1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „výberové konanie“ nahrádzajú slovami „elektronickú aukciu“.
2.V § 12 ods. 8 sa slová „podľa § 14 ods. 8 a 11“ nahrádzajú slovami „podľa § 14 ods. 17 a 35“.
3.V § 13 ods. 2 písm. e) sa na začiatku vkladajú slová „elektronickú adresu žiadateľa, číslo účtu žiadateľa a“.
2
4.V § 13 ods. 4 písm. f) sa na začiatku vkladajú slová „elektronickú adresu žiadateľa, číslo účtu žiadateľa a“.
5.V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenami g) až m), ktoré znejú:
„g) doklady preukazujúce technický stav ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
h) doklady preukazujúce najneskôr od predpokladaného nadobudnutia právoplatnosti povolenia materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nad rámec požiadaviek podľa osobitného predpisu17a) alebo informáciu, že materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v čase od predpokladaného nadobudnutia právoplatnosti povolenia nebude nad rámec požiadaviek podľa osobitného predpisu,17a)
i) čestné vyhlásenie o
1. prevádzkovaní ambulancie záchrannej zdravotnej služby pred podaním žiadosti o vydanie povolenia, o type tejto ambulancie a dĺžke doby jej prevádzkovania spolu s úradne osvedčenou kópiou povolenia, ak ide o žiadateľa, ktorý do doby podania žiadosti prevádzkoval ambulanciu záchrannej zdravotnej služby alebo čestné vyhlásenie o neprevádzkovaní ambulancie záchrannej zdravotnej služby do doby podania žiadosti o vydanie povolenia, ak ide o žiadateľa, ktorý do doby podania žiadosti neprevádzkoval ambulanciu záchrannej zdravotnej služby,
2.prevádzkovaní iného zdravotníckeho zariadenia ako ambulancie záchrannej zdravotnej služby pred podaním žiadosti o vydanie povolenia, o druhu tohto zdravotníckeho zariadenia a dĺžke doby jeho prevádzkovania spolu s úradne osvedčenou kópiou povolenia, ak ide o žiadateľa, ktorý do doby podania žiadosti prevádzkoval iné zdravotnícke zariadenie ako ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, alebo
3. neprevádzkovaní žiadneho zdravotníckeho zariadenia do doby podania žiadosti o vydanie povolenia, ak ide o žiadateľa, ktorý do doby podania žiadosti neprevádzkoval zdravotnícke zariadenie,
j) písomnú správu
1.ministerstva zdravotníctva alebo samosprávneho kraja nie staršiu ako tri mesiace o správnych deliktoch podľa tohto zákona, ktorých sa žiadateľ o povolenie dopustil za obdobie posledných 36 mesiacov predchádzajúcich vydaniu tejto písomnej správy a o sankciách uložených žiadateľovi o povolenie za tieto správne delikty podľa tohto zákona, alebo o skutočnosti, že žiadateľ o povolenie sa za obdobie posledných 36 mesiacov predchádzajúcich vydaniu tejto písomnej správy nedopustil správnych deliktov podľa tohto zákona, ak ide o žiadateľa, ktorý v období posledných 39 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti prevádzkoval zdravotnícke zariadenie, povolenie na prevádzkovanie ktorého bolo vydané v prípade ministerstva zdravotníctva podľa § 11 ods. 1 alebo 3 a v prípade samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2,
2. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou17aa) (ďalej len „úrad pre dohľad“) nie staršiu ako tri mesiace o správnych deliktoch podľa osobitného predpisu,17ab), ktorých sa žiadateľ o povolenie dopustil za obdobie posledných 36 mesiacov
3
predchádzajúcich vydaniu tejto písomnej správy a o sankciách uložených žiadateľovi o povolenie za tieto správne delikty podľa osobitného predpisu,17ab) alebo o skutočnosti, že žiadateľ o povolenie sa za obdobie posledných 36 mesiacov predchádzajúcich vydaniu tejto písomnej správy nedopustil správnych deliktov podľa osobitného predpisu,17ab) ak ide o žiadateľa, ktorý v období posledných 39 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti prevádzkoval zdravotnícke zariadenie,
k) návrh systému kvality podľa § 9,
l) vyplnený dotazník na účel vyhodnotenia kritérií hodnotenia podľa § 14 ods. 14, 15 a 36,
m) čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov preukazovaných dokladmi podľa tohto odseku a o pravdivosti údajov uvedených v dotazníku podľa písmena l).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17ab znejú:
17a) § 8 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17aa) § 20 ods. 1 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.
17ab) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.§ 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Elektronická aukcia na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1) Elektronickú aukciu na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 11 ods. 1 písm. a)] (ďalej len „elektronická aukcia“) uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva výlučne prostredníctvom systému na uskutočnenie elektronickej aukcie certifikovaného podľa osobitného predpisu.17c)
(2) Elektronická aukcia na účel tohto zákona je opakujúci sa proces, v ktorom sa využíva elektronické zariadenie na automatizované vyhodnotenie kritérií hodnotenia vhodnosti účastníkov elektronickej aukcie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „kritériá hodnotenia“) podľa odseku 6.
(3) Účelom elektronickej aukcie je zostaviť automatizovaným vyhodnotením kritérií hodnotenia podľa odseku 6 poradie účastníkov elektronickej aukcie od najvhodnejšieho po najnevhodnejšieho na účel prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(4) Spôsob uskutočnenia elektronickej aukcie musí byť objektívny, transparentný a nediskriminačný. Ministerstvo zdravotníctva nesmie uskutočniť elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil čestnej hospodárskej súťaži.
(5) Elektronická aukcia sa uskutoční pre každé sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby osobitne a v inom čase.
(6) Kritériami hodnotenia sú
4
a) cenová ponuka účastníkov elektronickej aukcie na výšku mesačnej platby uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby predložená počas trvania elektronickej aukcie (ďalej len „cenová ponuka“), ktorá je v súlade s odsekom 12 a so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 36,
b)tieto skutočnosti vyplývajúce z dokladov priložených žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 13 ods. 8 písm. c) a f) k), ktorých charakteristické parametre alebo hodnoty kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách podľa odseku 36:
1. výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje,
2. projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 36 a návrh systému kvality podľa § 9,
3. technický stav ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
4. materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nad rámec požiadaviek podľa osobitného predpisu,
5. predchádzajúca prax v prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia so zohľadnením
5.1. typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby prevádzkovaného pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a dĺžky doby jeho prevádzkovania,
5.2. iného druhu zdravotníckeho zariadenia ako je uvedený v bode 5.1 prevádzkovaného pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a dĺžky doby jeho prevádzkovania,
6.správne delikty, ktorých sa dopustil žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a sankcie uložené za tieto správne delikty alebo nedopustenie sa deliktov a neuloženie sankcií na základe správ podľa § 13 ods. 8 písm. j).
(7) Ministerstvo zdravotníctva vyhlási za podmienok podľa odseku 8 lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a termín elektronickej aukcie
a) najmenej sedem mesiacov pred
1.uplynutím doby platnosti predchádzajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 20 písm. c),
2.požadovaným dňom zrušenia predchádzajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a),
b) bezodkladne po
5
1. vzniku nového sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o prvé prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v novom sídle stanice záchrannej zdravotnej služby,
2. nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení predchádzajúceho povolenia, ak ide o zrušenie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. b) až g) a § 19 ods. 2,
3. zániku platnosti predchádzajúceho povolenia, ak ide o zánik platnosti predchádzajúceho povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 20 písm. a) alebo § 20 písm. b).
(8) Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, číslo účtu ministerstva zdravotníctva na účel úhrady finančnej zábezpeky podľa odseku 9 a termín elektronickej aukcie uverejňuje ministerstvo zdravotníctva najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou a na svojom webovom sídle (ďalej len „vyhlásenie elektronickej aukcie“). Lehota na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nesmie byť kratšia ako dva mesiace od vyhlásenia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia vrátane doručenia zápisnice o jej výsledku podľa odsekov 32 a 33 musí byť ukončená najneskôr do štyroch mesiacov od vyhlásenia elektronickej aukcie.
(9) Finančnú zábezpeku vo výške 50 % z východiskovej ceny podľa odseku 12 je žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby povinný uhradiť na účet ministerstva zdravotníctva v lehote na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odsekov 7 a 8.
(10) Elektronická aukcia musí byť uskutočnená za podmienok a spôsobom podľa odseku 36. Uskutočnenie elektronickej aukcie je úspešné, ak bola v čase jej trvania na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii prijatá aspoň jedna cenová ponuka predložená účastníkom elektronickej aukcie v súlade s odsekom 12 a so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 36. Účastník elektronickej aukcie podľa prvej vety, ktorý predložil cenovú ponuku podľa druhej vety a bezodkladne po ukončení elektronickej aukcie na základe automatizovaného vyhodnotenia všetkých kritérií hodnotenia podľa odseku 6 dosiahol najvyšší počet bodov spomedzi všetkých účastníkov elektronickej aukcie, je na účel prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby najvhodnejší (ďalej len „úspešný účastník elektronickej aukcie“).
(11) Úspešný účastník elektronickej aukcie môže na základe vyhodnotenia všetkých kritérií hodnotenia podľa odseku 6 dosiahnuť najviac 100 bodov, z toho na základe vyhodnotenia cenovej ponuky podľa odseku 6 písm. a) a odseku 36 najviac 70 bodov a na základe vyhodnotenia kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) a odseku 36 najviac 30 bodov. Počet bodov, ktorý žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby dosiahol na základe vyhodnotenia kritérií hodnotenia uvedených v odseku 6 písm. b) podľa odsekov 14, 15 a 36, sa počas uskutočnenia elektronickej aukcie nesmie meniť.
(12) Cenová ponuka nesmie prekročiť východiskovú cenu elektronickej aukcie, ktorou je cena ustanovená ministerstvom zdravotníctva podľa osobitného predpisu17d) vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa odseku 36, ani dorovnať
6
ponuku účastníka elektronickej aukcie aktuálne umiestneného na základe vyhodnotenia všetkých kritérií hodnotenia podľa odseku 6 na prvom mieste. Ministerstvo zdravotníctva počas konania elektronickej aukcie bezodkladne oznamuje všetkým účastníkom elektronickej aukcie dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Podmienky a spôsob predkladania cenových ponúk účastníkov elektronickej aukcie musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 36. Maximálna hodnota a minimálna hodnota, o ktorú môže účastník elektronickej aukcie jednorazovo zmeniť cenovú ponuku tak, aby bola prijatá, a spôsob určenia týchto hodnôt musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 36. Cenová ponuka musí byť v súlade s osobitným predpisom.17e).
(13) Ak cenová ponuka nespĺňa požiadavky podľa odseku 12, nesmie byť v elektronickej aukcii prijatá.
(14) Ak splnené podmienky podľa odseku 18 písm. a) d), komisia (odsek 26) vyhodnotí v súlade s odsekmi 11, 15 a 36 žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na základe kritérií podľa odseku 6 písm. b).
(15) Komisia priradí k jednotlivým kritériám hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) žiadateľov o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby spĺňajúcich požiadavky podľa odseku 18 písm. a) d) na základe kvantifikácie charakteristických parametrov alebo hodnôt kritérií hodnotenia podľa odsekov 6 písm. b) a 36 príslušný počet bodov podľa odsekov 11 a 36, ktorý v súhrne nesmie presiahnuť maximálny počet bodov ustanovený v odseku 11 pre najlepšie možné ohodnotenie všetkých kritérií hodnotenia účastníka podľa odseku 6 písm. b). Ministerstvo zdravotníctva ustanoví vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa odseku 36 systém hodnotenia kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) tak, aby vylučoval akékoľvek subjektívne hodnotenie členmi komisie. Za kritériá hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) druhého bodu možno udeliť žiadateľovi o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby spolu najviac jeden bod.
(16) O vyhodnotení žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyhotoví komisia zápisnicu, ktorú potvrdia svojím podpisom všetci členovia komisie; ak niektorý z členov komisie odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia jej podpísania. Zápisnica obsahuje najmä
a) dátum a čas vyhodnotenia žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b) údaje o splnení alebo nesplnení podmienok podľa odseku 18 písm. a) až d),
c) vyhodnotenie žiadosti na základe kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b), počet bodov priradených podľa odsekov 11, 14, 15 a 36 ku kritériám hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) a vytvorené poradie účastníkov podľa tohto vyhodnotenia, ak žiadateľ splnil podmienky podľa odseku 18 písm. a) až d),
d)tieto údaje o žiadateľovi o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby:
7
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby a elektronickú adresu, ak ide o fyzickú osobu,
2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré štatutárnym orgánom, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu, ak je miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré štatutárnym orgánom, alebo odborného zástupcu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto ich prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby a elektronickú adresu, ak ide o právnickú osobu.
(17)Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nespĺňa niektorú z podmienok podľa odseku 18 písm. a) až d), jeho žiadosť o vydanie povolenia zamietne.
(18) Účastníkom elektronickej aukcie je žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorý
a) podal žiadosť o vydanie povolenia v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva podľa odsekov 7 a 8,
b)uhradil finančnú zábezpeku podľa odsekov 9 a 36,
c) v žiadosti o vydanie povolenia uviedol pravdivé údaje a priložil k nej platné listiny,
d) spĺňa podmienky ustanovené v
1. § 12 ods. 2 písm. a), ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba alebo § 12 ods. 3 písm. a), ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba,
2. § 12 ods. 4 písm. a),
3. § 12 ods. 5,
e) predložil cenovú ponuku v súlade s odsekom 12 a so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 36.
(19) Elektronická aukcia sa musí uskutočniť v lehote podľa odsekov 7 a 8. Ministerstvo zdravotníctva najmenej 15 dní pred uskutočnením elektronickej aukcie zašle v tlačenej forme aj elektronicky všetkým žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 18 písm. a) d), výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii musí obsahovať údaje v rozsahu najmenej podľa odseku 20 a musí byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 36.
(20) Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a) dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
b) dátum a čas skončenia elektronickej aukcie,
8
c) oznámenie o splnení podmienok na účasť v elektronickej aukcii a vyzvanie na účasť v elektronickej aukcii,
d)podmienky a spôsob predkladania cenových ponúk, informácie o maximálnej hodnote a minimálnej hodnote, o ktorú môže účastník elektronickej aukcie jednorazovo zmeniť cenovú ponuku tak, aby bola prijatá, o spôsobe určenia týchto hodnôt a o východiskovej cene elektronickej aukcie podľa odsekov 12 a 36,
e)informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a individuálneho pripojenia k nemu, podmienok a špecifikácie technického pripojenia a spôsobu predkladania a prijímania cenových ponúk,
f) informáciu o podmienkach predĺženia elektronickej aukcie podľa odsekov 21 a 36,
g) informáciu o maximálnom počte bodov podľa odsekov 11 a 36, ktorý je možné dosiahnuť na základe vyhodnotenia všetkých kritérií hodnotenia, na základe vyhodnotenia cenovej ponuky a na základe vyhodnotenia kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) spoločne a jednotlivo; informáciu o spôsobe vyhodnotenia jednotlivých kritérií podľa odseku 6 písm. b) komisiou podľa odsekov 11, 14, 15 a 36,
h) informáciu o podmienkach vrátenia finančnej zábezpeky alebo jej prepadnutia v prospech ministerstva zdravotníctva podľa odsekov 25 a 36,
i) ďalšie informácie podľa odseku 36.
(21) Elektronická aukcia trvá 30 minút a ak je v posledných dvoch minútach jej trvania prijatá cenová ponuka účastníka elektronickej aukcie, ktorá spôsobí zmenu poradia účastníka elektronickej aukcie na prvom mieste, čas jej trvania sa predlžuje o dve minúty, a to aj opakovane. Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa odseku 36. Elektronická aukcia skončí uplynutím času podľa tohto odseku a odseku 36.
(22) Počas trvania elektronickej aukcie účastníci elektronickej aukcie môžu sledovať údaje súvisiace s jej priebehom podľa odseku 36. Ministerstvo zdravotníctva môže počas uskutočňovania elektronickej aukcie zverejniť počet jej účastníkov, nesmie však pritom uviesť ich totožnosť.
