N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
(N á v r h)
Zákon
z ........ 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 540/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 170/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 67/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 470/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/2013 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 písm. s) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
2.V § 11 sa dopĺňa nové písmeno t) nasledovného znenia:
„t) posudzujú naplnenie podmienok na uznanie poškodenia očkovaním v zmysle § 12a 12d tohto zákona, vydávajú rozhodnutia o priznaní odškodnenia v dôsledku poškodenia očkovaním.“.
3.Za § 12 zákona sa vkladajú § 12a až 12d, ktoré znejú:
„12a
Poškodenie očkovaním
(1)Na účely odškodnenia poškodenia očkovaním podľa tohto zákona sa za očkovanie považuje:
a)očkovanie vykonané na základe osobitného predpisu,14a)
b)očkovanie, ktoré bolo povinné alebo je povinné na základe právnych predpisov alebo predpísané na základe všeobecnej lekárskej praxe na území Slovenskej republiky,
c)očkovanie odporúčané orgánmi verejného zdravotníctva.
(2)Poškodenie očkovaním je očkovaním spôsobené poškodenie na zdraví, ujma súvisiaca s jeho liečením či odstraňovaním jeho následkov alebo smrť. Za poškodenie očkovaním sa nepovažuje ujma, ktorá nepresahuje obvyklý rozsah reakcie na očkovanie.
(3)Poškodeným očkovaním je osoba, ktorej bolo v dôsledku očkovania spôsobené poškodenie očkovaním; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len "zomretý"), pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť (ďalej len „poškodený“).
12b
Uznanie poškodenia očkovaním
(1)Na uznanie poškodenia očkovaním postačuje pravdepodobnosť príčinnej súvislosti. Ak táto pravdepodobnosť nevyvstáva len preto, lebo o príčine konštatovanej choroby vládne v lekárskej vede nevedomosť, môže byť so súhlasom ministerstva uznané poškodenie na zdraví ako dôsledok poškodenia očkovaním. Súhlas ministerstva môže byť udelený aj všeobecne. Súhlas ministerstva môže byť vzatý späť v prípade, ak sa nepochybne preukáže, že poškodenie na zdraví alebo smrť nie dôsledkom očkovania. Už vyplatené odškodnenie sa nevracia.
12c
Odškodnenie poškodenia očkovaním
(1)O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k poškodeniu očkovaním došlo na území Slovenskej republiky.
(2)Odškodnenie sa neposkytuje, ak poškodenému bolo poškodenie očkovaním plne uhradené inak.
(3)Na výpočet odškodnenia, ak ide o poškodenie očkovaním, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia;14b) náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno zvýšiť.14c) Ak bola poškodením očkovaním spôsobená smrť, poškodený nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy platnej v čase, v ktorom mu vznikol nárok na odškodnenie poškodenia očkovaním. Ak právo na odškodnenie majú viacerí poškodení, rozdelí sa uvedená suma medzi nich rovnakým dielom.
(4)Poškodenému sa v prípade poškodenia očkovaním môže ako odškodnenie poskytnúť maximálne finančná suma predstavujúca rozdiel medzi výškou odškodnenia vypočítaného podľa tohto zákona a súčtom všetkých finančných súm, ktoré poškodený dostal ako náhradu ujmy na zdraví.
(5)Ak o náhrade poškodenia očkovaním bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, pri výpočte a poskytnutí odškodnenia sa v prípade poškodenia očkovaním vychádza z rozsahu spôsobenej ujmy na zdraví uvedenej v rozsudku alebo v trestnom rozkaze.
12d
Konanie o poskytnutí odškodnenia poškodenia očkovaním
(1)O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti poškodeného regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta trvalého bydliska poškodeného očkovaním alebo zomretého (ďalej len "príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva"). O odvolaní poškodeného rozhoduje úrad verejného zdravotníctva.
(2)Žiadosť treba podať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v lehote troch rokov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o poškodení očkovaním s výnimkou poškodenia očkovaním, ktoré vzniklo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Na žiadosti podané po lehote opísanej v tomto odseku sa nebude prihliadať.
(3)Poškodený môže žiadosť v lehote podať aj opakovane, ak to odôvodňujú okolnosti výpočtu a poskytnutia odškodnenia.
(4)Žiadosť podľa § 12d ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo poškodeného.
(5)K žiadosti podľa odseku 1 treba pripojiť
a)doklad o poškodení očkovaním, vrátane údajov o rozsahu, v akom bolo uhradené, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradené, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví,
b)lekársky posudok podľa osobitného predpisu,14d)
c)doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola očkovaním spôsobená smrť,
d)doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.
(6)Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade ujmy na zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa tohto zákona.
(7)Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.
(8)Ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva ako odvolací orgán nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde14e) proti Slovenskej republike zastúpenej úradom verejného zdravotníctva najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia konečného rozhodnutia o žiadosti.
(9)Zamestnanci príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo úradu verejného zdravotníctva, ktorí rozhodujú o žiadostiach podľa tohto zákona, pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do zdravotnej dokumentácie poškodeného či zomretého alebo požadovať od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o odškodnení.
(10)Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a súdy povinné poskytnúť súčinnosť podľa odseku 9.
(11)Poškodený, ktorému bolo poskytnuté odškodnenie za poškodenie očkovaním podľa tohto zákona, alebo jeho právny nástupca je povinný do piatich rokov odo dňa, keď mu odškodnenie bolo poskytnuté, odviesť na účet príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva všetky finančné prostriedky, ktoré získal ako odškodnenie za poškodenie očkovaním inak ako podľa tohto zákona, a to do výšky odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.
(12)Povinnosť odviesť na účet príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetky finančné prostriedky podľa odseku 11 zaniká, ak štát svoje právo neuplatní v lehote dvoch rokov po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11.
(13)Na základe žiadosti poškodeného sa príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v mene štátu po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11 vzdať práva uvedeného v odseku 11, ak taký postup odôvodňuje sociálna situácia poškodeného, rozsah spôsobeného poškodenia očkovaním a výška odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.
(14)Ministerstvo zverejní informácie o podmienkach na získanie odškodnenia podľa tohto zákona na svojej internetovej stránke.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a, 14b, 14c, 14d, 14e znejú:
„14a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
14b) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
14c) § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
14d) § 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
14e) § 247 250k zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 169/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 223/1999 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/2001 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 501/2001 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/2002 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/2002 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 424/2002 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 451/2002 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 353/2003 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 530/2003 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 589/2003 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 371/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 382/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 420/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 613/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 757/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 341/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 335/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 643/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 477/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 484/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 491/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 487/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 575/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 348/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 388/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 335/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 75/2013 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 248 písm. b) sa na konci textu za čiarkou dopĺňa nasledovný text: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.