VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________
Na rokovanie Číslo: ÚV-23140/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1049
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
–––––––––––––––
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava júna 2014