(23) Ministerstvo zdravotníctva zruší elektronickú aukciu, ak
a) osoba zúčastnená na elektronickej aukcii nesplnila niektorú z podmienok účasti na elektronickej aukcii podľa odseku 18 písm. a) d) alebo podmienky predkladania cenových ponúk podľa odseku 18 písm. e),
b)účastník elektronickej aukcie porušil ustanovenia tohto zákona o elektronickej aukcii alebo elektronická aukcia bola uskutočnená v rozpore s týmito ustanoveniami,
c)úspešný účastník elektronickej aukcie vzal späť žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(24) Ak sa zistia skutočnosti uvedené v odseku 23, ministerstvo zdravotníctva do siedmich dní od zrušenia elektronickej aukcie zašle jej predošlým účastníkom okrem osoby podľa odseku 23 novú výzvu na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej okrem
9
náležitostí podľa odseku 20 uvedie aj dôvod uskutočnenia ďalšej elektronickej aukcie v zmysle odseku 23 len za účasti účastníkov zrušenej elektronickej aukcie.
(25) Finančná zábezpeka žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorý sa nestal účastníkom elektronickej aukcie podľa odseku 18, a osoby podľa odseku 23 prepadne v prospech ministerstva zdravotníctva. Účastníkom elektronickej aukcie okrem osôb podľa odseku 23 ministerstvo zdravotníctva finančnú zábezpeku vráti bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaného úspešnému účastníkovi elektronickej aukcie. Zábezpeku vráti ministerstvo zdravotníctva prevodom na číslo účtu účastníkov elektronickej aukcie uvedené v žiadosti o vydanie povolenia podľa § 13 ods. 2 písm. e) a § 13 ods. 4 písm. f).
(26) Vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, priraďovanie počtu bodov ku kritériám hodnotenia podľa odseku 6 písm. b), zaznamenanie výsledku elektronickej aukcie a vyhotovenie zápisníc podľa odsekov 16, 32 a 33 uskutočňuje komisia zriadená na tento účel ministerstvom zdravotníctva (ďalej len „komisia“), ktorá najmenej päť členov. Zápisnicu o výsledku elektronickej aukcie podľa odsekov 32 a 33 vyhotoví komisia bezodkladne po ukončení elektronickej aukcie a doručí ju ministerstvu zdravotníctva najneskôr v deň nasledujúci po dni uskutočnenia elektronickej aukcie; v rovnakej lehote zašle komisia elektronickou formou informáciu o výsledku elektronickej aukcie v rozsahu podľa odseku 33 písm. a) a c) účastníkom elektronickej aukcie.
(27) Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). Za člena komisie môže minister zdravotníctva vymenovať len osobu, ktorá spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, je odborne spôsobilá (odsek 36), bezúhonná (odsek 28) a nie je u nej prekážka podľa odseku 29.
(28) Za bezúhonnú sa na účely tohto odseku nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj osoba, ktorej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená.17f) Bezúhonnosť na účely tohto odseku sa preukazuje odpisom z registra trestov,17g) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(29) Za člena komisie minister zdravotníctva nesmie vymenovať
a) osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi elektronickej aukcie alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,
b)osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov elektronickej aukcie, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c) osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka elektronickej aukcie, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
10
d) osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov elektronickej aukcie alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,
e) zamestnanca ministerstva zdravotníctva, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.
(30) Osoba, ktorá byť vymenovaná za člena komisie, poskytne ministrovi zdravotníctva písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 29. Ak člen komisie prestane spĺňať predpoklady podľa odseku 27 alebo ak sa u neho vyskytne prekážka podľa odseku 29, je o tom povinný bezodkladne upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva po odvolaní takéhoto člena komisie bezodkladne vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 27 druhej vete a poskytne čestné vyhlásenie podľa prvej vety.
(31) Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.
(32) O výsledku elektronickej aukcie sa vyhotoví zápisnica v dvoch rovnopisoch, ktorú potvrdia svojím podpisom všetci členovia komisie; ak niektorý z členov komisie odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia jej podpísania.
