NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z, zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) a d) sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá
a)sa preukáže prevádzkovateľovi hazardnej hry alebo jeho zamestnancovi preukazom totožnosti a podpíše vyhlásenie uvedené v prílohe,
b)nie je v čase na začiatku hazardnej hry evidovaná ako dlžník16a) na webovom sídle podľa osobitného predpisu16b),
c)nie je v čase na začiatku hazardnej hry evidovaná ako príjemca dávky16c) na webovom sídle podľa osobitného predpisu16d),
d)nie je v čase na začiatku hazardnej hry evidovaná ako osoba, voči ktorej sa vedie exekúcia na výživné, dane, pokuty, poplatky, clá alebo pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie na webovom sídle podľa osobitného predpisu16e),
e)nie je v čase na začiatku hazardnej hry evidovaná ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo väčšinový spoločník obchodnej
spoločnosti, voči ktorému sa vedie exekúcia na výživné, dane, pokuty, poplatky, clá alebo pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie na webovom sídle podľa osobitného predpisu16e).
(8) Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) a d) je povinný prijať opatrenia, na základe ktorých umožní osobe zúčastniť sa ako hráč hazardnej hry potom ako
a) overí jej totožnosť na základe preukazu totožnosti,
b) táto osoba podpíše v deň účasti na hazardnej hre v čase jej začiatku vyhlásenie uvedené v prílohe,
c) overí skutočnosť podľa odseku 7 písm. b) na základe informácií zverejnených podľa osobitného predpisu16b),
d) overí skutočnosť podľa odseku 7 písm. c) na základe informácií zverejnených podľa osobitného predpisu16d),
e) overí skutočnosti podľa odseku 7 písm. d) a e) na základe informácií zverejnených podľa osobitných predpisov16e),
f) vydá osobe, ktorá sa zúčastňuje hazardnej hry ako hráč, kópiu vyhlásenia uvedeného v prílohe,
g) vydá osobe, ktorá sa zúčastňuje hazardnej hry ako hráč, potvrdenie obsahujúce údaje uvedené v odseku 9 písm. c).
(9)Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) a d) eviduje dokumenty a údaje16f) o osobe, ktorá sa zúčastnila hazardnej hry, po dobu piatich rokov odo dňa dátumu účasti osoby na hazardnej hre v rozsahu
a)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu,
b)číslo preukazu totožnosti,
c)dátum účasti osoby na hazardnej hre vrátane času jej začiatku a výšku vkladu tejto osoby do hazardnej hry; časom začiatku hazardnej hry sa rozumie čas vstupu hráča do priestorov využívaných na prevádzkovanie hazardnej hry,
d)vyhlásenie osoby uvedené v prílohe,
e)dokumenty preukazujúce skutočnosti podľa odseku 8 písm. c) až e).
(10) Pokiaľ si prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) alebo d) nesplní niektorú z povinností podľa odseku 8 a umožní osobe zúčastniť sa na tejto hazardnej hre ako hráč, táto osoba právo na vrátenie vkladu do hazardnej hry, pokiaľ je výška vkladu hodnoverne preukázateľná prostredníctvom zvukovo-obrazového záznamu prevádzkovateľa. Pokiaľ výška vkladu nie je hodnoverne preukázateľná podľa predchádzajúcej vety, osoba, ktorá sa zúčastnila na hazardnej hre uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) alebo d) ako hráč, právo na vrátenie sumy zodpovedajúcej sume výšky vkladu uvedeného na potvrdení podľa odseku 8 písm. g), najviac však vo výške sumy zodpovedajúcej trojnásobku sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu16g). Právo podľa tohto odseku uvedená osoba aj v prípade, ak jej prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) alebo d) umožní zúčastniť sa tejto hazardnej hry ako hráč napriek tomu, že po overení údajov
a skutočností podľa odseku 8 zistí, že táto osoba sa jej nemôže zúčastniť ako hráč alebo napriek tomu, že táto osoba nepodpísala vyhlásenie uvedené v prílohe v súlade s odsekom 8 písm. b). Právo na vrátenie sumy sa musí uplatniť u prevádzkovateľa hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) alebo d) bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa osoba, ktorej prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v § 3 ods. 2 písm. b) alebo d) umožnil v rozpore s týmto zákonom zúčastniť sa tejto hazardnej hry ako hráč, takejto hazardnej hry ako hráč zúčastnila.“.
Doterajšie odseky 7 až 24 sa označujú ako odseky 11 až 28.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16g znejú:
16a) § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 421/2012 Z. z.
§ 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
16b) § 25 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 421/2012 Z.z.
§ 226 ods. 1 písm. o) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.
16c) § 9 ods. 3 písm. a) a § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16d) § 26 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2014 Z. z.
16e) § 228i zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.
§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16f) § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16g) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „Zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu č. 171/2005 Z. z.
VYHLÁSENIE
O OBOZNÁMENÍ SA S RIZIKAMI HAZARDNÝCH HIER
Dolu podpísaný/á,
meno a priezvisko: ............................................... dátum narodenia: ..........................
adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................
Čestne vyhlasujem, že si uvedomujem, že v hazardnej hre mám menšiu šancu na výhru ako na prehru a do hazardnej hry vstupujem dobrovoľne, bez donútenia a s plným vedomím, že závislosť na hraní je psychologická porucha, ktorej neliečenie môže viesť u postihnutého k strate majetku, rozpadu rodinných a sociálnych vzťahov, chorobnému klamstvu a trestnej činnosti.
Som si vedomý čísla na bezplatnú linku pomoci, ktoré je 0800 800 900 a na ktorej odborníci na liečbu závislostí poskytujú pomoc pre závislých.
.........................................
dátum a podpis osoby“.
Čl. II
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ústredie je povinné viesť súhrnnú evidenciu príjemcov vytvorenú na základe čiastkových evidencií jednotlivých úradov v rozsahu podľa odseku 3 písm. f), aktualizovať ju vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci a uverejňovať na svojom webovom sídle aspoň tú časť evidencie, ktorá sa týka príjemcov dávok.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 125/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu SR č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., a zákona č. 355/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Vo ôsmej časti sa za tretiu hlavu vkladá štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
ŠTVRTÁ HLAVA
CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ
§ 211a
„(1) Komora vedie centrálny register exekúcií (ďalej len „register) v ktorom sa evidujú
a)upovedomenia o začatí exekúcie podľa § 48,
b)právoplatné uznesenia o zastavení exekúcie (§ 57 až 61) a odklade exekúcie (§ 56),
c)údaje o exekúcii na výživné, dane, pokuty, poplatky, clá a pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, a o osobe, voči ktorej sa táto exekúcia vedie v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia.
(2) Register je verejný zoznam, ktorý vytvára, vedie a aktualizuje vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci komora v elektronickej podobe. Komora sprístupňuje údaje registra svojim členom spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup. Iným osobám sprístupňuje komora údaje registra na požiadanie podľa odseku 5. Komora je povinná bezodplatne uverejňovať časť registra s údajmi uvedenými v odseku 1 písm. c) na svojom webovom sídle.
(3) Zápis údajov17bc) do registra, ich zmenu a výmaz v rozsahu zodpovedajúcom obsahu dokumentov uvedených odseku 1 vykoná v primeranej lehote exekútor, ktorý je poverený exekúciou. Na tieto účely mu komora poskytne diaľkový prístup k registru.
(4) Postup pri zápise údajov do registra, ich zmene a výmaze, ako aj podrobnosti o vytvorení, vedení a aktualizácii registra ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(5) Komora vydá na žiadosť výpis z registra alebo potvrdenie o tom, že určitý údaj v registri nie je zapísaný. Výpis a potvrdenie verejnými listinami preukazujúcimi stav v registri k dátumu, ktorý je na nich uvedený.
(6)Za sprístupnenie údajov registra podľa odseku 5 patrí komore odmena, ktorej výšku ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Odmena komore nepatrí za poskytnutie údajov podľa odseku 1 ministerstvu a súdom.
(7)Podrobnosti o vydávaní výpisov a potvrdení z registra podľa odseku 5 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17bc znie:
17bc) § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č.
534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 460/2006 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
o) zverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na svojom webovom sídle zoznam osôb podľa § 171.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.