EURÓPSKA  
KOMISIA  
V Bruseli 22.10.2013  
COM(2013) 739 final  
ANNEXES 1 to 5  
PRÍLOHY  
k
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A  
SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV  
Pracovný program Komisie na rok 2014  
SK  
SK  
Príloha I Prioritné položky na prijatie zákonodarnými orgánmi  
Položka  
Celý názov  
COM (KOM)/SEC Dátum Gestor Aktuálna pozícia SR  
(SEK)/Medzi-  
inštitucionálne  
číslo  
prijatia  
Jednotný mechanizmus vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujednotné pravida jednotný postup riešenia COM(2013) 520 07/2013 MF SR Rokovania medzi EK,  
riešenia krízových  
situácií  
krízových situácií úveroch inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia  
krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Eupskeho  
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010  
2013/0253 (COD)  
Radou a EP (trialóg),  
súčasť bankovej únie  
Rámec pre ozdravenie avrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových COM(2012) 280 06/2012 MF SR Ukončený trialóg  
riešenie krízových  
situácií bánk  
situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS a 2012/0150 (COD)  
82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nariadenie  
(EÚ) č. 1093/2010  
v decembri 2013  
Systémy ochrany  
vkladov  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov  
KOM(2010) 368 07/2010 MF SR Ukončený trialóg  
2010/0207 (COD) v decembri 2013  
MiFID  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zruje smernica KOM(2011) 656 10/2011 MF SR Predbežne ukončený  
Eupskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES 2011/0296 (COD) trialóg v januári 2014  
Retailové bankovníctvo vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobch COM(2013) 266 05/2013 MF SR Rokovania medzi EK,  
(SMA II)  
účtov a o prístupe k platobným účtom so základmi funkciami  
2013/0139 (COD)  
Radou a EP (trialóg)  
Dlhodobé investičné  
fondy (SMA II)  
vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch  
COM(2013) 462 06/2013 MF SR Rokovania na úrovni  
2014/0214 (COD) Rady EÚ  
Opatrenia na  
zamedzenie prania  
špinavých peňazí  
vrh smernice Eupskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania COM(2013) 45 02/2013 MV SR SR podporuje  
špinavých peňazí a financovania terorizmu 2013/0025 (COD) MF SR iniciatívu, ktorá  
smeruje k rozšíreniu  
rámca EÚ týkajúceho  
sa zmrazenia  
finančných  
prostriedkov,  
podozrivých z  
teroristickej činnosti.  
Verejné služby  
vrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti COM(2013) 430 06/2013 MPSVR SR podporuje  
zamestnanosti  
(VSZ)  
2013/0202 (COD)  
SR  
iniciatívy, ktorých  
cieľom je zvýšenie  
účinnosti práce VSZ,  
formou posilnenej  
spolupráce medzi  
verejnými službami  
zamestnanosti ČŠ EÚ.  
SR vyjadruje návrhu  
podporu.  
Vysielanie pracovníkov vrh smernice Eupskeho parlamentu a Rady o presadzovasmernice 96/71/ES o vysielaní pracovkov v rámci COM(2012) 131 03/2012 MPSVR V roku 2013 po  
(SMA I)  
poskytovania služieb  
2012/0061 (COD)  
SR  
pomerne náročných  
diskusiách sa podarilo  
dosiahnuť dôležitý  
kompromis  
k najproblematickejším  
článkom smernice  
a v roku 2014 budú  
rokovania s EP.  
Voľný pohyb  
pracovníkov  
vrh smernice Eupskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v COM(2013)  
04/2013 MPSVR SR vyjadruje  
SR predloženému návrhu  
súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov  
236  
2013/0124 (COD)  
smernice podporu.  
Vzhľadom na  
všeobecnú podporu  
návrhu smernice aj zo  
strany ČŠ je  
predpoklad na  
dosiahnutie dohody a  
schválenie tohto  
legislatívneho aktu  
Bezpečnosť sietí a  
informácií  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpnosti sietí a  
informácií v Únii  
2012/CNECT/027 02/2013 MF SR Rokovania medzi EK,  
COM(2013) 48  
Radou a EP, cieľom je  
dosiahnuť dohodu do  
konca funkčného  
obdobia súčasného  
EP.  
2013/0027 (COD)  
Telekomunikačný balík vrh nariadenia Eupskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuopatrenia týkajúce sa jednotného európskeho COM(2013) 627 09/2013 MDVRR SR návrh, ktorým je  
trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2013/0309 (COD)  
2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012  
SR, TÚ vytvorenie jednotného  
SR, MF trhu pre elektronické  
SR  
komunikácie, najmä  
podporuje ustanovenia  
o jasných pravidlách  
týkajúcich sa neutrality  
siete za predpokladu  
vyváženosti a o  
vysokej úrovni ochrany  
spotrebiteľa. Na druhej  
strane návrh bude mať  
významný vplyv na  
regulátorov  
a operátorov. V návrhu  
chýba analýza vplyvu  
na všetkých  
účastníkov trhu.  
Časový návrh je veľmi  
ambiciózny, čo môže  
mať negatívny vplyv  
na kvalitu  
legislatívneho návrhu  
ako aj na samotný trh..  
Balík o platobch  
službách  
(SMA II)  
vrh smernice Eupskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice COM(2013) 547 07/2013 MF SR Smernica je  
2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES  
COM(2013) 550  
2013/0264 (COD)  
2013/0265 (COD)  
v súčasnosti  
vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu  
prerokovávaná na  
úrovni Rady.  
Elektronická  
identifikácia  
a elektronické podpisy  
(SMA I)  
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre COM(2012) 238 06/2012 MF SR Rokovania medzi EK,  
elektronické transakcie na vnútornom trhu  
2012/0146 (COD)  
Radou a EP (dva  
neformálne trialógy),  
cieľom je dosiahnuť  
dohodu do konca  
funkčného obdobia  
súčasného EP .  
4. železničný balík Štvrtý železničný balík – dobudovanie jednotného európskeho železničného priestoru na posilnenie eupskej COM(2013)25  
(SMA II) konkurencieschopnosti a rastu COM(2013)26/2  
vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných COM(2013)27  
pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov COM(2013)28  
vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje COM(2013)29  
nariadenie (ES) č. 881/2004 COM(2013)30  
vrh nariadenia Eupskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide COM(2013)31  
o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy 2013/0016 (COD)  
01/2013 MDVR K návrhu smernice  
R SR EP a Rady  
o interoperabilite  
systému železníc v EÚ  
bolo schválené  
všeobecné  
smerovanie na  
rokovaní Rady TTE  
v júni 2013. K návrhu  
smernice EP a Rady  
o bezpečnosti železníc  
bolo schválené  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady2013/0013 (COD)  
2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie 2013/0014 (COD)  
trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc  
2013/0028(COD)  
2013/0029(COD)  
2013/0015 (COD)  
2013/0016 (COD)  
všeobecné  
smerovanie na  
rokovaní Rady TTE  
v októbri 2013.  
V súčasnosti sa čaká  
na výsledky  
hlasovania  
v Európskom  
parlamente.  
K zostávajúcim trom  
legislatívnym návrhom  
sa zatiaľ neuskutočnili  
rokovania v pracovnej  
skupine Rady.  
ETS a letecká  
doprava  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému  
obchodovania s emisnými kvótami skleníkoch plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať  
medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne  
trhové opatrenie.  
COM(2013)722  
10/2013 MŽP SR Slovenská republika  
vidí nutnosť nájsť a  
prijať v rámci ICAO  
jednotné globálne  
opatrenie,ktoré  
umožní efektívne  
znižovať emisie  
skleníkových plynov z  
leteckej dopravy po  
roku 2020. SR je  
skeptická k návrhu  
EK, ktorý zachádza  
ďalej ako bolo  
dohodnuté na 38.  
Valnom zhromaždení  
ICAO SR víta  
spoločný návrh UK,  
FR a DE, ktorý  
vychádza zo  
súčasného  
rozhodnutia „stop-the-  
clock“ a ktorý je SR  
ochotná podporiť v  
prípade dostatočnej  
podpory od ostatných  
členských štátov a  
bude konštruktívna s  
cieľom dosiahnutia  
skorej dohody na EÚ  
úrovni.  
Žaloby o náhradu vrh smernice Eupskeho parlamentu a Rady o niektorých pravidch upravujúcich žaloby podávana základe COM(2013)404  
6/2013 MS SR Harmonizácia  
PMÚ SR procesnoprávnych  
predpisov náhrady  
škody  
vnútroštátneho práva s cieľom získnáhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov členských štátov a  
Eupskej únie na ochranu hospodárskej súťaže.  
2013/0185 (COD)  
škody v špecifických  
prípadoch, ktorá je  
upravená v civilných  
kódexoch. Rokovania  
medzi EP a EK  
a Radou EÚ s cieľom  
dosiahnuť dohodu do  
konca funkčného  
obdobia EP.  
Verejné  
obstarávanie  
(SMA I)  
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi sobiacimi v odvetviach KOM(2011)895  
12/2011 UVO  
Slovenská republika  
podporila skoré  
dosiahnutie dohody  
s Európskym  
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb  
KOM(2011)896  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní  
2011/0439 (COD)  
2011/0438 (COD)  
parlamentom  
ohľadom smernice  
o verejnom  
obstarávaní a taktiež  
sektorovej smernice,  
ktoré smerujú  
k naplneniu cieľov  
reformy, hlavne  
zjednodušeniu  
a zefektívneniu  
postupov vo verejnom  
obstarávaní. Na  
rokovaniach Rady EÚ  
boli uplatnené  
pripomienky aj zo  
strany SR.  
Elektronická  
fakturácia pri  
verejnom  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní  
COM(2013)449  
2013/0213 (COD)  
06/2013 MF SR V decembri 2013 sa  
uskutočnil prvý  
neformálny trialóg,  
obstarávaní (SMA II)  
cieľom je dosiahnuť  
dohodu do konca  
funkčného obdobia  
súčasného EP trialóg.  
12/2012 MS SR SR podporuje ciele  
Reforma pravidiel o vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktom sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 COM(2012)744  
platobnej  
neschopnosti  
(SMA II)  
o konkurznom konaní  
2012/0360 (COD)  
návrhu, k niektorým  
aspektom návrhu má  
rezervovaný postoj.  
Balík o ochrane  
údajov  
vrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaosobných údajov COM(2012)10  
príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na COM(2012)11  
01/2012 UOOU v zmysle  
SR  
predbežného  
účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov  
2012/0010 (COD)  
2012/0011 (COD)  
MV SR stanoviska.  
MS SR  
GP SR  
vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzicch ob pri spracúvaní osobných  
údajov a o voľnom pohybe tachto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  
vrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry  
Eupska  
prokuratúra  
COM(2013)534  
2013/0255 (APP)  
7/2013 MS SR Ide o prioritu SR,  
podporuje ciele  
návrhu nariadenia  
a považuje.  
Smernica o  
administratívnej  
spolupráci  
vrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií COM(2013)348  
v oblasti daní 2013/0188 (CNS)  
6/2013 MF SR Prebiehajú rokovania  
v rámci technickej  
pracovnej skupiny  
WPTQ; SR  
podporuje návrh na  
zmenu smernice.  
Smernica  
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom COM (2013) 814  
11/2013 MF SR Prebiehajú rokovania  
v rámci technickej  
o materských  
a dcérskych  
spoločnostiach*  
v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch  
2013/0400 (CNS)  
pracovnej skupiny  
WPTQ; SR  
podporuje návrh na  
zmenu smernice.  
Daň z finančných  
transakcií  
vrh smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií  
vrh smernice Eupskeho Parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a  
COM(2013)71  
COM(2012)788  
2/2013 MF SR Posilnená  
spolupráca,  
rokovania v Ad-hoc  
pracovnej skupine.  
Smernica o  
tabakových  
výrobkoch  
12/2012 MZ SR Smernica bola prijatá  
na zasadnutí  
správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov 2012/0366 (COD)  
Coreperu 18.12.2013  
a formálne bude  
schválená na  
rokovaní Rady  
ministrov  
zdravotníctva počas  
gréckeho  
predsedníctva.  
Následne bude text  
uverejnený vo  
Vestníku Európskeho  
spoločenstva.  
Nariadenie o  
Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o štatúte a financovaní eupskych politicch strán a  
COM(2012)499  
COM(2012)712  
2012/0237 (COD)  
2012/0336 (COD)  
09/2012 MV SR v zmysle  
predbežného  
politických stranách európskych politických nadácií  
vrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č.  
966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politicch strán  
stanoviska.  
1
Príloha II Nové iniciatívy  
Č. zov  
2
Opis rozsahu a cieľov  
Gestor  
Priorita Odôvodnenie  
Druh iniciatívy  
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka  
1. Presmanie politického a právneho  
mca pre ekologickú výrobu  
Legislatívna/nelegislatívna V súlade s Programom regulačnej vhodnosti a efektívnosti sa týmto  
MPRV  
stredná Vykonávanie nariadenia č.  
834/2007 zabezpečuje ÚKSUP –  
príslušný orgán pre Ekologickú  
poľnohospodársku výrobu v SR.  
presmaním posúdi relevantnosť súčasho mca pre ekologickú výrobu SR/ÚKSÚ  
[nariadenie č. 834/2007 a oznámenie KOM(2004) 415] vzhľadom na budúci  
voj sektora.  
P
2. Presmanie režimu poľnohospodárstva Legislatívna/nelegislatívna Iniciatíva presma opatrenia POSEI vzadom na reformu SPP.  
v najvzdialenejších regiónoch (POSEI)  
MPRV SR nízka  
Opatrenia POSEI sú financované  
z I.piliera SPP, preto je ich  
prehodnotenie pri prijatí nových  
pravidiel opodstatnené.  
Najvzdialenejšie regióny, ktoré  
z programu profitujú, majú  
Francúzsko, Portugalsko  
a Španielsko. Slovenska sa táto  
iniciatíva dotýka len nepriamo.  
Klíma, energetika a životné prostredie  
3. Rámec pre politiku v oblasti klímy a Legislatívna/nelegislatívna Táto iniciatíva bude mcom pre politiky v oblasti energetiky a kmy na  
MH SR  
Ide o dôležité návrhy, ktoré môžu  
energetiky do roku 2030  
obdobie od roku 2020 do roku 2030. Jej ciom bude poskytnúť dlhodobú MŽP SR vysoká zásadne ovplyvniť energetickú  
perspektívu pre investície, dosiahnudržateľnejší, bezpečnejší a  
konkurencieschopnejší energetický systém EÚ a zabezpečiť, aby po roku  
2020 bola na ceste k splneniu cieľov v oblasti klímy a energetiky.  
a klimatickú politiku SR, pričom sú  
spojené s potenciálne vysokými  
finančnými nákladmi  
a hospodárskymi dopadmi.  
MŽP SR iniciatívu EK na  
stanovenie cieľov pre oblasť  
znižovania emisií, zvyšovania  
podielu OZE a zlepšenia  
energetickej efektívnosti do roku  
2030 privítalo.  
4. Rámec pre bezpečnú a zabezpečenú Legislatívna/nelegislatívna Cieľom je zabezpečiť, aby sa príležitosti na diverzifikáciu dodávok energie a MŽP SR stredná MŽP SR podporuje cieľ EK  
nekonvenčnú ťažbu uhľovodíkov  
zlepšenie konkurencieschopnosti vrátane formou výroby nekonvenčného  
uhľovodíka mohli bezpečne a účinne zrealizovať v tých členských štátoch,  
ktosa pre ne rozhodnú. Cieľom tohto mca by bola jednoznačnoa  
predvídatnopre účastníkov trhu, občanov, ako aj pre prieskumprojekty,  
plné zoadnenie emisií skleníkoch plynov a riadenie klimatických a  
environmentálnych rizík vrátane rizík pre zdravie v súlade s očakávaniami  
verejnosti.  
bezpečne a účinne zrealizovať  
výrobu nekonvenčných  
uhľovodíkov v tých členských  
štátoch, ktoré sa pre ne rozhodnú.  
Podporujeme tiež cieľ právneho  
rámca EÚ za účelom  
jednoznačnosti a predvídateľnosti  
pre účastníkov trhu, občanov,  
prieskumné a ťažobné projekty s  
plným zohľadnením  
environmentálnych rizík v súlade s  
očakávaniami verejnosti. MŽP SR  
je gestorom zákona č. 569/2007 Z.  
z. o geologických prácach  
(geologický zákon) v znení  
neskorších predpisov, ktorý  
reguluje podmienky vykonávania  
geologických prác pri geologickom  
prieskume na území SR.  
Hospodárska súťaž vtane poľnohospodárstva  
5. Modernizácia štátnej pomoci  
kľúčových odvetviach  
v
Nelegislatívna  
mto balíkom sa završuje modernizácia štátnej pomoci v kľúčových  
odvetviach vrátane posúdenia uplatňovania usmernení o štátnej pomoci MDPaT SR  
MF SR  
Stredná  
pre letiská a letecké spoločnosti, revízie usmernení o  
MŽP SR  
environmentálnej pomoci, usmernení pre skum, vývoj a inovácie a  
usmernení o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu, ako aj nových  
usmernení o štátnej pomoci pre pnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.  
MPRV SR  
6. Modernizácia štátnej pomoci: Všeobecné Nelegislatívna  
nariadenie o skupinových výnimkách  
Revíziou všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách ako súčasti MF SR  
modernizácie štátnej pomoci sa spresnia eobecné kritériá zlučiteľnosti  
s cieľom zefektívniť výdavky a ďalej zjednodušiť administratívu. Tento  
balík obsahuje nové nariadenie o skupinoch výnimkách pre  
Vysoká Nariadenie o skupinových  
výnimkách umožňuje poskytovať  
štátnu pomoc na definované účely  
bez schválenia EK, za  
pnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.  
predpokladu, že sú splnené  
príslušné podmienky nariadenia.  
Hospodárska súťaž  
7. Revízia pravidiel hospodárskej súťaže Nelegislatívna  
pre dohody o transfere technogií  
Cieľom preskúmania je aktualizovať súčasné pravidlá, ktoch platnokončí MF SR  
Stredná  
v roku 2014 prostredníctvom podpory licencovania práv duševného  
vlastníctva, čím sa stimulujú inovácie a zároveň zabezpečí hospodárska  
súťaž.  
MH SR  
PMÚ SR  
Rozvoj a životprostredie  
8. Nadväzujúce opatrenia smerujúce k  
prijatiu rozvojového mca po roku  
2015  
Nelegislatívna  
Táto iniciatíva je súčasťou procesu, ktospojí miléniové rozvojové ciele,  
ktoch platnokončí v roku 2015, s cieľmi v oblasti trvalo udržateľného  
rozvoja do jednotného mca pre ambiciózny program v oblasti rozvoja po  
roku 2015. Načasovanie oznámenia bude závisieť od prebiehacich  
medzinárodných prípravch rozhovorov.  
MŽP SR vysoká Slovenská republika plne  
podporuje túto iniciatívu týkajúcu  
sa všeobecného rámca na obdobie  
po roku 2015. Slovensko je  
pripravené zapojiť sa do širšieho  
programu na obdobie po roku  
2015. V tejto súvislosti vítame  
dosiahnutie dohody o rámci na  
obdobie po roku 2015, ktorý  
považujeme za jednu z hlavných  
priorít a pripájame sa k výzve na  
zdvojnásobenie úsilia o  
dosiahnutie miléniových  
rozvojových cieľov do roku 2015.  
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie  
9. Balík v oblasti mobility práce Legislatívna/nelegislatívna Iniciatíva uľahčí voľný pohyb ob v mci prostredníctvom lepšej MPSVR vysoká Vzhľadom na kľúčový význam  
koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, čím sa zvýši účinnosť práv SR  
občanov a podporí sa rast a tvorba pracovných miest. Súčasťou balíka budú  
najnovšie úspechy, ako aj revízia nariadenia č. 883/2004 a nariadenia č.  
987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a iniciatíva o  
vysoko mobilných pracovníkoch.  
koordinačných nariadení pre  
ochranu sociálnych práv napr.  
migrujúcich pracovníkov, SR  
pokladá revíziu týchto nariadení za  
veľmi dôležitú.  
10. Oznámenie  
o
tvorbe pracovných  
Nelegislatívna  
Nelegislatívna  
Ozmenie sa zameria na hlavné opatrenia na podporu vytvárania  
MPSVR vysoká SR víta iniciatívy, ktorých cieľom je  
miest v „zelenom hospodárstve“  
pracovných miest a zlepšenie účinnosti zdrojov na pracovisku, ktoré patria SR  
medzi hlavvýzvy konkurencieschopnosti Európy. Takisto sa bude  
venovkľúčovým odvetviam hospodárstva a predvídaniu a rozvoju noch  
zrností pre hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.  
zvyšovanie zamestnanosti  
a konkurencieschopnosti EÚ.  
Energetika  
11. Stav realizácie vnútorného trhu s  
energiou a akčný plán na realizáciu  
vnútorho trhu s energiou na úrovni  
maloobchodu  
Vzhľadom na cieľ dokončiť vnútorný trh s energiou do roku 2014, Komisia  
predloží spvu o pokroku vo vykonávaprávnych predpisov v oblasti  
energetiky a opatreidentifikovach v akčnom pláne, ktorý bol predložený v  
oznámení o vnútornom trhu s energiou v novembri 2012. Komisia takisto  
uverejní iniciatívu o maloobchodnom trhu zameranú na uľahčenie  
zapojenia spotrebiteľov, podporu hospodárskej súťaže a posilnenie  
architektúry energetického systému v prospech spotrebitov energie.  
MH SR  
stredná SR implementovala relevantnú  
legislatívu týkajúcu sa vnútorného  
trhu EÚ s energiami. Z pohľadu SR  
by mohli byť citlivé prípadné  
návrhy týkajúce sa regulácie  
maloobchodných cien elektriny  
a plynu.  
Podnikanie a priemysel  
12. Balík o priemyselnej politike  
Nelegislatívna  
Oznámenie o priemyselnej politike sa bude podrobnejšie venovať výrobe a súvisiacim MH SR  
službám v EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskych spoločností. Tento  
balík bude zahŕňať revíziu právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu s  
priemyselnými robkami, ktorá sa zameria na odstránenie zostávajúcich prekážok  
obchodu, zvýšenie kvality a účinnosti právnych predpisov a modernizáciu acquis  
v súlade s najnovšími postupmi a vývojom.  
vysoká Priemyselná výroba je ťažiskom  
tvorby HDP SR a je motorom  
rozvoja slovenského hospodárstva,  
preto je nevyhnutné venovať  
prvoradú pozornosť opatreniam na  
úrovni EÚ, ktoré smerujú na  
podporu rozvoja tejto hospodárskej  
agregácie.  
13. Akčný plán v oblasti obranného  
Nelegislatívna  
V tejto iniciatíve sa stanoví konkrétny súbor opatrení na zlepšenie  
konkurencieschopnosti obranného priemyslu.  
MH SR  
MO SR  
ZBOP SR  
stredná Slovenská republika, v súvislosti  
s postavením obranného priemyslu  
v jej hospodárstve v minulom  
období, sa prikláňa k úmyslu  
podpory odvetvia obranného  
priemyslu, zníženiu administratívy,  
podpory inovácií  
priemyslu  
a konkurencieschopnosti odvetvia.  
SR podporujem aby boli  
identifikované konkrétne návrhy na  
zvýšenie ich  
konkurencieschopnosti na  
európskom a globálnom trhu.  
Životné prostredie  
14. Efektívnosť zdrojov a odpad  
Legislatívna  
Táto iniciatíva bude stavať na pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu pre Európu MH SR  
stredná Zabezpečenie nákladovo  
efektívnych zdrojov pre  
efekvne využívajúcu zdroje a stanoví kľúčové prvky potrebné na uvoľnenie  
ekonomického potenciálu EÚ pre vyššiu produktivitu pri využití menšieho množstva  
zdrojov a na pokrok pri zmene na hospodárstvo využívace odpad. Táto iniciatíva  
bude zahŕňať výsledky získané pri vývoji vhodných indikátorov a cieľov, ako aj  
prehodnotenie kľúčových cieľov podľa pvnych predpisoch EÚ o odpadoch (v  
súlade s doložkami o preskúmaní v mcovej smernici o odpadoch, v smernici o  
skládkach odpadu a v smernici o obaloch) a následné hodnotenie smerníc týkajúcich  
sa toku odpadov vrátane podenia ssobov, ako medzi nimi zvýšiť súlad.  
MŽP SR  
priemyselnú výrobu vrátanie  
spätného efektívneho  
materiálového prípadne  
energetického zhodnotenia  
odpadov je dôležitým aspektom  
efektívneho rozvoja priemyslu.  
Rovnosť  
15. Riešenie rozdielov v odmovaní  
práce žien a mužov  
Nelegislatívna  
Táto iniciatíva by mala podporiť a uľahčiť účinné uplatňovanie zásady rovnakej  
odmeny v praxi a pomôcť členským štátom pri adaní vhodných prístupov pri  
odstraňovaní pretrvávajúcich rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.  
MPSVR stredná SR podporuje iniciatívy zamerané  
SR  
na účinné uplatňovanie zásady  
rovnakej odmeny v praxi.  
Európsky dohovor o ľudsch právach (pristúpenie EÚ)  
16. Pristúpenie k EDĽP – interné  
pravidlá  
Legislatívna  
V iniciatíve sa stanovujú právne predpisy, ktoré sú potrebné na to, aby sa blížiace MS SR  
pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach stalo vnútorne funkčným.  
stredná  
Vonkajšia činnoa námorzáležitosti  
17. Stratégia EÚ v oblasti námornej  
bezpečnosti  
Nelegislatívna  
V spoločnom oznámení s vysokou predstaviteľkou sa stanoví komplexMDVRR stredná SR podporuje vytvorenie  
strategický rámec, ktorý bude spájať vnútora vonkaiu bezpnosť,  
SR,  
strategického bezpečnostného  
rámca. Vzhľadom na skutočnosť,  
že SR je vnútrozemský štát, má  
obmedzený výkon v tejto oblasti.  
Základné pravidlá a povinnosti  
uplatňované na námorné lode  
zapísané v námornom registri SR,  
povinnosti členov lodných  
pričom sa bude opierať o civilnú a vojenskú spoluprácu, komplementaritu a MS SR  
spoločné zdroje pre lepšie riešenie hlavch otázok v oblasti námornej  
bezpečnosti.  
posádok sú zakotvené v právnych  
predpisoch SR, pričom sa  
neustále pracuje na ich  
aktualizácii aj z hľadiska námornej  
bezpečnosti.  
Vnútorzáležitosti  
18. Boj proti násilnému extrémizmu  
Nelegislatívna  
Oznámenie, v ktorom sa členským štátom navrhnú možnosti vytvorenia MV SR  
noch nástrojov na predchádzanie násilným formám extrémizmu alebo na  
boj proti nim. Oznámenie bude vychádzať z odporúčaní siete proti  
radikalizácii, ktorá bola vytvorená v roku 2011, a bude obsahovať prvky na  
revíziu stratégie na boj proti radikalizácii a náboru teroristov.  
nízka  
Nepredpokladá sa výraznejší  
posun oproti súčasnému stavu.  
Humanitárna pomoc  
19. Príprava pozície v súvislosti s  
mcom nadväzujúcim na akčný rámec z  
Hjóga  
Nelegislatívna  
Nelegislatívna  
Táto iniciatíva bude základom pre príspevok EÚ k diskusii o  
medzinárodnom mci pre opatrenia v oblasti znižovania rizík v prípade SR  
katastrof na obdobie po roku 2015. MV SR  
MŽP SR  
MZVaEZ nízka  
SR nemá výhrady k príprave  
pozície v súvislosti s rámcom  
nadväzujúcim na akčný rámec  
z Hjóga.  
Spravodlivosť a vnútorné veci  
20. Budúce  
priority  
v
oblasti  
V súvislosti s ukončením Štokholmského programu v roku 2014 a úplnou MV SR / vysoká Pôjde o strategický návrh priorít  
integráciou politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti do MS SR v oblasti JHA na roky 2015-2019.  
spravodlivosti a vtorných vecí  
systému predloží Komisia oznámenie o budúcnosti politiky EÚ v oblastiGP SR  
spravodlivosti a nový európsky program pre vnútorné veci.  
Spravodlivosť a podniky  
21. Eupsky akt bezbariérovosti  
Legislatívna/nelegislatívna Iniciatíva zlepší trh s tovarom a službami, ktoré sú dostupné pre  
zdravotne postihnuosoby a starších ľudí na základe tzv. zásady  
koncepcie pre všetkých. to podnikateľsky priaznivá iniciatíva bude  
zahŕňať záväzné opatrenia na podporu obstarávania a zosúladenia  
noriem o bezbariérovosti. Iniciatíva je v súčasnosti v štádiu konzultácií s  
priemyselným odvetvím a zainteresovanými stranami.  
MH SR  
MPSVaR  
SR  
stredná  
22.Nový prístup  
k
neúspechu  
v
Legislatívna/nelegislatívna Cieľom tejto iniciatívy je stanovminimálne normy v oblasti predkonkurzných  
kona(reorganizácie) a druhej šance pre čestných podnikateľov. Zameria sa na  
odstránenie prekážok cezhraničného obchodu a investícií, a to prostredníctvom  
vytvorenia rovnakých podmienok pre dlžníkov a veriteľov nachádzajúcich sa v  
rôznych členských štátoch.  
MS SR stredná  
podnikaní a platobná neschopnosť  
Vnútortrh a služby  
23.Opatrenia nadväzujúce na zelenú knihu Legislatívna/nelegislatívna Hlavm politicm cieľom je zvýšiť poskytovanie kapitálu pre dlhodobé  
MF SR vysoká  
Z dlhodobej perspektívy  
rastu reálnej ekonomiky ide  
o kľúčovú úlohu.  
o dlhodobom financovaní hosporstva  
investície. Toto si môže vyžadovať úpravu alebo zmenu mcových podmienok  
a najmä regulácie finančných trhov, aby sa zabezpečilo, že finané trhy sú  
lepšie schopné poskytovať dlhodobé financovanie.  
EÚ  
24.Presmanie acquis  
autorských práv  
v
oblasti Legislatívna/nelegislatívna Účelom je preskúmustanovenia mca pre autorspráva, ktoré sa týkajú MK SR stredná  
online dostupnosti materiálu chráneho autorsmi právami a príbuznými  
právami, s cieľom zabezpečiť, aby tento mec vyhovoval požiadavkám  
digitálneho veku. Okrem iného to znamená moderný rámec, ktorý podporuje  
inovatívne trhové postupy, zabezpečuje účinné uznanie a odmenu pre držiteľov  
pv, poskytuje stále stimuly pre tvorivosť, kultúrnu rozmanitosť a inováciu, väčší  
výber konných pok a otvorený prístup k nim zo strany konečných užívateľov  
a ktoumožňuje vznik nových obchodných modelov a účinnejšie prispieva  
k boju proti nezákonným ponukám a pirátstvu.  
25.mec pre krízový manažment a Legislatívna  
riešenie krízových situácií pre iné  
S cieľom posilniť finančnú stabilitu a súbežne s mcom pre bankový sektor táto MF SR stredná  
iniciatíva zabezpečí efektívne riešenie krízových situácií v súvislosti s  
nebankomi finančnými inštitúciami bez vzniku systémového dosahu.  
Legislatívny rámec pre  
krízový manažment by mal  
dopĺňať rámec pre krízový  
manažment bankových  
inštitúcií. Hlavným  
finané inštitúcie ako banky  
zámerom tohto rámca  
bude posilnenie  
legislatívneho zázemia  
a stanovenie jasných  
pravidiel v tejto oblasti  
podnikania s cieľom  
minimalizácie možných  
strát pre spoločnosť. Takto  
vytvorený harmonizovaný  
systém v oblasti riešenia  
krízových situácií pre  
nebankové finančné  
inštitúcie zabezpečí vyššiu  
stabilitu na trhoch so  
službami nebankových  
finančných inštitúcií v rámci  
jednotného trhu a zároveň  
zníži možnosť vzniku krízy  
systémovej povahy v tejto  
oblasti.  
Ochrana finančných záujmov Európskej únie  
26.Reforma úradu OLAF  
Legislatívna  
V nadväznosti na oznámenie o zlepšeriadenia úradu OLAF a posilnení  
procesných záruk pri vyšetrovaniach by mohli byť prijaté ďalšie systémové  
zlepšenia nariadenia o úrade OLAF inšpirované procesmi zárukami v návrhu  
Komisie o zriadení Eupskej prokuratúry, ktoby sa však zaviedli do  
administratívnych vyšetrovaní úradu OLAF a prijali ešte pred vytvorením  
eupskej prokuratúry. Toto by mohlo zahŕňať posilnenie právneho  
preskúmavania vyšetrovacích opatrení prostredníctvom nového úradu  
nezávislého kontrolóra procesných ruk a zlepšech procesch záruk pre  
opatrenia podobné pátraniu a zadržaniu, ktoré vykonáva úrad OLAF v  
inštitúciách.  
ÚV SR stredná  
Opatrenia, ktoré  
predstavila EK v  
komunikácii EP a Rade „k  
ďalšej konsolidácii  
právneho rámca úradu  
OLAF“ sa javia ako  
predčasné. Niektoré  
predpokladané opatrenia  
sa javia ako duplicitné k  
tým, ktoré sú zavedené  
napr. procesná ochrana  
dotknutých osôb, svedkov  
a informátorov, vnútorné  
kontrolné procesy, vrátane  
kontroly zákonnosti.  
Európskej prokuratúry, SR  
zaujíma k uvedenej  
iniciatíve zdržanlivý postoj.  
skum a inovácie a hospodárske a menové záležitosti  
27. Výskum a inovácie ako nové zdroje  
Nelegislatívna  
V nadväznosti na Inováciu v Únii sa v tomto oznámení posúdi, ako inovačné  
vysoká  
Prostredníctvom  
rastu  
hospodárstvo podporuje konkurencieschopnosť a poskytuje základ vychádzajúci MŠVVŠ  
z poznatkov pre identifikáciu prioritných investícií zároveň s potrebnými SR  
vypracovania a následného  
schválenia Stratégie  
štrukturálnymi reformami v kontexte fiškálnej konsolidácie a uvoľnenia potenciálu MH SR  
rastu.  
výskumu a inovácií pre  
inteligentnú špecializáciu.  
SR deklarovala svoje  
odhodlanie riešiť tieto  
problémy a vybudovať v SR  
vedomostnú ekonomiku  
porovnateľnú s EÚ.  
Právny štát  
28. Právny štát v Eupskej únii  
Nelegislatívna  
Predmetom oznámenia bupodrobnejšie úvahy o mci pre konzistentnú  
reakciu v ppadoch, kje zásada právneho štátu spochybnená.  
MS SR, stredná  
MZVaEZ  
GP SR  
Dane a colná únia  
29. Ku konečnému systému DPH  
Nelegislatívna  
Táto iniciatíva vychádza z oznámenia o budúcnosti DPH z decembra 2011 a jej  
cieľom je poskytnúť usmernenie o uplatnení zásady krajiny uenia pre zdaňovanie  
dodaného tovaru a poskytnutých služieb v mci EÚ ako najlepšieho dosiahnutného  
pokroku, pričom sa upustilo od dlhodobého cieľa zdaňovať v členskom štáte pôvodu.  
MF SR stredná  
Vybrané oblasti oznámenia  
sú v súčasnosti skúmané  
na pôde pracovnej skupiny  
EK o budúcnosti DPH.  
Následne sa vybrané  
oblasti DPH predstavia  
formou legislatívneho  
návrhu Rade EU.  
V súčasnosti sa diskutuje  
princíp určenia zdanenia  
pre B2B dodávky tovarov,  
ako aj uplatňovanie DPH  
v oblasti verejných orgánov.  
Uvedeným návrhom sa  
mimoriadne zasahuje do  
národného systému  
predkladania daňových  
priznaní na DPH. Zmena  
systému sa dotýka na  
jednej strane výberu dane  
(posunutím lehoty na  
30 Návrh smernice Rady, ktorou sa mení Legislatívna  
smernica 2006/112/ES o spoločnom  
systéme DPH, pokiaľ ide o jednotné  
daňové priznanie k DPH  
Táto iniciatíva vyplýva zo strategického materiálu Oznámenie o budúcnosti DPH. Jej cieľom MF SR vysoká  
je zníženie administratívnej záťaže pre cezhraničnej podnikajúce subjekty. Účelom návrhu je  
štandardizovať a harmonizovať pravidlá v oblasti podávania priznaní k DPH akými sú najmä  
zjednotenie zdaňovacích období, zjednotenie lehoty na podávanie daňových priznaní a na  
zaplatenie dane, obsah a štruktúra daňového priznania.  
splatnosť dane), ako aj  
nákladov na zmenu  
a prispôsobenie IT systému  
novým pravidlám.  
Príloha III Opatrenia REFIT  
Č. zov  
1 Opis  
Gestor  
Priorita Odôvodnenie  
Druh iniciatívy  
1. Prepracovanie a zlúčenie troch  
smerníc v oblasti informovania  
Legislatívna  
(prepracovanie)  
Prepracovanie a zlúčenie troch smerníc na základe kontroly vhodnosti uverejnenej v MPSVR SR vysoká Vzhľadom na dôležitosť  
3
MF SR  
informovania zamestnancov pre  
realizáciu ich sociálnych práv  
súvisiacich so zamestnaním  
li 2013 s cieľom riešiť niektoré otázky nastolené v pracovnom dokumente  
2
zamestnancov a konzultácií s nimi  
útvarov Komisie (a zlepšiť fungovanie smerníc). Táto iniciatíva je predmetom  
konzultácie so sociálnymi partnermi.  
MPSVR SR považuje túto  
legislatívnu iniciatívu za  
dôležitú.Návrh zasahuje do  
národného systému predkladania  
daňových priznaní na DPH. Zmena  
systému sa dotýka na jednej strane  
výberu dane (posunutím lehoty na  
splatnosť dane), ako aj nákladov na  
zmenu a prispôsobenie IT systému  
2. Revízia právnych predpisov v oblasti  
hygieny potravín  
Legislatívna  
Právne predpisy v oblasti hygieny sa nahradia novým predpisom, postupy sa MPRV SR vysoká Nový predpis sa týka hlavne oblastí  
(zjednodušenie, zjednodušia a posilní sa flexibilný prístup pre MSP.  
ako sú rezíduá, množiteľský  
nahradenie)  
materiál, dovozy. Pre SR je dôležitá  
výnimka z akreditovania malých-  
príručných laboratórií, ktoré sú na  
vyšetrovanie trichinel. Predpis  
počíta so zrušením smernice 96/23,  
ktorá pojednáva o kontrolách rezíduí  
v ČŠ. Zrušením môže dôjsť  
k nejednotnému prijímaniu opatrení  
v jednotlivých ČŠ pri zisteniach  
prekročenia limitov - ohrozenie  
potravinovej bezpečnosti. Dôležité  
je, aby z hľadiska úradných kontrol  
na BCP zostala definícia úradného  
veterinárneho lekára.  
27  
3. Zjednodušenie právnych predpisov Legislatívna  
Na umiestnenie veterirnych liekov na trh v EÚ je potrebné povolenie na uvedenie MPRV SR vysoká Zmena legislatívy veterinárnych  
o veterinárnych liekoch  
(zjednodušenie) na trh. Administratívna záťaž pre farmaceutický priemysel v oblasti veterinárnych  
liekov by sa mala dotknúť  
liekov sa zníži prostredníctvom zjednodušených a efektívnejších postupov na  
získanie a zachovanie povolenia na uvedenie na trh.  
niekoľkých oblastí: antimikrobiálna  
rezistencia za účelom ochrany  
zdravia ľudí a zdravia zvierat,  
systémového používania  
veterinárnych liekov vo vet. praxi,  
reklamy, farmakovigilancie pre  
veterinárne lieky. Zlepšenie činnosti  
v oblasti farmako-vigilancie sa týka  
nových ustanovení tak, ako to už  
bolo vykonané v humánnej oblasti.  
4. Rámcové nariadenie pre integráciu  
podnikovej štatistiky  
Legislatívna  
Táto iniciatíva sa zameriava na integráciu podnikovej štatistiky do spolného  
právneho rámca na zjednodušenie a racionalizáciu referenčnej štruktúry eupskej  
podnikovej štatistiky a zníženie zbytočného zaťaženia respondentov.  
ŠÚSR  
vysoká Ide o mimoriadne dôležité  
nariadenie, ktoré integruje doteraz  
samostatné podnikové štatistiky,  
čím vytvára predpoklady pre  
4
(FRIBS)  
efektívnejší a harmonizovaný  
systém. Zásadná zmena sa týka  
zmeny definície podniku s ohľadom  
na globalizáciu ekonomiky, čo bude  
mať významný dopad na doterajší  
obraz národnej ekonomiky.  
5. Rámcové nariadenie pre integráciu  
sociálnej štatistiky5  
Legislatívna  
Táto iniciatíva sa zameriava na integráciu sociálnej štatistiky do spoločného  
právneho rámca na zjednodušenie a racionalizáciu referenčnej štruktúry eupskej  
sociálnej štatistiky a zníženie zbytočného zaťaženia respondentov.  
ŠÚSR  
vysoká Návrh nariadenia je v štádiu  
prípravy. Pre sociálne štatistiky  
bude mať rovnaký dopad ako  
FRIBS pre podnikovú štatistiku.  
6. Reforma systému prieskumu  
pnohospodárskych podnikov  
Legislatívna  
Základný pvny akt sa skráti a zjednoduší a doplní delegovaným aktom vzhľadom ŠÚSR  
na ďalší prieskum poľnohospodárskych podnikov plánovaný na rok 2020.  
stredná  
28  
7. Prepracovanie ôsmych smerníc  
v
oblasti práva  
Legislatívna  
(kodifikácia)  
Smernice o práve obchodch spoločností upravujú zriadenie a MS SR  
fungovanie spoločností. Zahŕňajú vytvorenie a registráciu  
spoločností, ochranu investorov (napr. prostredníctvom  
kapitálových požiadaviek), fúzie a rozdelenie, ako aj určité  
aspekty vykazovania. Niektoré prvky súčasho pvneho  
systému v tejto oblasti sa ťažko uplatňujú, najmä pokiaľ ide o  
vysoká  
Ide o dlho očakávaný návrh  
kodifikácie obchodných  
smerníc v nadväznosti na  
judikatúru SD EÚ.  
6
obchodných spoločností  
7
MSP. Komisia pracuje na vytvorení jednotného a  
zrozumiteľného súboru pravidiel o práve obchodných spoločností  
prostredníctvom kodifikácie spolu ôsmych súčasných smerníc v  
8
oblasti práva obchodných spoločností . Nový právny nástroj bude  
sledovať životný cyklus spoločnosti od jej založenia až po zánik.  
Bude zahŕňať spoločnú časť s vymedzením pojmov a  
vykazovacími povinnosťami. Výsledkom bude značné  
zjednodušenie platných pravidiel týkajúcich sa spoločností  
s ručením obmedzeným a akcioch spoločností.  
8. Revízia a zjednodušenie pravidiel o štátnej pomoci v sektore Legislatívna (revízia) Pravidlá štátnej pomoci v oblasti poľnohospodárstva sa zrevidujú MF SR stredná  
poľnohospodárstva  
s cieľom zvýšiť ich ekonomický význam, zamerať sa na prípady s MPaRV  
reálnym vplyvom na hospodársku súťaž a obchod na jednotnom SR  
trhu, ako aj zjednodušiť pravida postupy a zmierniť zaťaženie  
pre MSP.  
9. Revízia a zjednodušenie právneho mca pre ekologické  
poľnohospodárstvo  
Legislatívna (revízia) Revízia právnych predpisov o ekologickom poľnohospodárstve sa MPRV  
stredná MPRV SR je nadriadeným  
orgánom ÚKSÚP.  
zameria na nezrovnalosti, rozdiely a neúčinné opatrenia,  
zjednoduší pravida zníži regulačné náklady.  
SR/ÚKSÚ  
P
Vykonávanie nariadenia č.  
834/2007 zabezpečuje  
ÚKSUP – príslušný orgán  
pre Ekologickú  
poľnohospodársku výrobu  
v SR. MPRV SR je odvolací  
orgán pre rozhodnutia  
ÚSKÚP v rámci EPV.  
29  
10. Kodifikácia dvadsiatich šiestich nariadení Rady v nadväznosti Legislatívna  
mito vrhmi sa kodifikujú príslušné právne predpisy a  
zoladia so ZFEÚ.  
MH SR  
stredná Ide o tzv. „Trade Omnibus  
I a II“, ktorými sa menia  
pôvodné rozhodovacie  
na prijatie dvoch splnomocňujúcich nariadení v oblasti  
spoločnej obchodnej politiky9  
(kodifikácia)  
postupy a zosúlaďujú sa  
s postupmi v zmysle  
Lisabonskej zmluvy.  
Schvaľovací postup je už  
ukončený a SK pripomienky  
sa podarilo zapracovať.  
11. Vývoz na účely zhodnotenia odpadu, ktorý nie je  
nebezpečný, nariadenie č. 1418/200710  
Legislatívna  
(zjednodušenie)  
Nariadenie sa aktualizuje, postupy sa zjednodušia a zníži sa  
administratívna záťaž.  
MŽP SR stredná SR podporuje cieľ EK  
aktualizovať nariadenie č.  
1418/200710. Predmetnou  
aktualizáciou sa zjednodušia  
postupy pri vývoze určitého  
ostatného odpadu  
uvedeného v prílohe III  
a IIIA Nariadenia  
Európskeho parlamentu  
a Rady č. 1013/2006  
o preprave odpadu. Taktiež  
sa zníži administratívna  
záťaž pri vývoze ostatných  
odpadov do tretích krajín, na  
ktoré sa nevzťahuje  
rozhodnutie OECD.  
30  
12. Zjednodušenie pvnych predpisov kajúcich sa  
Legislatívna  
Týmto návrhom sa zjednodušia a objasnia ustanovenia týkajúce MDVRR stredná Týmto návrhom sa  
prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh  
11  
(zjednodušenie)  
sa prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh a  
pravidposkytovania dopravných služieb zo strany podnikov  
nákladnej cestnej dopravy. Takisto sa zjednodušia pravidlá  
presadzovania právnych predpisov a umožnia sa cielené a účinné  
kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov.  
SR  
zjednodušia a objasnia  
ustanovenia týkajúce sa  
prístupu nákladnej cestnej  
dopravy na medzinárodný  
trh a pravidlá poskytovania  
dopravných služieb zo  
strany podnikov nákladnej  
cestnej dopravy. Takisto sa  
zjednodušia pravidlá  
presadzovania právnych  
predpisov a umožnia sa  
cielené a účinné kontroly zo  
strany vnútroštátnych  
orgánov.  
13.  
12  
Legislatívna  
(prepracovanie)  
Prepracovanie súčasho nariadenia o oprávneniach na MPRV SR nízka  
rybolov s ciom zjednodušiť súčasný systém, zmierniť  
problém súvisiaci s rôznorodosťou požiadaviek člensch štátov  
na údaje, zlepšiť súlad nariadenia s bojom proti nezákonnému,  
nenahlásenému a neregulovamu rybolovu a kontrolným  
mcom, ako aj v širšom meradle s cieľmi vonkajšieho rozmeru  
spoločnej rybárskej politiky.  
