DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona vplyv na výdavky verejných financií. Povinnosti uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR v navrhovanej zmene si vzhľadom k tvrdeniu odborníkov o minimálnom výskyte negatívnych dôsledkov očkovania vyžiadajú výdavky z verejných financií v odhadovanej výške 66.000 EUR ročne, ktorých pokrytie je možné realizovať z kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v rámci výdavkov ministerstva a rozpočtov ním zriadených príslušných dotknutých organizácií. Inou možnosťou zdroja financovania, ktorý by znížil nárok na štátny rozpočet, by bolo zriadenie Fondu odškodnenia osobitným zákonom, do ktorého by sa z ceny každej vakcíny výrobcom alebo distribútorom vakcíny odovzdávalo zákonom stanovené 1% z ceny vakcíny bez DPH.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné