6
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2014
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
0
36 000
36 000
36 000
SOI- vplyv na ŠR – pokuty za správne delikty
0
36 000
36 000
36 000
Výdavky verejnej správy celkom
0
36 000
36 000
36 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
SOI
0
36 000
36 000
36 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
36 000
36 000
36 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
2
2
2
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie
2014
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
36 000
36 000
36 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
36 000
36 000
36 000
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky budú pokryté príjmom z pokút za správne delikty, čo predpokladáme vo výške 36 000 € ročne.
Financovanie návrhu a požiadavka na zvýšenie počtu ľudí budú predmetom rokovaní pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
7
Nariadenie (EÚ) 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, zakladá finančné nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov s dôsledkami na štátny rozpočet a verejné výdavky.
Podľa § 5 zákona pre SOI pribudnú nové povinnosti kontrolou dodržiavania podmienok pri sprístupňovaní obmedzených prekurzorov výbušnín. V dôsledku toho SOI bude musieť rozšíriť svoje aktivity nad rámec doterajších kontrolných akcií na trhu, zameraných na ochranu spotrebiteľa, čím vzniknú zvýšené nároky na finančné zabezpečenie.
1. Na plnenie nových úloh podľa § 5 zákona SOI potrebuje zvýšiť stav o 2 zamestnancov - inšpektorov v roku 2015 s potrebnými odbornými a jazykovými znalosťami (znalosť príslušnej legislatívy, chémie, toxikológie, jazyka anglického).
Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca predstavuje výšku 1 000 eur.
Nakoľko k vykonaniu kontrol prekurzorov výbušnín sú potrební odborníci špecializovaní
na chémiu je navrhnutý mesačný plat pre jedného pracovníka 1 000 €.
Nároky na finančné prostriedky na udržiavanie systému úradných kontrol nariadenia, ktoré je SR povinná zabezpečiť, v rokoch 2016 a 2017 by nemali rásť.
2. K dosiahnutiu požadovaných odborných vedomostí bude potrebné zamestnancov preškoliť na odborných seminároch a inštruktážach. Na túto činnosť plánujeme vo výške 100 € ročne.
3. Plánované výdavky na kontrolnú činnosť, ako cestovné, kancelárske potreby, energia,
pohonné látky predstavujú ročne 3 600 €.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že príjmy z pokút sa očakávajú až od roku 2015, nenárokujeme zvýšenie počtu pracovníkov SOI na rok 2014.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2013
2014
2015
2016
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
8
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
9
Tabuľka č. 4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
poznámka
Príjmy (v eurách)
2014
2015
2016
2017
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
36 000
36 000
36 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
36 000
36 000
36 000
10
Tabuľka č. 5
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
poznámka
Výdavky (v eurách)
2014
2015
2016
2017
Bežné výdavky (600)
0
36 000
36 000
36 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
24 000
24 000
24 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
8 400
8 400
8 400
Tovary a služby (630)2
0
3 600
3 600
3 600
z toho: 637 001 školenia kurzy semináre
0
100
100
100
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
0
36 000
36 000
36 000
Bežné výdavky (600)
0
36 000
36 000
36 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
24 000
24 000
24 000
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
11
Tabuľka č. 6
poznámka
Zamestnanosť
2014
2015
2016
2017
Počet zamestnancov celkom*
0
2
2
2
z toho vplyv na ŠR
0
2
2
2
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
0
1 000
1 000
1 000
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
0
24 000
24 000
24 000
z toho vplyv na ŠR
0
24 000
24 000
24 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
0
8 400
8 400
8 400
z toho vplyv na ŠR
0
8 400
8 400
8 400
Poznámky:
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)