NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
NÁVRH
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. a ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 74 ods. 1 sa na konci vety za slovo „hlasovaním“ dopĺňajú slová „tak, že 75 poslancov je volených podľa zásad pomerného zastúpenia a 75 poslancov je volených podľa zásad väčšinového systému“.
2.V čl. 86 písm. i) sa slová „troch členov“ nahrádzajú slovami „jedného člena“.
3.V čl. 96 ods. 2 znie:
„(2) Prezident republiky vyhlási konanie referenda vždy tak, aby sa vykonalo v deň volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.“.
4.Čl. 97 sa vypúšťa.
5.Čl. 98 znie:
„Čl. 98
Návrhy prijaté v referende vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“.
6.V čl. 102 ods. 1 písm. t) sa slová „troch členov“ nahrádzajú slovami „jedného člena“.
7.V čl. 119 písm. m) sa vypúšťajú slová a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky“.
8.V čl. 141a odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Súdna rada Slovenskej republiky sa skladá z deviatich členov, ktorými sú
a)piati členovia, volení a odvolávaní v priamych voľbách tajným hlasovaním občanmi, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky,
b)dvaja členovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
c)jeden člen, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
d)jeden člen, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
(2) Za člena Súdnej rady Slovenskej republiky možno ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná a má vysokoškolské právnické vzdelanie a minimálne 15 rokov praxe v právnickom povolaní.
(3) Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. istú osobu možno zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. istá osoba môže byť zvolená za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.“.
9.v čl. 141a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Pri predčasnom skončení výkonu funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 písm. a) menuje na zvyšok funkčného obdobia nového člena Súdnej rady Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky. Pri predčasnom skončení výkonu funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa ods. 1 písm. b) d) menuje alebo volí nového člena Súdnej rady Slovenskej republiky na zvyšok funkčného obdobia orgán podľa ods. 1 psím. b) – d).
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
10.V čl. 141a ods. 6 sa za slová „Súdnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „o ich odvolávaní a dopĺňaní,“.
11.Za čl. 154c sa vkladá čl. 154d, ktorý znie:
„Čl. 154d
Členstvo členov Súdnej rady Slovenskej republiky ustanovených do funkcie podľa doterajších predpisov zanikne ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.