NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-70/2014
945
Návrh
na voľbu kandidátov na sudcov
Ústavného súdu Slovenskej republiky
Predkladá:Obsah:
Róbert M a d e j v.r.1. Návrh uznesenia Národnej rady
predseda Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky
Národnej rady Slovenskej republiky2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam navrhovaných
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
4. Návrhy na voľbu kandidátov
5. Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava marec 2014
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-70/2014
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 945)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
navrhuje
prezidentovi Slovenskej republiky
týchto kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
počet hlasov
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
Predkladacia správa
Funkčné obdobie troch sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Jána Auxta, JUDr. Juraja Horvátha a JUDr. Jána Lubyho uplynie 4. júla 2014.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých má vymenovať; v tomto prípade šiestich.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. februára 2014 číslo PREDS-70/2014 a podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov bolo v termíne do 24. februára 2014 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených 13 návrhov.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov (schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011), Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na svoju 64. schôdzu konanú 11. marca 2014, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Na schôdzi výboru sa zúčastnili všetci navrhnutí. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor v uznesení č. 387 konštatoval, že navrhovaní Jana Baricová, Ján Bernát, Rudolf Čirč, Ján Drgonec, Miroslav Duriš, Peter Filip, Eva Fulcová, Vladimír
Horváth, Peter Kresák, Ján Mazák, Robert Schronk, Ján Šikuta a Imrich Volkai spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli.
Menný zoznam
navrhovaných na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
Slovenskej republiky
1. Jana Baricová
2. Ján Bernát
3. Rudolf Čirč
4. Ján Drgonec
5. Miroslav Duriš
6. Peter Filip
7. Eva Fulcová
8. Vladimír Horváth
9. Peter Kresák
10. Ján Mazák
11. Robert Schronk
12. Ján Šikuta
13. Imrich Volkai
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jany Baricovej za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Jana Baricová sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky
Narodená (vek):1953
(60 rokov)
Právnické vzdelanie:1973 - 1976 Právnická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
1977 - 1978 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jána Bernáta za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ján Bernát sudca Krajského súdu v Nitre
Narodený (vek):1952
(61 rokov)
Právnické vzdelanie:1971 - 1976 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:generálny prokurátor Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Rudolfa Čirča za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Rudolf Čirč sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1957
(56 rokov)
Právnické vzdelanie:1976 – 1980 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní: spĺňa
Navrhovateľ:prezidentka združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. vysokoškolský pedagóg, advokát
Narodený (vek):1952
(61 rokov)
Právnické vzdelanie:1971 - 1976 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Miroslava Duriša, PhD. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Miroslav Duriš, PhD. notár, externý vysokoškolský pedagóg
Narodený (vek):1966
(47 rokov)
Právnické vzdelanie:1984 - 1988 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:prezident Notárskej komory Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Petra Filipa za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Peter Filip advokát
Narodený (vek):1962
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:1981 - 1985 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní: spĺňa
Navrhovateľ:predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Evy Fulcovej za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Eva Fulcová predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
Narodená (vek):1963
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:1982 - 1986 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
prezident Notárskej komory Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Vladimíra Horvátha za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Vladimír Horváth prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1955
(58 rokov)
Právnické vzdelanie:1975 - 1979 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:generálny prokurátor Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc JUDr. Petra Kresáka, CSc. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. vysokoškolský pedagóg
Narodený (vek):1954
(59 rokov)
Právnické vzdelanie:1973 - 1978 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Bratislava
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. vysokoškolský pedagóg
Narodený (vek):1954
(59 rokov)
Právnické vzdelanie:1973 - 1978 – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Ján Figeľ, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu prof. JUDr. Roberta Schronka, CSc. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. vysokoškolský pedagóg
Narodený (vek):1953
(60 rokov)
Právnické vzdelanie:1972 - 1977 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jána Šikutu, PhD. za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ján Šikuta, PhD. sudca Európskeho súdu pre ľudské práva
Narodený (vek):1960
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:1979 - 1983 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Bratislava
dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Imricha Volkaia za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Imrich Volkai predseda Krajského súdu v Košiciach
Narodený (vek):1957
(57 rokov)
Právnické vzdelanie:1976 - 1980 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prílohy:životopis
súhlas s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
64. schôdza
Číslo: PREDS-70/2014
387
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. marca 2014
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
A. konštatuje, že
1. Jana Baricová
2. Ján Bernát
3. Rudolf Čirč
4. Ján Drgonec
5. Miroslav Duriš
6. Peter Filip
7. Eva Fulcová
8. Vladimír Horváth
9. Peter Kresák
10. Ján Mazák
11. Robert Schronk
12. Ján Šikuta
13. Imrich Volkai
spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Annu Vittekovú informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom ústavnoprávneho výboru.
Róbert Madej v. r.
predseda výboru
overovatelia výboru:
Miroslav Kadúc
Anton Martvoň