NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-337/2014
1019
Návrh
na voľbu kandidáta na sudcu
Ústavného súdu Slovenskej republiky (nová voľba)
Predkladá:Obsah:
Róbert M a d e j 1. Návrh uznesenia Národnej rady
predseda Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky
Národnej rady Slovenskej republiky2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam navrhovaných
na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
4. Návrhy na voľbu kandidátov
5. Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava máj 2014
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-337/2014
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (nová voľba) - tlač 1019
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
navrhuje
prezidentovi Slovenskej republiky
tohto kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky:
počet hlasov
.........................................................
Predkladacia správa
Funkčné obdobie troch sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Jána Auxta, JUDr. Juraja Horvátha a JUDr. Jána Lubyho uplynie 4. júla 2014.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorých prezident Slovenskej republiky vymenovať. Vzhľadom na uvedené je potrebné zvoliť šiestich kandidátov.
Na 33. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli zvolení piati kandidáti na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, a teda nebol zvolený potrebný počet kandidátov. Národná rada Slovenskej republiky preto podľa § 115 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 16 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov (schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498) vykoná novú voľbu.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. apríla 2014 číslo PREDS-337/2014 a podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov boli v termíne do 25. apríla 2014 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručené 3 návrhy.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov (schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011), Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na svoju 70. schôdzu konanú 6. mája 2014, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Na schôdzi výboru sa zúčastnili všetci navrhnutí. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor v uznesení č. 420 konštatoval, že navrhovaní Ján Drgonec, Pavol Malich a Juraj Sopoliga spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli.
Menný zoznam
navrhovaných na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu
Slovenskej republiky (nová voľba)
1. Ján Drgonec
2. Pavol Malich
3. Juraj Sopoliga
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. vysokoškolský pedagóg, advokát
Narodený (vek):1952
(62 rokov)
Právnické vzdelanie:1971 - 1976 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Pavla Malicha za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Pavol Malich advokát
Narodený (vek):1962
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:1982 - 1986 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Ján Figeľ, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Juraja Sopoligu za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Juraj Sopoliga predseda senátu Krajského súdu v Košiciach
Narodený (vek):1951
(63 rokov)
Právnické vzdelanie:1969 - 1974 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní: spĺňa
Navrhovateľ:prezidentka Združenia sudcov Slovenska
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: PREDS-337/2014
420
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 6. mája 2014
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (nová voľba)
A. konštatuje, že
1. Ján Drgonec
2. Pavol Malich
3. Juraj Sopoliga
spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Annu Vittekovú informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (nová voľba) v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom ústavnoprávneho výboru.
Róbert Madej v. r.
predseda výboru
overovatelia výboru:
Miroslav Kadúc
Anton Martvoň