Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je prepojiť databázu Sociálnej poisťovne, centrálny register študentov vysokých škôl a centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ktoré vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), a to za účelom každoročného zverejňovania platových pomerov a informácií o zamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl a vysokých škôl.
Jedným z dôvodov vysokej nezamestnanosti absolventov je totiž slabá informovanosť o tom, aké uplatnenie môžu očakávať po absolvovaní určitej strednej školy alebo vysokej školy, resp. študijného odboru alebo učebného odboru. Prepojením databázy a registrov sa vytvoria predpoklady pre zverejňovanie kľúčových informácií, ktoré môžu problém slabej informovanosti vyriešiť.
Zmena si navyše nevyžaduje žiadne zásadné fiskálne výdavky.
V súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa ďalej dôsledne stanovuje povinnosť ministerstva ako štátneho orgánu zverejňovať vyššie uvedené informácie za vykazovaný rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
Návrh zákona tiež dôsledne chráni osobné údaje jednotlivých absolventov, a to okrem štandardných nástrojov aj tým, že pri odboroch s malým počtom absolventov (menej ako traja) sa informácie o platových pomeroch zverejňovať nebudú.
Návrh zákona bude mať len minimálny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale na druhej strane pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Možno očakávať aj pozitívne sociálne vplyvy, najmä na zamestnanosť, nakoľko budúci absolventi budú motivovaní vyhnúť sa štúdiu na stredných školách alebo vysokých školách, ktorých absolventi majú veľmi nízke príjmy. Vplyvy na životné prostredie a podnikateľské prostredie sa neočakávajú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Ustanovenie § 157 ods. 8 v platnom a účinnom znení upravuje podmienky sprístupnenia osobných údajov z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov. Pre Sociálnu poisťovňu platí režim podľa § 157 ods. 8 písm. d), t. j. na sprístupnenie sa vyžaduje písomná dohoda. V záujme plynulého sprístupnenia informácií sa Sociálna poisťovňa z tohto režimu vypúšťa a namiesto toho bude podľa nového § 157 ods. 8 písm. e) sprístupnenie možné automaticky.
K bodu 3
Novým odsekom 9 sa upravuje rozsah zverejňovaných údajov pre Sociálnu poisťovňu v štruktúre, ktorá umožní vytvorenie informácií o platových pomeroch absolventov stredných škôl. Odsekom 10 sa ministerstvu ukladá povinnosť informácie o platových pomeroch zverejňovať, a to v kombinácii s odsekom 11 raz ročne do 31. marca, spolu s informáciami o nezamestnanosti absolventov; tie budú získané od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V záujme ochrany osobných údajov sa nebudú zverejňovať také informácie, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétnych osôb na základe zverejnenia ich platových pomerov.
K Čl. II
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prečíslovaním odsekov 12 až 15 v § 73a.
K bodu 2
Rovnako, ako v Čl. I bode 3 sa ustanovuje povinnosť ministerstva zverejňovať informácie o platových pomeroch a nezamestnanosti absolventov, ale v tomto prípade absolventov vysokých škôl. Aj v tomto prípade sa v záujme ochrany osobných údajov nebudú zverejňovať také informácie, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétnych osôb na základe zverejnenia ich platových pomerov.
K Čl. III
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s rozšírením zverejňovania informácií o platových pomeroch a zamestnanosti aj pri žiakoch stredných škôl.
K Čl. IV
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. júla 2014.