ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-412/2014
412
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 6. mája 2014
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 891) schváliť s touto zmenou:
K čl. I
V čl. 41 ods. 1 v prvej vete sa slová „jedného muža a jednej ženy“ nahrádzajú slovami „medzi mužom a ženou“.
Vzhľadom na potrebu štylistickej čistoty a jednoznačného znenia, navrhuje sa pozmeniť znenie časti prvej vety tak, aby zostalo nepochybné, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy bez nadbytočných formulácií.
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní zo 6. mája 2014 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval do písomnej spoločnej
správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc