Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne zohľadňuje skutočnosti, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v našej spoločnosti a obeťami sa v mnohých prípadoch stávajú práve ekonomicky najslabšie skupiny obyvateľstva.
Množstvo poberateľov dôchodkových dávok, najmä starobných dôchodkov, s ohľadom na ich vek nie je schopných využívať moderné spôsoby bankového styku ako je internet banking alebo používanie platobnej karty. Používanie týchto nástrojov v styku s bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej aj len „banka“) je v porovnaní s klasickým výberom hotovosti silne zvýhodnené nižším poplatkom, resp. výber hotovosti priamo na pobočke je zaťažený vysokým poplatkom.
Vysoké poplatky za výber hotovosti (cca 2 EUR) predstavuje pre poberateľov dôchodkových dávok vysoký náklad. Z toho dôvodu často pristupujú k tomu, že nevyužívajú služby banky a dôchodky im doručované poštou alebo si kvôli šetreniu na poplatkoch za výber vyberajú naraz väčšiu sumu hotovosti. Následne sa poberatelia dôchodkových platieb práve pre predpoklad, že v domácnosti disponujú vyššou hotovosťou stávajú terčom záujmu rôznych podvodníkov a zlodejov.
Je povinnosťou zákonodarného orgánu operatívne vyhodnocovať aj takéto skutočnosti a upravovať zákony tak, aby takto ohrozené skupiny obyvateľstva boli viac chránené. Banky na jednej strane motivujú, aby si poberatelia dôchodkov nechali vyplácať peniaze na svoj účet zriadený v banke, ale na druhej strane nedostatočne vyhodnocujú vyššie uvedené skutočnosti.
Predkladaným návrhom zákona sa stanovujú podmienky, kedy banka, zahraničná banka a alebo pobočka zahraničnej banky, nebude môcť vyberať poplatky za výber hotovosti a to v prípade, ak:
-výber bude realizovaný z účtu, na ktorý poukazované dávky dôchodkového zabezpečenia, pričom sa neuplatní pri výbere z terminovaného účtu alebo z iného ako bežného účtu,
-počet výberov v danom mesiaci bude maximálne sedem (každý ďalší výber nad tento počet v danom kalendárnom mesiaci by bol spoplatňovaný v zmysle sadzobníka poplatkov konkrétnej banky), pričom suma vyberanej hotovosti každého výberu musí byť vyššia ako 10 EUR.
Takáto špecifikácia podmienok okrem primárneho zámeru, a to operatívne reagovať na nežiaduci stav spoločnosti a vznikajúce nežiaduce situácie, dostatočne zohľadňuje aj záujmy banky nielen ako podnikateľského subjektu, ale aj ako člena spoločnosti s vysokou mierou spoločenskej a sociálnej zodpovednosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať nepriaznivý dopad na verejné rozpočty ani na životné prostredie. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 3 ods. 1 písm. b), čl. 4, čl. 26 ods. 2, čl. 56 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Sekundárne právo (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009)
- nie je upravená,
Sekundárne právo (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – do 30. novembra 2009)
- nie je upravená.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
Navrhované ustanovenie zakazuje banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z bežného účtu a to v prípade spotrebiteľa (v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka), ktorým je poberateľ dôchodkových dávok (podľa
§ 65
77 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) alebo poberateľ rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, ktorý nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti (
§ 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a to za súčasného splnenia podmienky, že na jeho bežný účet poukazované len tieto dôchodkové dávky.
Predmetné ustanovenie však neplatí v prípade, ak spotrebiteľ v priebehu kalendárneho mesiaca realizoval sedem výberov finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro alebo výška jednorazovo vyberanej hotovosti v mene euro je nižšia ako 10 euro.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. jún 2014.