1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eva Horváthová, Jozef Viskupič a Erika Jurinová.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je
nahradiť výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby elektronickou aukciou na účel dosiahnutia transparentnosti, spravodlivosti, objektivity pri hodnotení žiadateľov a čo najkvalitnejšieho poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
ustanoviť na účel ochrany života a zdravia obyvateľov také podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie, v dôsledku ktorých budú musieť byť sídla záchrannej zdravotnej služby pri vydávaní nových povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby z dôvodu uplynutia doby platnosti predchádzajúcich povolení, ako aj z dôvodu zrušenia povolení na žiadosť poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, nepretržito obsadené.
V súčasnosti platné ustanovenia o výberových konaniach na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nepovažujú predkladatelia návrhu zákona vzhľadom na nejednoznačnosť, netransparentnosť a prílišnú všeobecnosť ich znenia za prijateľné. Platné kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby poskytujú značný priestor na subjektívne hodnotenie a umožňujú tým uprednostňovanie určitých žiadateľov o vydanie povolenia. Podľa názoru predkladateľov preto v súčasnosti nemožno zaručiť spravodlivý a transparentný výber najvhodnejšieho uchádzača o prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
V záujme čo najkvalitnejšieho poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nediskriminácie ostatných žiadateľov je potrebné zmeniť systém výberu žiadateľov tak, aby zaručoval transparentný a nediskriminačný výber a čestnú hospodársku súťaž. Realizáciou elektronickej aukcie by sa súčasne znížili výdavky v rámci verejnej správy a docielilo by sa kvalitnejšie poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
2
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) súčasne predkladatelia navrhujú upraviť tak, aby boli jasne a jednoznačne ustanovené všetky lehoty súvisiace s elektronickou aukciou a so správnym konaním.
Čo sa týka rozpočtu verejnej správy, predpokladá sa stály pozitívny vplyv predkladaného návrhu zákona z dôvodu zníženia mesačného paušálu uhrádzaného poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby v dôsledku zavedenia elektronickej aukcie, ale aj negatívny vplyv v dôsledku nákladov nevyhnutných na zavedenie a následnú realizáciu elektronickej aukcie. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy na rovnosť príležitostí a zamestnanosť a nezakladá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona.
K bodom 3 a 4
V nadväznosti na proces elektronickej aukcie je potrebné, aby žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v žiadosti o vydanie povolenia uviedol aj svoju elektronickú adresu (na účel doručenia výzvy na účasť v elektronickej aukcii a informácií o výsledku elektronickej aukcie) a číslo svojho účtu (na účel vrátenia finančnej zábezpeky).
K bodu 5
V súvislosti s čl. I bodom 6 sa dopĺňajú doklady, ktoré je žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby povinný priložiť k žiadosti o vydanie povolenia.
K bodu 6
V súčasnosti platné ustanovenia o výberových konaniach na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nemožno vzhľadom na ich nejednoznačnosť, netransparentnosť a prílišnú všeobecnosť považovať za prijateľné.
Javí sa, že platné kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby poskytujú veľký priestor na subjektívne hodnotenie a uprednostňovanie určitých žiadateľov o vydanie povolenia. Vzhľadom na príliš všeobecne formulované platné kritériá hodnotenia (personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
4
výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby) nemožno podľa nášho názoru v súčasnosti zaručiť spravodlivý a transparentný výber najvhodnejšieho uchádzača o prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Objektívnosť výberu podľa nášho názoru nezaručuje ani vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Z uvedeného dôvodu je potrebné v záujme čo najkvalitnejšieho poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nediskriminácie ostatných žiadateľov zmeniť celý systém výberu žiadateľov tak, aby zaručoval transparentný a nediskriminačný výber a čestnú hospodársku súťaž.
V návrhu je na dosiahnutie tohto účelu výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nahradené elektronickou aukciou. Realizáciou elektronickej aukcie by sa tiež znížili výdavky v rámci verejnej správy a docielilo by sa kvalitnejšie poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
V čl. I bode 6 je popísaný účel a celý priebeh elektronickej aukcie. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť automatizovaným vyhodnotením viacerých kritérií hodnotenia ako v súčasnosti (vrátane cenovej ponuky) poradie účastníkov elektronickej aukcie od najvhodnejšieho po najnevhodnejšieho na účel prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Elektronickú aukciu (podobne ako v súčasnosti výberové konanie) má uskutočňovať ministerstvo zdravotníctva.
