VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-18352/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
967
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2014