(33) Zápisnica o výsledku elektronickej aukcie obsahuje najmä
a) dátum a čas začatia a skončenia elektronickej aukcie a údaj o prípadnom predĺžení elektronickej aukcie a jeho dĺžke,
b) poradie všetkých účastníkov elektronickej aukcie a celkový počet bodov podľa odsekov 11 a 36 priradený každému účastníkovi elektronickej aukcie na základe vyhodnotenia všetkých kritérií hodnotenia,
c) počet bodov podľa odsekov 11 a 36 pridelený každému účastníkovi elektronickej aukcie, a to osobitne na základe
1. vyhodnotenia cenovej ponuky podľa odseku 6 písm. a),
2. na základe vyhodnotenia kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b),
d) tieto údaje o úspešnom účastníkovi elektronickej aukcie:
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby a elektronickú adresu, ak ide o fyzickú osobu,
2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré štatutárnym orgánom, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu, ak je miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré štatutárnym
11
orgánom, alebo odborného zástupcu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto ich prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby a elektronickú adresu, ak ide o právnickú osobu.
(34) Z priebehu elektronickej aukcie sa vyhotovuje záznam spĺňajúci požiadavky podľa osobitného predpisu,17c) ktorý je spolu so zápisnicou podľa odseku 16, zápisnicou o výsledku elektronickej aukcie podľa odsekov 32 a 33 a ďalšou súvisiacou dokumentáciou súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo zdravotníctva uchováva dokumentáciu podľa prvej vety 20 rokov od uskutočnenia elektronickej aukcie.
(35) Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazané výsledkom úspešnej elektronickej aukcie; po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaného úspešnému účastníkovi elektronickej aukcie ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosti o vydanie povolenia ostatných účastníkov elektronickej aukcie. Úspešný účastník elektronickej aukcie sa môže určiť aj pre ďalšie sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, ak úspešne absolvuje elektronickú aukciu vyhlásenú pre obsadenie príslušného sídla.
(36) Podrobnosti o východiskovej cene, dokladoch a listinách prikladaných k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vyhlásení lehoty na podanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, rozsahu požiadaviek na odbornú spôsobilosť osoby, ktorá môže byť vymenovaná za člena komisie, výzve na účasť v elektronickej aukcii, finančnej zábezpeke, podmienkach jej úhrady, vrátenia alebo prepadnutia v prospech ministerstva zdravotníctva, kritériách hodnotenia a spôsobe ich vyhodnotenia, kvantifikácii charakteristických parametrov alebo hodnôt kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b), maximálnom počte bodov, ktoré je možné dosiahnuť po vyhodnotení jednotlivých kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) a spôsobe priraďovania počtu bodov k týmto jednotlivým kritériám, uskutočnení elektronickej aukcie, cenových ponukách účastníkov elektronickej aukcie a podmienkach a spôsobe ich predkladania, maximálnej hodnote a minimálnej hodnote, o ktorú môže účastník elektronickej aukcie jednorazovo zmeniť cenovú ponuku tak, aby bola prijatá, o spôsobe určenia maximálnej hodnoty a minimálnej hodnoty, údajoch súvisiacich s priebehom elektronickej aukcie, ktoré môžu účastníci elektronickej aukcie sledovať počas jej trvania, predlžení a ukončení elektronickej aukcie, výsledku elektronickej aukcie, podmienkach, za ktorých elektronická aukcia a účastník elektronickej aukcie úspešní, o zrušení elektronickej aukcie a vzor dotazníka podľa § 13 ods. 8 písm. l) na účel vyhodnotenia kritérií hodnotenia podľa odseku 6 písm. b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17c až 17g znejú:
17c) § 116 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z. z.
12
17d) § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
17e) Zákon č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17f) Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
17g) § 13 a 14 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z. “.
7.§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak zaniká povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby uplynutím doby platnosti podľa § 20 písm. c), nové povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v príslušnom sídle stanice záchrannej zdravotnej služby musí nadobudnúť právoplatnosť najneskôr v posledný deň doby platnosti predchádzajúceho povolenia a doba platnosti nového povolenia musí bezprostredne nadväzovať na dobu platnosti predchádzajúceho povolenia.“.
8.V § 17b ods. 3 sa slová „výberovom konaní“ nahrádzajú slovami „elektronickej aukcii“.
9.V § 17c ods. 1 prvej vete sa slová „výberového konania“ nahrádzajú slovami „elektronickej aukcie“.
10.V § 17d ods. 3 sa slová „výberovom konaní“ nahrádzajú slovami „elektronickej aukcii“.
11.V § 18 ods. 2 sa slová „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22) (ďalej len „úrad pre dohľad“) nahrádzajú slovami „úradu pre dohľad22)“.
12.V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú čiarka a tieto slová: „ak v ďalšej vete nie je ustanovené inak.“.
13.V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, je povinný ministerstvu zdravotníctva podať žiadosť o zrušenie povolenia najmenej osem mesiacov pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť.“.
14.V § 20 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
15.V § 20 písm. b) sa na konci nahrádza bodka čiarkou a pripája sa toto slovo: „alebo“.
16.§ 20 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) uplynutím doby platnosti povolenia, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
17.V § 22 písm. a) sa slová „správy o výsledku výberového konania 14 ods. 10),“ nahrádzajú slovami „zápisnice o výsledku elektronickej aukcie (§ 14 ods. 26, 32 a 33)“.
13
18.V § 23 sa číslica „90“ nahrádza číslicou „120“ a slová „výberového konania“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej aukcie“.
19.V § 23 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „tým nie dotknuté ustanovenia podľa § 14 ods. 7 a 8 a § 15 ods. 4“.
20.V § 25 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) dobu platnosti povolenia; ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, aj prvý deň a posledný deň platnosti povolenia,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
21.V § 25 písmeno f) znie:
„f) typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby 11 ods. 1 písm. a)] a sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby,14a) ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby; v rámci sídla sa uvádza názov obce alebo mestskej časti a presná adresa stanice záchrannej zdravotnej služby,“.
22.V § 38 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „okrem § 14 ods. 27 a 28“.
23.Za § 102p sa vkladá § 102q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 102q
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2015
(1)Konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa právoplatne neskončili do 30. júna 2015, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2015; na tieto konania sa vzťahujú požiadavky podľa § 15 ods. 4 v znení účinnom od 1. júla 2015. Výberové konania na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa neskončili do 30. júna 2015, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2015; súčasne platia požiadavky podľa § 15 ods. 4 účinného od 1. júla 2015.
(2)Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2015 zostávajú v platnosti do uplynutia doby ich platnosti.
(3)Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 14 ods. 36 v znení účinnom od 1. júla 2015 vydá ministerstvo zdravotníctva tak, aby nadobudol účinnosť 1. júla 2015.“.
24.§ 103 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
14
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) a ac), ktoré znejú:
„ab) do 15 dní od doručenia žiadosti vydáva písomnú správu vo veci správnych deliktov a sankcií52aaa) na účel hodnotenia vhodnosti účastníka elektronickej aukcie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
ac) uskutočňuje elektronickú aukciu na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.52aab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52aaa a 52aab znejú:
52aaa) § 13 ods. 8 písm. j) prvý bod zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.
52aab) § 14 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
2. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) do 15 dní od doručenia žiadosti vydáva písomnú správu vo veci správnych deliktov a sankcií podľa osobitného predpisu53b) na účel hodnotenia vhodnosti účastníka elektronickej aukcie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:
53b) § 13 ods.3 8 písm. j) prvý bod zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
15
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) do 15 dní od doručenia žiadosti vydáva písomnú správu vo veci správnych deliktov a sankcií podľa osobitného predpisu41be) na účel hodnotenia vhodnosti účastníka elektronickej aukcie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41be znie:
41be) § 13 ods. 8 písm. j) druhý bod zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vymenovania člena komisie podľa osobitného predpisu29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 14 ods. 27 a 28 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.
Doterajší odkaz 29a a poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa označujú ako odkaz 29aa a poznámka pod čiarou k odkazu 29aa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.