N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z. a zákona č. 35/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Správca nadzemného elektrického vedenia je povinný na vlastné náklady technické zariadenia podľa prvej vety pravidelne kontrolovať, obnovovať a udržiavať.“.
2. V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slová „motorovým vozidlom“ vkladajú slová „motocyklom,“ a slovo „cesty“ sa nahrádza slovami „rýchlostnej cesty, cesty I., II. a III. triedy“.
3. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) postup, ktorého výsledkom je znečisťovanie prírodného prostredia odpadom.“.
4. V § 13 ods. 2 písm. c) sa slová „a zvážnic“ nahrádzajú slovami „zvážnic, protipožiarnych pásov a ciest,“.
5. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) terénne úpravy a narúšanie pôdneho krytu.“.
6. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov59) (služobný pes) a poľovného psa.“.
7. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
8. V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g) ťažbu drevnej hmoty inak ako výberkovým alebo účelovým spôsobom,
h) umiestnenie stavby,
i) zriaďovanie poľovníckeho zariadenia alebo rybochovného zariadenia,
j) prikrmovanie, vnadenie zveri a zriaďovanie políčok pre zver.“.
9. V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 2 písm. d) f)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 2 písm. d) až j)“.
10. V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat.“.
11. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) ochranné pásmo chráneného územia.“.
12. V § 65a ods. 2 za sa písmeno z) vkladajú písmená za) až zc), ktoré znejú:
„za) prostredníctvom Stráže prírody Slovenskej republiky vykonáva strážnu službu ochrany prírody (§ 72 až 80),
zb) riadi a koordinuje činnosť Stráže prírody Slovenskej republiky, stará sa o udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne profesionálnych a dobrovoľných strážcov prírody,
zc) vedie evidenciu priestupkov riešených profesionálnymi strážcami prírody a dobrovoľnými strážcami prírody a údaje z evidencie pravidelne zasiela do centrálnej evidencie priestupkov, ktorú vedie ministerstvo.“.
13. V § 68 písm. h) sa slová „tretím stupňom ochrany“ nahrádzajú slovami „druhým a tretím stupňom ochrany“.
14. § 72 vrátane nadpisu znie:
„Stráž prírody Slovenskej republiky
§ 72
(1)Stráž prírody Slovenskej republiky (ďalej len „stráž prírody“) je poriadkový útvar, ktorý plní úlohy pri zabezpečení kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia.
(2)Stráž prírody je organizačne začlenená do Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a člení sa na
a)profesionálnu stráž prírody a
b)dobrovoľnú stráž prírody.
(3)Stráž prírody sa organizačne člení na odbory stráže prírody.
(4)Člen profesionálnej stráže prírody (ďalej len „profesionálny strážca prírody“) je k Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v pracovnoprávnom vzťahu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme106a) so všetkými oprávneniami a povinnosťami upravenými v tomto zákone.
(5)Profesionálny strážca prírody územnú pôsobnosť v rámci celého územia Slovenskej republiky.
(6)Člen dobrovoľnej stráže prírody (ďalej len „dobrovoľný strážca prírody“) nevykonáva svoju činnosť v pracovnoprávnom vzťahu a má rovnaké oprávnenia a povinnosti ako profesionálny strážca prírody.
(7)Územnú pôsobnosť dobrovoľného strážcu prírody určuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
(8)Profesionálnym strážcom prírody a dobrovoľným strážcom prírody môže byť fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla vek najmenej 18 rokov,
b) je občanom Slovenskej republiky,
c) je bezúhonná,
d) je úplne spôsobilá na právne úkony,
e) je na výkon tejto funkcie zdravotne a fyzicky spôsobilá,
f) je odborná spôsobilá,
g) zložila sľub podľa odseku 15.
(9)Za bezúhonnú sa na účel ustanovenia odseku 8 písm. c) považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti;72) tieto skutočnosti sa preukazujú dokladmi uvedenými v § 44 ods. 7.
(10)Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody podľa odseku 8 písm. f) sa preukazuje vykonaním skúšky na okresnom úrade v sídle kraja pred komisiou, ktorú tvorí jeden zástupca okresného úradu v sídle kraja, jeden zástupca organizácie ochrany prírody a jeden zástupca územného útvaru Policajného zboru.
(11)Obsahom skúšky podľa odseku 10 je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy priestupkov, právnej úpravy na úseku ochrany prírody a krajiny, použitia donucovacích prostriedkov, ako aj miestopisu a geografie územia, v ktorom má funkciu vykonávať.
(12)Okresný úrad v sídle kraja môže od povinnosti overenia odbornej spôsobilosti skúškou a zloženia sľubu upustiť, ak ide o člena stráže prírody, u ktorého dochádza iba k zmene obvodu pôsobnosti.
(13)Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 10 a 11 zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s organizáciou ochrany prírody.
(14)Členom stráže prírody sa fyzická osoba stáva dňom zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ktorý vedie okresný úrad v sídle kraja. Fyzická osoba môže byť zapísaná do zoznamu členov stráže prírody najmä na návrh orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody, obce alebo občianskeho združenia, ktorého poslaním podľa jeho stanov je ochrana prírody a krajiny. Do zoznamu členov stráže prírody okresný úrad v sídle kraja zapíše aj vlastníka súkromného chráneného územia po preukázaní spôsobilosti na výkon funkcie člena stráže prírody podľa odseku 8.
(15)Navrhovaný za člena stráže prírody skladá do rúk prednostu okresného úradu v sídle kraja sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen stráže prírody budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane prírody a krajiny, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
(16)Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(17)Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky raz za päť rokov preveruje odbornú spôsobilosť profesionálnych strážcov prírody a dobrovoľných strážcov prírody formou povinného preskúšania, ktorého podrobnosti upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
106a) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.“.
15. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72a
Odbor stráže prírody
(1)Odbor stráže prírody
a)koordinuje a riadi výkon strážnej služby ochrany prírody prostredníctvom profesionálnych strážcov prírody a dobrovoľných strážcov prírody,
b)prerokúva priestupky na úseku ochrany prírody,
c)spolupracuje s odbornými pracovníkmi,
d)vykonáva environmentálnu výchovu.
(2)Na účel prerokúvania priestupkov je člen stráže prírody oprávnený
a)ukladať a vyberať blokové pokuty,
b)predvolať si osobu podozrivú zo spáchania priestupku za účelom vysvetlenia jej konania,
c)predvolať si osobu podozrivú zo spáchania priestupku za účelom vyriešenia priestupku v blokovom konaní.
(3)Osoba podozrivá zo spáchania priestupku je povinná dostaviť sa na predvolanie.“.
16. V § 73 ods. 4 prvej vete sa za slová „odznak člena stráže prírody“ vkladajú slová „a do jedného roka rovnošatu člena stráže“.
17. V § 74 ods. 1 prvej vete sa za slová „odznakom člena stráže prírody“ vkladajú slová „alebo rovnošatou člena stráže prírody“.
18. § 74 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Profesionálny strážca prírody a dobrovoľný strážca prírody pri výkone činnosti podľa tohto zákona používa rovnošatu stráže prírody.
(5) Rovnošata musí byť označená slovami „STRÁŽ PRÍRODY” a nesmie byť zameniteľná s rovnošatou ozbrojených zborov alebo ozbrojených síl.
(6) Podrobnosti o rovnošate člena stráže prírody a jej súčastiach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)Použitie nápisu „STRÁŽ PRÍRODY“ inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou je zakázané.“.
19. V § 75 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok a osoby v ňom, ak sa nachádza v chránenom území a jeho ochrannom pásme na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu na toto územie, prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver, ryby, rastliny a ich plody, plodnice húb, ako aj nerasty a skameneliny získané v rozpore s týmto zákonom.“.
20. V § 75 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) používať rovnošatu člena stráže prírody len pri výkone činnosti podľa tohto zákona,
u) kontrolovať zriaďovanie skládok odpadov,
v) kontrolovať vypaľovanie trávnych porastov, remízok a krovitých porastov.“.
21. V § 77 ods. 1 písm. r) sa za slová „člena stráže prírody“ vkladajú slová „rovnošatu člena stráže prírody,“.
22. V § 77 ods. 1 písm. s) sa za slová „člena stráže prírody“ vkladajú slová „rovnošaty člena stráže prírody,“.
23. V § 77 ods. 1 písm. w) sa za slová „člena stráže prírody“ vkladajú slová „rovnošatu člena stráže prírody,“.
24. V § 78 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) člen stráže prírody nepreukáže svoju odbornú spôsobilosť pri pravidelnom preskúšaní podľa § 72 ods. 17,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).“.
25. § 90 ods. 1 sa dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:
„r) neuposlúchne výzvu alebo príkaz strážcu prírody,
s) na svojom dopravnom prostriedku použije označenie organizácie ochrany prírody,
t) na svojom odeve použije označenie, ktoré sa zhoduje s označením stráže prírody alebo rovnošatou stráže prírody, alebo sa vydáva za člena stráže prírody,
u) neuposlúchne výzvu alebo príkaz strážcu prírody.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.