VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-490/201435. schôdza výboru
Záznam
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 1073 zo dňa 25. marca 2014 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na prerokovanie Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 921).
Na prerokovanie uvedeného návrhu bolo zvolané zasadnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na 27. mája 2014 o 12.00 hodine.
Informujem týmto gestorský výbor (Ústavnoprávny výbor NR SR), že z celkového počtu 13 členov výboru boli prítomní 6 členovia a výbor o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Ján Podmanický v.r.
predseda výboru