D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko.
Cieľom navrhovanej úpravy je znížiť správny poplatok pre návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v súvislosti s prevodom pôdy s nižšou výmerou v extravilánoch obcí a napomôcť tak riešeniu súčasného stavu mimoriadnej rozdrobenosti vlastníckych vzťahov k pôde. Hlavná príčina tejto rozdrobenosti historicky tkvie v uhorskom práve, ktoré umožňovalo atomizáciu spoluvlastníckych podielov bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré by zachovali aspoň minimálnu ekonomicky zmysluplnú výmeru na jeden spoluvlastnícky podiel. V dôsledku tohto nevhodného právneho prostredia obyvateľstvo celkom prirodzene šetrilo na administratívnych a právnych poplatkoch, pri dedičských konaniach sa nenahliadalo do katastrálnych máp a tak sa parcely delili v zlomkoch medzi príslušných dedičov (tretiny, štvrtiny, pätiny), pričom reálne užívanie každej z nich si neformálne dohodli len medzi sebou. Pri dedení na každú ďalšiu generáciu sa menovateľ zlomku spoluvlastníckeho podielu exponenciálne zvyšoval a dnes máme v katastri len minimum pozemkov v extraviláne zapísaných na jedného vlastníka; spravidla jeden vlastník vlastní niekoľko desatín, stotín a v niektorých prípadoch aj tisícin z danej parcely. Hoci sa ďalšie drobenie pôdy zastavilo, resp. výrazne sťažilo zákonnou úpravou v roku 1995, stav spred tohto obdobia zostal zachovaný. Okrem toho, že proces atomizácie pôdy siaha hlboko do uhorských dejín, pod súčasný katastrofálny stav, ktorý je kombináciou extrémnej rozdrobenosti a nulových väzieb k pôde, sa v nemalej miere podpísali aj novšie dejiny obdobie kolektivizácie poľnohospodárskej výroby, nové pracovné príležitosti v priemysle a službách a s tým súvisiace sťahovanie sa vidieckeho obyvateľstva do miest. Všetky tieto faktory spôsobili, že v súčasnosti veľké množstvo vlastníkov vlastní mimoriadne malé spoluvlastnícke podiely, pričom v danej obci v mnohých prípadoch ani nebývajú a vlastníctvo malej výmery pôdy nemá pre nich podstatnejší ekonomický význam. Jedným zo subjektov, ktorým je táto úprava adresovaná, prvovýrobcovia, ktorí by chceli nadobudnúť vlastnícke právo k obhospodarovanej pôde a zvýšiť tak svoju konkurenčnú výhodu v rámci agrosektoru. Výkup drobných podielov však v súčasnosti nie je zaujímavý z dôvodu organizačnej a administratívnej náročnosti a v neposlednom rade aj finančnej záťaže. Okrem priameho výkupu štát nemá veľa možností, ako prispieť k sceľovaniu pôdy. Zníženie finančnej záťaže spočívajúcej v správnych poplatkoch je však jednou z nich. Tento návrh pomôže každému účastníkovi budúceho zmluvného vzťahu; pomôže jednak kupujúcim, najmä prvovýrobcom, ale aj predávajúcim - drobným vlastníkom, ktorí by sa po dlhom čase konečne mohli dostať k určitým finančným prostriedkom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie ani podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V čl. I sa navrhuje zmena položky č. 11 prílohy zákona, ktorým je sadzobník správnych poplatkov, o nové znenie písmen a) a b). V oboch prípadoch ide o zakotvenie odlišovacieho dovetku vo vzťahu k zakotveniu nového písmena c); podľa tohto dovetku sa neuplatní výška poplatku podľa písmen a) a b), ak splnené podmienky pre uplatnenie písmena c). V písmene a) sa navyše spresňuje, že ide o podanie v listinnej podobe, čo sa doteraz vnímalo ako samozrejmosť, aj keď to na rozdiel od písmena b) nebolo výslovne zakotvené.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie položky č. 11 prílohy zákona, ktorým je sadzobník správnych poplatkov, o nové písmeno c). Ide o zakotvenie osobitnej výšky správneho poplatku pre prípady prevodu vlastníckeho práva k malým výmerám pozemkov v extravilánoch obcí za predpokladu, že povolením vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností nedôjde
a) k vytvoreniu nového listu vlastníctva ani
b) k rozdeleniu parcely na spoluvlastnícke podiely ani
c) k zmenšeniu spoluvlastníckeho podielu.
Ide o kumulatívne podmienky, takže nesmie nastať ani jedna z uvedených skutočností. Prvá z podmienok sa navrhuje z dôvodu, aby nebolo možné optimalizovať výdavky na správne poplatky tým spôsobom, že v prípadoch, ak bude na jednom liste vlastníctva viacero parciel (alebo prevádzaných spoluvlastníckych podielov), ktoré majú spolu výmeru väčšiu ako 5000 m2, avšak každá týchto parciel alebo ich podielov bude mať samostatne výmeru menšiu ako 501 m2, príp. 2001 m2, príp. 5001 m2, tak budú prevádzané na základe samostatných zmlúv samostatnými podaniami, čo by síce ušetrilo náklady poplatníkom, avšak enormne by to zaťažilo katastre, keďže by museli vytvárať množstvo nových listov vlastníctva. Druhá a tretia podmienka, t. zn. že prevodom nedôjde k rozdeleniu parcely na spoluvlastnícke podiely, resp. k zmenšeniu spoluvlastníckeho podielu, sa navrhuje s cieľom nepodporovať drobenie pôdy v extravilánoch na Slovensku. Finančne zvýhodnené z hľadiska prevodov budú teda iba také prevody, pri ktorých sa bude pôda sceľovať, alebo aspoň bude zachované status quo z hľadiska veľkosti spoluvlastníckeho podielu. V tejto súvislosti treba uviesť, že kúpa spoluvlastníckeho podielu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ak napr. od osoby A kúpia jej spoluvlastnícky podiel manželia - osoby B a C) sa nepovažuje za zmenšenie spoluvlastníckeho podielu, keďže pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ide stále o jeden spoločný podiel, čo sa vyjadruje aj na listoch vlastníctva.
K bodu 3
Navrhuje sa vyňať možnosť zníženia správneho poplatku o 15 eur v prípade odoslania oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad pre prípady podľa písmena c) položky 11
sadzobníka správnych poplatkov, keďže ide o znížené sumy správneho poplatku a nie je dôvod na ich ďalšie znižovanie.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2015.