14
B. Osobitná časť
K § 1
V súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, ktoré je potrebné upraviť na úrovni členských štátov sa špecifikuje predmet úpravy.
K § 2
Orgánmi štátnej správy na účely zákona a osobitného predpisu, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia a colné úrady.
K § 3
V súlade s požiadavkami čl. 4 ods. 4 a 6 nariadenia (EÚ) č. 98/2013 sa ustanovuje pôsobnosť ministerstva hospodárstva vo vzťahu k Európskej komisii a v oblasti vydávania jednorazových povolení na dovoz obmedzených prekurzorov uvedených v čl. 4 ods. 3 nariadenia. Ďalej sa upravuje pôsobnosť v oblasti sankcií voči členovi širokej verejnosti a možnosť riešenia ďalších obmedzení pri sprístupňovaní látok, ktoré možno zneužiť na nelegálnu výrobu výbušnín v súlade s ochranou doložkou podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.
K § 4
Upravuje sa pôsobnosť ministerstva vnútra voči hospodárskym subjektom pri zbere údajov podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 98/2013 s tým, že vytvorí za účelom zberu potrebných údajov kontaktné miesto.
K § 5
Upravuje sa kontrolná činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie za oblasť dodržiavania podmienok sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín hospodárskymi subjektmi členom širokej verejnosti vo vzťahu k článkom 4 ods. 7, 5 a 8.
K § 6
V súlade s colným zákonom a čl. 4 ods. 6 nariadenia č. 98/2013 je upravená pôsobnosť colného úradu pri dovoze obmedzeného prekurzora výbušnín členom širokej verejnosti.
K § 7
V súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 98/2013, ktoré dáva členským štátom možnosti alternatív sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti sa určuje, že v SR je ich sprístupňovanie v koncentráciách vyšších ako uvedené v prílohe I nariadenia zakázané s výnimkou tých, ktoré uvedené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Ďalej sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov a členov širokej verejnosti vo vzťahu k orgánom štátnej správy.
K § 8
V súlade s čl. 11 nariadenia č. 98/2013 sa upravujú sankcie za správne delikty, o ktorých sa rozhoduje podľa správneho poriadku.
15
K § 9
V súlade s čl. 11 nariadenia č. 98/2013 sa upravujú sankcie za priestupky, o ktorých sa rozhoduje podľa zákona o priestupkoch.
K § 10
S cieľom komplexne zabezpečiť informácie o možnom zneužívaní obmedzených prekurzorov výbušnín a ďalších možností predchádzania nelegálnej výroby výbušnín sa ustanovuje spolupráca orgánov štátnej správy.
K § 11
V súlade s čl. 10 nariadenia č. 98/2013 a zákonom o ochrane osobných údajov sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov a orgánov štátnej správy pri ochrane osobných údajov.
K § 12
V súlade s čl. 16 nariadenia č. 98/2013 upravené podmienky, ako člen širokej verejnosti do 2. marca 2016 naložiť s obmedzenými prekurzormi výbušnín, ktoré nadobudol pred účinnosťou zákona a drží.
K Čl. II
V zákone o správnych poplatkoch sa dopĺňa sadzba poplatku za vydanie jednorazového povolenia na dovoz obmedzeného prekurzora výbušnín.
K Čl. III
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. a zákona č. 319/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa tak, že sa upravuje spodná hranica pokút z dôvodu, že najnižšie pokuty za správne delikty v chemickom zákone príliš vysoké a likvidačné pre väčšinu kontrolovaných podnikateľov, a nekorešpondujú so stupňom závažnosti jednotlivých nedostatkov.
K Čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2014.
Bratislava 21. mája 2014
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Tomáš Malatinský v. r.
minister hospodárstva Slovenskej republiky