NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 51 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri profesijne orientovaných bakalárskych študijných programoch možno záverečnú prácu nahradiť iným dielom. Ak je záverečná práca nahradená iným dielom, podmienka podľa štvrtej vety sa nepoužije.“.
2. V § 52 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri profesijne orientovaných bakalárskych študijných programoch možno záverečnú prácu nahradiť iným dielom.“.
3. V § 56 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Absolvent profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu môže byť prijatý na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 po splnení základných podmienok podľa prvej vety najskôr dva roky po jeho úspešnom absolvovaní.“.
4. V § 63 ods. 4 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak ide o akademicky orientovaný bakalársky študijný program, najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta a ak ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program, najmenej dvaja významní odborníci v danom študijnom odbore z praxe a jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta.“.
5. V § 82 ods. 7 sa slová „môže navrhnúť“ nahrádzajú slovami „navrhuje“.
6. V § 82 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Medzi osobitné kritériá pre profesijne orientované bakalárske študijné programy patrí najmä spolupráca vysokej školy so zamestnávateľmi, účasť zamestnávateľov na vzdelávacej činnosti vysokej školy a úroveň vykonávanej odbornej praxe.“.
7. V § 89 ods. 4 sa za slová „uplatnenie absolventov v praxi“ vkladajú slová „druh daného bakalárskeho študijného programu“.
8. Za § 113ag sa vkladá nový § 113ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ah
Prechodné ustanovenie
účinné od 1. júla 2014
Akreditačná komisia navrhne osobitné kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa § 82 odseku 2 písm. a) pre profesijne orientované bakalárske študijné programy najneskôr do 1. januára 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.