PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-493/2014
932
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. marca 2014
o pridelení návrhu zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 935), doručený 28. februára 2014
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade
Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pavol P a š k a v. r.