1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom túto inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce.
Navrhovaný systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu by mal nahradiť časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“), ktorý v súčasnej dobe predstavuje jediný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky na podporu nezávislých (mimo štátom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií) kultúrnych aktivít na Slovensku, s výnimkou oblasti audiovízie.
Počiatky dotačného systému možno hľadať v roku 1991, kedy vznikol štátny fond Pro Slovakia. Išlo o jeden z prvých štátnych fondov založených po roku 1989 a jeho cieľom bolo najmä vytvoriť „inštitucionalizovanú formu na doplnkové financovanie kultúry“. Nevytvorili sa však podmienky pre viaczdrojové štruktúrované financovanie kultúrneho sektora, a teda ministerstvo kultúry so svojimi priamymi dotáciami a grantmi ostalo jediným zdrojom financovania na celoštátnej úrovni. Fond Pro Slovakia bol však v roku 2002 plne začlenený do organizačnej štruktúry ministerstva kultúry, čím došlo k pozastaveniu jeho transformácie na nezávislú inštitúciu, spravujúcu a financujúcu kultúrne aktivity v krajine.
Priame napojenie dotačného systému na ústredný orgán štátnej správy so sebou prináša viacero nevýhod, ako napríklad nemožnosť udeliť viacročné, či operačné granty, komplikovaná administratíva, nepružný ročný cyklus vyhlasovania výziev pre jednotlivé programy a s tým súvisiaca prehustenosť kultúrneho diania v druhej polovici roka a „hluché obdobie“ v prvej polovici kalendárneho roka. Dotačný systém je postavený na udeľovaní krátkodobých projektových grantov, ktoré nie primerane hodnotené z hľadiska dlhodobého dosahu. Kľúčovým problémom aj obmedzené zdroje štátneho rozpočtu a prognóza ich ďalšieho poklesu v čase krízy. Centralizovaná grantová štruktúra do veľkej miery znemožňuje hľadať komplementárne zdroje financovania, ktoré by navýšili existujúce fondy.
Medzi ďalšie zdroje financovania aktivít v oblasti umenia a kultúry okrem dotačného systému ministerstva kultúry patria dotačné schémy vyšších územných celkov, miest, granty nadácií súkromných spoločností.
Príkladom úspešného systému podpory kultúry, ktorým sa navrhovaný model fungovania Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) inšpiruje, je Audiovizuálny fond. Ten bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 1. januáru 2009. Počas svojej päťročnej existencie Audiovizuálny fond preukázal, že je schopný efektívne zabezpečiť stabilné finančné zdroje na podporu slovenskej audiovizuálnej kultúry, založené na príspevkoch subjektov, ktoré svoju hospodársku činnosť
2
realizujú aj s použitím audiovizuálnych obsahov. Pozitívny efekt jeho fungovania sa prejavil v kvalitatívnom aj kvantitatívnom raste slovenskej audiovizuálnej tvorby v uplynulom období.
Fungovanie Audiovizuálneho fondu v praxi dokázalo, že princíp odstupu, odbornosti a viaczdrojového financovania prináša do podpory kultúry väčšiu transparentnosť, efektivitu a profesionalitu. Predkladaný návrh zákona preto čerpá z pozitívnych skúseností z činnosti Audiovizuálneho fondu, ale je prispôsobený na špecifické podmienky a potreby podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.
Navrhovaná nová koncepcia podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku sa opiera o tieto hlavné zásady:
-zriadenie fondu ako hlavného finančného zdroja zameraného výlučne na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
-definovanie úloh a cieľov podpornej činnosti fondu a transparentných pravidiel používania jeho zdrojov,
-zabezpečenie nezávislosti a odbornosti rozhodovania v kľúčových orgánoch fondu prostredníctvom charakteru verejnoprávnej inštitúcie,
-definovanie účelu použitia prostriedkov fondu a mechanizmov kontroly ich používania,
-definovanie stabilných finančných zdrojov fondu.
Navrhuje sa, aby mal fond právnu formu verejnoprávnej inštitúcie zriadenej osobitným zákonom. Takéto právne postavenie najlepšie zabezpečí jeho nezávislosť a primeraný odstup od orgánov štátnej správy.
