1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-412/2014
891a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Pavla HRUŠOVSKÉHO, Bélu BUGÁRA, Richarda VAŠEČKU, Jozefa MIKUŠA a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 891) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, Pavla Hrušovského, Bélu Bugára, Richarda Vašečku, Jozefa Mikuša a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1074 z 25. marca 2014 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, Pavla Hrušovského, Bélu Bugára, Richarda Vašečku, Jozefa Mikuša a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň lehotu na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch do 12. mája 2014 a v gestorskom výbore do 13. mája 2014.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, Pavla Hrušovského, Bélu Bugára, Richarda Vašečku, Jozefa Mikuša a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891) výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 412 zo 6. mája 2014,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 106 z 13. mája 2014.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1.V čl. 41 ods. 1 v prvej vete sa slová „jedného muža a jednej ženy“ nahrádzajú slovami „medzi mužom a ženou“.
Vzhľadom na potrebu štylistickej čistoty a jednoznačného znenia, navrhuje sa pozmeniť znenie časti prvej vety tak, aby zostalo nepochybné, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy bez nadbytočných formulácií.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. 41 ods. 1 za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak.“.
Navrhované znenie ústavného zákona obsahuje pozitívnu definíciu manželstva. Jedinečnosť manželstva znamená, že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nemožno založiť inak.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o každom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu osobitne, a to podľa uvedeného odporúčania gestorského výboru.
4
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, Pavla Hrušovského, Bélu Bugára, Richarda Vašečku, Jozefa Mikuša a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh ústavného zákona schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, Pavla Hrušovského, Bélu Bugára, Richarda Vašečku, Jozefa Mikuša a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 891a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 421 z 13. mája 2014.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Martina Poliačika, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 13. mája 2014