1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na
transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES v platnom znení
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/109/ES z 15.
decembra 2004
o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej „429/2002“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl.18
ods.2
2. Emitent zabezpečí, aby všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv, boli verejne k dispozícii v domovskom členskom štáte a aby sa zachovala celistvosť údajov. Držiteľom dlhových cenných papierov sa nebude brániť vo výkone ich práv prostredníctvom splnomocnenca, pri dodržaní právnych predpisov krajiny, v ktorej bol emitent založený. Emitent predovšetkým:
a) zverejní oznámenia alebo rozošle obežníky týkajúce sa miesta, času a programu schôdzí držiteľov dlhových cenných papierov, výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia, ako aj práv týchto držiteľov na účasť na nich;
b) k dispozícii formulár plnej moci v papierovej forme prípadne elektronickej podobe pre každú osobu oprávnenú hlasovať na schôdzi držiteľov dlhových cenných papierov, spolu s oznámením o schôdzi alebo na požiadanie po oznámení schôdze; a
c) určí za svojho zástupcu finančnú inštitúciu, prostredníctvom
N
429/2002
a
§ 37c ods.2
Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi dlhopisov, ktorí v rovnakom postavení týkajúcom sa práv spojených s týmito dlhopismi; tým nie je dotknuté právo emitenta vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov. Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejniť informácie týkajúce sa výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia dlhových cenných papierov a určiť za svojho zástupcu finančnú
Ú
2
ods.3
ods.4
ktorej môžu držitelia dlhových cenných papierov vykonávať svoje finančné práva.
3. Ak sa na zhromaždenie majú pozvať len držitelia dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 100 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 100 000 EUR, emitent môže za miesto konania zvoliť ktorýkoľvek členský štát za predpokladu, že všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby bolo takýmto držiteľom umožnené vykonávať ich práva, v tomto členskom štáte k dispozícii.
Voľba uvedená v prvom pododseku sa uplatňuje aj na držiteľov dlhových cenných papierov, ktorých jednotková menovitá hodnota dosahuje najmenej 50 000 EUR, alebo v prípade dlhových cenných papierov denominovaných v mene inej ako euro, ktorých jednotková menovitá hodnota sa ku dňu emisie rovná najmenej 50 000 EUR a ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Únii pred 31. decembrom 2010, pokiaľ takéto dlhové cenné papiere nesplatené a za predpokladu, že všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby bolo takýmto držiteľom umožnené vykonávať ich práva, v členskom štáte zvolenom emitentom k dispozícii.
návrh zákona
čl.II
návrh zákona
čl.II
429/2002
§ 37c ods.5
§ 37c ods.6
§ 37c ods.4
inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu držitelia dlhových cenných papierov vykonávať svoje práva, ak tieto činnosti nezabezpečuje sám emitent. Emitent dlhových cenných papierov, ktorý v emisných podmienkach zriadil schôdzu majiteľov dlhopisov, je povinný zverejniť miesto, čas a program rokovania schôdze majiteľov dlhopisov.
Emitent dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier najmenej 100 000 eur alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie zodpovedá sume najmenej 100 000 eur, môže zvoliť za miesto konania schôdze majiteľov dlhových cenných papierov každý členský štát, ak v tomto členskom štáte zabezpečí všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv.
Voľba uvedená v odseku 5 sa uplatňuje aj na držiteľov dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier najmenej 50 000 EUR, alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie zodpovedá sume najmenej 50 000 EUR a ktoré boli prijaté na obchodovanie na
3
4. Za účelom odovzdávania informácií držiteľom dlhových cenných papierov domovský členský štát alebo členský štát zvolený emitentom podľa odseku 3 umožní emitentom, aby používali elektronické prostriedky za predpokladu, že toto rozhodnutie sa prijme na valnom zhromaždení a splní aspoň tieto podmienky:
a) používanie elektronických prostriedkov v žiadnom prípade nezávisí na umiestení sídla alebo bydliska držiteľa dlhových cenných papierov alebo splnomocnenca, ktorý tohto držiteľa zastupuje;
b) zavedú sa identifikačné opatrenia, aby boli držitelia dlhových cenných papierov účinne informovaní;
c) držitelia dlhových cenných papierov budú písomne kontaktovaní kvôli vyžiadaniu ich súhlasu s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií, a ak v primeranej lehote nepodajú námietku, sa za to, že súhlas udelili. Budú si môcť kedykoľvek v budúcnosti vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomnou cestou; a
d) rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania stanovenou v odseku 1.
a
návrh zákona
čl.II
regulovanom trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, ak takéto dlhové cenné papiere v obehu a ak v tomto zvolenom členskom štáte zabezpečí všetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa držiteľom dlhových cenných papierov umožnil výkon ich práv.
Informácie podľa odseku 1 a odseku 2 tretej vety môže emitent poskytnúť prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktorými sa rozumie elektronické zariadenie na spracovanie vrátane digitálnej kompresie, uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií alebo iné elektromagnetické prostriedky, za predpokladu, že rozhodnutie o ich používaní prijme na valnom zhromaždení, ak spĺňa tieto podmienky:
a) používanie elektronických prostriedkov nie je závislé od sídla alebo trvalého pobytu akcionára alebo od sídla alebo trvalého pobytu osôb uvedených v § 41 ods. 9,
b) zavedené opatrenia na informovanie akcionárov alebo právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených vykonávať hlasovacie práva alebo oprávnených riadiť ich vykonávanie,
c) akcionári alebo osoby uvedené v § 41 ods. 9 boli písomne požiadaní emitentom o súhlas s použitím elektronických prostriedkov na odovzdávanie informácií; ak v určenej lehote nezašlú písomný súhlas, sa za to, že súhlas udelili; tieto osoby si
4
môžu kedykoľvek vyžiadať odovzdávanie týchto informácií písomne,
d) rozdelenie nákladov spojených s odovzdávaním týchto informácií elektronickými prostriedkami určí emitent v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)