(Návrh)
Zákon
z ………………2014
o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnýmia inými vybranými trestnými činmi
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§1
Základné ustanovenia
(1)Tento zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany fyzickej osobe podieľajúcej sa významnou mierou na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s korupčným alebo iným vybraným trestným činom (ďalej len „vybraný trestný čin"), alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto vybraného trestného činu, pred možným postihom v oblasti pracovnoprávnych alebo obdobných pracovných vzťahov.
(2)Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1
(3)Tento zákon sa nevzťahuje na sudcov.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)chránenou osobou fyzická osoba, ktorej je poskytovaná ochrana,
b)vybraným trestným činom trestný čin
1)krádeže podľa § 212 Trestného zákona, sprenevery podľa § 213 Trestného Zákona, podvodu podľa § 221 Trestného zákona, subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, podvodného úpadku podľa § 227 Trestného zákona, zavineného úpadku podľa § 228 Trestného zákona, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 Trestného zákona, poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, marenia konkurzného alebo
1 Napríklad § 13 ods. 3 Zákonníka práce, § 59 ods. 1 písm. h) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení níektorých zákonov, § 6 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení zákona č. 85/2008 Z. z., § 2 písm. a) zákona č. 215/004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
vyrovnavacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, ak spáchaním niektorého z týchto trestných činov hrozila alebo bola spôsobená najmenej značná škoda na majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, nimi založených alebo zriadených právnických osôb, na majetku právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo na finančných záujmoch Európskych spoločenstiev (d'alej len „majetok"),
2)porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 Trestného zákona, porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255 257 Trestného zákona, ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 258 Trestného zákona, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 263 Trestného zákona, ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264 Trestného zákona, zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 Trestného zákona, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 268 Trestného zákona, skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona, neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona, nezaplatenia dane podľa § 278 Trestného zákona, ak spáchaním niektorého z týchto trestných činov hrozila alebo bola spôsobená na majetku najmenej značná škoda, alebo ak taký čin mal byť alebo bol spáchaný v značnom rozsahu,
3)zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona a § 327a Trestného zákona, ak spáchaním niektorého z týchto trestných činov hrozila alebo bola spôsobená na majetku najmenej značná škoda,
4)prijímania úplatku podľa § 328 až 331 Trestného zákona, podplácania podľa § 332 až 335a, nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
a.značnou škodou škoda dosahujúca najmenej 26 600 eur; rovnako sa posudzuje aj rozsah činu,
b.zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou je fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzt'ahu,
c.prokurátorom prokurátor, ktorý v trestnom konaní o vybranom trestnom čine vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní,
d.úradom Národný inšpektorát práce2 a vo vzťahu k zamestnancom Národného inšpektorátu práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 3
Podmienky poskytnutia ochrany
2 Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
Ochrana sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá v trestnom konaní podala oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný vybraný trestný čin alebo vypovedala ako svedok alebo poskytla iný dôkaz o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou jeho zamestnávateľa, ktoré významnou mierou môžu prispieť alebo prispeli k objasneniu vybraného trestného činu alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jeho páchateľa (ďalej len „oznámenie o významných skutočnostiach") a podala žiadosť o poskytnutie ochrany.
§4Žiadosť o poskytnutie ochrany
1)Žiadosť o poskytnutie ochrany možno podať kedykoľvek v priebehu trestného konania. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. V prípravnom konaní sa žiadosť o ochranu podáva prokurátorovi, a ak sa podá inému orgánu činnému v trestnom konaní, tento ju postúpi bezodkladne prokurátorovi. V konaní pred súdom sa žiadosť o ochranu podáva súdu, ktorý koná vo veci.
2)Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje osobné údaje osoby, ktorá požiadala o poskytnutie ochrany v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a označenie zamestnávateľa.
§5
Postup prokurátora a súdu
Ak prokurátor alebo súd zistí, že splnené podmienky na poskytnutie ochrany podľa § 3 a 4, písomne oznámi úradu, zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá požiadala o poskytnutie ochrany, že sa chránenej osobe poskytuje ochrana podľa § 6; dňom doručenia písomného oznámenia zamestnávateľovi vzniká ochrana. Prokurátor založí rovnopis písomného oznámenia aj do vyšetrovacieho spisu a súd do súdneho spisu. Ak nie splnené podmienky na poskytnutie ochrany, prokurátor alebo súd písomne oznámi túto skutočnosť fyzickej osobe, ktorá požiadala o poskytnutie ochrany.
§6
Ochrana
1)Zamestnávateľ môže robiť právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahoch (ďalej len „právny úkon") voči chránenej osobe, na ktoré sa nevyžaduje jej súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, inak je tento právny úkon neplatný.
2)žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje
a)označenie chránenej osoby,
b)označenie právneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas,
c)odôvodnenie potreby vykonania právneho úkonu.
3)Úrad je povinný rozhodnúť o žiadosti bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po tom, čo mu bola doručená žiadosť o udelenie súhlasu.
4)Úrad si pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o udelenie súhlasu vyžiada stanovisko chránenej osoby k navrhovanému právnemu úkonu.
5)Úrad udelí súhlas s navrhovaným právnym úkonom zamestnávateľa voči chránenej osobe za predpokladu, že zamestnávateľ hodnoverne preukáže, že navrhovaný právny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením o významných skutočnostiach, inak žiadosť o udelenie súhlasu zamietne.
6)Proti rozhodnutiu o žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu sa môže odvolať zamestnávateľ a chránená osoba.
7)Súhlas sa nevyžaduje, ak ide o právny úkon osobitného orgánu3, ktorý disciplinárne koná o disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov.
§7Zánik ochrany chránenej osoby
1)Ochrana chránenej osoby zaniká
a)na základe písomnej žiadosti chránenej osoby,
b)ak chránená osoba bola v súvislosti s oznámením o významných skutočnostiach právoplatne odsúdená za trestný čin krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona alebo krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestné zákona,
c)zánikom pracovného vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu so zamestnávateľom,
d)ak chránená osoba v trestnom konaní o vybranom trestnom čine odmietne vypovedať alebo zásadným spôsobom zmení svoju výpoveď vo vzťahu k významným skutočnostiam.
2)Ochrana podľa odseku 1 písm. a) zaniká doručením písomnej žiadosti úradu; úrad je povinný bezodkladne oznámiť zánik ochrany zamestnávatel'ovi, prokurátorovi alebo súdu.
3)Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. b) súd bezodkladne oznámi zamestnávateľovi a úradu.
4)Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. c) zamestnávateľ bezodkladne oznámi úradu, súdu alebo prokurátorovi.
3 Napríklad § 192 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
5)Ochrana podľa odseku 1 písm. d) zaniká oznámením prokurátora alebo súdu úradu; úrad je povinný bezodkladne oznámiť ukončenie ochrany zamestnávateľovi.
§ 8
Právna pomoc
Chránená osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.4
§ 9
Odmena
1)Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže poskytnúť chránenej osobe na základe jej žiadosti odmenu do výšky 10 % uchráneného alebo vráteného majetku, ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania vybraného trestného činu; celková suma odmeny však nesmie presiahnuť paťdesiatnásobok minimálnej mzdy.
2)Súd, ktorý rozhodol o vybranom trestnom čine oznámi nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 chránenej osobe.
3)Žiadosť o poskytnutie odmeny podľa odseku 1 môže podať chránená osoba ministerstvu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2. Na žiadosti o poskytnutie odmeny podané po tejto lehote sa nebude prihliadať.
4)Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska chránenej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo; tlačivá žiadosti k dispozícii na ministerstve, ktoré ich zverejní aj na svojom webovom sídle.
5)Ministerstvo pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru účasti chránenej osoby na objasnení vybraného trestného činu, zistení alebo usvedčení jeho páchateľa a rozsah uchráneného alebo vráteného majetku; za tým účelom si vyžiada stanovisko prokurátora alebo súdu podľa § 5.
6)Ministerstvo rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia.
7)Na poskytnutie odmeny chránenej osobe nie je právny nárok.
4 Zákon č. 327/2005 Z. z. poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 10
Zamestnanci ministerstva, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie odmeny pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do príslušných trestných spisov a požadovať od orgánov činných v trestnom konaní a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o poskytnutí odmeny.
§ 11
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania o udelení súhlasu podľa § 6.
Čl. II
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona 79/2012 Z. z., zákona 345/2012 Z. z., zákona 361/2012 Z. z., zákona 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. ... /2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1) V § 3 sa na konci pripája táto veta: „Na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis. 1a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. ..../2013 Z. z. o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi.“
2) Doterajší odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označujú ako odkaz 1c a poznámka pod čiarou k odkazu 1c.
Čl. III
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých d'alších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z.z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 51/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona ... /2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa na konci pripája táto veta: „Na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis1aaa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
“1aaa) Zákon č. ..../2013 Z. z. o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi."
Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. Z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 308/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona 462/2013 Z. z. a zákona č. ... /2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak to ustanovuje osobitný predpis1a), na rozhodnutie vo veciach týkajucich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vzt'ahov s ním súvisiacich je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
“1a)Zákon č. ... /2013 Z. z. o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi."
ČI. V
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zakonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. Z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. Z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z.,
zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. Z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. …/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 ods. 2 sa za slovami "so zástupcami zamestnancov," vypúšťa slovo "alebo" a za slovom "zákonom" sa vkladá čiarka a slová "alebo na ktorý neudelil súhlas orgán podľa osobitného predpisu".
Čl. VI
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. Z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. , zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2001 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 498/2013 Z. z. a zákona č. .... /2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak to ustanovuje osobitný predpis,10aa) na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchadzajúci súhlas príslušného orgánu".
Poznámka pod čiarou k odkazu l0aa znie:
10aa)Zákon č. .... /2014 Z. z. o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi.”
Čl. VII
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákon č. 305/2013 Z. z., zákon č. 1/2014 Z. z. a zákona č. ... /2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1)V § 62 ods. 2 sa za slová „krivého obvinenia" vkladá čiarka a slová „a o práve podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa osobitného predpisu,".
2)V § 131 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Svedok sa poučí aj o a o práve podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa osobitného predpisu.".
3)V § 265 ods. 2 sa za slovami „svedeckej výpovede" spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová „a poučený o práve podať žiadosť o poskytnutie ochrany podľa osobitného predpisu,".
Čl. VIII
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa za slovami „ochranu svojich práv" vkladá čiarka a slová „fyzickým osobám, ktorým sa poskytla ochrana podľa osobitného ,predpisulaaa) (ďalej len chránená osoba)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
"1aaa) Zákon č. ..../2013 Z. z. o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi.".
2.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) chránenej osobe v pracovnoprávnych veciach alebo obdobných pracovných veciach a veciach súvisiacich s možnosťou poskytnutia odmeny podľa osobitného predpisu1aaa)”.
3.Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý vrátane nadpisu znie:
Ҥ 24e
Právna pomoc chránenej osobe
(1)Chránená osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak požiadala o poskytnutie právnej pomoci a nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci.
(2) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci obsahuje osobné údaje chránenej osoby v rozsahu meno, priezvisko, datum narodenia, adresu pobytu a oznámenie prokurátora alebo súdu, že sa chránenej osobe poskytuje ochrana. 1aaa)
(3)Centrum poskytne chránenej osobe právnu pomoc pri poskytovaní ochrany a možnosti poskytnutia odmeny.
(4)Ak nie je v tomto ustanovení uvedené inak, na poskytovanie právnej pomoci chránenej osobe sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto zákona.
4. § 26 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
“e) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci chránenej osobe podľa § 24e ods. 2”.
Čl. IX
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: “ak to ustanovuje osobitný predpis, 4aa) na rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a právnych vzťahov s ním súvisiacich je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu,”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) Zákon č. …/2014 Z. z. o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi”.
Čl. X
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., a zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. .../2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 121 odsek 2 znie:
„(2) Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný zo zástupcami zamestnancov alebo na ktorý nebol udelený súhlas orgánu podľa osobitného predpisu,69a) je neplatný, ak to výslovne ustanovuje tento zákon, Zákonník práce alebo osobitný predpis. 69a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:
»69a) Zákon č...../2014 Z. z. o ochrane pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými a inými vybranými trestnými činmi.”.
Čl. XI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 9. 2014