Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) predstavuje nástroj na legislatívne zabezpečenie Národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka, ktorý sa realizuje v súlade s koncepciou vybudovania centrálneho elektronického priečinka, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2008 uznesením č. 39/2008, a ktorou reagovala na odporúčanie č. 33 Európskej hospodárskej komisie OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické obchodovanie (UN/CEFACT), s cieľom zavedenia jednoduchého, transparentného a efektívneho procesu pre globálne obchodovanie. Projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti - OPIS. Práce na realizácii projektu sa začali v priebehu roka 2010 a návrh uvedeného zákona by mal zabezpečiť plnohodnotné uplatňovanie a využívanie informačného systému v praxi.
Návrh zákona nadväzuje na skôr prijaté všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť elektronickej komunikácie, ktorými najmä zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené predpisy spolu vytvárajú legislatívne predpoklady pre ukončenie projektu a uvedenie informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky, čím sa umožní elektronizácia služieb v medzinárodnom obchode a integrácia informačného systému Centrálny elektronický priečinok v rámci relevantných informačných systémov používaných orgánmi verejnej moci na výkon ich pôsobnosti. Projekt prispieva k plneniu cieľov rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme.
Používateľské rozhranie informačného systému Centrálny elektronický priečinok, pomocou ktorého môžu vzájomne komunikovať fyzické osoby a právnické osoby a orgány verejnej moci, bude poskytovaný bezodplatne, v dôsledku čoho sa nepredpokladajú žiadne zvýšené náklady na komunikáciu zúčastnených subjektov. V súvislosti s výkonom funkcie prevádzkovateľa informačného systému Centrálny elektronický priečinok sa na strane Finančného riaditeľstva SR nepočíta s vytvorením osobitného nového útvaru, v dôsledku čoho nevzniknú žiadne zvýšené nároky na rozpočet.
Prínosom informačného systému Centrálny elektronický priečinok pre fyzické osoby a právnické osoby bude zníženie nákladov vďaka elektronizácii podaní v zahraničnom obchode, zníženie časových strát a administratívnej záťaže. Nezanedbateľným pozitívom bude aj získanie okamžite dostupného prehľadu, v elektronickej forme, o aktuálnom stave všetkých podaní realizovaných prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok.
Doplnením § 60 ods. 10 zákona o e-Governmente sa vytvorí možnosť aktivácie zriadenej elektronickej schránky pre právnickú osobu ešte pred uplynutím prechodného
2
obdobia ustanoveného v predmetnom ustanovení, čím sa vytvorí legislatívny predpoklad pre elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok od 1. 10. 2014.
V záujme vytvoriť pre právnické osoby dostatočný časový priestor na požiadanie o aktiváciu elektronických schránok pred spustením informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky, sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia, okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. októbra 2014.
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
- dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
V rámci projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka budú pre používateľov na strane orgánov verejnej moci dodané softvérové nástroje, prostredníctvom ktorých budú vedieť využívať služby informačného systému Centrálny elektronický priečinok a bezproblémovo aplikovať ustanovenia zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Žiadne iné špecializované softvérové alebo hardvérové komponenty nie pre využívanie informačného systému Centrálny elektronický priečinok vyžadované. Avšak predpokladom pre využívanie softvérového nástroja centrálneho elektronického priečinka je, že príslušný orgán verejnej moci k dispozícii základné IT vybavenie, t. z. PC, internetové pripojenie, nástroj pre vytváranie ZEP, kvalifikovaný certifikát.
V rámci projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka je jednotlivým orgánom verejnej moci, do pôsobnosti ktorých patria agendy verejnej správy súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru dodávaných 290 ks PC a 290 ks displejov.
Projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS. Ukončenie projektu a uvedenie informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky je kryté v rámci schválených rozpočtových limitov a nezakladá zvýšené nároky na prostriedky rozpočtu verejnej správy.
4
V budúcnosti sa predpokladať negatívny vplyv na verejné financie, ktorý súvisí s údržbou a prevádzkou informačného systému ako takého. Uvedený negatívny vplyv vychádza z potreby podpory informačného systému CEP (supportnou zmluvou). V súčasnosti nie je možné tento vplyv bližšie kvantifikovať, ale sa predpokladať, že bude predstavovať od 12 do 18 percent z obstarávacej ceny informačného systému CEP vychádzajúcej zo zmluvy č. Z2111012001701 pre projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka. Tento vplyv bude krytý v rámci schválených limitov rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno. Zavedením IS CEP ako výstupu realizovaného projektu ES CEP bude k dispozícii 28 nových elektronických služieb verejnej správy s úrovňou poskytovania 4.
Informovanie sa o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie
Služba poskytne informácie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie (dovoz, vývoz, tranzit, ďalej len „ZOT“). Informácie o podmienkach realizácie ZOT budú zahŕňať: informácie o opatreniach týkajúcich sa danej ZOT z TARIC SK, zoznam potrebných obchodných, prepravných dokumentov, licencie a spôsob ich získania (kto vydáva licenciu, za akých podmienok je licencia vydaná (napr. väzba na inú licenciu, správny poplatok, parametre platby, lehoty, príslušné formuláre, a tak ďalej)). Tieto informácie budú sprístupnené IS CEP voľne bez potreby registrácie používateľa. Služba bude súčasťou informačného procesu a zabezpečí prepojenie portálu CEP s informačnými portálmi o
5
podmienkach ZOT ďalších krajín EÚ. Služba bude napĺňať naše smerovanie k vybudovaniu EU Customs Information Portal podľa plánu MASP (Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan).
Podanie požiadavky na založenie prípadu ZOT
Na základe atribútov a podmienok pre realizáciu ZOT služba umožní založiť prípad ZOT (vytvoriť virtuálny adresár dokumentov ZOT) v IS CEP, v ktorom budú uvedené všetky potrebné informácie, formuláre a dokumenty, na základe ktorých získa používateľ licencie nevyhnutné pre uskutočnenie ZOT. Ku každému prípadu bude vytvorený priestor (úložisko), v ktorom budú vo forme referencií ukladané informácie o existujúcich a priebežne získavaných licenciách. Služba bude súčasťou procesu plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Informovanie sa o plnení podmienok pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie
Služba vyhodnotí podmienky pre realizáciu ZOT a identifikuje licencie potrebné na realizáciu ZOT. Porovná zoznam požadovaných licencií s licenciami, ktoré sú uložené v úložisku dokumentov. Služba identifikuje chýbajúce licencie, navrhne spôsob a postupnosť ich získania od príslušných orgánov štátnej správy. Služba je súčasťou procesu plnenia podmienok pre realizáciu ZOT a plní pre používateľa kontrolnú funkciu.
Vytvorenie žiadosti na získanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií
Služba umožní vytvorenie žiadostí pre vydanie licencií, ktoré sú potrebné pre realizáciu ZOT.
Pre tvorbu žiadostí poskytne služba príslušný elektronický formulár. K žiadostiam umožní pripojiť elektronické dokumenty, ktoré má
6
používateľ uložené vo svojom úložisku dokumentov alebo umožní vykonať nahratie nového elektronického dokumentu.
Pre licencie, ktorých vydanie je podmienené existenciou iných licencií, a používateľ ich nemá k dispozícii, systém ich zahrnie do skupiny žiadostí. Služba umožní ukladať pripravené žiadosti a vytvárať predvyplnené žiadosti o vydanie licencií. Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Podanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie
Služba umožní elektronické podanie žiadosti o vydanie požadovanej licencie. Služba odošle žiadosť príslušnému orgánu štátnej správy pričom využije elektronickú službu orgánu štátnej správy, ÚPVS alebo využije integrovanú elektronickú podateľňu IS CEP. Služba potvrdí podanie žiadosti o vydanie licencie.
Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Zmena licencie pre zahraničnoobchodné transakcie
Služba umožní používateľovi požiadať o realizáciu zmeny vydanej licencie:
-prevod práv licencie,
-predĺženie licencie,
-zmena parametrov licencie,
-zrušenie licencie.
Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie
Služba umožní používateľovi reagovať na rozhodnutie o vydaní licencie a odvolať sa resp. podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu. Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Získanie parametrov správneho poplatku pre získanie licencie pre
7
realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie
Služba priamo určí parametre správneho poplatku viazaného k vydaniu príslušnej licencie, v prípadoch keď nie je pre ich určenie potrebná interakcia orgánu štátnej správy. Ak parametre platby vie určiť len príslušný orgán štátnej správy respektíve ním prevádzkovaný IS, služba sprostredkuje tieto informácie používateľovi IS. Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Podanie úhrady správneho poplatku pre získanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie
Služba umožní vykonať úhradu správneho resp. iného poplatku podmieňujúceho vydanie licencie volaním služieb platobného modulu ÚPVS a zabezpečí registráciu tejto úhrady v IS CEP. Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT:
Informovanie sa o stave konania pre zahraničnoobchodnú transakciu
Služba poskytne informáciu o aktuálnom stave spracovania žiadosti o vydanie licencie respektíve colného vyhlásenia. Služba podporuje procesy plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Vytvorenie colného vyhlásenia s prílohami
Služba umožní vytvorenie colného vyhlásenia s príslušnými prílohami, ktoré tvoria licencie vydané inými správnymi orgánmi a obchodnými dokumentmi. Služba poskytne príslušný formulár. Služba umožní ukladať rozpracované colné vyhlásenia a vytvárať predvyplnené vzorové colné vyhlásenia.
Služba podporuje procesy realizácie ZOT.
Podanie colného vyhlásenia s prílohami
8
Služba umožní podanie colného vyhlásenia aj s príslušnými prílohami. Colné vyhlásenie bude podané príslušnému colnému úradu. Služba poskytne informáciu o obdŕžaní podania príslušným colným úradom. Služba podporuje procesy realizácie ZOT. Služba bude napĺňať naše smerovanie k SEAP (Single Electronic Access Points) podľa plánu MASP.
Zmena colného vyhlásenia
Služba umožní používateľovi zmeniť podané colné vyhlásenie, ak to vyžaduje proces colného konania, alebo vzniknutá situácia: podanie opravného colného vyhlásenia,
zrušenie colného vyhlásenia. Služba podporuje procesy realizácie ZOT.
Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní
Služba umožní používateľovi reagovať na rozhodnutie v colnom konaní a odvolať sa resp. podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu. Služba podporuje proces realizácie ZOT.
Informovanie sa o vydaných licenciách pre zahraničnoobchodné transakcie
Služba poskytne informácie súvisiace s vydanou licenciou. Služba poskytne tieto informácie držiteľovi licencie, vydávajúcemu správnemu orgánu a colným orgánom v rozsahu im prislúchajúcim. Služba poskytne sadu výberových kritérií pre vyhľadávanie požadovanej licencie alebo množiny licencií. Služba patrí medzi všeobecné služby.
Získanie overenia platnosti vydaných licencií pre zahraničnoobchodné transakcie
Služba umožní príslušnému správnemu orgánu, na základe nastavenia parametrov priradených k vydanej licencii, automatizovať sledovanie dodržania plnenia podmienok platných pre držiteľov licencií. Služba patrí medzi
9
všeobecné služby pre povinné osoby.
Podanie digitalizovaných podporných dokumentov do systému CEP
Služba poskytne nástroj pre digitalizáciu papierových dokumentov a ich následný upload a uloženie do úložiska dokumentov. Následne je možné tieto dokumenty priraďovať k príslušným prípadom ZOT, ako prílohy k žiadostiam o vydanie licencie alebo colným vyhláseniam. Služba patrí medzi všeobecné služby IS CEP.
Získanie informácií o platbách z platobného modulu ÚPVS pre procesy IS CEP
Služba poskytne správnemu orgánu informáciu o platbe získanú od platobného modulu ÚPVS a umožní ich automatické alebo manuálne priradenie k príslušnej žiadosti o vydanie licencie.
Získanie obsahu číselníka z informačného systému CEP
Služba sprístupní vybrané číselníky pre iné informačné systémy verejnej správy a verejnosť pomocou prezentačného rozhrania alebo webovej služba.
IS CEP poskytne prostriedky pre správu potrebných číselníkov.
Získanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách
Služba poskytne prostriedky na tvorbu používateľsky definovateľných štatistických prehľadov z údajovej základne IS CEP. Služba zároveň zabezpečí transport údajov pre potreby štatistiky. Služba patrí medzi všeobecné služby IS CEP.
Podanie žiadosti o registráciu v informačnom systéme IS CEP
Služba poskytne prostriedky pre registráciu nových používateľov IS CEP zo strany obchodníkov na základe interakcie s modulom IAM ÚPVS. Služba patrí medzi všeobecné
10
služby IS CEP.
Podanie dokumentov do informačného systému CEP cez elektronickú podateľňu
Služba poskytne prostriedky elektronickej podateľne pre tie orgány štátnej správy, ktoré využívajú služby IS CEP a nemajú implementovanú vlastnú elektronickú podateľňu. Služba patrí medzi všeobecné služby IS CEP.
Podanie hodnotenia spokojnosti obchodníkom
Služba poskytne prostriedky pre hodnotenie spokojnosti používateľov systému a tieto sprístupní správcovi a prevádzkovateľovi systému.
Služba patrí medzi všeobecné služby IS CEP.
Overenie podania žiadosti o licenciu pre zahraničnoobchodné transakcie
Služba poskytne správnemu orgánu možnosť získať informácie (aktuálnosť iných licencií alebo splnenie podmienok v inom úseku správy) viažuce sa k podaniu žiadosti o vydanie licencie potrebnej k realizácii ZOT, respektíve k colnému vyhláseniu. Služba podporuje proces plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií
Služba umožní správnemu orgánu vykonať vydanie licencie na základe žiadosti podanej prostredníctvom IS CEP. Doručenie vydanej licencie služba zabezpečí prostredníctvom modulu elektronického doručovania ÚPVS. Služba podporuje procesy plnenia podmienok pre realizáciu ZOT.
Vydanie rozhodnutia v colnom konaní
Služba zabezpečí doručenie vydaného rozhodnutia v colnom konaní, ktoré vydá príslušný colný úrad na základe podania vykonaného prostredníctvom služby „Podanie
11
colného vyhlásenia s prílohami“. Služba poskytne možnosť zvolenia služby umožňujúcej vykonať úhradu colného dlhu, ak je tak určené v rozhodnutí. Služba podporuje procesy realizácie ZOT.
Vydanie informácií z colného konania pre iné orgány štátnej správy
Služba poskytne prostriedky pre zaznamenanie vybraných informácií k príslušnej vydanej licencii po vydaní rozhodnutia v colnom konaní. Tieto informácie sa poskytnú príslušným správnym orgánom, ktoré ich využívajú pri správe vydaných licencií. Služba podporuje následné procesy po colnom konaní.
Poskytnutie relevantných informácií produkčným informačným systémom colnej správy a iným IS VS
Služba poskytne informácie o vydaných licenciách a informácie zo systému správy opatrení o IS CEP o licenčných opatreniach, národných opatreniach a opatreniach EÚ vzťahujúcich sa na dovoz, vývoz a tranzit vybraného tovaru. Služba patrí medzi všeobecné služby IS CEP a zabezpečuje jeho základnú procesnú a aplikačnú integráciu.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno. Zavedením IS CEP sa vytvárajú podmienky pre sémantickú interoperabilitu pre informácie o licenciách (resp. iných povoleniach) vydaných prostredníctvom IS CEP. Tieto informácie sú dostupné iným informačným systémom prostredníctvom elektronických služieb zavádzaného IS CEP.
V prípade využívaných informácií je pre zavádzaný IS CEP sémantická interoperabilita zabezpečená integráciou so základnými registrami (napr. RFO – využitie referenčných údajov o fyzických osobách) a so spoločnými modulmi ÚPVS (napr.
12
autentifikácia používateľa).
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Áno. Publikovaním výstupov projektu ES CEP využitých pri školeniach školiteľov v e-learningovom prostredí finančnej správy a sprístupnením používateľom IS CEP.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Áno. Zavedenie projektu IS CEP je predpokladom efektívnejšej komunikácie medzi orgánmi štátnej správy navzájom ako aj medzi podnikateľom/občanom a orgánom štátnej správy. Výstupy projektu sú poskytované plošne na celom území Slovenskej republiky. Elektronizácia služieb podporuje princíp nediskriminácie a rovnosti príležitostí pre všetkých občanov SR bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, etnický pôvod či zdravotný stav a zároveň zabezpečuje vyššiu prístupnosť služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou nakoľko odstraňuje nevyhnutnosť fyzického kontaktu s príslušnými orgánmi štátnej správy a nutnosť dopravy do sídla týchto inštitúcií. Elektronizácia služieb má pozitívny prínos z pohľadu marginalizovaných rómskych komunít a to v smere eliminácie možnej diskriminácie rómskych komunít.
Infraštruktúra
13
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Áno, zavádza sa IS CEP, ktorý umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave tovaru podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Áno. Zavedením IS CEP ako špecializovaného portálu budú sprístupnené nové elektronické služby, pričom je zabezpečená integrácia k ústrednému portálu verejnej správy (napr. využitím autentifikácie používateľa, doručovaním do elektronických schránok a sprístupnením ich obsahu aj v prostredí IS CEP, realizáciou úhrad správnych poplatkov prostredníctvom modulu elektronických platieb).
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno, pri vytvorení IS CEP bola zohľadnená technická interoperabilita v zmysle platného výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
14
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nejde o nelegislatívny materiál.
15
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
s právom Európskej únie
1. Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
3. Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
primárnom
- čl. 3, 33, 114 a čl. 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o Európskom spoločenstve - po 30. novembri 2009):
Žiadne.
sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o Európskom spoločenstve - do 30. novembra 2009):
- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. L 23, 26.1.2008).
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na implementáciu rozhodnutia č. 70/2008/ES: bezpredmetné.
b) Lehota určená na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: bezpredmetné.
16
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
17
II. Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Ustanovuje sa predmet a pôsobnosť úpravy tak, aby bolo zrejmé na aký účel a akým spôsobom sa informačný systém Centrálny elektronický priečinok bude používať a pre ktoré subjekty je primárne určený. Vzhľadom na skutočnosť, že o dani z pridanej hodnoty, resp. o spotrebných daniach sa pri dovoze rozhoduje v colnom konaní, sa na účely tohto zákona predpismi upravujúcimi dovoz, vývoz a tranzit tovaru rozumejú okrem colných predpisov aj predpisy upravujúce predmetné dane (ďalej len „predpisy upravujúce dovoz, vývoz a tranzit tovaru“).
Informačný systém Centrálny elektronický priečinok predstavuje technický prostriedok na realizáciu elektronickej komunikácie medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, ktoré majú v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok implementované svoje procesy. Pod implementáciou procesov sa rozumie jeden alebo viacero elektronických formulárov, ktorých vyplnenie a odoslanie je možné v prostredí informačného systému Centrálny elektronický priečinok, a medzi ktorými presne zadefinované vzťahy. Tieto formuláre dostupné podľa ich účelu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá realizuje zahraničnoobchodnú operáciu alebo orgánu verejnej moci. Fyzická osoba alebo právnická osoba aj orgán verejnej moci majú k dispozícii používateľské rozhranie (portál) na vyhľadanie príslušného formulára, jeho vyplnenie a odoslanie druhej strane. Zároveň prostredníctvom tohto prostredia môže používateľ čítať prijaté formuláre a reagovať na ne na základe definovaných vzťahov formulárov.
K § 2
Definuje sa informačný systém Centrálny elektronický priečinok ako prístupové miesto pre poskytovanie elektronických služieb pre komunikáciu medzi fyzickými, právnickými osobami a príslušnými orgánmi verejnej moci, do ktorých pôsobnosti patria úlohy verejnej správy súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky, ako aj medzi príslušnými orgánmi verejnej moci navzájom. Elektronické služby sa budú poskytovať v rozsahu procesov, ktoré vyplývajú z predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru a boli do informačného systému zapracované. Proces je v zmysle uvedeného ustanovenia potrebné chápať všeobecne ako určitý postup, ktorý sa začína na základe relevantnej skutočnosti a smeruje k dosiahnutiu zamýšľaného, právom upraveného a predvídaného cieľa. Elektronické služby informačného systému Centrálny elektronický priečinok budú poskytované len na tie procesy, ktorých zoznam bude zverejnený na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok.
K § 3
Ustanovuje sa, ktorým orgánom verejnej moci a akým spôsobom bude informačný systém Centrálny elektronický priečinok spravovaný a prevádzkovaný.
Na povinnosti správcu a prevádzkovateľa sa vzťahuje zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov. Zámer prevádzkovateľa na vykonanie činností súvisiacich s vytváraním a rozvojom informačného systému sa predkladá správcovi, ktorý na realizáciu takýchto činností vydáva písomný súhlas.
Navrhuje sa, aby bol realizáciou niektorých povinností správcu ex lege poverený prevádzkovateľ. Rozsah elektronických služieb informačného systému Centrálny elektronický
18
priečinok bol vymedzený zoznamom procesov, ktorý bude prevádzkovateľ informačného systému priebežne udržiavať na webovom sídle informačného systému.
Informačný systém Centrálny elektronický priečinok ako súčasť e-Governmentu bude plniť funkciu špecializovaného portálu, na ktorý môžu byť v prípade potreby a súhlasu správcu integrované iné informačné systémy orgánov verejnej moci tak pre oblasť procesov elektronickej komunikácie, ako aj na účely integrácie údajov a prepojenia na databázy iných orgánov verejnej moci.
K § 4
Na elektronickú komunikáciu prostredníctvom centrálneho elektronického priečinka sa v plnom rozsahu uplatnia podmienky ustanovené v zákone o e-Governmente. Cieľom návrhu zákona nie je regulovať elektronickú komunikáciu ako takú, ale len elektronickú komunikáciu prostredníctvom uvedeného informačného systému. To znamená, že fyzická osoba, resp. právnická osoba bude na elektronickú komunikáciu bezodplatne využívať informačný systém Centrálny elektronický priečinok, a to v rozsahu zapracovaných a zverejnených procesov.
Elektronické podanie podané orgánu verejnej moci prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, musí byť v tomto prostredí spracované, a rovnakým spôsobom musí byť žiadateľovi doručený výsledok podania. Vo vzťahu k elektronickému doručovaniu sa uplatnia pravidlá doručovania do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente.
V tejto časti sa tiež ustanovujú prípady, keď sa centrálny elektronický priečinok nepoužije, a to vtedy, ak by predmetom elektronickej komunikácie mali byť utajované skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností alebo citlivé informácie podľa § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Správca v spolupráci s prevádzkovateľom vypracuje usmernenie týkajúce sa technických podmienok a spôsobu použitia informačného systému Centrálny elektronický priečinok, ktoré musí zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov, a toto usmernenie zverejní na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok.
K § 5
Ustanovuje sa okruh povinných osôb, do pôsobnosti ktorých patria agendy verejnej správy súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky.
Na zabezpečenie funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok potrebné informácie o opatreniach na dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Veľká časť opatrení je aplikáciou právnych predpisov, na základe ktorých konajú povinné osoby, ktoré budú elektronicky komunikovať prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok. Tieto opatrenia a spôsob ich aplikácie budú do informačného systému Centrálny elektronický priečinok zadávané špecializovaným útvarom prevádzkovateľa (Finančného riaditeľstva SR). Aby tieto opatrenia boli v systéme implementované včas a správne, je potrebné, aby povinné osoby informovali špecializovaný útvar finančnej správy o legislatívnych a nelegislatívnych zmenách a spôsobe ich aplikácie, potvrdzovali správnosť ich implementácie, sprostredkovávali, alebo priamo vykonávali zverejňovanie elektronických
19
formulárov a poskytovali ďalšiu súčinnosť správcovi a prevádzkovateľovi informačného systému Centrálny elektronický priečinok.
Ustanovujú sa tiež podrobnosti poskytovania údajov a pravidiel povinnými osobami a to tak na účely vytvárania a spravovania elektronických formulárov, ako aj na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie.
Zavedenie informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky vytvorí podmienky na to, aby podania v prípadoch súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru podané fyzickou osobou alebo právnickou osobou elektronicky prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok boli vybavované rýchlejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie (bez dodatočných nárokov na rozpočtové prostriedky na strane povinných osôb). Na tento účel by v prípade potreby malo na strane povinných osôb dôjsť k úprave v súčasnosti zavedených interných postupov vrátane tých, ktoré sú realizované elektronicky prostredníctvom iného informačného systému.
K § 6
Ustanovuje sa zodpovednosť orgánov verejnej moci, ktoré povinnými osobami podľa § 5 ods. 1, za škodu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia povinnosti vyplývajúcej im z § 5 ods. 2.
K § 7
V informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok budú spracúvané aj údaje, ktoré osobnými údajmi a v takom prípade sa na zabezpečenie ich ochrany použije zákon o ochrane osobných údajov spolu s predpismi upravujúcimi dovoz, vývoz a tranzit tovaru.
K § 8
V rámci prechodných ustanovení sa určuje postup pre prípad, že v čase nadobudnutia účinnosti zákona o informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok nebudú funkčné všetky povinné moduly ústredného portálu verejnej správy podľa zákona o e-Governmente. Preto je potrebné upraviť dočasný postup pre sprístupňovanie a ukončovanie platnosti elektronických formulárov v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok namiesto modulu elektronických formulárov ústredného portálu verejnej správy, a to do doby jeho plnej funkčnosti.
Z dôvodu zabezpečenia kontinuity v používaní elektronických formulárov platných pred vytvorením modulu elektronických formulárov budú tieto bezprostredne po vytvorení a uvedení do prevádzky uvedeného modulu prevádzkovateľom poskytnuté povinnej osobe na účely splnenia povinností ich zverejnenia podľa zákona o e-Governmente.
V navrhovanom znení odseku 4 je premietnutý nevyhnutný predpoklad riadnej a včasnej implementácie údajov a pravidiel do informačného systému, t. j. vytvorenie dostatočného časového priestoru od ich nahlásenia po požadovaný deň spustenia produkčnej prevádzky centrálneho elektronického priečinka vo vzťahu k výkonu verejnej moci, ktorej sa poskytnuté údaje a pravidlá týkajú. Ak táto podmienka nebude zo strany príslušnej osoby (orgánu verejnej moci) splnená, bez ohľadu na to či sa tak stane zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov, je zrejmé, že funkcionalita centrálneho elektronického priečinka nebude (aspoň istý čas) korešpondovať s platným právnym stavom. Je preto potrebné legislatívne upraviť aj takéto situácie v rámci prechodného obdobia upraveného zákonom o e-Governmente. Vytvára sa tým pre prevádzkovateľa časový rámec nevyhnutný na
20
implementáciu zmien v informačnom systéme, najdlhšie však 6 mesiacov od poskytnutia údajov a pravidiel povinnou osobou.
Predmetné pravidlo však nič nemení na kategorickej povinnosti každej povinnej osoby poskytnúť prevádzkovateľovi príslušné údaje a pravidlá hneď po tom ako jej známe. V prípade porušenia tejto povinnosti sa povinná osoba vystavuje nebezpečenstvu, že bude musieť znášať zodpovednosť za škodu ustanovenú v § 6.
V záujme zabezpečenia formálnej publicity skutočnosti, že informačný systém nemožno v aktuálnom čase použiť na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, sa prevádzkovateľovi ustanovuje povinnosť zverejniť takúto informáciu na internete.
Čl. II
K bodu 1
Rovnako ako občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, aj doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom bude slúžiť ako autentifikačný prostriedok v elektronickej komunikácii podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Do elektronického čipu dokladu o pobyte s elektronickým čipom možno zapísať všetky údaje v rozsahu a za podmienok určených predpismi upravujúcimi pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky a elektronický podpis.
K bodu 2
Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Držiteľ elektronického dokladu o pobyte, ktorý plánuje využívať elektronické služby, môže požiadať o aktiváciu čipu, čiže si zvolí svoj bezpečnostný osobný kód - BOK. Kód slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami fyzických osôb a právnických osôb, a postupne aj s informačnými systémami verejnej správy. Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní, odblokovať ho bude možné len na policajnom útvare, rovnako ako keď držiteľ svoj bezpečnostný osobný kód zabudne.
Ak sa držiteľ rozhodol pre využívanie elektronických služieb a určil si svoj bezpečnostný osobný kód , pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom možnosť požiadať pracovisko cudzineckej polície o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP), táto možnosť platí kedykoľvek počas platnosti dokladu, nielen pri jeho vydaní na pracovisku.
K bodom 3 až 6
Legislatívno – technická zmena súvisiaca s bodmi 1 a 2.
K bodu 7
Podľa § 60 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) úrad vlády aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky dňom nasledujúcom po dni, keď uplynie 18 mesiacov od jej zriadenia. Takto formulované prechodné ustanovenie by mohlo byť neprekonateľnou prekážkou
21
uplatňovania návrhu zákona o informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok a prevádzky tohto informačného systému od zamýšľaného dátumu. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu (doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní) právnickej osoby s orgánmi verejnej moci sa navrhuje doplnenie predmetného ustanovenia zákona o e-Governmente tak, aby bolo aj počas prechodného obdobia možné zriadenú elektronickú schránku právnickej osoby aktivovať, ak o to požiada.
Čl. III
Deň nadobudnutia účinnosti zákona je navrhnutý s ohľadom na potrebu zabezpečiť, aby účinnosti nových ustanovení v čl. I predchádzalo obdobie, počas ktorého budú môcť právnické osoby a zapísané organizačné zložky požiadať úrad vlády o aktiváciu elektronickej schránky. Účinnosť ustanovení uvedených v čl. I je navrhnutá s prihliadnutím na predpokladané ukončenie Národného projektu Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka, ktorého cieľom, okrem iného, je vytvoriť informačný systém Centrálny elektronický priečinok, prostredníctvom ktorého sa budú zabezpečovať elektronické služby v medzinárodnom obchode a integrácia informačného systému Centrálny elektronický priečinok v rámci relevantných informačných systémov pri výmene informácií.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 16. apríla 2014.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky