3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie:
v primárnom
v Zmluve o fungovaní Európskej únie (čl. 173)
sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní,
2.nelegislatívne akty
problematika nie je upravená,
sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa
mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – do 30. novembra 2009)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia – 2. september 2014
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov - bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
-bezpredmetné
4
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
- úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR(colné orgány), Slovenská obchodná inšpekcia.