DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Mikloško a Ivan Uhliarik
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: - primárnom,
- sekundárnom,
b)nie je upravená v práve Európskej únie:- primárnom
- sekundárnom,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu nie je potrebné vyjadrovať sa k bodom 4 až 6 doložky zlučiteľnosti.