PREDKLADACIA SPRÁVA
Na základe uznesenia vlády SR č. 118 zo dňa 7. marca 2013 predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rokovanie vlády SR.
Do roku 2013 boli predkladané tri samostatné materiály: Správa o členstve SR v EÚ, Správa o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie a Informácia o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ. Predkladaná Správa ich obsahovo zlučuje.
Cieľom materiálu je poskytnúť pohľad na najdôležitejšie aktivity Slovenskej republiky na pôde v roku 2013 v kontexte dlhodobých, ako aj aktuálnych strategických politík a zadefinovať priority Slovenskej republiky v rámci schváleného Legislatívneho a pracovného programu EK na rok 2014. Materiál vo svojej štruktúre korešponduje s jednotlivými formátmi zasadnutí Rady a poskytuje informácie o najdôležitejších prijatých a plánovaných opatreniach podľa sektorálnych politík. Materiál tiež mapuje personálne zastúpenie SR v inštitúciách Európskej únie v roku 2013 s prehľadným členením podľa jednotlivých inštitúcií EÚ.
Predložený materiál bol vypracovaný z podkladov ústredných orgánov štátnej správy a vychádza zo schválených materiálov Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013 a Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.
Prílohou materiálu je tabuľka s plánovanými legislatívnymi aj nelegislatívnymi iniciatívami EK na rok 2014 spolu s ich prioritizáciou z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy SR.
Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.