NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
VI. volebné obdobie  
Návrh  
ZÁKON  
z ... 2014  
o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon  
o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  
Čl. I  
PRVÁ ČASŤ  
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  
§ 1  
Účel zákona  
Účelom zákona je  
a) výrazne znížiť rozsah korupčných trestných činov a protispoločenskej činnosti,  
v ktorých dôsledku dochádza nielen ku škode, ale aj k strate dôvery občanov  
v spravodlivé fungovanie štátu napomôcť oznamovaniu významných skutočností,  
b) napomôcť  
oznamovaniu  
významných  
skutočností  
v oblasti  
korupcie  
a protispoločenskej činnosti,  
c) účinne a komplexne chrániť bojovníka proti korupcii pri oznamovaní významných  
skutočností tak, aby toto jeho konanie bolo rovnocennou alternatívou k jeho  
prípadnému nekonaniu a nemohlo sa stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov,  
ktoré by bojovníkovi proti korupcii spôsobili ujmu,  
d) odmeniť bojovníka proti korupcii za to, že sa podieľal na objasnení trestnej činnosti  
súvisiacej s korupčnými trestnými činmi alebo za to, že sa podieľal na zistení alebo  
usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo na predídení alebo zabránení  
škode na majetku v správe štátu vrátane poskytnutia určitého podielu z majetku  
v správe štátu, ak došlo k navráteniu tohto majetku alebo jeho časti,  
e) podporiť bojovníka proti korupcii formou osobitného prístupu zo strany štátu, ako aj  
podporiť subjekty, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na prevenciu korupcie  
a protikorupčné vzdelávanie a výchovu,  
f) zvyšovať povedomie verejnosti o oznamovaní významných skutočností a postavení  
bojovníka proti korupcii v spoločnosti,  
g) zásadne zmeniť verejnú atmosféru v prospech uznania vysokej spoločenskej hodnoty  
boja proti korupciou.  
§ 2  
Predmet úpravy  
Tento zákon upravuje  
a) podmienky a postup pri poskytovaní ochrany bojovníkovi proti korupcii pri  
oznamovaní významných skutočností,  
b) podmienky a postup pri poskytovaní odmeny bojovníkovi proti korupcii za to, že sa  
podieľal na dosiahnutí účelu tohto zákona podľa § 1,  
c) podmienky a postup pri poskytovaní podpory bojovníkovi proti korupcii formou  
osobitného prístupu zo strany štátu a pri poskytovaní podpory iným subjektom,  
ktorých činnosť je zameraná na dosiahnutie účelu tohto zákona podľa § 1.  
§ 3  
Vymedzenie pojmov  
Na účely tohto zákona  
a) bojovníkom proti korupcii sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá oznámi významné  
skutočnosti príslušnému orgánu, a tieto právnické osoby, ktoré oznámia významné  
skutočnosti príslušnému orgánu:  
1)  
1. občianske združenie,  
2)  
2. nadácia,  
3)  
3. záujmové združenie právnických osôb,  
4)  
4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,  
1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  
2)  
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení  
neskorších predpisov.  
3) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  
4)  
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení  
neskorších predpisov.  
5)  
5. neinvestičný fond.  
6)  
7)  
b) právnickou osobou sa rozumie štatutárny orgán právnickej osoby alebo osoba, ktorá  
vykonáva pôsobnosť orgánu, prostredníctvom ktorého právnická osoba koná,  
c) významnou skutočnosťou sa rozumie priama informácia alebo sprostredkovaná informácia,  
d) priamou informáciou sa rozumie informácia vychádzajúca z poznatkov bojovníka proti  
korupcii za predpokladu, že tieto poznatky nie sú založené výlučne na informáciách  
zverejnených v médiách alebo dostupných z iných verejných zdrojov pred ich oznámením  
príslušnému orgánu, ktorá môže prispieť k objasneniu trestnej činnosti súvisiacej  
s korupčnými trestnými činmi alebo činnosti súvisiacej s protispoločenskou činnosťou, k  
zisteniu alebo usvedčeniu osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo k predídeniu alebo  
zabráneniu škode na majetku v správe štátu,  
e) sprostredkovanou informáciou sa rozumie informácia, ktorá má charakter priamej informácie,  
ale bojovník proti korupcii ju príslušnému orgánu oznámil až po jej zverejnení v médiách  
alebo v iných dostupných verejných zdrojoch okrem prípadov, keď je bojovník proti  
8)  
korupcii autorom medializovanej informácie alebo verejne dostupnej informácie podľa  
osobitného predpisu; v takom prípade sa informácia považuje za priamu informáciu,  
f) oznámením o významných skutočnostiach sa rozumie  
1. podanie oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný korupčný trestný čin (ďalej len  
„trestné oznámenie“), svedecká výpoveď alebo poskytnutie iného dôkazu, ktorý môže  
prispieť k objasneniu trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi,  
k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa alebo k predídeniu alebo zabráneniu škode na  
majetku v správe štátu (ďalej len „oznámenie o korupčnom trestnom čine“),  
2. podanie v súlade s vnútorným predpisom zamestnávateľa o skutočnostiach, že došlo  
k protispoločenskej činnosti, alebo poskytnutie iného dôkazu, ktorý môže prispieť k  
zisteniu alebo usvedčeniu osoby zodpovednej za protispoločenskú činnosť alebo k  
predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu (ďalej len „oznámenie  
o protispoločenskej činnosti“),  
g) príslušným orgánom sa rozumie  
9)  
1. pri podaní trestného oznámenia prokurátor alebo policajt,  
2. pri iných úkonoch v rámci trestného konania orgán príslušný podľa osobitného  
predpisu,10)  
3. pri podaní týkajúcom sa protispoločenskej činnosti orgán alebo osoba určená v súlade  
s vnútorným predpisom zamestnávateľa,  
5)  
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
6) § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 34/2002 Z. z.  
7) § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  
8) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení  
neskorších predpisov.  
9) § 62 a 196 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
10) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.  
11)  
12)  
13)  
h) majetkom v správe štátu sa rozumie majetok štátu, obce, vyššieho územného celku,  
14)  
majetok právnických osôb založených alebo zriadených štátom, obcou alebo vyšším  
územným celkom, majetok právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe  
zákona a majetok právnických osôb, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami alebo  
15)  
16)  
17)  
návratnými zdrojmi financovania,  
i) škodou sa rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach  
poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s korupčným trestným  
činom alebo protispoločenskou činnosťou, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na  
právach; škodou sa rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s korupčným  
trestným činom alebo protispoločenskou činnosťou, ako aj ujma na zisku, na ktorý by  
poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol  
odôvodnene dosiahnuť,  
j) vnútorným predpisom zamestnávateľa sa rozumie vnútorný normatívny akt vydaný  
18)  
zamestnávateľom na základe tohto zákona alebo v súlade s osobitným predpisom alebo  
vnútorný normatívny akt, ktorý zamestnávateľ uvedie do súladu s týmto zákonom,  
k) zamestnávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má  
19)  
20)  
v štátnozamestnaneckom vzťahu,  
pracovnoprávnom vzťahu  
alebo obdobnom  
21)  
pracovnom vzťahu postavenie zamestnávateľa,  
22)  
l) korupčným trestným činom sa rozumie okrem korupcie aj ktorýkoľvek z týchto trestných  
23)  
činov podľa osobitného predpisu  
1. krádež,  
2. sprenevera,  
3. podvod,  
4. úverový podvod,  
5. poisťovací podvod,  
11) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení zákona č.  
277/2007 Z. z.  
12) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
13) § 10 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).  
14)  
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov.  
15)  
Napríklad § 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov, § 4 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení zákona č. 287/2012 Z. z.  
16) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.  
17)  
§ 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.  
18)  
Napríklad § 15 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84  
Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.  
19) § 1 zákona č. 400/2009 Z. z.  
20) Napríklad § 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
21) § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
22) § 328 až 336a Trestného zákona v znení neskorších predpisov.  
23)  
§ 212, § 213, § 221 až 228, § 237 až 243, § 254 až 268, § 277 až 278a, § 326 až 327a, § 342, § 344 a § 348 až 350  
Trestného zákona v znení neskorších predpisov.  
6. kapitálový podvod,  
7. subvenčný podvod,  
8. podvodný úpadok,  
9. zavinený úpadok,  
10. legalizácia príjmu z trestnej činnosti,  
11. porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,  
12. poškodzovanie veriteľa,  
13. zvýhodňovanie veriteľa,  
14. machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním,  
15. marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania,  
16. porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou,  
17. porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami,  
18. ohrozenie devízového hospodárstva,  
19. skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie,  
20. poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie,  
21. ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového  
tajomstva,  
22. zneužívanie informácií v obchodnom styku,  
23. machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  
24. skrátenie dane a poistného,  
25. neodvedenie dane a poistného,  
26. daňový podvod,  
27. nezaplatenie dane a poistného,  
28. marenie výkonu správy daní,  
29. zneužitie právomoci verejného činiteľa,  
30. marenie úlohy verejným činiteľom,  
31. zasahovanie do nezávislosti súdu,  
32. marenie spravodlivosti,  
33. marenie výkonu úradného rozhodnutia,  
34. marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.  
m) protispoločenskou činnosťou sa rozumie akákoľvek nekalá praktika týkajúca sa  
zamestnávateľa, ktorá nie je korupčným trestným činom a pôsobí negatívne na spoločnosť.  
DRUHÁ ČASŤ  
OCHRANA  
§ 4  
Forma ochrany  
(1) Bojovník proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom trestnom čine príslušnému  
orgánu, má za podmienok uvedených v § 5, 7, 8 a 10 právo na poskytnutie  
a) ochrany svojej identity v rámci trestného konania,  
b) ochrany pred postihom v oblasti štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych alebo  
obdobných pracovných vzťahov (ďalej len „pracovnoprávny postih“),  
24)  
c) ochrany pred diskrimináciou.  
(2) Bojovník proti korupcii, ktorý podal oznámenie o protispoločenskej činnosti príslušnému  
orgánu, má za podmienok uvedených v § 6, 9 a 10 právo na poskytnutie  
a) ochrany svojej identity v rámci konania podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa,  
b) ochrany pred postihom v oblasti štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych alebo  
obdobných pracovných vzťahov podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa,  
24)  
c) ochrany pred diskrimináciou.  
(3) Bojovníkovi proti korupcii uvedenému v odseku 2 sa môže poskytnúť ochrana aj podľa  
odseku 1 písm. a) a b) za podmienok ustanovených v tomto zákone.  
(4) Ochrana podľa odsekov 1 až 3 sa neposkytuje bojovníkovi proti korupcii, ktorý je  
právnickou osobou, s výnimkou ochrany poskytovanej podľa odseku 1 písm. a).  
(5) Zamestnávateľ je na účely ochrany podľa odseku 2 písm. a) a b) povinný vydať vnútorný  
predpis alebo uviesť do súladu s týmto zákonom svoje vnútorné predpisy, pričom tieto  
predpisy musia obsahovať náležitosti  
a) podľa § 6 ods. 6 a byť v súlade s § 6 ods. 2 až 5,  
b) podľa § 9 ods. 5 a byť v súlade s § 9 ods. 2 až 4.  
§ 5  
Podmienky poskytnutia ochrany identity pri korupčných trestných činoch  
(1) Ochrana identity pri korupčných trestných činoch sa poskytuje bojovníkovi proti  
korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom trestnom čine, a to na základe žiadosti  
o poskytnutie ochrany identity.  
(2) Žiadosť podľa odseku 1 môže bojovník proti korupcii podať kedykoľvek v priebehu  
25)  
trestného konania orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.  
24) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.  
26)  
(3) Žiadosť podľa odseku 1 je podaním v zmysle osobitného predpisu a obsahuje osobné  
údaje bojovníka proti korupcii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa  
bydliska.  
(4) Ak sú splnené podmienky na poskytnutie ochrany identity podľa odsekov 1 až 3, táto  
ochrana sa bojovníkovi proti korupcii poskytne na základe tohto zákona podľa osobitného  
25)  
predpisu.  
§ 6  
Podmienky poskytnutia ochrany identity pri protispoločenskej činnosti  
(1) Ochrana identity pri protispoločenskej činnosti sa poskytuje bojovníkovi proti korupcii,  
ktorý je fyzickou osobou a podal oznámenie o protispoločenskej činnosti týkajúcej sa jeho  
zamestnávateľa, a to v súlade s týmto zákonom a vnútorným predpisom zamestnávateľa.  
(2) Zamestnávateľ je povinný umožniť, aby bojovník proti korupcii mohol podať oznámenie  
o protispoločenskej činnosti bez uvedenia údajov o svojej totožnosti (ďalej len „anonymné  
oznámenie“), ako aj požiadať o ochranu svojej identity kedykoľvek v priebehu konania  
o prešetrení oznámenia o protispoločenskej činnosti zamestnávateľom.  
(3) Zamestnávateľ musí začať konanie o prešetrení oznámenia o protispoločenskej činnosti  
do 10 dní od podania takéhoto oznámenia a ukončiť ho do 90 dní od začatia konania o jeho  
prešetrení. Ochrana identity bojovníka proti korupcii vzniká dňom podania žiadosti  
o poskytnutie ochrany zamestnávateľovi a zaniká dňom doručenia výsledku prešetrenia  
oznámenia o protispoločenskej činnosti bojovníkovi proti korupcii zamestnávateľom alebo  
dňom zverejnenia tohto výsledku prešetrenia na webovom sídle zamestnávateľa podľa toho,  
ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr s výnimkou prípadov, ak bojovník proti  
korupcii požiadal o trvalé utajenie svojej totožnosti.  
(4) Osoba, ktorú zamestnávateľ poveril prešetrením oznámenia o protispoločenskej činnosti,  
je povinná zachovávať mlčanlivosť o oznámeniach o protispoločenskej činnosti, o ich obsahu  
a subjektoch, ktoré takéto oznámenie podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa  
prešetrovania oznámení o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa dozvedela pri plnení  
svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak osoba, ktorú  
zamestnávateľ poveril prešetrením oznámenia o protispoločenskej činnosti prestala byť  
zamestnancom zamestnávateľa.  
(5) Zamestnávateľ je povinný zverejniť výsledok prešetrenia oznámenia o protispoločenskej  
činnosti a priebežne aj všetkých rozhodnutí, ktoré vydal v rámci konania o prešetrení  
oznámenia o protispoločenskej činnosti, na svojom webovom sídle tak, aby boli dostupné  
všetkým zamestnancom vrátane bojovníka proti korupcii. Zverejnenie možno obmedziť  
27)  
28)  
z dôvodov ochrany osobných údajov alebo z dôvodov ochrany národnej bezpečnosti;  
25) § 136 ods. 2 a 4 a § 196 ods. 3 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
26) § 62 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
27)  
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  
č. 84/2014 Z. z.  
bojovník proti korupcii, ktorý podal anonymné oznámenie, však musí byť prostredníctvom  
webového sídla zamestnávateľa informovaný aspoň o začiatku, priebehu a výsledku  
prešetrovania, ak zverejnenie nie je možné z týchto dôvodov.  
(6) Vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. a) ustanoví v súlade s odsekmi 2  
až 5 najmä podrobnosti o  
a) nekalých praktikách, ktoré zamestnávateľ považuje za protispoločenskú činnosť,  
b) obsahových a formálnych náležitostiach žiadosti o ochranu identity,  
c) konaní o prešetrení oznámení o protispoločenskej činnosti,  
d) zverejňovaní skutočností podľa odseku 5.  
(7) Bojovník proti korupcii má právo na poskytnutie ochrany uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a)  
za podmienok ustanovených v § 5, ak  
a) zamestnávateľ nevydal vnútorný predpis podľa § 4 ods. 5 písm. a) v lehote podľa  
§ 35 ods. 2,  
b) zamestnávateľ neuviedol vnútorné predpisy podľa § 4 ods. 5 písm. a) do súladu  
s týmto zákonom v lehote podľa § 35 ods. 3,  
c) zamestnávateľ neuviedol ustanovenia kolektívnych zmlúv do súladu s týmto  
zákonom v lehote podľa § 35 ods. 1,  
d) vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. a) neobsahuje náležitosti  
podľa 6 alebo nie je v súlade s odsekmi 2 až 5,  
e) zamestnávateľ nedodržal niektorú z lehôt ustanovených v odseku 3, alebo  
f) zamestnávateľ nezverejnil na svojom webovom sídle niektorú zo skutočností  
uvedených v odseku 5.  
(8) Oznámenie bojovníka proti korupcii o protispoločenskej činnosti ani jeho postup podľa  
§ 5 z dôvodov uvedených v odseku 7 nemožno považovať za porušenie disciplíny podľa  
29)  
osobitného predpisu.  
§ 7  
Podmienky poskytnutia ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných  
trestných činoch  
(1) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch sa poskytuje  
bojovníkovi proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou a podal oznámenie o korupčnom  
trestnom čine týkajúcom sa jeho zamestnávateľa, a to na základe žiadosti o poskytnutie  
ochrany pred pracovnoprávnym postihom.  
28)  
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej  
informačnej službe v znení neskorších predpisov.  
29) Napríklad § 75 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
(2) Žiadosť podľa odseku 1 môže bojovník proti korupcii podať orgánu príslušnému podľa  
30)  
osobitného predpisu kedykoľvek po podaní oznámenia o korupčnom trestnom čine, ak  
tento zákon neustanovuje inak.  
(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje bojovníka proti korupcii v rozsahu meno,  
priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a označenie zamestnávateľa v rozsahu  
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto  
podnikania líši od miesta bydliska, a identifikačné číslo. Súčasťou žiadosti je potvrdenie  
31)  
o podaní trestného oznámenia alebo predvolanie na výsluch podľa osobitného predpisu.  
(4) Ak sú splnené podmienky na poskytnutie ochrany pred pracovnoprávnym postihom  
podľa odsekov 1 až 3, táto ochrana sa bojovníkovi proti korupcii poskytne na základe tohto  
32)  
zákona podľa osobitného predpisu.  
(3) Na konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa  
vzťahuje Občiansky súdny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.  
§ 8  
Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch  
(1) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch vzniká dňom  
33)  
doručenia písomného oznámenia zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu.  
(2) Zamestnávateľ, ktorý je označený v žiadosti podľa § 7 ods. 3 sa dňom poskytnutia  
ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch orgánom  
30)  
príslušným podľa osobitného predpisu stáva monitorovaným zamestnávateľom.  
(3) Monitorovaný zamestnávateľ môže robiť právne úkony alebo vydávať rozhodnutia  
v štátnozamestnaneckých vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných  
pracovných vzťahoch, ktorými sa menia pracovné podmienky ktoréhokoľvek zamestnanca  
a na ktoré sa nevyžaduje jeho súhlas (ďalej len „zmena pracovných podmienok“), iba s  
30)  
predchádzajúcim súhlasom orgánu príslušného podľa osobitného predpisu.  
34)  
Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o právny úkon osobitného orgánu, ktorý  
disciplinárne koná o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov.  
(4) Žiadosť monitorovaného zamestnávateľa o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa  
odseku 2 obsahuje  
a) označenie monitorovaného zamestnávateľa v rozsahu obchodné meno alebo názov,  
sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta  
bydliska, a identifikačné číslo,  
30)  
§ 4, § 6 a § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o  
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov.  
31) § 128 ods. 1 a § 196 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
32) § 7b zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
33) § 7b ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
34)  
§ 119 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov.  
§ 192 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.  
b) označenie zmeny pracovných podmienok, na ktorú sa žiada súhlas,  
c) odôvodnenie potreby vykonania zmeny pracovných podmienok.  
(5) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch zaniká  
a) na základe písomnej žiadosti bojovníka proti korupcii o skončenie poskytovania  
ochrany,  
b) ak bojovník proti korupcii bol  
v súvislosti s oznámením o významných  
skutočnostiach právoplatne odsúdený za trestný čin krivého obvinenia alebo za  
35)  
trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy podľa osobitného predpisu,  
c) zánikom alebo skončením štátnozamestnaneckého vzťahu, pracovnoprávneho  
vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu s monitorovaným zamestnávateľom  
v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,  
36)  
d) ak bojovník proti korupcii v trestnom konaní odoprie doplňujúci výsluch, nedodá  
požadované písomné podklady alebo odoprie výpoveď vo vzťahu k významným  
skutočnostiam alebo ak sa výpoveď odchyľuje v podstatných bodoch od jeho skoršej  
výpovede, na základe ktorej mu bola poskytnutá ochrana,  
37)  
e) ak bojovník proti korupcii nedal v trestnom konaní súhlas , ak je takýto súhlas  
podmienkou začatia trestného stíhania alebo pokračovania v ňom, alebo ak takýto  
súhlas vzal späť,  
f) ak bol bojovníkov proti korupcii v trestnom konaní právoplatne odsúdený za  
38)  
korupciu alebo korupčný trestný čin,  
g) ak bola vec, ktorej sa týka oznámenie o významných skutočnostiach, v trestnom  
39)  
konaní odmietnutá alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že je  
nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie,  
h) ak bojovník proti korupcii zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.  
(6) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch z dôvodu  
uvedeného v odseku 5 písm. a) zaniká doručením písomnej žiadosti bojovníka proti korupcii  
30)  
orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu; žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa  
§ 7 ods. 3 prvej vety. Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných  
činoch z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b) a d) až g) zaniká oznámením policajta,  
40)  
prokurátora alebo súdu podľa osobitného predpisu orgánu príslušnému podľa osobitného  
29)  
predpisu. Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch  
z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. c) a h) zaniká oznámením monitorovaného  
30)  
zamestnávateľa orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.  
Na účely zistenia  
skutočnosti podľa odseku 5 písm. h) je monitorovaný zamestnávateľ oprávnený nazerať do  
35) § 345 a 346 Trestného zákona.  
36) § 131 ods. 1, § 196 ods. 4 a § 264 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
37) § 211 a 212 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
38) § 136 ods. 2 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
39) § 197 ods. 1 písm. d) a § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.  
40)  
§ 131 ods. 4, § 196 ods. 7, § 197 ods. 4, § 206 ods. 1, § 212 ods. 6 a § 215 ods. 5 Trestného poriadku v znení  
zákona č. .../2014 Z. z.  
41)  
matriky a robiť si z nej výpisy podľa osobitného predpisu, ktoré bezodkladne oznámi  
30)  
orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.  
(7) Zánikom ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch  
spôsobom uvedeným v odseku  
6
prestáva byť zamestnávateľ monitorovaným  
zamestnávateľom.  
§ 9  
Podmienky poskytnutia ochrany pred pracovnoprávnym postihom  
pri protispoločenskej činnosti  
(1) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri protispoločenskej činnosti sa poskytuje  
bojovníkovi proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou a podal oznámenie o protispoločenskej  
činnosti týkajúcej sa jeho zamestnávateľa, ktoré nie je anonymným oznámením, a to v súlade  
s týmto zákonom a vnútorným predpisom zamestnávateľa.  
(2) Ak bojovník proti korupcii nepodal anonymné oznámenie, zamestnávateľ nesmie od  
podania oznámenia o protispoločenskej činnosti až do zverejnenia výsledku prešetrenia  
42)  
takého oznámenia robiť bez súhlasu zástupcu zamestnancov právne úkony alebo vydávať  
rozhodnutia v štátnozamestnaneckých vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch alebo  
obdobných pracovných vzťahoch, ktorými dochádza k zmene pracovných podmienok  
bojovníka proti korupcii, ktorý takéto oznámenie podal.  
(3) Ak bojovník proti korupcii nepodal anonymné oznámenie, zamestnávateľ nesmie ani po  
zverejnení výsledku prešetrenia oznámenia o protispoločenskej činnosti robiť bez súhlasu  
zástupcu zamestnancov právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v štátnozamestnaneckých  
vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahoch, ktorými  
dochádza k zmene pracovných podmienok bojovníka proti korupcii, ktorý takéto oznámenie  
podal.  
(4) Zástupca zamestnancov súhlas udelí len vtedy, ak zamestnávateľ preukáže, že  
navrhovaná zmena pracovných podmienok nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením  
o protispoločenskej činnosti, ktoré bojovník proti korupcii podal. Súhlas zástupcu  
zamestnancov sa nevyžaduje, ak sa prešetrením oznámenia o protispoločenskej činnosti  
preukázalo, že toto oznámenie bolo zjavne neopodstatnené.  
(5) Vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. b) ustanoví v súlade s odsekmi 2  
až 4 najmä podrobnosti o udeľovaní súhlasu zamestnancov a zjavne neopodstatnených  
oznámeniach o protispoločenskej činnosti.  
(6) Bojovník proti korupcii má za podmienok ustanovených v § 7, ak v odseku 8 nie je  
ustanovené inak, právo na poskytnutie ochrany uvedenej v § 4 ods. 1 písm. b), ak  
a) došlo k porušeniu povinnosti zo strany zamestnávateľa podľa § 6 ods. 7,  
41) § 18 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č.  
335/2007 Z. z.  
42) Napríklad § 11a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
b) zamestnávateľ nevydal vnútorný predpis podľa § 4 ods. 5 písm. b) v lehote podľa §  
35 ods. 2,  
c) zamestnávateľ neuviedol vnútorné predpisy podľa § 4 ods. 5 písm. b) do súladu  
s týmto zákonom v lehote podľa § 35 ods. 3,  
d) vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. b) neobsahuje náležitosti  
podľa odseku 5 alebo nie je v súlade s odsekmi 2 až 4, alebo  
e) došlo k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 6 ods. 4, v dôsledku  
čoho bola prezradená identita bojovníka proti korupcii.  
(7) Oznámenie bojovníka proti korupcii o protispoločenskej činnosti ani jeho postup podľa  
§ 7 z dôvodov uvedených v odseku 6 nemožno považovať za porušenie disciplíny podľa  
osobitného predpisu.29)  
(8) Ak bojovník proti korupcii požiada o poskytnutie ochrany podľa § 7, súčasťou žiadosti  
musí byť potvrdenie zástupcu zamestnancov jeho zamestnávateľa o niektorej zo skutočností  
uvedených v odseku 6. Po podaní žiadosti o poskytnutie ochrany podľa § 7 orgán príslušný  
30)  
43)  
podľa osobitného predpisu postupuje podľa osobitného predpisu.  
§ 10  
Podmienky poskytnutia ochrany pred diskrimináciou  
(1) Podanie oznámenia o významných skutočnostiach sa nesmie stať dôvodom na  
vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by bojovníkovi proti korupcii spôsobili ujmu.  
(2) Bojovník proti korupcii, ktorý sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach,  
právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého  
zaobchádzania zo strany zamestnávateľa v dôsledku podania oznámenia o významných  
skutočnostiach, alebo ktorý je  
v
súvislosti s podaním oznámenia o významných  
skutočnostiach neoprávnene postihovaný za to, že podal takéto oznámenie, sa môže  
44)  
domáhať právnej ochrany podľa osobitného predpisu.  
TRETIA ČASŤ  
PODPORA  
§ 11  
Forma podpory  
(1) Bojovník proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou, má právo na poskytnutie podpory za  
podmienok uvedených v § 12 až 16 formou:  
a) udelenia štátneho vyznamenania,  
43) § 7b ods. 1 až 5 a 10 a 12 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
44) § 9 a 11 zákona č. 365/2004 Z. z. v znení zákona č. 85/2008 Z. z.  
b) prostriedkov právnej nápravy,  
c) právnej pomoci,  
d) poskytovania informácií o priebehu trestného konania,  
e) náhrady škody.  
(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje aj bojovníkovi proti korupcii, ktorý je  
právnickou osobou, a iným osobám, o ktorých to ustanovuje tento zákon.  
(3) Každý má právo na podporu, ktorá mu napomôže, aby bol lepšie informovaný o spôsobe  
oznamovania významných skutočností a právach a povinnostiach bojovníka proti korupcii  
podľa § 17.  
(4) Podpora sa poskytuje aj subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na  
prevenciu korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchovu, a to za podmienok uvedených v  
§ 18.  
§ 12  
Štátne vyznamenanie  
(1) Na zvýraznenie mimoriadnej spoločenskej dôležitosti boja proti korupcii možno  
bojovníkovi proti korupcii alebo inej osobe, ktorej oznámenie o významných skutočnostiach  
alebo sprostredkovaná informácia prispeli významnou mierou k objasneniu trestnej činnosti  
súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa alebo  
k predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu, udeliť štátne vyznamenanie  
45)  
podľa osobitného predpisu.  
46)  
(2) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne navrhne prezidentovi  
Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania vždy aj osoby, ktoré svojou  
činnosťou podľa odseku 1 preukázali mimoriadne zásluhy o budovanie demokratickej  
spoločnosti, ak ich totožnosť nie je utajená.  
(3) Vláda pri predkladaní návrhov podľa odseku 2 prihliada na to, aby medzi navrhnutými  
bojovníkmi proti korupcii boli fyzické osoby a právnické osoby, ako aj osoby, ktoré oznámili  
významné skutočnosti v podobe priamych informácií, a osoby, ktoré oznámili významné  
skutočnosti v podobe sprostredkovaných informácií, a tiež na rodovú rovnosť.  
§ 13  
Prostriedky právnej nápravy  
(1) Bojovník proti korupcii má podľa tohto zákona právo na ochranu pred postihom za  
oznámenie významných skutočností a na tento účel môže využívať prostriedky právnej  
nápravy uvedené v odsekoch 2 až 6 a odseku 9.  
45) Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2011 Z. z.  
46) § 16 ods. 1 zákona č. 522/2008 Z. z.  
(2) Bojovník proti korupcii sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je  
alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách  
nedodržaním ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa. Môže sa najmä domáhať,  
aby zamestnávateľ upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny stav  
alebo poskytol primerané zadosťučinenie.  
(3) Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním ustanovení  
tohto zákona zo strany zamestnávateľa bola značným spôsobom znížená dôstojnosť,  
spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie bojovníka proti korupcii, môže sa tento  
domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v  
peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky  
okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.  
(4) Konanie vo veciach súvisiacich s porušením ustanovení tohto zákona zo strany  
zamestnávateľa sa začína na návrh bojovníka proti korupcii, ktorý namieta, že jeho právo,  
právom chránené záujmy alebo slobody boli dotknuté. Bojovník proti korupcii je povinný v  
návrhu označiť zamestnávateľa, o ktorom tvrdí, že porušil ustanovenia tohto zákona.  
(5) Zamestnávateľ je povinný preukázať, že neporušil ustanovenia tohto zákona, ak bojovník  
proti korupcii oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k  
porušeniu ustanovení tohto zákona došlo.  
47)  
(6) Na konanie vo veciach podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje osobitný predpis.  
(7) Prostriedky právnej nápravy podľa tohto ustanovenia sa nevzťahujú na prípady ujmy  
podľa § 10.  
(8) Právo na náhradu škody podľa § 16 nie je týmto ustanovením dotknuté.  
(9) Bojovník proti korupcii má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou  
48)  
prostredníctvom mediácie.  
§ 14  
Právna pomoc  
(1) Bojovník proti korupcii má právo na poskytnutie právnej pomoci zo strany štátu za  
49)  
podmienok ustanovených osobitným predpisom.  
(2) Bojovník proti korupcii má právo na poskytnutie právnej pomoci zo strany advokáta za  
50)  
podmienok ustanovených osobitným predpisom.  
47) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.  
48) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
49) Zákon č. 327/2005 Z. z. poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona  
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov.  
50)  
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  
§ 15  
Informácie o priebehu trestného konania  
(1) Bojovník proti korupcii, ktorý podal oznámenie o významných skutočnostiach, má právo  
na informácie o priebehu trestného konania, a to v miere, ktorá mu umožní aktívne sa  
podieľať na tomto konaní.  
51)  
(2) Pri poskytovaní informácii podľa prvej vety sa postupuje podľa osobitného predpisu.  
§ 16  
Náhrada škody  
(1) Ak rozhodnutím alebo postupom orgánu verejnej moci príslušného podľa tohto zákona  
alebo osobitného predpisu, bola bojovníkovi proti korupcii spôsobená škoda, má právo  
52)  
domáhať sa jej náhrady v súlade s osobitným predpisom.  
(2) Bojovník proti korupcii, ktorému bola spôsobená škoda, sa má právo domáhať jej  
53)  
náhrady aj v súlade so všeobecnými predpismi o náhrade škody.  
(3) Ak bol s bojovníkom proti korupcii neplatne skončený štátnozamestnanecký vzťah,  
pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zo strany zamestnávateľa, patrí mu  
54)  
vyššia náhrady mzdy podľa osobitného predpisu.  
§ 17  
Zvyšovanie povedomia verejnosti  
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je v súlade  
55)  
s osobitným predpisom zodpovedné za  
a) poskytovanie všeobecných usmernení verejnosti týkajúcich sa oznamovania  
významných skutočností, postavenia bojovníka proti korupcii a jeho práv  
a povinností, ako aj iných otázok súvisiacich s uplatňovaním tohto zákona,  
b) zavádzanie opatrení na zvyšovanie povedomia verejnosti o oznamovaní významných  
skutočností a bojovníkoch proti korupcii,  
c) zavádzania opatrení, ktorými sa dosiahne širšia spoločenská akceptácia oznamovania  
významných skutočností.  
(2) Plnenie úloh uvedených v odseku 1 zverejňuje ministerstvo aj na svojom webovom sídle.  
51) § 46 ods. 8 a 9, § 62 ods. 2, § 65 ods. 8, § 74 ods. 2, § 131 ods. 1 a 4, § 139, § 196 ods. 1, 2 a 4, § 197 ods. 3, § 198,  
§ 198a, § 199 ods. 1, § 206 ods. 1 a 2, § 214 ods. 3, § 215 ods. 5 a 6, § 216 ods. 5, § 228 ods. 6, § 264 ods. 2 a § 265 ods.  
2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
52)  
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov.  
53) Napríklad Zákonník práce, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
54) Napríklad § 79 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  
55)  
§ 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení  
neskorších predpisov.  
§ 18  
Prevencia korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchova  
(1) Štát podporuje prevenciu korupčných trestných činov a protispoločenskej činnosti  
a protikorupčné vzdelávanie a výchovu ako súčasť prevencie kriminality a protispoločenskej  
činnosti.  
(2) Cieľom výchovy a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach, ktorý je obsahom  
56)  
výchovno-vzdelávacích programov podľa osobitného predpisu, je aj úcta k zákonom  
a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality, najmä korupčných  
trestných činov a inej protispoločenskej činnosti.  
(3) Subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na dosiahnutie cieľov uvedených  
57)  
v odseku 1, môže ministerstvo poskytnúť dotáciu podľa osobitného predpisu. Dotáciu na  
dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 2 môže týmto subjektom poskytnúť aj Ministerstvo  
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)  
58)  
podľa osobitného predpisu.  
ŠTVRTÁ ČASŤ  
ODMENA  
§ 19  
Forma odmeny  
(1) Bojovníkovi proti korupcii sa poskytuje za podmienok uvedených v § 20 až 22  
a) jednorazová paušálna odmena (ďalej len „paušálna odmena“),  
b) podielová odmena.  
(2) Na poskytnutie odmeny bojovníkovi proti korupcii je právny nárok, ktorý po jeho smrti  
59)  
prechádza na jeho právnych nástupcov.  
(3) Odmenu poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len  
„ministerstvo spravodlivosti“) postupom podľa § 22 a 23.  
§ 20  
Podmienky poskytnutia paušálnej odmeny  
56)  
§ 4 písm. g) a § 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
57)  
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
58)  
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších  
predpisov.  
59) § 20a a § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  
(1) Paušálna odmena patrí bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom  
trestnom čine za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 11.  
(2) Bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal trestné oznámenie (ďalej len „oznamovateľ“),  
60)  
patrí paušálna odmena vo výške päťnásťnásobku minimálnej mzdy bez ohľadu na mieru,  
akou sa podieľal na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, na  
zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo na predídení alebo  
zabránení škode na majetku v správe štátu.  
(3) Ak je oznamovateľov viac, paušálna odmena patrí tomu z nich, kto podal trestné  
oznámenie ako prvý.  
(4) Ak bojovník proti korupcii, ktorý podal trestné oznámenie, neoznámil významnú  
skutočnosť v podobe priamej informácie, patrí mu len 50% z odmeny uvedenej v odseku 2  
a zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 patrí osobe, ktorá je autorom  
sprostredkovanej informácie, ak je známa jej totožnosť (ďalej len „novinár“). Ak je novinárov  
viac, patrí im zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 rovným dielom.  
(5) Ak by objasnenie trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, zistenie alebo  
usvedčenie osoby zodpovednej za takúto činnosť, alebo predídenie alebo zabránenie škode  
na majetku v správe štátu nebolo možné bez oznámenia významných skutočností, iných ako  
je trestné oznámenie alebo zverejnenie sprostredkovanej informácie, bojovníkom proti  
korupcii, ktorý nie je oznamovateľom ani novinárom, ale iným spôsobom podal oznámenie  
o korupčnom trestnom čine (ďalej len „svedok“), patrí oznamovateľovi len 50% z odmeny  
uvedenej v odseku 2 alebo v prípade podľa odseku 4 patrí oznamovateľovi a novinárovi len  
50% z odmeny uvedenej v odseku 4 a zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 patrí  
svedkovi. Ak je svedkov viac, patrí im zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 rovným  
dielom.  
(6) Posúdenie podľa odseku 5 je výlučne v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, ktoré  
rozhoduje o žiadosti o poskytnutie paušálnej odmeny.  
(7) Paušálna odmena sa postupom podľa § 22 a 23 poskytne takto:  
61)  
a) 25% odmeny po podaní obžaloby,  
62)  
b) 75% odmeny po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní,  
ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania korupčného trestného činu.  
(8) Ak po vyplatení paušálnej odmeny bojovníkovi proti korupcii spôsobom podľa odseku 7  
písm. a) nadobudnú v priebehu trestného konania právo na paušálnu odmenu aj svedkovia  
alebo ďalší svedkovia, paušálna odmena vyplatená spôsobom podľa odseku 7 písm. b) sa  
pomerne zníži tak, aby jej rozdelenie podľa odseku 5 zostalo zachované.  
(9) Paušálna odmena nepatrí oznamovateľovi, novinárovi ani svedkovi, ak sa na neho  
vzťahujú dôvody, na základe ktorých zaniká ochrana podľa § 8 ods. 5 písm. b) a d) až g).  
60) § 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 460/2008 Z. z.  
61) § 234 Trestného poriadku v znení zákona neskorších predpisov.  
62) Napríklad § 334 ods. 5 Trestného poriadku.  
(10) Paušálna odmena sa poskytne aj vtedy, ak na základe výsledkov vyšetrovania orgánmi  
činnými v trestnom konaní je nepochybné, že sa stal korupčný trestný čin alebo škoda na  
majetku v správe štátu a  
a) súd oslobodil obžalovaného spod obžaloby, pretože obžalovaný nie je pre  
63)  
nepríčetnosť trestne zodpovedný,  
64)  
b) ak je trestné stíhanie neprípustné a z tohto dôvodu sa vec odloží alebo trestné  
65)  
stíhanie sa zastaví,  
c) ak sa vec odloží, pretože trestné stíhanie je neúčelné z dôvodov uvedených  
66)  
67)  
v osobitnom predpise alebo ak sa z tých istých dôvodov trestné stíhanie zastaví,  
68)  
d) ak sa trestné stíhanie zastaví, pretože obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť  
trestne zodpovedný.  
(11) Paušálna odmena nepatrí oznamovateľovi, novinárovi ani svedkovi, ak škoda, ktorá  
vznikla v dôsledku spáchania korupčného trestného činu, je nižšia ako výška odmeny  
uvedená v odseku 2.  
§ 21  
Podmienky poskytnutia podielovej odmeny  
(1) Podielová odmena patrí bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom  
trestnom čine, ak sa takéto oznámenie týka majetku v správe štátu, za podmienok  
uvedených v odsekoch 2 až 4.  
(2) Bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal trestné oznámenie a významnou mierou sa  
podieľal na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi alebo na  
zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť, sa poskytne podielová  
odmena vo výške 30% z hodnoty majetku vráteného štátu v súlade s osobitným  
69)  
predpisom.  
(3) Ustanovenia § 20 ods. 3 až 6 a 9 sa na podielovú odmenu vzťahujú rovnako.  
62)  
(4) Podielová odmena sa vyplatí postupom podľa § 22 a 23, ak v trestnom konaní  
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania  
korupčného trestného činu.  
§ 22  
Postup pri poskytovaní odmeny  
(1) Skutočnosti, ktoré nastanú v priebehu trestného konania a sú uvedené v § 20 ods. 7 písm.  
a) a b), § 20 ods. 10 a § 21 ods. 4, sa považujú za rozhodujúcu skutočnosť. Orgán činný  
63) § 285 písm. d) Trestného poriadku.  
64) § 197 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku.  
65) § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku.  
66) § 197 ods. 2 Trestného poriadku.  
67) § 215 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
68) § 215 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku.  
69) Napríklad § 428 Trestného poriadku.  
v trestnom konaní upovedomí oznamovateľa, novinára a svedka (ďalej len „žiadateľ“)  
o rozhodujúcej skutočnosti podľa § 20 ods. 7 písm. a) a § 20 ods. 10 v súlade s osobitným  
70)  
predpisom a súd, ktorý rozhodol o korupčnom trestnom čine, oznámi rozhodujúcu  
71)  
skutočnosť podľa § 20 ods. 7 písm. b) a § 21 ods. 4 žiadateľovi podľa osobitného predpisu.  
(2) Žiadosť o poskytnutie odmeny môže žiadateľ podať ministerstvu spravodlivosti do  
šiestich mesiacov odo dňa oznámenia rozhodujúcej skutočnosti; ak si v tejto lehote žiadateľ  
právo na poskytnutie odmeny neuplatní, toto právo zaniká. Na žiadosť o poskytnutie  
odmeny podanú po tejto lehote ministerstvo spravodlivosti neprihliada.  
(3) Žiadosť o poskytnutie odmeny obsahuje osobné údaje žiadateľa v rozsahu meno a  
priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a tiež aj  
označenie subjektu, v ktorého mene vystupuje právnická osoba v rozsahu obchodné meno  
alebo názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od  
miesta bydliska, a identifikačné číslo. Žiadosť o poskytnutie odmeny sa podáva na tlačive,  
ktorého vzor určí ministerstvo spravodlivosti podľa § 34; tlačivá sú k dispozícii na  
ministerstve spravodlivosti, ktoré ich zverejní aj na svojom webovom sídle.  
(4) Ministerstvo spravodlivosti pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny  
zohľadní mieru účasti žiadateľa na objasnení korupčného trestného činu, na zistení alebo  
usvedčení jeho páchateľa a rozsah majetku vráteného štátu v súlade s osobitným  
69)  
predpisom. Ministerstvo spravodlivosti pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie paušálnej  
odmeny v prípadoch uvedených v § 20 ods. 5 posúdi, komu a v akej výške paušálna odmena  
patrí.  
(5) Ministerstvo spravodlivosti rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich  
mesiacov odo dňa jej doručenia.  
(6) Ministerstvo spravodlivosti vyplatí žiadateľovi odmenu do 30 dní odo dňa nadobudnutia  
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznalo poskytnutie odmeny.  
(7) Ak je pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny potrebné stanoviť  
všeobecnú hodnotu navráteného majetku v správe štátu, postupuje sa podľa osobitného  
72)  
predpisu.  
§ 23  
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov ministerstva spravodlivosti  
(1) Zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie  
odmeny sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti  
oprávnení nahliadať do príslušných trestných spisov a požadovať od orgánov činných v  
trestnom konaní a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na vydanie  
rozhodnutia o poskytnutí odmeny.  
70) § 197 ods. 4, § 215 ods. 5 a § 234 ods. 1 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.  
71) § 173 ods. 7 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
72)  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty  
majetku v znení neskorších predpisov.  
(2) Zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie  
odmeny, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu týchto žiadostí a subjektoch, ktoré ich  
podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa konania o poskytnutí odmeny, ktoré sa  
dozvedeli pri plnení svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak títo  
zamestnanci prestali byť zamestnancami ministerstva spravodlivosti.  
PIATA ČASŤ  
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
§ 24  
Orgány verejnej moci  
(1) Pôsobnosť podľa tohto zákona vykonávajú  
a) Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“),  
b) vláda,  
c) ministerstvo,  
d) ministerstvo spravodlivosti,  
e) ministerstvo školstva,  
f) inšpekcia práce,  
g) ostatné orgány verejnej moci.  
(2) Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú korupčným trestným činom a  
protispoločenskej činnosti najmä tým, že v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými  
predpismi pôsobia na dodržiavanie zákonnosti fyzickými osobami a právnickými osobami.  
§ 25  
Národná rada  
Národná rada každoročne berie na vedomie správu o uplatňovaní tohto zákona (ďalej len  
„správa“) predloženú vládou a svojou činnosťou prispieva k zvyšovanie povedomia  
verejnosti o oznamovaní významných skutočností a bojovníkoch proti korupcii, ako aj k  
širšej spoločenskej akceptácii oznamovania významných skutočností. Národná rada tiež plní  
úlohy podľa § 16 ods. 1.  
§ 26  
Vláda  
Vláda  
a) každoročne schvaľuje a do 9. decembra predkladá národnej rade správu,  
b) každoročne predkladá návrhy na ocenenie bojovníkov proti korupcii štátnym  
vyznamenaním podľa § 12,  
c) prispieva k zvyšovanie povedomia verejnosti o oznamovaní významných skutočností  
a bojovníkoch s korupciou, ako aj k širšej spoločenskej akceptácii oznamovania  
významných skutočností.  
§ 27  
Ministerstvo  
Ministerstvo  
a) každoročne vypracúva a predkladá vláde na schválenie správu,  
b) koordinuje ostatné ústredné orgány štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a  
vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci  
svojej pôsobnosti, najmä poskytovania ochrany identity bojovníkovi proti korupcii  
Policajným zborom,  
73)  
c) rozpracúva v rámci stratégie prevencie kriminality samostatnú časť, ktorá sa týka  
otázok upravených týmto zákonom a jeho uplatňovaním,  
d) plní úlohy podľa § 16 ods. 1, § 17 a § 18 ods. 3.  
§ 28  
Ministerstvo spravodlivosti  
Ministerstvo spravodlivosti  
a) podieľa sa na vypracovaní správy,  
b) vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci  
svojej pôsobnosti, najmä poskytovania ochrany identity bojovníkovi proti korupcii  
prokuratúrou a súdmi,  
c) poskytuje ministerstvu potrebnú súčinnosť,  
d) poskytuje odmenu podľa § 19 až 23,  
e) plní úlohy podľa § 16 ods. 1 a § 22 ods. 3.  
§ 29  
Ministerstvo školstva  
Ministerstvo školstva:  
a) podieľa sa na vypracovaní správy,  
73) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2008 Z. z.  
b) vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci  
svojej pôsobnosti,  
c) poskytuje ministerstvu potrebnú súčinnosť,  
d) plní úlohy podľa § 16 ods. 1 a § 18 ods. 2 a 3.  
§ 30  
Inšpekcia práce  
Inšpekcia práce:  
a) podieľa sa na vypracovaní správy,  
b) vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci  
svojej pôsobnosti, najmä uplatňovania vnútorných predpisov zamestnávateľa  
a poskytovania ochrany bojovníkovi proti korupcii pred pracovnoprávnym  
postihom,  
c) poskytuje ministerstvu potrebnú súčinnosť,  
74)  
d) udeľuje pokuty podľa osobitného predpisu za neplnenie povinností podľa tohto  
zákona.  
§ 31  
Ostatné orgány verejnej moci  
Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti prevencie korupčných trestných činov  
75)  
a protispoločenskej činnosti pôsobnosť podľa osobitných predpisov.  
§ 32  
Spolupráca  
(1) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie korupčných trestných činov a protispoločenskej  
činnosti vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona.  
(2) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie korupčných trestných činov a protispoločenskej  
činnosti spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti prevencie  
korupčných trestných činov a protispoločenskej činnosti, najmä s médiami, vedeckými a  
výskumnými inštitúciami, školami, školskými zariadeniami, spolkami a inými združeniami,  
nadáciami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby a štátom  
uznanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ako aj s orgánmi a organizáciami iných  
štátov a medzinárodnými organizáciami.  
74) § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
75)  
Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej  
rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. g)  
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  
§ 33  
Spoločné ustanovenia  
76)  
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,  
s výnimkou postupu pri poskytovaní odmeny podľa § 22 a 23.  
77)  
(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.  
(3) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom  
ustanoveným zákonom alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská  
republika viazaná, ustanovuje inak.  
§ 34  
Splnomocňovacie ustanovenie  
Vzor žiadosti o poskytnutie odmeny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý  
vydá ministerstvo spravodlivosti do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  
§ 35  
Prechodné ustanovenia  
(1) Zamestnávateľ a príslušný orgán odborovej organizácie, ktorí uzavreli kolektívne zmluvy  
podľa osobitného predpisu,78) sú povinní uviesť ustanovenia kolektívnych zmlúv do súladu  
s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  
(2) Zamestnávateľ je povinný vydať vnútorné predpisy podľa § 4 ods. 5 písm. a) a b) do  
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  
(3) Zamestnávateľ je povinný uviesť do súladu s týmto zákonom vnútorné predpisy podľa  
§ 4 ods. 5 písm. a) a b), ktoré vydal pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, do šiestich  
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  
Čl. II  
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982  
Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č.  
105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona  
č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č.  
76) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  
77)  
Napríklad § 2, § 6 a § 7 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., § 9 a 11 zákona č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších  
predpisov, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov, zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2011 Z. z.  
78 Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.  
211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z.,  
zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002  
Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č.  
504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z.,  
zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č.  
336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z.,  
zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č.  
379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z.,  
zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č.  
161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:  
V § 442 ods. 2 sa za slovom „korupcie“ vkladajú slová „alebo korupčným trestným činom  
podľa osobitného predpisu“.  
Čl. III  
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003  
Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona  
č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z.,  
zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona  
č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z.,  
zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona  
č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z.,  
zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č.  
345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.  
233/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného  
predpisu“.  
2. V § 13 ods. 3 tretej vete sa za slovo „žalobu“ vkladá čiarka a slová „alebo návrh na  
začatie trestného stíhania“ sa nahrádzajú slovami „trestné oznámenie alebo  
oznámenie o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu“.  
3. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  
„(2) Na právny úkon, ktorým sa menia pracovné podmienky zamestnanca, je  
potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný  
predpis, okrem skončenia pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. c) a § 68 ods. 1  
písm. a), inak je tento právny úkon neplatný.“.  
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.  
4. § 37 vrátane nadpisu znie:  
§ 37  
Počítanie času  
Na počítanie času sa použijú ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka.“.  
5. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Skúšobná doba sa predlžuje o čas od  
podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia rozhodnutia o tejto  
žiadosti a o čas od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do dňa  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného predpisu.“.  
6. V § 62 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výpovedná doba sa predlžuje o dobu od  
podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia rozhodnutia o tejto  
žiadosti a od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do dňa  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného predpisu.“.  
7. V § 79 ods. 1 tretej vete sa za slovo „zárobku“ vkladajú slová „a zamestnancovi,  
ktorému bola poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu, v sume dvojnásobku  
jeho priemerného zárobku“.  
8. V § 81 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:  
„to neplatí, ak ide o podanie oznámenia o významných skutočnostiach podľa  
osobitného predpisu,“.  
9. Za § 252i sa vkladá § 252j, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 252j  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy a obdobné  
pracovné vzťahy, ktoré vznikli pred l. januárom 2015. Právne úkony urobené pred l.  
januárom 2015 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy  
účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. IV  
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006  
Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č.  
498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z.,  
zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona  
č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z.,  
zákona č. 246/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z.,  
zákona č. 334/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z.,  
zákona č. 204/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 340 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Trestný nie je ani ten, kto učinil  
oznámenie o významnej skutočnosti podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti  
korupcii.“.  
2. Slová „Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona  
okrem § 436 nahrádzajú slovami „Európskej únie“ v príslušnom tvare.  
Čl. V  
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona  
č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z.,  
zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009  
Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej  
republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona  
č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z.,  
zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona  
č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z.,  
zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa  
takto:  
1. V § 62 ods. 2 sa za slová „krivého obvinenia“ vkladá čiarka a slová „o práve podať  
žiadosť o poskytnutie ochrany podľa tohto zákona na základe osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii a o práve podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa  
osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii,“.  
2. V § 74 ods. 2 sa za slovo „vyrozumie“ vkladá slovo „oznamovateľa“ a čiarka a za  
slová „§ 46 ods. 8 a 9 a § 139“ sa nahrádzajú slovami § 46 ods. 8 a 9, § 139 a § 198a“.  
3. V § 128 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predvolanie musí obsahovať špecifikáciu  
trestného činu, ktorého sa výsluch týka.“.  
4. V § 131 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Svedok sa poučí aj o práve podať žiadosť  
o poskytnutie ochrany podľa tohto zákona na základe osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii, o práve podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa  
osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii a o dôsledkoch odopretia  
výpovede podľa § 130 alebo odchýlenia sa v podstatných bodoch od svojej skoršej  
výpovede podľa § 264 na zánik ochrany podľa osobitného predpisu o bojovníkoch  
proti korupcii.“.  
5. § 131 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  
(4) Ak svedok, ktorému bola poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii, odoprie svoju výpoveď podľa § 130 alebo sa odchýli  
v podstatných bodoch od svojej skoršej výpovede podľa § 264, predseda senátu  
a v prípravnom konaní prokurátor bezodkladne oznámi túto skutočnosť inšpekcii  
práce.“.  
6. V § 136 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak má svedok  
obavu, že oznámením svojej totožnosti, bydliska, prípadne miesta pobytu, ak ide o  
korupciu a trestné činy podľa § 212, 213, 221 až 228, 237 až 243, 254 až 268, 277 až  
278a, 326 až 327a, 342, 344 a 348 až 350 Trestného zákona (ďalej len „korupčné trestné  
činy“), je ohrozený jeho život, zdravie, telesná integrita alebo mu hrozí iné závažné  
nebezpečenstvo alebo že také nebezpečenstvo hrozí jemu blízkej osobe, na základe  
odôvodnenej písomnej žiadosti svedka podanej podľa osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii sa mu povolí, aby neuvádzal údaje o svojej osobe;  
ustanovenie § 137 sa v tomto prípade nepoužije.“.  
7. V § 136 ods. 5 sa za slovom „korupcia“ vypúšťa čiarka a slová „trestného činu  
zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu  
z trestnej činnosti“ sa nahrádzajú slovami „alebo korupčných trestných činov“.  
8. § 173 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:  
„(7) Pri trestnom čine krivého obvinenia a trestnom čine krivej výpovede a krivej  
prísahy sa doručí rovnopis rozsudku aj inšpekcii práce, ak to ustanovuje osobitný  
predpis o bojovníkoch proti korupcii.  
(8) Rovnopis právoplatného rozsudku sa doručí aj ďalším osobám, ak to ustanovuje  
osobitný predpis o bojovníkoch proti korupcii.“.  
9. V § 196 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:  
„(2) O prijatí trestného oznámenia sa vyhotoví písomný záznam a potvrdenie  
o podaní trestného oznámenia. Potvrdenie o podaní trestného oznámenia musí  
obsahovať špecifikáciu trestného činu, ktorého sa trestné oznámenie týka. Rovnopis  
písomného vyhotovenia záznamu o prijatí trestného oznámenia a potvrdenie  
o podaní trestného oznámenia sa bez meškania doručia oznamovateľovi, prípadne  
jeho zástupcovi do vlastných rúk; tým nie je dotknuté ustanovenie § 198 ods. 1.  
(3) Ak má oznamovateľ obavu, že oznámením svojej totožnosti, bydliska, prípadne  
miesta pobytu, ak ide o korupciu a korupčné trestné činy, je ohrozený jeho život,  
zdravie, telesná integrita alebo mu hrozí iné závažné nebezpečenstvo alebo že také  
nebezpečenstvo hrozí jemu blízkej osobe, policajt na základe odôvodnenej písomnej  
žiadosti oznamovateľa podanej podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti  
korupcii povolí, aby neuvádzal údaje o svojej osobe; o uvedenej možnosti treba  
oznamovateľa poučiť. Pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupcie  
a korupčných trestných činov možno výnimočne pri oznamovateľovi použiť legendu  
podľa § 117 ods. 3, ak predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora  
sudca pre prípravné konanie vydá príkaz, ktorým určí oznamovateľovi použitie  
legendy podľa § 117 ods. 3.“.  
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.  
10.V § 196 ods. 4 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú:  
„Prokurátor alebo policajt poučí oznamovateľa, ktorému bola poskytnutá ochrana  
podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii, že ak odoprie doplňujúci  
výsluch alebo nedodá požadované písomné podklady, táto jeho ochrana zaniká.  
Prokurátor alebo policajt v priebehu výsluchu oznamovateľa korupčného trestného  
činu tiež zistí, či skutočnosti, ktoré uviedol v trestnom oznámení, sú priamou  
informáciou alebo sprostredkovanou informáciou podľa osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii a ak je to možné, aj to, kto je autorom takejto  
sprostredkovanej informácie.“.  
11.V § 196 ods. 6 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.  
12. § 196 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:  
„(7) Ak oznamovateľ, ktorému bola poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii, odoprie doplňujúci výsluch alebo nedodá požadované  
písomné podklady podľa odseku 4, prokurátor alebo policajt bezodkladne oznámi  
túto skutočnosť inšpekcii práce.“.  
13. § 197 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  
„(4) Policajt alebo prokurátor bezodkladne doručí právoplatné uznesenie podľa  
odseku 1 písm. d) tiež inšpekcii práce, ak sa týka oznamovateľa, ktorému bola  
poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii,  
a právoplatné uznesenie podľa odseku 1 písm. c) a odseku 2 bezodkladne aj osobe,  
ktorá je autorom sprostredkovanej informácie podľa osobitného predpisu  
o bojovníkoch proti korupcii, ak je známa.“.  
14. Za § 198 sa vkladá § 198a, ktorý znie:  
198a  
(1) Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd zistí, že oznamovateľovi hrozí  
nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na  
slobode, poskytne mu informáciu o tom, že  
a) obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel,  
b) odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel.  
(2) Oznamovateľ môže požiadať už v prípravnom konaní prokurátora a po  
odsúdení páchateľa súd, aby bol informovaný o skutočnostiach uvedených v  
odseku 1. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť sa podáva  
na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni.  
(3) Oznamovateľ sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice  
vzdať práva podľa odseku 1 a 2.“.  
15. § 212 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:  
„(6) Prejav vôle poškodeného podľa § 211 ods. 1, ktorému bola poskytnutá ochrana  
podľa tohto zákona na základe osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii,  
vyjadrený spôsobom uvedeným v odsekoch 1 až 3 oznámi bezodkladne inšpekcii  
práce ten orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná.“.  
16. V § 215 ods. 5 prvej vete sa za slovo „obvinenému“ vkladá čiarka a slovo  
„oznamovateľovi“.  
17. V § 215 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Orgán činný v trestnom konaní, ktorý  
toto uznesenie vydal, doručí právoplatné uznesenie o zastavení trestného stíhania  
podľa odseku 1 písm. a) bezodkladne inšpekcii práce, ak je oznamovateľom osoba,  
ktorej bola poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti  
korupcii a právoplatné uznesenie o zastavení trestného stíhania podľa odseku 1 písm.  
d) a e) a odseku 2 bezodkladne aj osobe, ktorá je autorom sprostredkovanej  
informácie podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii, ak je známa.“.  
18. V § 215 ods. 6 sa za slovo „obvinený“ vkladá čiarka a slovo „oznamovateľ“.  
19. V § 216 ods. 5 sa za slovo „obvinenému“ vkladá čiarka a slovo „oznamovateľovi“  
a za slovo „obvinený“ sa vkladá čiarka a slovo „oznamovateľ“.  
20. V § 216 ods. 6 písm. b) sa za slovo „korupciu“ vkladajú slová „alebo korupčné trestné  
činy“.  
21. V § 220 ods. 2 písm. b) sa za slovo „korupciu“ vkladajú slová „alebo korupčné trestné  
činy“.  
22. V § 228 ods. 6 sa za slovo „obvinenému“ vkladá čiarka a slovo „oznamovateľovi“  
a za slovo „obvinený“ sa vkladá čiarka a slovo „oznamovateľ“.  
23. V § 234 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prokurátor o podaní obžaloby  
upovedomí aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje osobitný predpis o bojovníkoch proti  
korupcii.“.  
24. V § 264 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predseda senátu upozorní svedka na  
zánik ochrany podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii, ak aj po  
vysvetlení rozporov medzi svojimi výpoveďami svedok naďalej zotrváva na  
výpovedi, ktorá sa v podstatných bodoch odchyľuje od jeho skoršej výpovede, na  
základe ktorej mu bola poskytnutá táto ochrana.“.  
25. V § 265 ods. 2 prvej vete sa za slovom „prísahy“ vkladá čiarka a pripájajú tieto slová:  
„ako aj poučený o práve podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa tohto zákona na  
základe osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii a o práve podať žiadosť  
o poskytnutie ochrany podľa osobitného predpisu o bojovníkoch proti korupcii“.  
Čl. VI  
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej  
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej  
polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z.,  
zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona  
č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z.,  
zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona  
č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z.,  
zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona  
č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z.,  
zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010  
Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č.  
79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z.  
a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 2a ods. 2 tretej vete sa za slovo „žalobu“ vkladá čiarka a slová „alebo návrh na  
začatie trestného stíhania“ sa nahrádzajú slovami „trestné oznámenie alebo  
1)  
oznámenie o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:  
1)  
„ § 3 písm. f) zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
Doterajšie odkazy 1 a 1a sa označujú ako odkazy 1a a 1b.  
2. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
„(3) Skúšobná doba sa predlžuje o čas od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do  
dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti a o čas od podania žiadosti o udelenie  
predchádzajúceho súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa  
1a)  
osobitného predpisu. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:  
1a)  
§ 7b ods. 2 a 8 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení  
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.  
Doterajšie odkazy 1a a 1b sa označujú ako odkazy 1b a 1c.  
3. V § 194 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Lehota pre skončenie pracovného  
pomeru sa predlžuje o dobu od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti a od podania žiadosti o udelenie  
predchádzajúceho súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa  
1a)  
osobitného predpisu. “.  
4. § 225 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  
„(4) Ak to ustanovuje osobitný predpis,  
48c)  
služobný úrad je povinný si vyžiadať  
súhlas odborového orgánu, inak je právny úkon alebo rozhodnutie služobného úradu  
neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 48c znie:  
48c)  
§ 9 ods. 2 až 4 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
5. V § 230 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou § 225 ods. 4“.  
6. V § 247 sa na konci pripája táto veta: „Postup pri prešetrovaní oznámení  
1)  
o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu ustanoví služobný  
predpis, ktorý vydá ministerstvo. Tento predpis musí spĺňať náležitosti ustanovené  
51a)  
osobitným predpisom. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:  
51a)  
§ 6 ods. 6 a 8 a § 9 ods. 5 a 7 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
7. § 249 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:  
„(6) Na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchádzajúci  
52a)  
súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis;  
to neplatí na  
rozhodnutie, ktorým sa priznáva nárok, alebo rozhodnutie, ktoré je dôsledkom inej  
právnej skutočnosti, inak je toto rozhodnutie neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:  
52a)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
8. Za § 287g sa vkladá § 287h, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 287h  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred l.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej 31. decembra 2014.“.  
Čl. VII  
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších  
zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z.,  
zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona  
č. 464/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z.,  
zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č.  
623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z.,  
zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č.  
465/2009 Z. z., zákona č. 51/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z.,  
zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č.  
441/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 5a ods. 2 tretej vete sa za slovo „žalobu“ vkladá čiarka a slová „alebo návrh na  
začatie trestného stíhania“ sa nahrádzajú slovami „trestné oznámenie alebo  
1b)  
oznámenie o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:  
1b)  
§ 3 písm. f) zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
2. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
„(3) Skúšobná doba sa predlžuje o čas od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do  
dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti a o čas od podania žiadosti o udelenie  
predchádzajúceho súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa  
1c)  
osobitného predpisu. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:  
1c)  
§ 7b ods. 2 a 8 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení  
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.  
3. V § 185 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Lehota pre skončenie služobného  
pomeru sa predlžuje o dobu od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti a od podania žiadosti o udelenie  
predchádzajúceho súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa  
1c)  
osobitného predpisu. “.  
4. § 215 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  
42a)  
„(4) Ak to ustanovuje osobitný predpis,  
služobný úrad je povinný si vyžiadať  
súhlas odborového orgánu, inak je právny úkon alebo rozhodnutie služobného úradu  
neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:  
42a)  
§ 9 ods. 2 až 4 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
5. Za § 236a sa vkladá § 236b, ktorý znie:  
236b  
Postup pri prešetrovaní oznámení o významných skutočnostiach podľa osobitného  
1b)  
predpisu ustanoví interný služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad. Tento  
46a)  
predpis musí spĺňať náležitosti ustanovené osobitným predpisom. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:  
46a)  
§ 6 ods. 6 a 8 a § 9 ods. 5 a 7 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
6. § 237 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:  
„(6) Na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchádzajúci  
46b)  
súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis;  
to neplatí na  
rozhodnutie, ktorým sa priznáva nárok, alebo rozhodnutie, ktoré je dôsledkom inej  
právnej skutočnosti, inak je toto rozhodnutie neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:  
46b)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
7. Za § 268m sa vkladá § 268n, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 268n  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred l.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. VIII  
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  
znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona  
č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z.,  
zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona  
č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z.,  
zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej  
republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona  
č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona  
č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2001 Z. z.,  
zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona  
č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z.  
sa mení a dopĺňa takto:  
1. § 150 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
34)  
„(3) Ak to ustanovuje osobitný predpis, na rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa  
osobitného vzťahu sudcu je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, inak  
je toto rozhodnutie neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:  
34)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
2. Za § 151y sa vkladá § 151z, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 151z  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. IX  
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona  
č. 311/2001 Z. z., zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z.,  
zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č.  
530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z.,  
zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č.  
543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z.,  
zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č.  
462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 252 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  
68)  
„c) vyžiadať si súhlas odborového orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis, inak  
je právny úkon alebo rozhodnutie služobného úradu neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:  
68)  
§ 9 ods. 2 až 4 zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb  
aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.“.  
2. Za § 259 sa vkladá § 260, ktorý znie:  
§ 260  
73)  
Ak to ustanovuje osobitný predpis, na rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa  
služobného pomeru prokurátora a právnych vzťahov s ním súvisiacich je potrebný  
predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, inak je toto rozhodnutie neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:  
73)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
3. Za § 260 sa vkladá § 260a, ktorý znie:  
§ 260a  
Postup pri prešetrovaní oznámení o významných skutočnostiach podľa osobitného  
16a)  
predpisu  
ustanoví služobný predpis, ktorý vydá generálna prokuratúra. Tento  
74)  
predpis musí spĺňať náležitosti ustanovené osobitným predpisom. “.  
Poznámky pod čiarou k odkazom 73 až 74 znejú:  
74)  
§ 6 ods. 6 a 8 a § 9 ods. 5 a 7 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
4. Za § 265l sa vkladá § 265m, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 265m  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred l.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. X  
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.,  
zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona  
č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z.,  
zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona  
č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z.,  
zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona  
č. 543/2010 Z. z. , zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z.,  
zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z. a zákona č. 37/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa  
takto:  
1. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:  
„(6) Na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchádzajúci  
10e)  
súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis;  
to neplatí na  
rozhodnutie, ktorým sa priznáva nárok alebo rozhodnutie, ktoré je dôsledkom inej  
právnej skutočnosti, inak je toto rozhodnutie neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:  
10e)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
2. V § 16 ods. 3 tretej vete sa za slovo „žalobu“ vkladá čiarka a slová „alebo návrh na  
začatie trestného stíhania“ sa nahrádzajú slovami „trestné oznámenie alebo  
10f)  
oznámenie o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 10f znie:  
10f)  
§ 3 písm. f) zákona č. .../2014 Z. z.“.  
3. § 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
„(3) Skúšobná lehota sa predlžuje o čas od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do  
dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti a o čas od podania žiadosti o udelenie  
predchádzajúceho súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa  
14b)  
osobitného predpisu. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:  
14b)  
§ 7b ods. 2 a 8 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení  
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.  
4. V § 60 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Lehota pre skončenie služobného pomeru  
sa predlžuje o dobu od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia  
rozhodnutia o tejto žiadosti a od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho  
súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného  
14b)  
predpisu. “.  
5. V § 62 sa na konci pripája táto veta: „Lehota pre skončenie služobného pomeru sa  
predlžuje o dobu od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia  
rozhodnutia o tejto žiadosti a od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho  
súhlasu do dňa doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného  
14b)  
predpisu. “.  
6. V § 69 ods. 3 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto  
slová: „s výnimkou, ak ide o podanie oznámenia o významných skutočnostiach  
10f)  
podľa osobitného predpisu, “.  
26a)  
7. V § 159 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak to ustanovuje osobitný predpis,  
služobný úrad je povinný si vyžiadať súhlas odborového orgánu, inak je právny  
úkon alebo rozhodnutie služobného úradu neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:  
26a)  
§ 9 ods. 2 až 4 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
8. Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý znie:  
193b  
Postup pri prešetrovaní oznámení o významných skutočnostiach podľa osobitného  
10f)  
predpisu  
ustanoví služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad. Tento predpis  
10e)  
musí spĺňať náležitosti ustanovené osobitným predpisom. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:  
10e)  
§ 6 ods. 6 a 8 a § 9 ods. 5 a 7 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
9. Za § 209h sa vkladá § 209i, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 209i  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred l.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. XI  
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení  
zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005, Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008  
Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č.  
332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 339/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 20 ods. 2 sa za slovo „ustanovený“ vkladajú slová „alebo ak nebol určený podľa  
odseku 3“.  
2. § 20 sa dopĺňa odsekom 3 ktorý znie:  
„(3) Ak sa niekto nemôže poskytnutia právnych služieb podľa tohto zákona domôcť,  
je oprávnený požiadať komoru, aby mu ponúkla vhodného advokáta. Ak tomu  
nebránia dôvody uvedené v ustanovení § 21, advokát ponúknutý komorou je  
povinný poskytnúť právne služby za podmienok ňou určených. K takýmto  
podmienkam patrí aj poskytovanie právnych služieb bez nároku na odmenu, ak je  
13b)  
klientom bojovník proti korupcii podľa osobitného predpisu  
s výnimkou  
prípadov, keď by vzhľadom na príjmové a majetkové pomery takéhoto klienta bolo  
poskytovanie právnych služieb bez nároku na odmenu zjavne neopodstatnené.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:  
13b)  
§ 3 písm. a) zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb  
aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.“.  
3. V § 24 ods. 1 sa za slovo „odmenu“ vkladajú slová „s výnimkou prípadov podľa § 20  
ods. 3“.  
Čl. XII  
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  
v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona  
č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z.,  
zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č.  
345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
V § 4d sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:  
„o) prevencie kriminality, najmä korupcie, a protispoločenskej činnosti.“.  
Čl. XIII  
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej  
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona  
č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z.,  
zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z.,  
zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona  
č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z.,  
zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 3 ods. 3 tretej vete sa za slovo „žalobu“ vkladá čiarka a slová „alebo návrh na  
začatie trestného stíhania“ sa nahrádzajú slovami „trestné oznámenie alebo  
3a)  
oznámenie o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:  
3a)  
§ 3 písm. f) zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
2. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Služobné predpisy musia byť v súlade  
5b)  
s týmto zákonom a osobitnými predpismi. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:  
5b)  
§ 6 ods. 6 a 8 a § 9 ods. 5 a 7 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
3. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
5c)  
„(3) Ak to ustanovuje osobitný predpis, služobný úrad je povinný si vyžiadať  
súhlas odborovej organizácie, ktorá pôsobí v ozbrojených silách a na pracovisku, kde  
sa vykonáva štátna služba, inak je právny úkon alebo rozhodnutie služobného úradu  
neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:  
5c)  
§ 9 ods. 2 až 4 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
4. V § 69 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Lehota pre doručenie sa predlžuje o dobu  
od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia rozhodnutia o tejto  
žiadosti a od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do dňa  
19a)  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného predpisu. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:  
19a)  
§ 7b ods. 2 a 8 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení  
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.  
5. V § 72 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Lehota na prepustenie sa predlžuje o  
dobu od podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia rozhodnutia  
o tejto žiadosti a od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do dňa  
19a)  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného predpisu. “.  
6. V § 119 ods. 1 písm. n) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú tieto slová: „to  
neplatí, ak ide o podanie oznámenia o významných skutočnostiach podľa osobitného  
3a)  
predpisu. “.  
7. § 191 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
„(3) Na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru profesionálneho vojaka  
a právnych vzťahov s ním súvisiacich je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného  
55a)  
orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis;  
to neplatí na rozhodnutie, ktorým sa  
priznáva nárok alebo rozhodnutie, ktoré je dôsledkom inej právnej skutočnosti, inak  
je toto rozhodnutie neplatné.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:  
55a)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
8. Za § 215m sa vkladá § 215n, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 215n  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred l.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. XIV  
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o  
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona  
č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z.,  
zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č.  
512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z. a zákona č. 308/2013 Z. z.  
sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri poskytovaní ochrany podľa  
1a)  
tohto zákona na základe osobitného predpisu “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:  
1a)  
§ 7 až 9 zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
2. V § 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je príslušným orgánom štátnej  
správy v oblasti inšpekcie práce vo veciach poskytovania ochrany podľa § 7b vo  
vzťahu k zamestnancom Národného inšpektorátu práce“.  
3. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je príslušným orgánom  
štátnej správy v oblasti inšpekcie práce vo veciach poskytovania ochrany podľa § 7b  
vo vzťahu k zamestnancom inšpektorátu práce“.  
4. V § 7 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Inšpektorát práce je príslušným orgánom  
štátnej správy v oblasti inšpekcie práce vo veciach poskytovania ochrany podľa § 7b  
vo vzťahu k všetkým zamestnancom vrátane zamestnancov ministerstva okrem  
zamestnancov Národného inšpektorátu práce a zamestnancov inšpektorátov práce.“.  
5. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 7b  
Poskytovanie ochrany  
(1) Príslušný orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce (ďalej len „inšpekcia práce“)  
18j)  
poskytne ochranu osobe, ktorá podala žiadosť podľa osobitného predpisu (ďalej  
len „bojovník proti korupcii“), ako aj inej osobe, ak to ustanovuje tento zákon.  
(2) Ak žiadosť podľa odseku 1 spĺňa všetky náležitosti podľa osobitného predpisu,  
18j)  
inšpekcia práce je povinná vydať potvrdenie o poskytnutí ochrany bezodkladne,  
najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia. Potvrdenie o poskytnutí ochrany  
musí spĺňať tieto náležitosti:  
a) označenie orgánu, ktorý potvrdenie vydal v rozsahu názov a sídlo,  
b) osobné údaje bojovníka proti korupcii v rozsahu meno, priezvisko, dátum  
narodenia a adresa bydliska,  
c) označenie zamestnávateľa v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo  
bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska,  
a identifikačné číslo,  
d) výrok, ktorým sa potvrdzuje poskytnutie ochrany s uvedením ustanovenia  
právneho predpisu, podľa ktorého sa ochrana poskytuje,  
e) dátum vzniku ochrany,  
f) zákonné dôvody, na základe ktorých ochrana zaniká, spolu s uvedením  
príslušného právneho predpisu.  
18j)  
(3) Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, inšpekcia práce  
vyzve bojovníka proti korupcii na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak bojovník  
proti korupcii v stanovenej lehote svoju žiadosť nedoplní, inšpekcia práce mu  
písomne oznámi, že nie sú splnené podmienky na poskytnutie ochrany.  
(4) Inšpekcia práce doručí potvrdenie o poskytnutí ochrany bezodkladne bojovníkovi  
proti korupcii a tomu orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, ktorý vo veci  
18e)  
koná podľa osobitného predpisu.  
Zároveň doručí zamestnávateľovi bojovníka  
proti korupcii do troch dní odo dňa vydania potvrdenia o poskytnutí ochrany  
písomné oznámenie, že sa stáva monitorovaným zamestnávateľom podľa  
18k)  
osobitného predpisu. Ustanovenie § 8 tým nie je dotknuté.  
(5) Oznámenie podľa odseku 4 musí spĺňať tieto náležitosti:  
a) označenie orgánu, ktorý oznámenie vydal v rozsahu názov a sídlo,  
b) označenie monitorovaného zamestnávateľa v rozsahu obchodné meno alebo  
názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od  
miesta bydliska, a identifikačné číslo,  
c) výrok, že sa zamestnávateľ stáva monitorovaným zamestnávateľom s uvedením  
ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa tak stalo,  
d) dátum, od ktorého sa zamestnávateľ stáva monitorovaným zamestnávateľom.  
(6) Inšpekcia práce na účely poskytovania ochrany bojovníkovi s korupciou udeľuje  
18l)  
monitorovanému zamestnávateľovi predchádzajúci súhlas  
žiadosti podľa osobitného predpisu.  
na základe jeho  
18m)  
(7) Žiadosť monitorovaného zamestnávateľa musí byť inšpekcii práce doručená  
najneskôr 30 pracovných dní pred uskutočnením plánovanej zmeny pracovných  
18l)  
podmienok podľa osobitného predpisu.  
(8) Inšpekcia práce je povinná udeliť predchádzajúci súhlas na základe žiadosti podľa  
odseku 6 bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak žiadosť  
18m)  
nespĺňa všetky náležitosti podľa osobitného predpisu,  
inšpekcia práce vyzve  
monitorovaného zamestnávateľa na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak  
monitorovaný zamestnávateľ v stanovenej lehote svoju žiadosť nedoplní, inšpekcia  
práce mu písomne oznámi, že nie sú splnené podmienky na udelenie  
predchádzajúceho súhlasu.  
(9) V prípade, že udelenie predchádzajúceho súhlasu s navrhovanými zmenami  
pracovných podmienok sa týka bojovníka proti korupcii, inšpekcia práce pred  
udelením predchádzajúceho súhlasu písomne vyzve bojovníka proti korupcii, aby  
sa vyjadril k takejto žiadosti, a to do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Ak  
vyjadrenie bojovníka proti korupcii nie je inšpekcii práce doručené do 15  
pracovných dní od doručenia písomnej výzvy, má sa za to, že bojovník proti  
korupcii nemá výhrady voči udeleniu predchádzajúceho súhlasu; na túto  
skutočnosť inšpekcia práce bojovníka proti korupcii v písomnej výzve upozorní.  
Inšpekcia práce udelí predchádzajúci súhlas len vtedy, ak je z odôvodnenia žiadosti  
monitorovaného zamestnávateľa zrejmé, a to aj s prihliadnutím na vyjadrenie  
bojovníka proti korupcii, že jeho žiadosť nemá žiadnu príčinnú súvislosť  
s oznámením, ktoré bolo voči monitorovanému zamestnávateľovi podané podľa  
18n)  
osobitného predpisu;  
v opačnom prípade predchádzajúci súhlas neudelí a zašle  
o tom monitorovanému zamestnávateľovi písomné oznámenie v lehote na udelenie  
predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8. Inšpekcia práce rovnako postupuje aj vo  
vzťahu k žiadosti monitorovaného zamestnávateľa týkajúcej sa iného zamestnanca  
ako bojovníka proti korupcii s výnimkou výzvy na vyjadrenie sa takéhoto  
zamestnanca k žiadosti. Udelenie predchádzajúceho súhlasu inšpekcia práce  
bezodkladne oznámi bojovníkovi proti korupcii. Inšpekcia práce nesmie v konaní  
o udelení predchádzajúceho súhlasu prezradiť totožnosť bojovníka proti korupcii.  
(10) Inšpekcia práce bezodkladne po doručení žiadosti o skončenie poskytovania  
ochrany alebo po oznámení policajta, prokurátora, súdu alebo monitorovaného  
18o)  
zamestnávateľa podľa osobitného predpisu  
písomne oznámi monitorovanému  
zamestnávateľovi, že prestáva byť monitorovaným zamestnávateľom dňom  
18p)  
určeným v osobitnom predpise.  
Inšpekcia práce písomne oznámi zánik ochrany  
bezodkladne bojovníkovi proti korupcii a tomu orgánu činnému v trestnom konaní  
18e)  
alebo súdu, ktorý vo veci koná podľa osobitného predpisu.  
(11) Oznámenie inšpekcie práce o zániku ochrany podľa odseku 10 musí spĺňať tieto  
náležitosti:  
a) označenie orgánu, ktorý oznámenie vydal v rozsahu názov a sídlo,  
b) osobné údaje bojovníka proti korupcii v rozsahu meno, priezvisko, dátum  
narodenia a adresa bydliska,  
c) označenie zamestnávateľa v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo  
bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska,  
a identifikačné číslo,  
d) výrok, ktorým sa oznamuje zánik ochrany s uvedením ustanovenia právneho  
predpisu, podľa ktorého k zániku došlo,  
e) dátum zániku ochrany,  
f) zákonný dôvod, na základe ktorého ochrana zaniká, spolu s uvedením  
príslušného právneho predpisu.  
(12)Potvrdenie o poskytnutí ochrany, písomné oznámenie podľa odseku 4,  
predchádzajúci súhlas a písomná výzvy podľa odseku 8 sa doručujú do vlastných  
rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie  
zásielok. Ak nebol adresát zásielky, ktorá sa doručuje do vlastných rúk, zastihnutý,  
hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom  
upovedomí, že zásielku príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak nový pokus  
o doručenie zásielky zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží zásielku na pošte  
a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne  
zásielku do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň  
doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Na lehoty sa vzťahujú všeobecné  
26)  
predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.“.  
Poznámky pod čiarou k odkazom 18j až 18p znejú:  
18j)  
§ 7 ods. 2 a 3 a § 9 ods. 8 zákona č. .../2014 Z. z.  
§ 8 ods. 2 zákona č. .../2014 Z. z.  
18k)  
18l)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z.  
18m)  
18n)  
18o)  
§ 8 ods. 4 zákona č. .../2014 Z. z.  
§ 3 písm. f) zákona č. .../2014 Z. z.  
§ 8 ods. 6 a § 9 ods. 8 zákona č. .../2014 Z. z.  
§ 131 ods. 4 a § 196 ods. 7 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2014 Z. z.  
§ 8 ods. 6 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
18p)  
6. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  
c) zamestnávateľovi, zástupcovi zamestnancov alebo fyzickej osobe za neplnenie  
25b)  
povinností uložených v § 7b a v osobitnom predpise od 300 eur do 100 000 eur.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:  
25b)  
Zákon č. .../2014 Z. z.“.  
7. V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecné predpisy o správnom konaní  
sa vzťahujú na konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 7b ods. 1 až 5  
a 10 až 12, ak tento zákon neustanovuje inak, a nevzťahujú sa na vydanie potvrdenia  
o poskytnutie ochrany podľa § 7b ods. 6 až 9 a 12.“.  
8. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 22c  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Konania začaté pred 1. januárom 2015, ktoré neboli právoplatne ukončené, sa  
dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.  
Čl. XV  
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona  
č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z.  
a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:  
V § 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k  
prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality, najmä korupcie, a inej  
protispoločenskej činnosti,“.  
Čl. XVI  
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z.  
a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dotáciu možno poskytnúť až do výšky  
100% predpokladaných výdavkov projektu, ak ide o projekty zamerané na prevenciu  
korupcie; odsek 2 sa v tomto prípade nepoužije.“.  
2. Za § 16 sa vkladá § 17, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 17  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Žiadosti o dotácie podané na základe výzvy na predkladanie projektov zverejnenej  
pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa právnej úpravy  
účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. XVII  
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., a zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č.  
547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z.,  
zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č.  
345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z.,  
zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 z. z. sa mení a dopĺňa  
takto:  
1. V § 4 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preto, že podal oznámenie  
5b)  
o významných skutočnostiach podľa osobitného predpisu “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:  
5b)  
§ 3 písm. f) zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne  
bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.“.  
18a)  
2. V § 15 ods. 2 sa za slovo „rozpore“ vkladajú slová „s osobitným predpisom ani“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:  
18a)  
§ 6 ods. 6 a § 9 ods. 5 zákona č. .../2014 Z. z. o ochrane, podpore a odmeňovaní  
osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov.“.  
3. V § 28 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Skúšobná doba sa predlžuje tiež o čas od  
podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia rozhodnutia o tejto  
žiadosti a o čas od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do dňa  
33a)  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného predpisu. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:  
33a)  
§ 7b ods. 2 a 8 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení  
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.  
4. V § 48 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výpovedná doba sa predlžuje o dobu od  
podania žiadosti o poskytnutie ochrany do dňa doručenia rozhodnutia o tejto  
žiadosti a od podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu do dňa  
33a)  
doručenia rozhodnutia o tejto žiadosti podľa osobitného predpisu. “.  
5. V § 60 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto  
slová: „to neplatí, ak ide o podanie oznámenia o významných skutočnostiach podľa  
5b)  
osobitného predpisu, “.  
6. V § 75 sa na konci pripája táto veta: „Služobný poriadok musí byť v súlade s týmto  
52a)  
zákonom a osobitnými predpismi. “.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:  
52a)  
§ 6 ods. 8 a § 9 ods. 7 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
7. § 121 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  
„(3) Na právny úkon, ktorým sa menia služobné podmienky štátneho zamestnanca je  
potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný  
69a)  
predpis,  
okrem skončenia štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 47 písm. a),  
inak je tento právny úkon neplatný.“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:  
69a)  
§ 8 ods. 3 zákona č. .../2014 Z. z.“.  
8. § 123 vrátane nadpisu znie:  
„§ 123  
Premlčanie  
Na premlčanie sa použijú ustanovenia § 100 ods. 1 a 2, § 101 až 103, §106, § 107 a  
§ 110 až 113 Občianskeho zákonníka.“.  
9. Za § 140c sa vkladá § 140d, ktorý vrátane nadpisu znie:  
§ 140d  
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015  
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred l.  
januárom 2015. Právne úkony urobené pred l. januárom 2015 a nároky, ktoré z nich  
vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014.“.  
Čl. XVIII  
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem Čl. VI bodu 6, Čl. VII bodu 5,  
Čl. IX bodu 3, Čl. X bodu 8, Čl. XIII bodu 2, Čl. XVII bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.  
júla 2015.