DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnýrni a inými vybranými trestnými činmi
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. V I :
Pozitívne
žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie — dochádza k
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
— vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
— sociálnu exklúziu,
— rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na
zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet v súvislosti s právnou možnosťou poskytnutia odmeny chránenej osobe. Na poskytnutie odmeny nie je právny nárok, naviac návrh zákona predstavuje v právnom poriadku Slovenskej republiky právne nóvum, preto v tomto štádiu nie je možné kvantifíkovať dopad na štátny rozpočet.