NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-490/2014
921a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 921) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1073 z 25. marca 2014 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 921) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní.
I.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne
stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
II.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 921) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval, avšak neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 7 poslanci a 1 poslanec hlasoval proti návrhu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu ústavného zákona nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
III.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 74. schôdzi 27. mája 2014. Spoločná správa nebola schválená, nakoľko jej návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil za spoločnú spravodajkyňu poslankyňu Annu Vittekovú, ktorá predkladá predmetnú informáciu.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 27. mája 2014