NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)Zrušuje sa Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).
(2)Dňom zrušenia fondu prechádza všetok majetok fondu na štát.
(3)Dňom zrušenia fondu vstupuje štát do všetkých práv a povinností fondu vyplývajúcich z právnych vzťahov, vrátane pracovnoprávnych vzťahov, ktorých účastníkom bol fond.
§ 2
(1)Pôsobnosť fondu prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)Majetok, ktorý prešiel na štát podľa § 1 ods. 2, spravuje ministerstvo.
(3)V právnych vzťahoch, do ktorých vstúpil štát podľa § 1 ods. 3, koná v mene štátu ministerstvo.
§ 3
O odovzdaní a prevzatí majetku, ktorý prechádza na štát podľa § 1 ods. 2 sa spíše protokol podpísaný predsedom výkonného výboru fondu a ministrom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je súpis tohto majetku. Pri nehnuteľnostiach, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností, obsahuje protokol aj údaje nevyhnutné pre zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov1.
§ 4
Finančné prostriedky fondu, ktoré prejdú na štát a finančné prostriedky z výnosov z predaja privatizovaného majetku a zo zisku z účasti na podnikaní obchodných spoločností podľa osobitného predpisu2, sú vedené na osobitnom mimorozpočtovom účte ministerstva.
1 Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2 Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
§ 5
(1)Ministerstvo predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a použití majetku, ktorý ministerstvo spravuje podľa § 2 ods. 2 a finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte ministerstva podľa § 4.
(2)Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o postupe privatizácie a o stave a použití finančných prostriedkov vedených na osobitnom účte podľa § 4 ako samostatnú prílohu k štátnemu záverečnému účtu.
§ 6
Kde sa v iných právnych predpisoch používa pojem „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona č. 17/1993 Z. z., zákona č. 172/1993 Z. z., zákona č. 278/1993 Z. z., zákona č. 60/1994 Z. z., zákona č. 172/1994 Z. z., zákona č. 244/1994 Z. z., zákona č. 369/1994 Z. z., zákona č. 374/1994 Z. z., zákona č. 190/1995 Z. z., zákona č. 304/1995 Z. z., zákona č. 4/1996 Z. z., zákona č. 56/1996 Z. z., zákona č. 322/1996 Z. z., zákona č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009Z. z., zákona č. 38/2010Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 a zákona č. 286/2012 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo majetkovej účasti fondu“.
2.V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo fond“.
3.V § 10 ods. 10 písm. a) sa za slová „presadením vydania zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou založenou Fondom národného majetku Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo ministerstvom podľa tohto zákona“.
4.V § 11 ods. 2 prvá veta znie: „Uplynutím dňa, ku ktorému bol podnik zrušený alebo bola vyňatá časť majetku podniku, prechádza privatizovaný majetok do správy ministerstva.“.
5.V § 12 ods. 1 znie:
„(1) Majetok, ktorý prejde na ministerstvo podľa tohto zákona, možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.“.
6.V § 12 ods. 2 prvá veta znie: „Majetok, ktorý prejde na ministerstvo podľa tohto zákona, sa môže použiť v súlade s rozhodnutiami o privatizácii na tieto spôsoby privatizácie:“
7.V § 12 ods. 3 sa vypúšťa.
8.V § 19a ods. 9 prvá a a druhá veta znie: „V prípade nesplnenia niektorej z povinností vyplývajúcich pre nadobúdateľa z ustanovení § 19a môže ministerstvo uložiť nadobúdateľovi peňažnú pokutu do výšky 331 939 eur. Úhrn takto uložených pokút v jednotlivých prípadoch nesmie presiahnuť 995 817eur.“.
9.§ 19a sa dopĺňa o nový ods. 10, ktorý znie:
„(10) Na ukladanie pokút podľa ods. 9 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
10.Názov piatej časti sa vypúšťa.
11.§ 27 sa vypúšťa.
12.§ 28 znie:
㤠28
(1)Majetok, ktorý prešiel na štát podľa osobitného predpisu3 a majetok, s ktorým ministerstvo nakladá na základe tohto zákona, možno použiť na tieto účely:
a)v súlade s rozhodnutím o privatizácii
1.na spôsoby privatizácie podľa § 12 ods. 2,
2.na úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou podniku, a to aj tých, o ktorých nadobúdateľ nevedel pred uzavretím zmluvy o predaji podniku alebo časti majetku podniku podľa tohto zákona,
b)v súlade s rozhodnutím vlády
1.na plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,
2.na posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,
3.na splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má štát trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34%,
4.na podporu rozvojových programov Slovenskej republiky,
5.na plnenie štátnych záruk za bankové úvery,
6.na financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,
7.na doplnenie zdrojov v systéme zdravotníctva,
8.na posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu8ca),
9.na finančné kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu,
c)na zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je štát podľa tohto zákona,
d)v rozsahu určenom rozpočtom ministerstva na náklady spojené s činnosťou ministerstva podľa tohto zákona,
e)na poskytovane finančnej náhrady subjektom, voči ktorým mal štátny podnik alebo iná štátna organizácia zodpovednosť za vady, ak táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa,
f)na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie,
g)na nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má štát predkupné právo,
h)na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov8d) a § 47 a na úhradu nákladov reštitučných súdnych sporov a privatizačných súdnych sporov, ktoré je povinné uhradiť ministerstvo, prípadne na úhradu súvisiacich škôd spôsobených ministerstvom,
i)na úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu8e),
j)na úhradu nákladov spojených so splatením dlhopisov a ich výnosov podľa tohto zákona podľa tohto zákona; pričom ministerstvo je oprávnené uhrádzať tieto náklady aj po premlčaní právna výplatu menovitých hodnôt dlhopisov a ich výnosov,
3 Zákon č. .../2013 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
k)na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy vrátane nákladov na uspokojenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov alebo na uzatváranie zmlúv o nájme takto získaného majetku,
l)na nakladanie s majetkovými účasťami štátu, ktoré prešli na štát podľa tohto zákona a neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii a ktoré štát nadobudol ako akcionár alebo spoločník,
m)na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na Fond národného majetku Slovenskej republiky alebo na ministerstvo fyzickými osobami a nákladov spojených s ich nadobudnutím a prevodom na iné osoby a na úhradu záväzkov zo zmlúv uzavretých podľa § 29 ods. 11,
n)na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný predpis8ga).
(2)Ministerstvo spravuje po zúčtovaní podľa tohto odseku aj finančné prostriedky, ktoré podľa osobitných predpisov4) príjmom osobitného účtu ministerstva. Ministerstvo vykonáva pravidelné ročné zúčtovanie príjmov podľa predchádzajúcej vety a výdavkov ministerstva podľa odseku 1 písm. b) a i), vždy do konca februára nasledujúceho roka.
(3)Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zrušiť vláda, ak
a)majetok štátu v správe ministerstva podľa tohto zákona alebo jeho majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb nebolo možné privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii alebo podľa schváleného privatizačného projektu,
b)ministerstvo odstúpilo od zmluvy (§ 14).
(4)Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zmeniť vláda, ak
a)ministerstvo nemohlo alebo nenaložilo s majetkom alebo majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb v plnom rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu,
b)nadobúdateľ privatizovaného majetku nemohol alebo nedodržal podmienky ustanovené v pôvodnom rozhodnutí o privatizácii alebo v schválenom privatizačnom projekte.
(5)Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo návrh na zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu predkladá ministerstvo vláde a požiada vládu o o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo o zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu.
(6)Ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o privatizácii alebo zruší alebo zmení schválený privatizačný projekt, ministerstvo naloží s majetkom alebo s majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb spôsobom, o ktorom rozhodne vláda.
(7)S majetkom určeným na privatizáciu a s majetkovými účasťami štátu v obchodných spoločnostiach, ktoré nemožno privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii, naloží ministerstva spôsobom, o ktorom rozhodne vláda.
(8)Obdobne ako v odseku 1 sa postupuje aj pri privatizovanom majetku a účasti štátu v v obchodných spoločnostiach, s ktorými prislúcha hospodáriť ministerstvu, ak na štát prešli odstúpením od zmluvy v dôsledku porušenia zmluvných povinností nadobúdateľom privatizovaného majetku.“.
4 § 15 a § 16 ods. 1 zákona č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 501/1991 Zb.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ca) znie:
„8ca) § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13.V § 29 sa vypúšťa nadpis.
14.§ 29 znie:
㤠29
(1)Ministerstvo v súlade s rozhodnutím o privatizácii nakladá s majetkom zrušených štátnych podnikov štátnych podnikov alebo iných štátnych organizácií alebo s vyňatými časťami tohto majetku, ako aj s majetkom, ktorý prešiel do správy ministerstva na základe tohto zákona. O tomto majetku vedie ministerstvo osobitnú evidenciu.
(2)Podľa rozhodnutia o privatizácii uzatvára ministerstvo v mene Slovenskej republiky zmluvy a robí iné právne úkony, a to:
a)zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, na ktoré sa zaviazal,
b)nadobúda akcie na základe svojej účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva akcionára,
c)vykonáva práva spoločníka vo svojej účasti na iných než akciových spoločnostiach,
d)podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje a znáša jeho dôsledky vo forme zisku a strát,
e)predáva akcie alebo podiely na iných než akciových spoločnostiach,
f)podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu svojej účasti na jej podnikaní, ak dôjde k jej zrušeniu,
g)uzaviera zmluvy o predaji podnikov, ich častí alebo častí ich majetku, pritom môže využiť aj verejnú súťaž,
h)predáva privatizovaný majetok na verejných dražbách,
i)prevádza privatizovaný majetok na obce, vyššie územné celky a na Slovenský pozemkový fond,
j)prevádza privatizovaný majetok na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti,
k)prenajíma na dobu určitú majetok určený na privatizáciu do doby jeho použitia na privatizáciu.
(3)Pred založením obchodnej spoločnosti podľa rozhodnutia o privatizácii ministerstvo vykoná aktualizáciu hodnoty nepeňažného vkladu. Ministerstvo môže založiť obchodnú spoločnosť aj v prípade, ak z aktualizácie vznikne požiadavka založiť obchodnú spoločnosť s inou výškou základného imania, prípadne rezervného fondu, než sa uvádza v rozhodnutí o privatizácii.
(4)V prípadoch trvalej majetkovej účasti štátu podľa tohto zákona v obchodnej spoločnosti vykonáva ministerstvo práva akcionára v akciových spoločnostiach, prípadne práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach, ak ide o zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmenu stanov spoločnosti po dohode so zakladateľom sprivatizovaného štátneho podniku.
(5)Ministerstvo môže podľa tohto zákona zakladať obchodné spoločnosti s peňažnými alebo aj s nepeňažnými vkladmi.
(6)Pri právnych úkonoch, ktoré vykonáva ministerstvo podľa odseku 2 písm. a), g) k), spolupracuje ministerstvo so zakladateľmi.
(7)Ministerstvo vyporiadava nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva k majetku došlo spôsobom upraveným v osobitnom predpise5), a to podľa časového plánu uvedeného v privatizačnom projekte vybranom rozhodnutím o privatizácii, najneskôr však do jedného roka od vydania rozhodnutia o privatizácii. Ministerstvo vyporiada tieto nároky len vtedy, ak ich oprávnené osoby uplatnia včas a ak uvedú názov a sídlo podniku, ktorý vec drží.
(8)Ministerstvo môže postúpiť svoje pohľadávky voči nadobúdateľom privatizovaného majetku verejnou súťažou alebo na základe verejnej dražby.
(9)Ak fyzická osoba ponúkne bezodplatne ministerstvu zaknihované cenné papiere, je ministerstvo povinné túto ponuku prijať a na tento účel
a)uzatvárať s fyzickými osobami zmluvy, ktorých predmetom je
1.prevod zaknihovaných cenných papierov na ministerstvo,
2.prípadné prevzatie alebo pristúpenie k záväzkom prevodcu zaplatiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov podľa osobitného zákona8i) za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu cenných papierov a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku a s registráciou prevodu v tejto evidencii8j),
3.prípadne záväzok nahradiť poplatky podľa druhého bodu, ak boli prevodcom zaplatené,
b)vykonávať právne úkony súvisiace s prevodom, prípadne prevzatím, pristúpením, náhradou podľa písm. a) a všetky práva spojené s cennými papiermi nadobudnutými podľa písm. a) prvého bodu.
(10)Ak na tom istom účte majiteľa evidované aj cenné papiere, ktorých prevod nie je predmetom zmluvy podľa ods. 9 písm. a), táto zmluva, okrem náležitostí podľa ods. 9 písm. a) prvého bodu, môže obsahovať aj záväzok
a)zaplatiť iba pomernú časť poplatkov podľa ods. 9 písm. a) druhého bodu, zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa ods. 9 písm. a), prípadne
b)nahradiť iba pomernú časť poplatkov podľa ods. 9 písm. a) druhého bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa ods. 9 písm. a), ak už bola prevodcom zaplatená.
(11)S cennými papiermi nadobudnutými spôsobom podľa ods. 9 naloží ministerstvo spôsobom, o ktorom rozhodne vláda.“.
15.§ 30až 40a sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z.,
5) § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“.
2.V § 14 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“.
3.V § 26 ods. 2 sa za slová „pri správe štátnych záruk podľa osobitného zákona; 17)“ vkladajú slová „a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného zákona37a);
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 37a) znie:
„37a) Zákon č. ... /2013 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
Čl. IV
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová Fond národného majetku Slovenskej republiky“ a nahrádzajú sa slovami „právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. V
Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 607/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 520/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2a sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
2.V § 6 ods. 3 písm. a) sa slová „v § 2a ods. 1 písm. a) i), k) a l)“ nahrádzajú slovami „v § 2a ods. 1 písm. a) až h), j) a k)“.
3.V § 7 ods. 4 znie:
„(4) Klient je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom Štátnej pokladnice. Na účely tohto zákona je rozpočtom klienta podrobný rozpis rozpočtových prostriedkov podľa rozpočtovej klasifikácie15) na príslušný rozpočtový rok a podľa programov vlády16) , ak je klient zahrnutý do plnenia programov vlády. Rozpočet klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. h) je transfer zo štátneho rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie alebo po dohode so Štátnou pokladnicou alebo po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva rozpočet tohto klienta podľa rozpočtovej klasifikácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17) sa vypúšťa.
4.V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová: „v § 2a ods. 1 písm. a) a j) nahrádzajú slovami „v § 2a ods. 1 psím a) a h)“.
5.§ 9 ods. 1 znie:
„(1) Podľa ods. 2 4 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. d) f) a k). podľa ods. 2 4 postupuje aj klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. k), ak sa tak tento klient a Štátna pokladnica dohodli, s výnimkou klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. k), ktorým je rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a príspevková organizácia vyššieho územného celku.“.
6.V 12 ods. 7 znie:
„(7) Prostriedky na účte klienta nepodliehajú výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu25, s výnimkou:
a)klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. f) a l) a
b)peňažných prostriedkov vedených na účte klienta podľa osobitného zákona25a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a) znie:
„25a) Zákon č. .../2013 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
7. 10c ods. 1 sa slová „v § 2a ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „v § 2a ods. 1 písm. a)“.
Čl. VI
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 153/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
2.V 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. VII
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. samení a dopĺňa takto:
V § 32 sa vypúšťajú slová „a zamestnanec Fondu národného majetku“.
Čl. VIII
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 569/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 137/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z. a zákona č. 223/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až t) sa označujú ako písmená m) až s).
Čl. IX
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z., zákona č. 518/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 302/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
Čl. X
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., zákona č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 191/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z. a zákona č. 330/2012 z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 128 ods. 1 sa vypúšťajú slová „predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XI
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z. a zákona č. 70/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 2 písm. v) sa za slová „peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté Fondom národného majetku Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky“.
2.V § 12 ods. 4 sa za slovami „verejnou obchodnou spoločnosťou nahrádza čiarka spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a Fondom národného majetku Slovenskej republiky, 73)“.
Poznámka pod čiarou 73) sa vypúšťa.
3.V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
4.V § 41 ods. 1 sa za slovami „na podnikanie“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a Fond národného majetku Slovenskej republiky“.
5.V § 43 ods. 3 písm. i) a ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XII
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch.
2.V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch.
Čl. XIII
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 42 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XIV
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 17 ods. písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.
2.V § 29 ods. 3 písm. a) sa slová „na byty vo vlastníctve Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „na byty vo vlastníctve štátu“.
3.V § 29 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo s účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XV
Zákon č. 400/20009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 550/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona. č 308/2011 Z. z.,
zákona č. 503/2011Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č.392/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 61 ods. 1 písm. d) bod 4 sa vypúšťa čiarka a slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky“.
2.V § 61 ods. 1 písm. d) bod 7 sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.
3.V § 61 ods. 1 písm. e) sa za slovom „obce“ čiarka nahrádza spojkou „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XVI
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 80/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 119 ods. 3 písm. a) bod 4 sa za slovami „štátnym účelovým fondom“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky“.
2.V § 119 ods. 3 písm. a) bod7 sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.
3.V § 119 ods. 3 písm. d) sa za slovom „obce“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XVII
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z. a zákona č. 266/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.
Čl. XVIII
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 69 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa bod 5.
Doterajšie body 6 až 8 sa prečíslujú ako 5 až 7.
Čl. XIX
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 323/1992 Zb., zákona č. 293/1992 Zb., zákona č. 187/1993 Z. z., zákona č. 180/1995 Z. z., zákona č. 181/1995 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/20008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z. a 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s Fondom národného majetku 24) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24) sa vypúšťa.
Čl. XX
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 písm. h) sa slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1992 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXI
Zákon č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 564/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa slová „Ak fond vložil majetok“ nahrádzajú ustanoveniami „Ak fond alebo ministerstvo vložili majetok“.
Čl. XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015 s výnimkou ustanovení Čl. I § 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.