Orgánmi fondu budú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Štatutárnym a zároveň najvyšším orgánom fondu bude rada, ktorá bude schvaľovať všetky kľúčové dokumenty fondu, ako aj voliť svojho predsedu a podpredsedu, riaditeľa fondu, či vymenúvať členov odborných komisií. Rada bude mať deväť členov, pričom jednou z podmienok na vymenovanie za člena rady je aspoň päťročná odborná prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Tým by sa mala zabezpečiť dostatočná profesionalita riadenia fondu. Kontrolným orgánom fondu bude trojčlenná dozorná komisia. Výkonným orgánom fondu bude jeho riaditeľ, ktorý bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov fondu. Jednotlivé žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov bude menovať rada na návrh profesijných združení v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. O poskytnutí finančných prostriedkov jednotlivých žiadateľov bude riaditeľ rozhodovať na základe hodnotenia odbornej komisie.
Fond by mal nahradiť podstatnú časť súčasného dotačného systému ministerstva kultúry. Pod správou ministerstva kultúry by po zriadení fondu malo ostať poskytovanie dotácií na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, keďže spôsob politiky a podpory ochrany kultúrneho dedičstva a profesionálne zázemie potrebné na ich rozvoj je odlišné od oblasti tzv. živého umenia. Pod správou ministerstva by naďalej mala ostať aj podpora kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a kultúrne poukazy. Na fond by sa mala presunúť podpora tvorby a šírenia umeleckých diel a ich reflexií. Fond bude podporovať aj projekty z oblasti kreatívneho priemyslu. Jeho zriadenie môže v dlhšom časovom horizonte postupne naštartovať na Slovensku prakticky neexistujúci model mecenášstva a podpory kultúrnych aktivít zo súkromných zdrojov.
Hlavným zdrojom financovania fondu budú v zmysle návrhu zákona príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové
3
obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súvislosti so zrušením časti dotačného systému ministerstva a prechodu týchto oblastí podpory na fond sa mení aj zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európske únie.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a pozitívny sociálny vplyv a vplyv na podnikateľské prostredie.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
5
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2014
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
0
210 000
20 040 000
20 040 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
Ministerstvo kultúry SR
0
0
0
0
Fond na podporu umenia
0
210 000
20 040 000
20 040 000
vplyv na OSVS(Fond) - príspevok zo ŠR - MKSR
200 000
20 000 000
20 000 000
vplyv na OSVS(Fond) – administratívny poplatok
10 000
40 000
40 000
z toho:
vplyv na ŠR
0
0
0
0
vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky
0
410 000
40 040 000
40 040 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
Ministerstvo kultúrySR
0
200 000
20 000 000
20 000 000
vplyv na ŠR - príspevok zo ŠR
0
200 000
20 000 000
20 000 000
Fond na podporu umenia
210 000
20 040 000
20 040 000
vplyv na OSVS(Fond) - príspevok zo ŠR - MKSR
200 000
20 000 000
20 000 000
vplyv na OSVS(Fond) – administratívny poplatok
10 000
40 000
40 000
vplyv na ŠR
0
200 000
20 000 000
20 000 000
vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte VS
0
200 000
10 000 000
10 000 000
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2014
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy
( - príjmy, + výdavky)
0
200 000
20 000 000
20 000 000
z toho vplyv na ŠR
0
200 000
20 000 000
20 000 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
200 000
10 000 000
10 000 000
ostatné zdroje financovania (administratívne úhrady)
0
10 000
40 000
40 000
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
10 000 000
10 000 000
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Hlavným zdrojom financovania Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) budú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly k ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie novej verejnoprávnej inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá bude nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy Fondu na podporu umenia. Navrhovaný systém financovania umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu by mal nahradiť časť dotačného systému ministerstva kultúry, ktorý v súčasnej dobe predstavuje jediný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky na podporu nezávislých (mimo štátom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií) kultúrnych aktivít na Slovensku, s výnimkou oblasti audiovízie.
Fond bude poskytovať finančné prostriedky na realizáciu projektov, najmä na
a)tvorbu, realizáciu a verejnú prezentáciu umeleckého diela, najmä
1.divadelného diela,
2.dramatického diela,
3.hudobnodramatického diela,
4.pantomimického diela,
5. choreografického diela,
6.tanečného diela,
7. hudobného diela a
8.diela výtvarného umenia,
b)tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,
c)vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
d)verejnú prezentácii alebo publikovanie umeleckých reflexií,
e)výrobu a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
f)realizáciu kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,
g)úhradu členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
h)prezentáciu slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,
i)mobilitu umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,
j)spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry.
Hlavným zdrojom financovania fondu budú príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré budú fondu poskytované z rozpočtovej kapitoly k ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry bude poskytovať v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške 10 000 000 eur. Ministerstvo kultúry bude fondu poskytovať aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
7
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhovaná právna úprava predpokladá podávanie projektov a žiadostí podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, pričom sa predpokladá nábeh systému od roku 2016. Grantový systém ministerstva kultúry tak posledný krát v uvedených oblastiach poskytne dotácie v roku 2015. Podpora z fondu nahradí plynule podporu z grantového systému ministerstva kultúry.
Proces podania žiadosti a rozhodovania
Po predložení žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je predložená žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením.
Úplnú žiadosť predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Následne odborné komisie žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi, ktorý o nej rozhodne, o čom informuje radu, a zabezpečí vypracovanie návrhu zmluvy.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2014
2015
2016
2017
Počet žiadostí podaných Fondu na podporu umenia
0
1 000
2 000
2 000
Počet žiadostí podporených Fondom na podporu umenia
0
500
1 000
1 000
8
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Tabuľka č. 4
Fond na podporu umenia
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
- z toho iné dane za tovary a služby (139 001)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
- z toho administratívne poplatky (221) –
administratívny poplatok pri podaní žiadosti o registráciu filmového projektu
0
10 000
40 000
40 000
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
- z toho transfery v rámci verejnej správy (322) -
0
200 000
20 000 000
20 000 000
príspevok zo ŠR - MK SR
200 000
20 000 000
20 000 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
210 000
20 040 000
20 040 000
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Bežné výdavky (600) – Fond na podporu umenia
0
210 000
20 040 000
20 040 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
65 000
192 000
192 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
23 000
67 200
67 200
Tovary a služby (630)2
0
122 000
380 800
380 800
Bežné transfery (fin. prostriedky poskytnuté žiadateľom) 640
0
0
19 400 000
19 400 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
9
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie-
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
-
-
-
-
Dopad na výdavky verejnej správy celkom – Fond na podporu umenia
0
210 000
20 040 000
20 040 000
z toho výdavky na ŠR
-
-
-
-
Bežné výdavky (600)
-
-
-
-
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-
-
-
-
Bežné transfery 641 012
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
-
-
-
-
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
-
-
-
-
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Bežné výdavky (600) – Ministerstvo kultúry SR
0
200 000
20 000 000
20 000 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery 641 012
0
0
0
0
- príspevok zo ŠR - zmluva
0
200 000
20 000 000
20 000 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom – Ministerstvo kultúry SR
200 000
20 000 000
20 000 000
z toho výdavky na ŠR
0
0
0
0
Bežné výdavky (600)
0
0
0
0
- príspevok zo ŠR zmluva
0
200 000
20 000 000
20 000 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
10
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníc
11
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrhom zákona budú pozitívne ovplyvnené subjekty, ktoré budú prijímateľmi podpory z fondu, ktorá bude stimulom na realizáciu aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Počet takýchto podnikateľských subjektov nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Navrhovaná právna úprava predstavuje štátom zabezpečenú realizáciu verejného záujmu na podpore umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. V zmysle návrhu zákona budú ročne na podporu umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu jednotlivým prijímateľom podpory poskytnuté zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v predpokladanej výške cca. 20 000 000 Eur.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Subjekty, ktoré budú žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, budú povinné predložiť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov s prílohami. Celkové administratívne náklady na podanie príslušných žiadostí nie je možné vyčísliť.
Subjekty, ktoré budú žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie, budú zároveň povinné, v zmysle návrhu zákona, za spracovanie žiadosti zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Predpokladajú sa pozitívne dôsledky na fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Predpokladá sa, že návrh zákona bude mať pozitívne spoločensko - ekonomické dôsledky.
12
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Predpokladá sa, že predkladaný materiál nebude mať priamy vplyv na hospodárenie domácností.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Predpokladá sa, že predkladaný materiál nebude mať priamy vplyv na rast alebo pokles príjmov/výdavkov.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životnú úroveň obyvateľstva v skvalitňovaní prístupu ku kultúrnym obsahom a v zvyšovaní kvality života v zmysle vytvárania nových kultúrnych hodnôt, ktoré budú spĺňať, okrem iného, aj umelecké, popularizačné, edukatívno-osvetové a hodnototvorné prvky.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Nepredpokladá sa vplyv návrhu zákona na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na zamestnanosť v raste zamestnanosti. Predpokladá sa vytvorenie nových cca. 10 pracovných miest.
13
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Čl. 107, 108 a 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- bezpredmetné,
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné,
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
14
- konanie nebolo začaté,
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15
Osobitná časť
K čl. I
K § 1
Ustanovenie vymedzuje predmet právnej úpravy tak, že týmto zákonom sa zriaďuje Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) ako právnická osoba na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond je zriadený zákonom s postavením verejnoprávnej inštitúcie.
Fond predstavuje nástroj na podporu a stimuláciu predovšetkým tvorivých aktivít v oblastiach, ktoré zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov zveruje do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, a to v oblasti umenia, nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí. Fond nepredstavuje nástroj podpory malého a stredného podnikania, ale vytvára podporné mechanizmy pre tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt teda konkrétnych aktivít (v zásade tvorivých alebo prezentačných), ktorých výsledkom je v zásade kultúrny produkt (ktorý vždy ak naplní atribúty kultúrneho statku stáva sa súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky) nebude nikdy vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť bez ďalšieho, a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľom o finančné prostriedky bude fyzická osoba nepodnikateľ alebo podnikateľský subjekt.
Pokiaľ ide o pomenovanie oblasti kreatívneho priemyslu je potrebné poukázať na skutočnosť, že práve koncept kreatívnych priemyslov (resp. kultúrnych priemyslov) v sebe významovo zahŕňa viacero oblastí, a zároveň postihuje spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu priemysel, ktorý je dnes chápaný len z pohľadu čistej charakteristiky výroby. Bez ustálenia významu sa dnes používajú rovnako označenia kultúrny a kreatívny priemysel, kultúrne a tvorivé odvetvia alebo len tvorivé odvetvia. Vo všetkých prípadoch, okrem výlučného odlíšenia čisto kultúrnych aktivít (napr. návštevnosť múzeí) zrejmého z kontextu, však tieto odvetvia treba vnímať v podmienkach Slovenska ako kreatívny priemysel, resp. jeho súčasť. Fond bude nástrojom podpory kultúrnych odvetví, ktoré prirodzenou súčasťou kreatívneho priemyslu: oblasť tradičného umenia ako napr. výtvarné a divadelné umenie, oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva, či hudba alebo vydavateľská činnosť v oblasti literatúry. Podpora však nebude zameraná na podporu („fungovania“) subjektov, ale podporu kultúrnej produkcie (vytváranie kultúrnych hodnôt). V súčasnosti nemožno kultúrne aktivity a kreatívne činnosti v oblasti kultúry v najširšom význame oddeliť (tak pojmovo ako ani skutkovo) od ich kontextov a prienikov do odvetví kreatívneho priemyslu. Zákona teda musí obsahovať aj pomenovanie (expressis verbis) kreatívneho priemyslu, bez ktorého by podpora z verejných financií poskytovaná fondom nenachádzala dostatočnú mieru efektívnosti.
Sídlo fondu v hlavnom meste Slovenskej republiky je určené vzhľadom na pôsobnosť fondu.
K § 2
Ustanovenie vymedzuje činnosti fondu, ktoré spočívajú najmä v realizácii podpornej činnosti špecifikovanej v zákone. Podrobnosti o zriadení a činnosti fondu určí štatút fondu, ktorý schvaľuje rada.
16
Základné činnosti fondu zahŕňajú okrem poskytovania finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí, na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, poskytovania finančných prostriedkov fyzickým osobám, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji profesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, aj monitorovaciu činnosť podporených projektov, vedenie verejne prístupnej evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, finančných prostriedkov, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami, účasť na činnosti a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia umeleckých diel, kultúry a kreatívneho priemyslu, kontrolu plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.
K § 3
Určujú sa orgány fondu, ktorými rada, dozorná komisia a riaditeľ. Organizačná štruktúra fondu utvára optimálne podmienky pre stabilitu pôsobenia orgánov fondu v spojení s činnosťou administratívno-technického pracoviska - kancelárie fondu a poradného odborného orgánu, ktorým odborné komisie, ako aj pre jasné kompetenčné rozdelenie orgánov fondu (rada ako najvyšší samosprávny orgán, riaditeľ ako výkonný orgán a dozorná komisia ako kontrolný orgán) a pre ich súčinnosť a spoluprácu pri efektívnom riadení a kontrole činnosti a hospodárenia fondu ako verejnoprávnej inštitúcie. Úprava zodpovedá samosprávnemu princípu riadenia verejnoprávnej inštitúcie a umožní jednotlivým orgánom fondu transparentne a zodpovedne konať v oblasti vymedzenej týmto zákonom.
K § 4 – 8
Ustanovenia vymedzujú postavenie, úlohy, kompetencie a poslanie rady. Upravuje sa pôsobnosť rady ako samosprávneho orgánu fondu, ktorý je zároveň aj kolektívnym štatutárnym orgánom fondu, a ktorý zabezpečuje realizáciu činností a plnenie povinností fondu.
Rada predstavuje orgán fondu, ktorý strategicky a koncepčne riadi fond a v spojení s hlavnou činnosťou fondu (podporná činnosť) rozhoduje najmä o zásadách, spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a o zásadách poskytovania finančnej podpory z fondu, a to všetko v spojení so schválenými cieľmi fondu a prioritami podpornej činnosti fondu. Rada sa okrem iného oboznamuje s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy so žiadateľom predkladá riaditeľ.
Spôsob vytvorenia a zloženia rady zabezpečuje účasť odbornej verejnosti v procese rozhodovania o smerovaní základných činností fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov. Štyroch členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh profesijných združení, ktoré aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, a ktoré zastupujú najmenej 100 osôb a sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, čo posilňuje nezávislosť postavenia tohto orgánu. Vzhľadom na príspevok zo
17
štátneho rozpočtu, ktorým bude fond disponovať, piati z členov rady budú vymenovaní ministrom bez návrhu.
Zložením a počtom členov rady je zabezpečená účasť zástupcov jednotlivých oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v samosprávnom orgáne fondu.
Nakoľko je potrebné, aby členovia rady boli nielen osobami s morálnym kreditom, ale zároveň aj osobami s odbornými skúsenosťami v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ustanovujú sa obligatórne náležitosti pre výkon funkcie člena rady, a to plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa a odborná prax v trvaní najmenej päť rokov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.
Upravené aj konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci rady a jej vzťah k dozornej komisii, k výkonnému orgánu fondu a odborným komisiám. Navrhované ustanovenia utvárajú priestor pre transparentný verejný a odborný dozor nad praktickou realizáciou podpornej činnosti fondu a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami.
Z dôvodu predchádzania stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena rady s funkciami, povolaniami a niektorými činnosťami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií člen rady povinnosť bezodkladne o tom písomne informovať predsedu rady a ministra. Funkcia člena rady je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobné ovládanie problematiky. Pre posilnenie nezávislého postavenia rady a pre zabezpečenie jej odbornej činnosti a zvýšenie zodpovednosti jej rozhodovania je upravené aj finančné ohodnotenie výkonu funkcie člena rady.
Funkčné obdobie člena rady je stanovené s ohľadom na zabezpečenie stability rady. Zákon tiež upravuje prípady, kedy sa členstvo v rade končí a taxatívne stanovuje prípady, v ktorých minister člena rady odvolá alebo môže odvolať.
V nadväznosti na postavenie a kompetencie rady upravené aj základné pravidlá činnosti a rokovania rady.
K § 9 - 12
Ustanovenia vymedzujú postavenie, právomoci, úlohy a pôsobenie kontrolného orgánu fondu - dozornej komisie. Zriadenie tohto orgánu vychádza z potreby zákonom zabezpečiť vytvorenie a pôsobenie takéhoto orgánu, a to predovšetkým vo vzťahu k využívaniu finančných zdrojov fondu a k nakladaniu s jeho majetkom vo všeobecnosti.
Vymenúvaním a odvolávaním dvoch členov dozornej komisie ministrom a jedného člena dozornej komisie ministrom na návrh ministra financií Slovenskej republiky bude zabezpečený dohľad nad využívaním prostriedkov fondu zo štátneho rozpočtu.
Upravujú sa tiež konkrétne úlohy, povinnosti a právomoci dozornej komisie v jej vzťahu k rade a k výkonnému a odbornému orgánu fondu.
Zodpovednosť dozornej komisie voči rade je vyjadrená aj predkladaním stanovísk dozornej komisie k návrhu rozpočtu, účtovnej závierke a k výročnej správe fondu, ako aj k ďalším návrhom týkajúcim sa hospodárenia fondu a nakladania s jeho majetkom.
18
Z dôvodu predchádzania možnému stretu záujmov a v záujme objektívneho výkonu funkcie sa taxatívnym spôsobom upravuje nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie s funkciami, povolaniami a niektorými činnosťami. V prípade vzniknutej nezlučiteľnosti funkcií člen dozornej komisie povinnosť bezodkladne písomne o tom informovať ministra. Funkcia člena dozornej komisie je nezastupiteľná verejná funkcia, ktorej výkon predpokladá podrobné ovládanie problematiky, čo je akcentované aj podmienkou členstva, ktorá spočíva v dosiahnutom vzdelaní v špecifickej oblasti a odbornej praxi v minimálnej stanovenej dobe trvania.
Zákon tiež upravuje funkčné obdobie člena dozornej komisie, prípady skončenia členstva v dozornej komisii a taxatívne stanovuje prípady, v ktorých minister člena dozornej komisie odvolá.
Podrobnosti o činnosti dozornej komisie upraví interný predpis fondu.
K § 13 – 15
Ustanovenia upravujú postavenie a pôsobnosť riaditeľa, ako výkonného orgánu fondu. Riaditeľ vykonáva svoje kompetencie a plní úlohy vymedzené zákonom a vykonáva ďalšie činnosti na základe a v rozsahu poverenia rady.
Okrem iných kompetencií, riaditeľ rozhoduje o prideľovaní podpory fondom, a to na základe stanoviska odborných komisií, pričom finančné prostriedky fondu možno poskytnúť len vtedy, ak ich poskytnutie odborná komisia odporučila.
Upravené aj podmienky, za ktorých môže byť zvolená fyzická osoba do funkcie riaditeľa. Riaditeľ zodpovedá rade za činnosť fondu v rozsahu navrhnutej právnej úpravy, právo zúčastňovať sa na rokovaní rady a v nevyhnutných prípadoch iniciovať jej mimoriadne zasadnutie. Riaditeľ zároveň stojí na čele kancelárie fondu a riadi jej činnosť. S funkciou riaditeľa nezlučiteľné funkcie, povolania a činnosti obdobne ako u členov rady. Taxatívne sa vymedzujú prípady, kedy a za akých okolností rada odvolá riaditeľa.
Ustanovenia spresňujú a jednoznačne určujú vzájomný vzťah medzi riaditeľom a radou, resp. dozornou komisiou, a to najmä vo vzťahu k hospodáreniu fondu, k rozhodovaniu o použití jeho zdrojov, k nakladaniu s jeho majetkom a k uskutočňovaniu činností fondu v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi.
K § 16
Ustanovenie upravuje zriadenie kancelárie fondu, ktorá vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu. Pracovníci kancelárie fondu sú zamestnancami fondu. Činnosť kancelárie riadi riaditeľ fondu.
