VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-18549/2014
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
965
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
_________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, apríl 2014