Spôsob uskutočnenia elektronickej aukcie musí byť objektívny, transparentný a nediskriminačný. Ministerstvo zdravotníctva nesmie uskutočniť elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil čestnej hospodárskej súťaži. Preto sa súčasne navrhuje, aby ministerstvo zdravotníctva mohlo elektronickú aukciu realizovať len prostredníctvom systému na uskutočnenie elektronickej aukcie certifikovaného podľa § 116 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), hoci sa na elektronickú aukciu podľa návrhu zákona režim zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Navrhovaným obmedzením by sa predišlo riziku nefunkčnosti, zlyhania alebo zneužitia systému elektronickej aukcie na netransparentný výber.
Kritériá hodnotenia sa v porovnaní s platnou právnou úpravou precizujú a dopĺňajú. Kritériá hodnotenia podľa návrhu zákona rozdelené na cenovú ponuku a ďalšie kritériá.
Ďalšími kritériami hodnotenia podľa návrhu zákona projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby a návrh systému kvality (vzhľadom na možnú subjektivitu pri ich hodnotení a ich menší význam v porovnaní s ostatnými kritériami sa však súčasne
5
ustanovuje, že za tieto dve kritériá možno udeliť žiadateľovi spolu najviac jeden bod), technický stav ambulancie záchrannej zdravotnej služby, materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nad rámec požiadaviek podľa výnosu ministerstva zdravotníctva z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov (v ktorom v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené len minimálne požiadavky.
Zohľadniť sa teda môžu výslovne len parametre, ktoré nad rámec minimálnych požiadaviek nevyhnutných na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby), predchádzajúca prax v prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia a zohľadňovanie prípadných správnych deliktov spáchaných žiadateľom a za nich uložených sankcií. Pomer cenovej ponuky k ostatným kritériám hodnotenia je nastavený vo výške 70 ku 30.
Pozitívnou zmenou je povinná kvantifikácia všetkých kritérií hodnotenia (t. j. kvantifikovateľná a merateľná bez akéhokoľvek subjektívneho ovplyvňovania zo strany členov komisie musí byť nielen cenová ponuka, ale aj iné kritériá hodnotenia).
Kritériá hodnotenia iné ako cenová ponuka uvedené v čl. I bode 6 § 14 ods. 6 písm. b) tohto návrhu zákona majú byť na základe pravidiel určených vo vykonávacom predpise bez výnimky objektívne merateľné. Komisiou majú byť tieto kritériá ohodnotené priraďovaním príslušného počtu bodov k jednotlivým položkám „necenových kritérií“ presne určeného na základe pravidiel podľa vykonávacieho predpisu. Súčasná právna úprava umožňuje podľa nášho názoru v rámci výberového konania výrazné subjektívne hodnotenie (viď § 14 ods. 9 a 10 platného zákona č. 578/2004 Z. z.), čo nemožno vzhľadom na charakter záchrannej zdravotnej služby považovať za prijateľné.
Dôležitou zmenou pozitívne ovplyvňujúcou štátny rozpočet a minimalizujúcou netransparentný výber je zohľadňovanie cenovej ponuky. V porovnaní so značnými výškami mesačných paušálov vyplácaných držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (podrobnejšie uvedené napr. v osobitnej časti dôvodovej správy k legislatívnemu návrhu poslankyne Evy Horváthovej, ČPT 806) by sa mohla po schválení návrhu zákona dosiahnuť významná úspora v rámci verejnej správy. Cenová ponuka žiadateľov o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v rámci elektronickej aukcie totiž klesá (východiskovú cenu elektronickej aukcie ustanoví ministerstvo zdravotníctva vo vykonávacom predpise).
Súčasne sa kvôli zaručeniu primeranosti ceny uhrádzanej poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby ustanovuje, že cenová ponuka musí byť v súlade so zákonom o cenách. Maximálna hodnota a minimálna hodnota, o ktorú môže účastník elektronickej aukcie jednorazovo zmeniť cenovú ponuku tak, aby bola prijatá, musí byť v súlade s vykonávacím predpisom, ktorého vydanie návrh zákona predpokladá.
Žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby je povinný uhradiť na účet ministerstva zdravotníctva aj finančnú zábezpeku, ktorá je mu
6
v prípade jeho účasti na elektronickej aukcii a neporušenia zákonných ustanovení vrátená (tak úspešnému účastníkovi elektronickej aukcie, ako aj ostatným účastníkom).
V rámci úpravy elektronickej aukcie sa navrhujú lehoty, v ktorých je v závislosti od konkrétnej situácie nevyhnutné vyhlásiť elektronickú aukciu. Cieľom tohto doplnenia je zamedziť výskytu neobsadeného sídla stanice záchrannej zdravotnej služby v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.
V platnom zákone č. 578/2004 Z. z. je síce ustanovená lehota na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby pre záujemcov o vydanie tohto povolenia, primárna lehota, v ktorej musí ministerstvo zdravotníctva vyhlásiť výberové konanie, však absentuje.
Súčasne sa právna úprava v záujme verejnosti a kvôli jednoznačnosti dopĺňa o lehotu na ukončenie elektronickej aukcie. Táto lehota zohľadňuje aj lehotu potrebnú na doručenie zápisnice o výsledku elektronickej aukcie. Schválením návrhu zákona by sa dosiahla ochrana života a zdravia a prístup k poskytovaniu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v celom zásahovom území pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky v maximálnej miere.
Navrhovaná štvormesačná lehota na ukončenie elektronickej aukcie začínajúca plynúť v deň po dni vyhlásenia elektronickej aukcie (keďže do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty) je nastavená tak, aby sa vo vzťahu ku každému žiadateľovi v úplnej miere mohlo zohľadniť ustanovenie § 23 zákona č. 578/2004 Z. z. v spojení s navrhovanou zmenou v čl. I bode 18 (prerušenie konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby najdlhšie na 120 dní). Po ukončení elektronickej aukcie ministerstvo zdravotníctva podľa návrhu zákona najmenej tri mesiace, v ktorých by malo ním vydané rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť.
V návrhu zákona sa v záujme väčšej transparentnosti a objektivity rozširuje minimálny počet členov komisie, a to z troch na piatich.
Precizujú a sprísňujú sa ustanovenia o podmienkach, ktoré musia spĺňať osoby, aby mohli byť ministrom zdravotníctva vymenované za členov komisie (len kritériá odbornej spôsobilosti výkonu zdravotníckeho povolania). Keďže v zákone nie ustanovené žiadne kritériá odbornej spôsobilosti, navrhuje sa, aby rozsah požiadaviek na odbornú spôsobilosť osoby, ktorá môže byť vymenovaná za člena komisie, ustanovil vykonávací predpis ministerstva zdravotníctva. Súčasne sa dopĺňajú podmienky bezúhonnosti špeciálne na účely členstva v komisii.
Bezúhonnosť ustanovená ako podmienka na výkon zdravotníckeho povolania v § 38 zákona č. 578/2004 Z. z. sa nejaví byť na daný účel dostačujúca, preto bola zvolená prísnejšia úprava bezúhonnosti, obdobná ako v zákone č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto zákona sa za bezúhonného nepovažuje o. i. ten, kto bol právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného
7
trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený podľa Trestného zákona.
Podrobný popis celého priebehu elektronickej aukcie je uvedený v paragrafovom znení návrhu zákona.
V nadväznosti na navrhovaný proces elektronickej aukcie je potrebné aj zosúladenie podzákonnej úpravy v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, napr. opatrenia ministerstva zdravotníctva č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.
K bodu 7
V nadväznosti na terajší spôsob vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v septembri 2013, ktorý sa v praxi preukázal ako neprijateľný, sa na účel jednoznačnosti právnej úpravy navrhuje doplnenie § 15, ktorý upravuje všeobecné podmienky vydania povolenia a osobitné podmienky vydania povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
V prípade zániku povolenia uplynutím šesťročnej doby jeho platnosti sa nové povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v príslušnom sídle vydať tak, aby nadobudlo právoplatnosť najneskôr v posledný deň doby platnosti predchádzajúceho povolenia. Doba platnosti nového povolenia súčasne musí bezprostredne nadväzovať na dobu platnosti predchádzajúceho povolenia.
Navrhované doplnenie by v spojení s ďalšími úpravami (najmä čl. I bod 6 § 14 ods. 7 a 8 a čl. I bod 18) v budúcnosti znemožnilo výpadky prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby v jednotlivých sídlach v prípade uplynutia doby platnosti predchádzajúceho povolenia a aj v prípade zrušenia povolenia na žiadosť poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.
K bodom 8 až 10
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona.
K bodu 11
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 5 tohto návrhu zákona.
K bodu 12
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 13 tohto návrhu zákona.
K bodu 13
8
S cieľom dosiahnuť nepretržité obsadenie príslušného sídla v prípade zrušenia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na základe žiadosti držiteľa povolenia sa navrhuje, aby bol držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby povinný ministerstvu zdravotníctva podať žiadosť o zrušenie povolenia v osemmesačnej lehote pred požadovaným dňom zrušenia povolenia namiesto v súčasnosti platnej dvojmesačnej lehote.
Tým by sa v spojení s návrhom uvedeným v Čl. I bode 6 tohto návrhu zákona umožnilo uskutočnenie elektronickej aukcie a vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby tak, aby doba platnosti nového povolenia bezprostredne nadväzovala na dobu platnosti predchádzajúceho povolenia.
K bodom 14 a 15
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovaným čl. I bodom 16 tohto návrhu zákona.
K bodu 16
Precizovanie platnej právnej úpravy zániku povolenia. Povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa v súčasnosti vydáva na šesť rokov (do 31. marca 2013 sa vydávalo na štyri roky), preto je evidentné, že povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby okrem dôvodov uvedených v § 20 platného zákona č. 578/2004 Z. z. zaniká aj uplynutím doby platnosti. Ostatné povolenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. sa vydávajú na neurčitú dobu.
K bodu 17
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona.
K bodu 18
Vzhľadom na maximálnu štvormesačnú dĺžku obdobia od vyhlásenia elektronickej aukcie do jej ukončenia vrátane doručenia zápisnice o výsledku elektronickej aukcie sa lehota na predĺženie konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby navrhuje predĺžiť zo súčasných maximálnych 90 dní na 120 dní. Súvisí to aj s dvojmesačným časovým rozpätím, počas ktorého môže byť ministerstvu zdravotníctva doručená žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Na konanie a rozhodovanie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Špecifická osobitná úprava platí v nadväznosti na § 22 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. aj v prípade konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 19
9
V tomto ustanovení návrhu zákona sa upozorňuje na súvisiace ustanovenia o lehote na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, termíne a ukončení elektronickej aukcie a na ustanovenia, podľa ktorých musí doba platnosti nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bezprostredne nadväzovať na dobu platnosti predchádzajúceho povolenia.
K bodom 20 a 21
Obsahové náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa podľa návrhu zákona dopĺňajú o dobu platnosti povolenia, typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby a podrobnejšiu špecifikáciu sídla záchrannej zdravotnej služby. V rámci sídla sa uvádzať nielen názov obce alebo mestskej časti, ale aj presná adresa stanice záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 22
Legislatívno-technická úprava bezprostredne súvisiaca s čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona (s navrhovanými prísnejšími podmienkami bezúhonnosti pre členov komisie).
K bodu 23
V zmysle prechodných ustanovení § 102q ods. 1 sa konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a výberové konania neukončené do 30. júna 2015 majú dokončiť podľa doterajších predpisov so súčasným uplatnením ustanovenia § 15 ods. 4 návrhu zákona účinného od 1. júla 2015 (t.j. aj pri týchto konaniach musí byť v záujme ochrany života a zdravia obyvateľov SR dodržaná požiadavka bezprostrednej nadväznosti doby platnosti nového povolenia na dobu platnosti predchádzajúceho povolenia).
V odseku 2 sa ustanovuje, že platnosť povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaných podľa ustanovení doterajších predpisov zostáva zachovaná. Prechodné ustanovenie sa navrhuje kvôli princípu právnej istoty a súvisí aj s doplnením obsahových náležitostí rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
V odseku 3 sa ustanovuje, že všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. I bodu 6 § 14 ods. 36 tohto návrhu zákona ministerstvo zdravotníctva vydať tak, aby nadobudol účinnosť súčasne s predkladaným návrhom zákona. Súčasné nadobudnutie účinnosti je nevyhnutné kvôli skutočnosti, že bez ustanovení avizovaných v splnomocňovacom ustanovení by nebolo možné uskutočniť elektronickú aukciu.
K bodu 24
Vzhľadom na podstatnú zmenu výberu poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby spočívajúcu v nahradení výberového konania transparentnejšou elektronickou aukciou je nevyhnutné zrušiť vyhlášku ministerstva zdravotníctva č. 89/2013 Z. z.
10
Ministerstvo zdravotníctva by malo na základe čl. I bodu 6 § 14 ods. 36 tohto návrhu zákona vydať nový vykonávací predpis podrobne popisujúci elektronickú aukciu, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015.
K Čl. II
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona. Vzhľadom na zavedenie elektronickej aukcie namiesto výberového konania a na zohľadňovanie prípadných správnych deliktov spáchaných žiadateľom a za nich uložených sankcií v rámci kritérií hodnotenia je potrebné doplniť zodpovedajúce kompetencie ministerstva zdravotníctva.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona. Vzhľadom na zavedenie elektronickej aukcie namiesto výberového konania a na zohľadňovanie prípadných správnych deliktov spáchaných žiadateľom a za nich uložených sankcií v rámci kritérií hodnotenia je potrebné doplniť zodpovedajúce kompetencie samosprávneho kraja.
K Čl. III
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona. Vzhľadom na zavedenie elektronickej aukcie namiesto výberového konania a na zohľadňovanie prípadných správnych deliktov spáchaných žiadateľom a za nich uložených sankcií v rámci kritérií hodnotenia je potrebné doplniť zodpovedajúce kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
K Čl. IV
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s navrhovaným čl. I bodom 6 tohto návrhu zákona, konkrétne s prísnejšími požiadavkami vo vzťahu k bezúhonnosti členov komisie.
K Čl. V
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. júla 2015.
Účinnosť je zvolená tak, aby malo ministerstvo zdravotníctva po nadobudnutí platnosti navrhovanej právnej úpravy dostatok času na prípravu realizácie elektronickej
11
aukcie a aby po nadobudnutí účinnosti zákona v prípade potreby bolo ihneď možné vyhlásiť lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a termín elektronickej aukcie.
Dlhšia lehota je potrebná aj z dôvodu, že súčasne s prijatím zákona by mal byť prijatý aj vykonávací všeobecne záväzný právny predpis ministerstva zdravotníctva podľa Čl. I bodu 6 § 14 ods. 36 tohto návrhu zákona.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovatelia zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eva Horváthová, Jozef Viskupič a Erika Jurinová
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
12
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
13
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy sa predpokladá stály pozitívny vplyv predkladaného návrhu zákona z dôvodu zníženia mesačného paušálu uhrádzaného poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby v dôsledku zavedenia elektronickej aukcie (dosiahla by sa úspora finančných prostriedkov hradených z verejného zdravotného poistenia, keďže zdravotná poisťovňa je v zmysle § 15 ods. 1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. povinná uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť podľa § 8 ods. 5 uvedeného zákona).
Predpokladá sa aj prvotný negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, ktorý je zapríčinený nákladmi nevyhnutnými na zavedenie a následnú realizáciu elektronickej aukcie. Presné určenie zvýšených nákladov potrebných na zabezpečenie a realizáciu elektronickej aukcie v súčasnosti nie je možné vyčísliť, keďže to bude možné po prijatí vykonávajúceho predpisu podľa čl. I bodu 6 § 14 ods. 36 tohto návrhu zákona.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy na rovnosť príležitostí (vo vzťahu k žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby) a zamestnanosť.
14
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.