Kancelária zabezpečuje najmä administratívne a technické podmienky pre činnosť odborných komisií a vykonáva administratívu vyberaných príspevkov do fondu, ako aj administratívu podpornej činnosti fondu (posudzovanie úplnosti predkladaných žiadostí o finančné prostriedky z fondu, realizácia výziev na doplnenie, administrácia výberu a správy administratívnych úhrad).
19
Podrobnosti o činnosti kancelárie fondu ustanovuje organizačný poriadok kancelárie ako interný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada.
K § 17
Ustanovenie upravuje zriadenie osobitných odborných komisií fondu. Tieto komisie predstavujú poradné orgány fondu pri rozhodovaní o poskytnutí individuálnej podpory na základe úplnej žiadosti.
Úlohou odborných komisií je najmä posudzovanie umeleckého a tvorivého potenciálu projektu, na ktorý sa podpora požaduje, ako aj celkového prínosu projektu pre umenie, kultúru a kreatívny priemysel v Slovenskej republike, ako aj posudzovanie finančnej efektívnosti a opodstatnenosti žiadosti (t.j. posúdenie realizovateľnosti projektu na základe žiadateľom predloženého rozpočtu). Žiadosť možno podporiť iba v prípade odporúčania odbornými komisiami.
Za účelom zabezpečenia nestrannosti pri posudzovaní žiadostí, upravuje zákon aj vzájomný vzťah medzi členom odbornej komisie a žiadateľom o finančné prostriedky z fondu.
Podrobnosti o organizácií zasadnutí a rokovaní komisií, ako aj o organizačnom zabezpečení ich činnosti ustanovuje štatút fondu v spojení s organizačným a rokovacím poriadkom odborných komisií (interný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada).
K § 18
Ustanovenie uvádza oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, na podporu ktorých fond poskytuje finančné prostriedky.
Na poskytnutie podpory fondom nie je právny nárok, a teda poskytnutie podpory nie je vymáhateľné na súde. O poskytnutí podpory rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných komisií a podpora sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.
Navrhovaná právna úprava taktiež obsahuje vymedzenie projektu, ktorý môže byť prostredníctvom fondu podporený. Projektom je v zmysle zákona najmä tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, ktorým sa rozumie hlavne divadelné dielo, dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo, choreografické dielo, tanečné dielo, hudobné dielo, dielo výtvarného umenia a slovesné dielo. Projektom je taktiež tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií, výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom, úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí, mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu možno považovať za významnú v oblasti kultúry.
20
Fond poskytuje finančné prostriedky formou účelovej dotácie, štipendia alebo pôžičky.
Štipendium fond poskytuje výlučne fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane, počas presne stanoveného časového obdobia, v zmysle uzavretej zmluvy.
Ako podmienka poskytnutia podpory fondom môže byť stanovená povinnosť žiadateľa preukázať spolufinancovanie projektu žiadateľom, t.j. žiadateľ je povinný preukázať, že na financovanie projektu, na podporu ktorého žiada dotáciu fondu, zabezpečené vlastné finančné prostriedky, resp. finančné prostriedky z iných zdrojov. Spolufinancovanie sa neuplatňuje pri žiadateľoch o štipendium.
Za účelom zabezpečenia rýchlosti konania a pružnosti celého systému podpory sa ustanovuje lehota, v ktorej riaditeľ rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov.
K § 19 a 20
Ustanovenia konkrétne definujú okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a regulujú predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, spolu s formou a náležitosťami žiadosti a jej príloh.
Po podaní žiadosti fondu kontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je podaná žiadosť úplná a obsahuje predpísané prílohy a preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu. Ak žiadateľ nepredloží spolu so žiadosťou niektorú z príloh, alebo žiadosť nie je správne vyplnená alebo iné nedostatky, fond (prostredníctvom kancelárie) vyzve písomne žiadateľa na doplnenie neúplnej žiadosti alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorú žiadateľ nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote a žiadosť, pri ktorej zistí, že nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov z fondu, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi písomným oznámením.
Úplnú žiadosť predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Následne odborné komisie žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.
K § 21
Ustanovenie zavádza osobitný administratívny poplatok za konanie fondu pri spracovaní žiadosti, ktorý predstavuje úhradu nákladov fondu spojených s administráciou a vyhodnocovaním