Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) bol zriadený zákonom SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky, a to ako právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do Obchodného registra. Fond vznikol dňa 28. júna 1991.
Úloha fondu vyplýva z realizácie reformy ekonomiky spočívajúcej v zmene plánovaného hospodárstva založeného na princípe jednotného socialistického vlastníctva na trhovú ekonomiku založenú na pluralite vlastníctve a voľnej hospodárskej súťaži. Základným predpokladom vytvorenia reálnej trhovej ekonomicky bola transformácia dovtedajšieho, prakticky monopolného štátneho vlastníctva výrobných prostriedkov na vlastníctvo súkromné. Proces odštátnenia, privatizácie a konštituovanie súkromných vlastníkov bolo nielen východiskom pre radikálnu zmenu dovtedajších vlastníckych pomerov, ale aj základnou podmienkou prechodu ekonomiky od centrálneho a administratívno-direktívneho riadenia na typ modernej a produktívnej trhovej ekonomiky. Za týmto účelom bolo nevyhnutné vytvoriť inštitúciu, do značnej miery nezávislú od ostatných orgánov štátnej správy, ktorá by realizovala túto transformáciu vlastníckych vzťahov.
Hlavným poslaním fondu je predovšetkým zabezpečovanie realizácie procesu privatizácie a vykonávanie s tým spojených majetkových a finančných operácií. Samotný proces privatizácie sa vykonáva podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevodu majetku štátu“), a to na základe rozhodnutia o privatizácii. Ktoré obsahuje konkrétne podmienky, rozsah a spôsob privatizácie. V rámci tohto procesu fond preberá na seba majetok bývalých štátnych podnikov a iných štátnych organizácií (privatizovaný majetok) a v súlade so schválenými privatizačnými projektmi vkladá tento majetok do novo založených obchodných spoločností alebo ho prevádza do vlastníctva fyzických osôb alebo právnických osôb. Majetok fondu netvorí iba privatizovaný majetok, ale napríklad aj zisk z účasti na podnikaní
obchodných spoločností, na ktorých podnikaní sa fond zúčastňuje. Príkladný výpočet majetku fondu je uvedený v ustanoveniach § 28 zákona o podmienkach prevodu majetku štátu, ktorý zároveň taxatívne stanovuje aj spôsob a podmienky použitia tohto majetku.
Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu stanovil výraznú finančnú nezávislosť fondu. Náklady spojené so svojou činnosťou fond uhrádza zo svojho majetku, a to v rámci rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky. Príjmy a výdavky fondu netvoria súčasť štátneho rozpočtu.
V rámci špeciálneho postavenia a kompetencií fondu v procese privatizácie fond vyporaidava aj nároky oprávnených osôb, ktorým bolo odňaté vlastnícke právo k privatizovanému majetku alebo jeho časti postupom porušujúcim všeobecne uznávané ľudské práva a slobody.
Prijatím zákona č. 160/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov bola pôsobnosť fondu rozšírená aj o zabezpečenie činnosti spojených s prevodom zaknihovaných cenných papierov ponúknutých bezodplatne fondu. Zámerom takéhoto rozšírenia pôsobnosti fondu bolo odstránenie stavu, ktorý vznikol ako výsledok vyfakturovania poplatkov za vedenie účtov majiteľov Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky, a.s., a to vytvorením legislatívnej možnosti pre majiteľov (fyzické osoby) cenných papierov zbaviť sa týchto cenných papierov, ak prejavia ich majitelia takýchto záujem. Fond v rámci svojej rozšírenej pôsobnosti nadobúda cenné papiere od fyzických osôb, ktoré o ne nemajú záujem a vyporiadava ich záväzky spojené s evidenciou týchto cenných papierov.
Ako vyplýva aj z vyššie uvedeného, fond je koncipovaná ako právnická osoba sui generis s osobitnými kompetenciami predovšetkým na úseku privatizácie štátneho majetku. Keďže fondu vznikajú pri uskutočňovaní činností na základe zákona o podmienkach prevodu majetku štátu práva a povinnosti, je súčasne oprávnený domáhať sa svojich práv na súde alebo iných príslušných orgánoch a môže byť žalovaný za nesplnenie svojich záväzkov alebo iných povinností, za ktorých porušenie zodpovedá celým svojim majetkom.
Napriek značnej samostatnosti fondu, zákon o podmienkach prevodu majetku štátu zabezpečuje aj nevyhnutnú mieru ingerencie najvyšších štátnych orgánov do zloženia orgánov fondu a do jeho činnosti. Fond je pod priamym dohľadom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej predkladá na schválenie, po prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky, svoj
rozpočet, návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona o podmienkach prevodu majetku štátu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o svojej činnosti. Vláda Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva, na návrh ministra hospodárstva, predsedu a členov výkonného výboru fondu. Predsedu a členov dozornej rady fondu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Štruktúra orgánov fondu prešla v roku 2010 zásadnou zmenou. Prijatím zákona č. 38/2010 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, boli s účinnosťou od 1.7.2010 orgány fondu zúžené na výkonný výbor ako najvyšší orgán fondu a dozornú radu. Výkonný výbor je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu, v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom fondu, pričom na platnosť právnych úkonov fondu je potrebný podpis vždy dvoch členov výkonného výboru fondu. Výkonný výbor pozostáva z piatich členov, dozorná rada sa skladá z troch člnov a dozerá na činnosť a hospodárenie fondu a výkonného výboru z pohľadu ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom fondu. Vnútornú organizáciu fondu upravuje organizačný poriadok, ktorý stanovuje najmä funkčnú náplň, koordináciu a kompetenčné vzťahy vo vnútri fondu a vo vzťahu k ďalším subjektom.
Vzhľadom k tomu, že fond zrealizoval rozhodujúcu časť rozhodnutí o privatizácii majetku štátu a značná časť majetku štátu bola počas existencie fondu prevedená do vlastníctva súkromnoprávnych subjektov, možno konštatovať, že fond splnil svoje poslanie.
Právnym základom pre zrušenie fondu je ustanovenie § 40a zákona o podmienkach prevodu majetku štátu, ktoré predpokladá, že o ukončení činnosti fondu, jeho likvidácii a o spôsobe použitia zostatku na účte fondu rozhodne Národná rada Slovenskej republiky zákonom. Žiaden právny predpis nestanovuje časový horizont, v ktorom by malo dôjsť k zrušeniu fondu a súčasne žiaden právny predpis nestanovuje ako podmienku zrušenia fondu úplné ukončenie procesu privatizácie. Neexistuje teda žiadna prekážka brániaca zrušeniu fondu v čase, keď privatizačný proces nebude ešte úplne ukončený.
V súvislosti s ukončením činnosti fondu zákon o podmienkach prevodu majetku štátu stanovuje, že fond bude zrušeným pričom o likvidácii fondu a o spôsobe použitia zostatkov na účte fondu rozhodne Národná rada Slovenskej republiky zákonom. Pod likvidáciou síce možno vo všeobecnosti rozumieť proces, na ktorý sa primerane vzťahuje § 70 a nasl.
Obchodného zákonníka a ktorého cieľom je uspokojenie nárokov veriteľov a následný zánik likvidovaného subjektu bez právneho nástupcu, s prihliadnutím na osobitné postavenie a činnosti fondu vykonávané vo verejnom záujme, nemožno aplikovať pri jeho zrušení štandardný postup likvidácie podľa Obchodného zákonníka. S ohľadom na osobitný charakter postavenia a úloh fondu a potrebu zachovania kontinuity niektorých činností fondu sa ako najvhodnejšie javí zrušenie fondu bez likvidácie a súčasne určenie právneho nástupcu fondu, ktorý kontinuálne vstúpi do všetkých práv, povinností a záväzkov fondu. V rámci takéhoto postupu nič nebráni tomu, aby fond do času nadobudnutia účinnosti zákona o zrušení fondu pokračoval vo výkone svojej činnosti, realizoval schválené privatizačné projekty, uplatňoval a vymáhal si svoje pohľadávky, plnil svoje záväzky, aby tak v konečnom dôsledku maximálne zredukoval rozsah majetku, práv a záväzkov, ktoré podľa zákona o zrušení fondu prejdú na štát, za ktorý bude konať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Vzhľadom k tomu, že niektoré otázky činnosti fondu v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky upravené v rôznych právnych predpisoch, v súvislosti so zrušením fondu je nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom novelizovať niektoré právne predpisy. Vychádzajúc z predpokladu, že aj po zrušení fondu bude potrebné vykonávať činnosť v oblasti privatizácie, je nevyhnutné prijať takú právnu úpravu, ktorá vytvorí podmienky na pokračovanie v privatizačnom procese majetku štátu určeného na privatizáciu, a to predovšetkým zodpovedajúcou novelou zákona o podmienkach prevodu majetku štátu. V tejto súvislosti sa navrhuje aj zachovanie možnosti použitia majetku, ktorý prejde na štát na účely uvedené v § 28, a to vrátane použitia tohto majetku na výplatu premlčaných nárokov na výplatu dlhopisov. Nevyhnutné je novelizovať aj ďalšie zákony, viď osobitnú časť.
Predkladaný návrh zákona o zrušení fondu za cieľ predovšetkým zrušenie fondu a prechod jeho pôsobnosti na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, prechod majetku fondu na štát, za ktorý bude konať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako organizačná zložka štátu, prechod všetkých práv a povinnosti fondu na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko bude potrebné, aby zamestnanci v nevyhnutnom počte pokračovali vo svojej práci na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného návrhu zákona je súčasne aj novelizácia príslušných súvisiacich právnych predpisov v súvislosti so zrušením fondu a prechodom jeho pôsobností na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Vplyv navrhovaných zmien na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov predkladanej k tomuto návrhu zákona.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nie je v rozpore s právom Európskej únie.
B.Všeobecná časť
K Čl. I
K § 1
Na základe ustanovenia § 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevodu majetku štátu“) sa navrhuje zrušiť Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) zákonom ku dňu účinnosti tohto zákona.
Vzhľadom na špecifické postavenie a úlohy fondu, ktorý pri výkone svojej pôsobnosti koná vo verejnom záujme, návrh zákona predpokladá zrušenie fondu bez likvidácie. Súčasne sa univerzálnym právnym nástupcom stane štát, na ktorý prejde všetok majetok fondu, vrátane majetkových účastí fondu v obchodných spoločnostiach a cenných papierov.
Je založená príslušnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na hospodárenie so všetkým majetkom, ktorý zo zrušeného fondu prejde na štát, alebo ktorý bude po účinnosti tohto zákona rozhodnutím o privatizácii určený k prevodu majetku štátu a za týmto účelom bude prevedený do správy ministerstva.
Čo sa týka práv a záväzkov fondu existujúcich ku dňu zrušenia fondu, vrátane pracovnoprávnych vzťahov, tieto kontinuálne prejdú na štát. V dôsledku univerzálnej právnej sukcesie štát vstúpi aj do všetkých súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaní, ktorých účastníkom bol fond. V právnych vzťahoch, do ktorých vstúpi štát namiesto fondu, bude za štát konať ministerstvo.
K § 2
Vychádzajúc z predpokladu, že ku dňu zrušenia fondu nebudú zrealizované všetky rozhodnutia o privatizácii, pričom je nevyhnutné, aby sa v niektorých činnostiach fondu zabezpečilo kontinuálne pokračovanie, navrhuje sa, aby doterajšia pôsobnosť fondu bola prevedená na ministerstvo.
Ministerstvu bude súčasne zverená aj správa majetku, ktorý prejde z fondu na štát a ako príslušná organizačná zložka štátu bude vystupovať v mene štátu vo všetkých právnych vzťahoch, do ktorých po zrušení fondu vstúpi štát.
K § 3
Majetok fondu, ktorý ku dňu zrušenia prejde na štát, bude protokolárne odovzdaný predsedom výkonného výboru fondu a prevzatý ministrom hospodárstva. Súpis majetku bude súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu. V prípade nehnuteľnosti musí protokol obsahovať aj všetky údaje potrebné pre zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
K § 4
V zmysle § 40a zákona o podmienkach prevodu majetku štátu možno o spôsobe použitia zostatku na účte fondu rozhodnúť len zákonom. Na základe tohto ustanovenia sa navrhuje, aby s týmito finančnými prostriedkami, ako aj s finančnými prostriedkami z výnosov z predaja privatizovaného majetku a zo zisku z účasti štátu v obchodných spoločnostiach, bolo aj naďalej z dôvodu zachovania kontinuity a špecifík privatizačného projektu nakladané samostatne, aby netvorili súčasť štátneho rozpočtu a boli používané najmä k uspokojovaniu záväzkov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s privatizačným procesom. V dôsledku uvedeného tak zostane zachovaná doterajšia, fondom zavedené evidencia účtovníctva, ktorá bude oddelená od účtovníctva kapitoly ministerstva a od evidencie štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív.
K § 5
Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie parlamentnej kontroly nad hospodárením s majetkom štátu určenom na privatizáciu. Kontrolu bude Národná rada Slovenskej republiky vykonávať v rámci prerokovania štátneho záverečného účtu, ktorého návrh predkladá vláda najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Správa o stave a použití majetku, ktorý ministerstvo spravuje podľa tohto zákona a finančných prostriedkov vedených na osobitnom mimorozpočtovom účte bude obdobným dokumentom, ako výročná správa a účtovná závierka zostavovaná fondom do času jeho zrušenia.
K § 6
Ustanovenie je generálnou klauzulou, ktorá stanovuje, že pod výrazom Fond národného majetku Slovenskej republiky používanom v iných právnych predpisoch sa nadobudnutím účinnosti tohto zákona rozumie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, na ktoré prejde pôsobnosť zrušeného fondu.
K Čl. II
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o majetkovej účasti fondu a zachovaní majetkovej účasti fondu pri privatizácii podniku alebo jeho časti, nakoľko všetky majetkové účasti fondu na podnikaní právnických osôb zrušením fondu prejdú na štát. Postup pri privatizácii majetkovej účasti štátu a zachovaní majetkovej účasti štátu je predmetom úpravy ustanovenia § 10 ods. 2 a § 10 ods. 4.
K bodu 3
V pôvodnom znení § 10 ods. 10 písm. a) je upravená možnosť uložiť nadobúdateľovi privatizovaného majetku povinnosť zabezpečiť účasť zamestnancov privatizovaného podniku na jeho privatizácii presadením vydania zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou založenou fondom. Vzhľadom k tomu, že po zrušení fondu prejde oprávnenie založiť v rámci procesu privatizácie akciovú spoločnosť na ministerstvo konajúce v mene štátu, navrhuje sa rozšíriť toto ustanovenie o prípad založenia akciovej spoločnosti ministerstvom.
K bodu 4
Podľa doterajšej právnej úpravy ku dňu zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku prechádzal tento majetok do vlastníctva fondu. Keďže majetok fondu prejde okamihom jeho zrušenia na štát, navrhuje sa, aby okamihom zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku určeného na privatizáciu, prešiel majetok do vlastníctva štátu a správy
ministerstva, ktoré s ním následne naloží v súlade s rozhodnutím o privatizácii podľa tohto zákona.
K bodom 5, 6, a 7
Prechod majetku fondu po jeho zrušení na štát si vyžiada aj úpravu účelového použitia tohto majetku spravovaného ministerstvom. Navrhované ustanovenia upravujú práve účelové použitie takéhoto majetku výlučne v súlade s týmto zákonom.
K bodom 8 a 9
Navrhované znenie § 19a upravuje možnosť uloženia pokuty nadobúdateľovi privatizovaného majetku. Zároveň sa dopĺňa nový odsek zakladajúci pôsobnosť správneho poriadku na ukladanie týchto pokút, nakoľko v opačnom prípade by mohlo dochádzať k nejasnostiam ohľadne procesného postupu pri ukladaní pokuty.
K bodom 10 a 11
Navrhuje sa vypustenie názvu piatej časti zákona označenej ako „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ a zároveň vypustenie ustanovenia definujúceho fond a jeho postavenie, keďže v dôsledku zrušenia fondu pôjde o nadbytočné ustanovenia.
K bodu 12
V tomto ustanovení sa uvádza výpočet spôsobov použitia majetku fondu, ktorý prešiel na štát a majetku, s ktorým ministerstvo na základe tohto zákona hospodári. Oproti pôvodnej úprave účelového použitia majetku fondu došlo k vypusteniu niektorých ustanovení, s ohľadom na aktuálny skutkový a právny stav.
Z navrhovaného ustanovenia vyplýva, že majetok určený na privatizáciu bude naďalej používaný k prevodu do vlastníctva jednotlivých nadobúdateľov privatizovaného majetku a posilnenie finančných zdrojov pre určité, presne vymedzené spoločensko-ekonomicky vymedzené činnosti. Obdobne sa navrhuje upraviť aj použitie majetku, ktorý prejde na štát odstúpením od zmluvy s nadobúdateľom privatizovaného majetku.
Predmetom úpravy aj podmienky a postup pri zrušené alebo zmene rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu, ktorý vychádza z pôvodnej právnej úpravy pojednávajúcej o oprávneniach fondu v takýchto prípadoch.
K bode 13 a 14
Vzhľadom k tomu, že sa navrhuje, aby systém prechodu majetku, ktorý byť predmetom privatizácie z príslušného štátneho podniku na orgán realizujúci privatizačné rozhodnutie, zostal zachovaný aj po zrušení fondu, je v tejto súvislosti nevyhnutné upraviť aj oprávnenie ministerstva nakladať s majetkom, ktorý podľa tohto zákona prejde do správy ministerstva. Ministerstvu tak zverené oprávnenia na realizáciu právnych úkonov týkajúcich sa privatizovaného majetku, ktoré sú vymenované v ods. 2 až 8.
Nakoľko činnosť fondu spočívajúca v bezodplatnom prevode cenných papierov z fyzických osôb na fond nie je doposiaľ ukončená, navrhuje sa, aby ministerstvo prevzalo oprávnenia fondu aj v tejto oblasti, t.j. aby napríklad uzatváralo zmluvy s fyzickými osobami o prevode cenných papierov, vykonávalo právne úkony súvisiace s prevodom. O spôsobe naloženia s takto nadobudnutými cennými papiermi rozhodne vláda.
K bodu 15
V súvislosti so zrušením fondu sa vypúšťajú ustanovenia upravujúce pôsobnosť a zloženie výkonného výboru fondu, dozornú radu fondu a ustanovenie o ukončení činnosti fondu.
K Čl. III
K bodom 1 a 2
Vypúšťa sa ustanovenie o fonde v súvislosti so subjektmi, ktoré a vykazujú v ústrednej správe, keďže ministerstvo, na ktoré prejde pôsobnosť fondu je obsiahnuté v kategórii štátnych rozpočtových organizácií 3 ods. 2) a rovnako aj v súvislosti s tými subjektmi, ktoré povinné prerokovať s Ministerstvom financií Slovenskej republiky návrhy svojich rozpočtov pred ich prerokovaním vo svojich orgánoch (§ 14 ods. 7).
K bodu 3
Navrhuje sa, aby ustanovenie upravujúce zákaz ručenia rozpočtových a príspevkových organizácií za zaplatenie zmenky, vystavovanie, nadobúdanie a prijímanie zmenky, bolo rozšírené o výnimku, na základe ktorej by ministerstvo bolo spod tohto zákazu vyňaté, a to v rozsahu oprávnení ministerstva podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu, keďže v dôsledku zrušenia fondu prejde na ministerstvo pôsobnosť v oblasti vystavovania zmenky pri zabezpečovaní finančnej náhrady voči oprávneným osobám, ktorých nárok vyplýva zo
zákona o mimosúdnych rehabilitáciách. Navrhovanou právnou úpravou byť kontinuálne zachovaný proces vystavovania a výplaty domicilovaných zmeniek na základe aktuálnych zmluvných vzťahov fondu, do ktorých vstúpi štát ako univerzálny nástupca zastúpený ministerstvom.
K Čl. IV
K bodu 1
Fond je v súlade s ustanovením § 2 ods. 11 jedným z akcionárov burzy cenných papierov. V dôsledku zrušenia fondu však prejde všetok majetok a všetky práva fondu na nástupnícky subjekt. Keďže zákon stanovuje, že akcionárom burzy môžu byť len taxatívne vymenované subjekty, navrhuje sa, aby bol okruh týchto subjektov rozšírený, resp. upravený o nástupnícky subjekt fondu.
K Čl. V
K bodom 1 – 5
S ohľadom na zrušenie fondu sa vypúšťa ustanovenie o fonde ako klientovi Štátnej pokladnice 2a) a v tejto súvislosti sa upravujú a nahrádzajú aj odkazy na klientov Štátnej pokladnice v ostatných ustanoveniach.
K bodu 6
V súvislosti so zrušením fondu je nevyhnutné upraviť aj toto ustanovenie, podľa ktorého boli práve prostriedky vedené na účte fondu, ako klienta Štátnej pokladnice, vyňaté spod výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu podľa zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov. V záujme zachovania rovnakých práv veriteľov fondu sa preto navrhuje doplniť toto ustanovenie o výnimku, ktorá by sa vzťahovala na osobitný, mimorozpočtový účet ministerstva tak, aby prostriedky na tomto osobitnom účte ministerstva podliehali výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu.
K Čl. VI
K bodom 1 a 2
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje vypustiť ustanovenie o fonde ako subjekte, voči ktorému vykonával kontrolné právomoci Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
K Čl. VII
Navrhuje sa vypustiť pôvodná úprava konfliktu záujmov, podľa ktorej zamestnanec fondu nesmie byť členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
K Čl. VIII
V dôsledku zrušenia fondu sa navrhuje vypustiť ustanovenie pojednávajúce o tom, že jedným zo zdrojov Enviromentálneho fondu sú príspevky poskytnuté z fondu.
K Čl. IX
V dôsledku zrušenia fondu sa navrhuje vypustiť ustanovenie pojednávajúce o tom, že jedným zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania sú príspevky poskytnuté z fondu.
K Čl. X
Keďže podľa pôvodnej právnej úpravy je Národná rada Slovenskej republiky oprávnená požadovať informácie aj od predsedu výkonného výboru fondu o otázkach patriacich do pôsobnosti fondu, navrhuje sa vypustenie tohto oprávnenia Národnej rady Slovenskej republiky voči predsedovi výkonného výboru fondu.
K Čl. XI
K bodu 1
Keďže doposiaľ bol od dane oslobodené plnenie poskytnuté fyzickej osobe fondom pri bezodplatnom prevode zaknihovaných cenných papierov podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu, navrhuje sa, aby bolo toto plnenie od dane oslobodené, aj keď bude poskytované ministerstvom po zrušení fondu.
K bodu 2
Predmetom dane fondu ako daňovníka boli iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43. Keďže úprava predmetu dane daňovníka, ktorým je ministerstvo, je obsiahnutá v ods. 2 a ods. 3 tohto ustanovenia, navrhuje sa vypustenie zmienky o fonde z ustanovenia pojednávajúceho o predmete dane vo vzťahu k fondu.
K bodu 3-5
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje vypustiť zmienku o fonde v súvislosti s výpočtom základu dane 17 ods. 4), s lehotou na podanie daňového priznania 41 ods. 1) a výberom dane (§ 43 ods. 3 písm. i) a ods. 6 písm. c)).
K Čl. XII
V dôsledku zrušenia fondu sa navrhuje vypustiť zmienka o fonde v súvislosti s pôsobnosťou tohto zákona vo vzťahu k zamestnancom fondu.
K Čl. XIII
V dôsledku zrušenia fondu sa navrhuje vypustiť zmienka o fonde v súvislosti s výnimkou pri osvedčovaní podpisov prevodcu na zmluvách vo vzťahu k fondu.
K Čl. XIV
K bodu 1
V ustanovení pojednávajúcom o maximálnej dohodnutej cene bytu a pozemkov, ak sa byt prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo fondu sa navrhuje vypustiť zmienka o fonde.
K bodu 2 a 3
V dôsledku zrušenia fondu a prechodu majetku fondu na štát sa navrhuje upraviť ustanovenia pôvodne pojednávajúce o bytoch vo vlastníctve fondu.
K Čl. XV
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje vypustiť úprava obmedzení štátnych zamestnancov vo vzťahu k fondu a právnickým osobám s majetkovou účasťou fondu.
K Čl. XVI
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje vypustiť úprava obmedzení profesionálnych vojakov vo vzťahu k fondu a právnickým osobám s majetkovou účasťou fondu.
K Čl. XVII
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje vypustiť úpravu týkajúcu sa zákazu prijímania darov a iných bezodplatných plnení politickými stranami zo strany fondu.
K Čl. XVIII
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje vypustiť úprava obmedzení príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vo vzťahu k fondu.
K Čl. XIX
V súvislosti so zrušením fondu sa vypúšťa zmienka o spolupráci Slovenského pozemkového fondu s fondom.
K Čl. XX
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje začleniť medzi zdroje financovania Fondu na podporu vzdelávania príspevky ministerstva podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu namiesto príspevkov doposiaľ poskytovaných fondom.
K Čl. XXI
V súvislosti so zrušením fondu sa navrhuje, aby boli primerane upravené aj podmienky poskytovania peňažných náhrad povinnej osobe.
K Čl. XXII
Navrhuje sa účinnosť zákona, a to tak, že zákon nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015, s výnimkou ustanovenia o spísaní protokolu, pri ktorom sa z vecných a časových dôvodov navrhuje, aby nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia zákona.