NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 157 odseku 8 písm. d) sa vypúšťajú slová „Sociálnu poisťovňu“.“.
2. V § 157 odseku 8 sa za písm. d) vkladá nové písm. e), ktoré znie:
„e) Sociálnu poisťovňu podľa odseku 9.“.
3. V § 157 sa vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Ministerstvo školstva poskytuje Sociálnej poisťovni údaje o každom žiakovi z centrálneho registra v rozsahu
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, a ak ide o cudzinca, ktorému nebolo pridelené rodné číslo ministerstvom vnútra, dátum narodenia,
c) názov školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje,
d) ročník, do ktorého je zaradený,
e) forma štúdia,
f) študijný odbor alebo učebný odbor,
f) informácia o začiatku, prerušení alebo skončení štúdia.
(10) Ministerstvo školstva zverejňuje na základe
a) štatistických údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne informácie o príjmoch absolventov,
b) štatistických informácií o nezamestnanosti získaných od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny informácie o nezamestnanosti absolventov.
(11) Súhrnné informácie podľa odseku 10 zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle za vykazovaný rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, a to v štruktúre podľa stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Súčasťou súhrnných informácií podľa odseku 10 nie je informácia o študijnom odbore alebo učebnom odbore, ak v príslušnom školskom roku úspešne ukončili posledný ročník štúdia daného študijného odboru alebo učebného odboru menej ako traja absolventi.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 15.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73a ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73a ods. 14“.
2. V § 73a sa vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Ministerstvo zverejňuje na základe
a) štatistických údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne informácie o príjmoch absolventov,
b) štatistických informácií o nezamestnanosti získaných od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny informácie o nezamestnanosti absolventov.
(13) Súhrnné informácie podľa odseku 12 zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle za vykazovaný rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, a to v štruktúre podľa vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov. Súčasťou súhrnných informácií podľa odseku 12 nie je informácia o študijnom odbore, ak v príslušnom akademickom roku úspešne absolvovali posledný ročník štúdia daného študijného odboru menej ako traja absolventi.“.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 17.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 170 ods. 10 znie:
„(10) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva štatistické údaje zo svojho informačného systému na základe údajov z
a) centrálneho registra študentov vysokých škôl,92ad)
b) centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.92ae)
Poznámky pod čiarou k odkazom 92ad a 92ae znejú:
92ad) § 73a ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
92ae) § 157 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.