Doložka zlučiteľnostiprávneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Ján Figeľ
Ján Hudacký
Pavol Zajac
2.Názov právneho predpisu:
Zákon o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.