VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-12326/2014
Národnej rady
Slovenskej republiky
956
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, marec 2014