prípravnú štátnu službu prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b) e), h) k) alebo § 83 ods. 6 alebo zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako deväť rokov suma podľa odseku 2 písm. f) sa pomerne zníži. Suma, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť, spolu s lehotou na jej úhradu sa uvedie v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(4) Určenie sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a spôsob výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov ustanoví služobný predpis.
D o č a s n á š t á t n a s l u ž b a
§ 27
(1) Do dočasnej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej štátnej služby.
(2) Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak
a)spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov,
c)spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)do uplynutia maximálnej doby štátnej služby mu chýba najmenej jeden rok,
f)v roku prijatia do štátnej služby dosiahne vek najviac 45 rokov.
(3) Služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) môže profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva vymenovať do dočasnej štátnej služby aj z krátkodobej štátnej služby, ak
a)spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
b)súhlasí s vymenovaním do dočasnej štátnej služby,
c)bol prijatý do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 1,
d)jeho krátkodobá štátna služba trvala najmenej dva roky a
e)vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov.
33)§ 2 ods. 5 a § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)§ 50 a § 52 až 54a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18
(4) Ustanovenie odseku 2 písm. e) a f) sa nevzťahuje na občana, ktorý byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba.
(5) Výnimku z odseku 2 písm. e) a f) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
§ 28
(1) Do dočasnej štátnej služby sa
a)vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo
2.deväť rokov, ak je súčasne vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík,
b)prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia maximálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorá mu bude priznaná podľa § 50.
(2) Čas trvania dočasnej štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac však na osem rokov odo dňa vymenovania do dočasnej štátnej služby.
(3) Ak bude profesionálny vojak podľa odseku 1 alebo odseku 2 vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, čas trvania jeho dočasnej štátnej služby sa zmení na čas do uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo do vekovej hranice, ak táto uplynie skôr.
§ 29
Stála štátna služba
(1) Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po dosiahnutí maximálnej doby štátnej služby a na základe zhodnotenia jeho dočasnej štátnej služby, ak
a)profesionálny vojak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby a
b)je to v záujme služobného úradu.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) profesionálny vojak predkladá služobnému úradu najskôr 12 mesiacov a najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby; služobný úrad o žiadosti rozhodne najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby.
(3) Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti uvedenej v § 27 ods. 4 alebo ktorému bola udelená výnimka podľa § 27 ods. 5 a ktorému ku dňu prijatia do dočasnej štátnej služby chýbal menej ako jeden rok do uplynutia maximálnej doby štátnej služby aj vtedy, ak o to požiadal v lehote kratšej ako je uvedené v odseku 2. Služobný úrad o žiadosti rozhodne bezodkladne.
(4) Do stálej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitných predpisov,35) dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a túto funkciu vykonáva. Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú.
(5) Do stálej štátnej služby sa nevymenuje profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík; to neplatí pre profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(6) Do stálej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak
a)spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
35)Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení zákona č. 319/2012 Z. z., § 43 ods. 5 písm. a) a d) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 písm. f) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z.
19
b)vykonával štátnu službu v služobnom pomere najmenej 17 rokov,
c)spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť chýbajú najmenej tri roky.
(7) Ustanovenie odseku 6 písm. e) sa nevzťahuje na občana, ktorý byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba.
(8) Výnimku z odseku 6 písm. e) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
(9) Kritériá na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnosti na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby ustanoví služobný predpis.
§ 30
Krátkodobá štátna služba
(1) Do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu môže služobný úrad
a)vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej štátnej služby a súčasne ho povýšiť do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo vymenovať do vojenskej hodnosti poručík,
b)prijať občana bez vykonania prípravnej štátnej služby, ak spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) h) a j) p), ak mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50 a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(2) Do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu môže služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) so súhlasom ministra výnimočne prijať občana na plnenie úloh Vojenského spravodajstva bez vykonania prípravnej štátnej služby, ak je psychicky spôsobilý, spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) d), f) h), j) a l) p), možno mu priznať vojenskú hodnosť podľa § 50 a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(3) Krátkodobú štátnu službu podľa odsekov 1 a 2 možno dohodnúť najdlhšie na jeden rok. Túto dobu možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac na tri roky odo dňa vymenovania alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby.
O s o b i t n é u s t a n o v e n i a o š t á t n e j s l u ž b e
§ 31
(1) Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3, § 27 ods. 2 písm. b) a e) a § 29 ods. 6 písm. b) a e) sa profesionálnemu vojakovi započítava doba
a)výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
b)výkonu prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
c)trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Slovenskej republiky,
d)trvania služobného pomeru v Armáde Slovenskej republiky,
e)trvania služobného pomeru vo Vojskách ministerstva vnútra a v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,
f)trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, Kriminálnom úrade finančnej správy a v colných úradoch Slovenskej republiky,
g)trvania služobného pomeru príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992,
20
h)trvania služobného pomeru v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
i)trvania pracovného pomeru, ktorý sa podľa osobitných predpisov36) považuje za služobný pomer,
j)hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách.37)
(2) Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa §