DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Štefan Kuffa a Miroslav Kadúc.
Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) tak, aby sa vo vymedzenom časovom úseku od 23.00 hod. do 5.00 hod. umožnilo nákladným vozidlám vymedzeným v § 35 ods. 3 zákona o cestnej premávke predchádzať na diaľnici a rýchlostnej ceste iné motorové vozidlá, pričom obmedzenia jazdy výhradne v dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky na ceste s tromi alebo viacerými jazdnými pruhmi podľa § 10 ods. 2 zákona o cestnej premávke zostáva zachované.
V dôvodovej správe k platnému zákonu o cestnej premávke bol takýto zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá zdôvodnený tým, že ide o opatrenie, ktoré zvýšiť plynulosť, a tým aj bezpečnosť cestnej premávky. (dôvodová správa k návrhu zákona ČPT 782, 4. volebné obdobie). Prax však preukázala, že pri predchádzaní po diaľnici alebo rýchlostnej ceste nie je potrebné obmedzovať nákladné vozidlá v neskorých nočných a skorých ranných hodinách, teda v čase, kedy tieto cesty takmer prázdne práve s výnimkou tohto typu motorových vozidiel.
V tejto dôvodovej správe sa tiež uvádza, že návrh na zákaz je koncipovaný tak, aby spriechodnil cesty pre bežnú osobnú dopravu na jednej strane a na druhej strane, aby závažným spôsobom nezasiahol do nákladnej dopravy.“ V čase od 23.00 hod. do 5.00 hod. je však bežná osobná doprava minimálna a rýchlejších osobných automobilov je na cestách menej. Z tohto dôvodu je dnešná podoba zákona kontraproduktívna a zakazuje nákladným vozidlám predchádzanie iných motorových vozidiel aj v čase, kedy to vôbec nie je potrebné.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
V platnom znení zákona o cestnej premávke je stanovený zákaz predchádzať iné motorové vozidlo pri jazde po diaľnici alebo rýchlostnej ceste pre vozidlá kategórie N (teda motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru), ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg (spadajú sem vozidlá N3 a čiastočne aj N2), ako aj pre jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg.
Aj zahraničné odborné výskumy (výskum Louisiana State University z roku 2009, resp. výskum University of California v Irvine z roku 2007) preukázali, že vyčlenenie nákladných vozidiel mimo ľavého jazdného pruhu na málo frekventovaných cestách neprináša želaný efekt. Podľa týchto výskumov takéto obmedzenie vplyv na plynulosť a rýchlosť cestnej premávky len na výrazne vyťažených úsekoch ciest (minimálne 1300 áut za hodinu na daný úsek, pričom aspoň 10% z nich majú byť nákladné vozidlá). Slovenské diaľnice a rýchlostné cesty však nie v nočných hodinách takto výrazne zaťažené a zmiernenie existujúceho zákazu by zvýšilo cestovný komfort pre vodičov nákladných áut.
Návrh zákona preto zakotvuje pre uvedené typy nákladných vozidiel z tohto zákazu výnimku v čase od 23.00 do 5.00 hodiny sa nákladným vozidlám umožňuje predchádzať na diaľnici iné vozidlá. Zároveň sa však ponecháva pre tieto typy nákladných vozidiel obmedzenie jazdy výhradne v dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky na ceste s tromi alebo viacerými jazdnými pruhmi podľa § 10 ods. 2 zákona o cestnej premávke.
Prijatím tohto návrhu zákona sa zároveň dosiahne efektívnejšie využívanie našich diaľnic a umožní komfortnejšie použitie našich ciest najmä „nočným vodičom,“ pre ktorých je rýchla a bezpečná cesta nutným predpokladom ich každodennej práce. Zlepšenie kvality dopravných podmienok pre tento typ vodičov sa v konečnom dôsledku odzrkadlí aj vo vzťahu k bežným vodičom osobných automobilov - nákladné automobily, ktoré vďaka odstráneným obmedzeniam zvládnu svoju cestu počas noci, nebudú v denných hodinách v takom rozsahu zaberať priestor na diaľnici, čím sa zvýši plynulosť a rýchlosť cestnej premávky.
Čl. II
3
Vzhľadom na legisvakačnú dobu sa termín nadobudnutia účinnosti návrhu zákona navrhuje na 1. september 2014.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kuffa a Miroslav Kadúc
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
5
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.