Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Účelom návrhu zákona je poskytnutie ochrany osobám, ktoré v rámci pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov získali informácie o spáchaní taxatívne vymenovaných trestných činov a poskytli ich orgánom činným v trestnom konaní.
Ide o vybrané trestné činy, ktoré majú dopad na verejný záujem a páchané osobami, ktoré plnia priamo alebo sprostredkovane úlohy vo verejnom záujme. Je preto spoločensky žiadúce motivovať objasňovanie týchto vybraných trestných činov a zisťovať a usvedčovať ich páchateľov. Súčasťou tejto motivácie je aj poskytnutie ochrany, založenej na princípe predchádzajúceho súhlasu s právnym úkonom alebo rozhodnutím zamestnávateľa, ktorým sa dosahuje právneho statusu chránenej osoby ako zamestnanca. Ako autoritu, udel'ujúcu predchádzajúci súhlas, návrh zákona ustanovuje Národný inšpektorát práce a vo vzťahu k zamestnancom Národného inšpektorátu práce je touto autoritou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Návrh zákona sa neobmedzuje len na poskytovanie ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahov v súvislosti s právnymi úkonmi a rozhodnutiami zamestnávateľa, ale túto ochranu rozširuje aj na právne poradenstvo a možnosť poskytnutia odmeny. I keď na vznik ochrany a poskytnutie odmeny zákon ustanovuje podmienky, nie je na ne právny nárok, čomu zodpovedá i forma konania a možnosť použitia opravných prostriedkov.
V záujme zabráneniu nepriamej novelizácii sa návrhom zákona novelizujú statusové zákony, ako i d'alšie zákony, súvisiace s jeho predmetom úpravy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Doložka zlučiteľnostiprávneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov právneho predpisu:
Zäkon o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.