Nariadenie Rady pojednáva  
o oprávneniach na  
rybolovné činnosti  
rybárskych plavidiel EÚ  
mimo vôd EÚ a o prístupe  
plavidiel tretích krajín do vôd  
EÚ.  
Nariadenie o oprávneniach na rybolov  
14. Technické opatrenia na ochranu morských organizmov  
Legislatívna  
Technické opatrenia sa zjednodušia v súlade s cieľmi novej MPRV SR nízka  
spoločnej rybárskej politiky a preskupia v novom mcovom  
nariadení.  
Nariadenie Rady sa týka  
technických opatrení ktoré  
súvisia s prevádzkovaním  
rybolovu.  
15. Zrušenie smernice 1999/45/ES o klasifikácii, balení a  
označovaní nebezpečných prípravkov  
Legislatívna  
(zrušenie)  
V súvislosti s prijatím nových pravidiel o klasifikácii, označovaMH SR  
Zrušená k 1. júnu 2015  
nariadením REACH CLP.  
a balení látok a zmesí v roku 2008 sa táto smernica stala  
zastaranou.  
MŽP SR  
16. Zrušenie smernice Rady o pomoci člensch štátov Komisii a Legislatívna  
o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich (zrušenie)  
Smernica bola nahradená zmenami v právnych predpisoch a  
štruktúre vedeckej spolupráce. Tieto úlohy sa teraz  
zabezpečujú prostredníctvom Európskeho úradu pre  
bezpečnopotravín (EFSA).  
MPRV SR vysoká  
Spolupráca členských štátov  
pri vedeckom skúmaní  
otázok týkajúcich sa celého  
potravinového reťazca  
vrátane potravín sa aktívne  
a účinne realizuje v rámci  
spolupráce členských  
13  
sa potravín  
štátov s EFSA.  
31  
17. Zrušenie nariadenia  
o
štatistike  
v
oceliarskom  
Legislatívna  
(zrušenie)  
Štatistika v oceliarskom priemysle sa v súčasnosti  
zhromažďuje inými postupmi. Právny predpis preto nie je viac  
potrebný.  
Tento právnych predpis prevezme smernica o boji proti praniu  
špinavých peňazí. Načasovanie zrušenia bude závisieť od prijatia  
a vykonávania smernice o boji proti praniu špinavých peňazí,  
ktorej návrh Komisia prijala 5. februára 2013. Týmto sa  
rozhodnutie 2000/642/SVV stane zastaram.  
ŠÚSR  
nízka  
nízka  
14  
priemysle  
18. Zrušenie rozhodnutia Rady o spolupráci pri výmene informácií Legislatívna  
MV SR  
Stane sa nadbytočným  
v zmysle uvedeného  
v opise.  
15(zrušenie)  
medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov  
19. Zrušenie smernice 2007/38/ES o dodatočnej montáži  
zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá  
Legislatívna  
(zrušenie)  
Smernica nie je relevantná. Jej obsah sa prevzal  
nariadeniami o typovom schvaľovaní ťažkých nákladných  
vozidiel.  
MDVRR nízka  
SR  
Súhlasíme s odôvodnením  
EK -smernica už nie je  
relevantná.  
20. Zrušenie smernice 2009/33/ES o podpore ekologicch a  
energeticky úsporch vozidiel cestnej dopravy.  
Legislatívna  
(zrušenie)  
Smernica nie je potrebná, pretože jej obsah bol prevzatý  
nomi horizontálnymi pravidlami verejného obstarávania.  
MŽP  
MDPaT SR  
nízka  
nízka  
SR súhlasí s odôvodnením  
EK  
21. Zrušenie rozhodnutia Rady o stanovení cieľa  
Spoločenstva na zníženie spotreby primárnych zdrojov  
energie v prípade ťažkostí so zásobovaním ropou a  
Legislatívna  
(zrušenie)  
Rozhodnutie je zastarané, keďže sa v súčasnosti za hlavný  
nástroj reakcie v prípade narušenia dodávok ropy vo  
eobecnosti považuje uvoľnenie núdzoch zásob môžu sa  
tým nahradiť chýbajúce množstvá rýchlo a bez narušenia  
hospodárskej činnosti EÚ a života jej občanov. Nová smernica  
o zásobách ropy (prijav roku  
MH SR  
SR nemá k zrušeniu  
rozhodnutia výhrady.  
16  
ropnými výrobkami  
2009 – všetky ustanovenia účinné od roku 2013) pokrýva  
núdzové zásoby a zahŕňa možnosť stanovenia cieľa pre zníženie  
spotreby.  
32  
Príloha V Právne predpisy uplatniteľné od roku 2014  
1. januára nadobudne účinnosť širospektrum dôležitých návrhov, najmä programy dohodnuté pre viacročný finančný rámec na roky 2014 2020 a séria dôležitých politických iniciatív, ktosa  
zavádzajú v rovnakom čase. Komisia takisto očakáva, že účinnosť nadobudnú aj návrhy uvedené v prílohe I.  
1
Okrem toho sa v roku 2014 stanú uplatniteľnými tieto právne predpisy :  
1. januára  
Smernica Eupskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými  
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES.  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z  
ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel.  
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES  
a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiide o stanovenie emisií CO2 z vozidiel odovzdach na viacstupňové typoschválenie.  
Nariadenie komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Eupskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom  
schvaľovamotoroch vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a  
údržbe vozidiel.  
vrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanirnu pomoc Dobrovoľníci pomoci  
.  
Rozhodnutie Eupskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.  
Smernica Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/109/ES, pokiaľ ide o niektopodrobnosti uplatňovania práva byť  
28. januára  
14. februára  
volený vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi.  
Smernica Eupskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).  
1
Komitologické návrhy tu nie sú zahrnuté.  
33  
22. februára  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. okbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií  
a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008.  
1. marca  
17. marca  
1. apríla  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o voze a dovoze nebezpečných chemikálií.  
Rozhodnutie Rady 2013/129/zo 7. marca 2013 o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam.  
Smernica Komisie 2013/8/z 26. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a  
charakteristikách kolesoch poľnohospodárskych alebo lesných traktorov na účel prispôsobenia jej technických ustanovení.  
10. apríla  
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 847/2012 z 19. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií ( „REACH“), pokiaľ ide o ortuť.  
2. júna  
Smernica Eupskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní.  
13. júna  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady93/13/EHS a  
smernica Eupskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zruje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.  
18. júna  
19. júna  
Smernica Eupskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných  
palivách.  
Smernica Komisie 2013/10/EÚ z 19. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov  
kajúcich sa aerosólových rozprašovačov s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o  
klasifikácii, označovaní a balení látok a zm